Đề thi khảo sát cuối kỳ II môn tiếng việt lớp 3

Chia sẻ: tinart97

2 .Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Bằng gì? a. Điều bất ngờ là tất cả học sinh đều lần lượt giới thiệu bằng Tiếng Việt. b.Các nghệ nhân đã thêu nênnhững bức tranh tinh xảo bằng đôi bàn tay khéo léo của mình .

Nội dung Text: Đề thi khảo sát cuối kỳ II môn tiếng việt lớp 3

Trêng tiÓu häc mÔ së §Ò thi kh¶o s¸t cuèi kú II
Líp 3 N¨m häc: 2009 - 2010
M«n: TiÕng ViÖt
-----------
---------o0o---------

A . KiÓm tra ®äc (10 ®)
I ) §äc thµnh tiÕngbµi “GÆp gì Lóc - x¨m – bua” _ TV3 / tËp 2 trang
II) §äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái
1 . §äc thÇm bµi “Ngän löa ¤ Lim- PÝch”
C©u 1: §¹i héi ¤- lim -PÝch cã tõ bao giê ?
A . cã tõ n¨m 1984
B . cã tõ nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XX
C , cã tõ 3000n¨m tríc ë Hy L¹p
C©u 2: C¸c ®¹i héi ¤-Lim -PÝch ngµy nay® îc tæ chøc theo tinh thÇn
nµo?
A . Hoµ b×nh vµ h÷u nghÞ
B .®¹t thµnh tÝch cao h¬n
C©u 3: Ghi l¹i hai tôc lÖ trong ®¹i héi ¤-Lim –PÝch ë Hy L¹p cæ xa
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2 .G¹ch díi bé phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái B»ng g×?
a. §iÒu bÊt ngê lµ tÊt c¶ häc sinh ®Òu lÇn lît giíi thiÖu b»ng TiÕng
ViÖt.
b.C¸c nghÖ nh©n ®· thªu nªnnh÷ng bøc tranh tinh x¶o b»ng ®«i bµn
tay khÐo lÐo cña m×nh .
3 .§iÒn dÊu chÊm vµ dÊu phÈy vµo « trèng cho thÝch hîp vµ söa lai
ch÷ viÕt hoa cho ®óng.
Ngay gi÷a s©n trêng sõng s÷ng mét c©y bµng mïa®«ng
c©y v¬n dµi nh÷ng cµnh kh¼ng khiu, trôi l¸ xu©n sang cµnh trªn
cµnh díi chi chÝt nh÷ng léc non m¬n mën .
B . KiÓm tra viÕt
I – ChÝnh t¶ ( 10® )
Bµi “Con cß” _ TV3 / TËp 2 trang 111
§o¹n tõ “Mét con cß tr¾ng …..doi ®Êt”
II-TËp lµm v¨n (10®)
Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n t¶ mét trËn thi ®Êu thÓ thao mµ em cã
dÞp xem.
Trêng tiÓu häc mÔ së §Ò thi kh¶o s¸t cuèi kú II
Líp 3 N¨m häc: 2009 - 2010
M«n: to¸n
-----------
---------o0o---------

PhÇn tr¾c nghiÖm (5®)
Khoanh vµo ch÷ tr íc ®¸p ¸n ®óng
C©u 1: Sè d cña phÐp chia 4537 : 4 lµ
A.2 B.1 C.3 D .4
C©u 2: 9768 : 3 = ?
A . 3256 B . 2256 B . 3525 D . 3526
C©u 3: DiÖn tÝch h×nh vu«ng cã c¹nh 8 cm lµ :
A .16cm2 B. 24cm2 C. 32cm2 D. 64 cm2
C©u 4: T×m x, biÕt x – 2587= 4658
A . x = 9045 B . x = 7245 C. x =10000 D. x=
8597
C©u5 : 9m 4cm = ?
A. 940 cm B . 9004cm C . 904 cm D . 94
cm
C©u 6: M¶nh ®Êt thø nhÊt cã diÖn tÝch 400 cm2, m¶nh ®Êt thø hai cã
diÖn tÝch280 cm2.M¶nh ®Êt thø nhÊt cã diÖn tÝch lín h¬n m¶nh ®Êt
thø hai lµ :
A .100 cm2 B. 200 cm2 D. 150 cm2 D. 120 cm2
C©u 7: Mét h×nh ch÷ nhËt cã nöa chu vi lµ 80m vµ chiÒu dµi lµ 50
m.ChiÒu réng h×nh ch÷ nhËt lµ :
A. 50 m B. 30 m C. 60 m D. 20 m
C©u 8: 253 + 10 x 4 cã gi¸ trÞ lµ:
A. 293 B . 300 C . 200 D. 250
C©u 9: 32597 – 10983 = ?
A .22614 B. 21514 C. 20614 D. 21614
C©u 10: 21718 x 4 = ?
A. 76872 B . 88872 C.86782 D. 86872
PhÇn tù luËn (5® )
C©u1: §Æt tÝnh vµ tÝnh
17092 x 4 72436 +9508 25295 : 4 65900 –
245
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
C©u2: Mét cöa hµng cã 36500kg xi m¨ng , ®· b¸n 1/5sè xi m¨ng ®ã . Hái
cöa hµng cßn l¹i bao nhiªu ki-l« -gam ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….................................
...
C©u3: T×m sè bÞ chia , biÕt th¬ng lµ 14 vµ sè d lín nhÊt b»ng 5.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản