Đề thi kiểm tra học kỳ 1 - lớp 11 môn vật lý

Chia sẻ: epik_high_love

 Đề thi gồm hai phần : A.PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4 ĐIỂM) Caâu 1 : Trong mạch điện kín với nguồn điện hóa học thì dòng điện là A. Dòng điện không đổi B. Dòng điện có chiều không đổi nhưng

Nội dung Text: Đề thi kiểm tra học kỳ 1 - lớp 11 môn vật lý

ĐỀ THI HỌC LÌ I
MÔN : VẬT LÝ LỚP 11TC
( Thời gian làm bài 45 phút )
 Đề thi gồm hai phần :
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4 ĐIỂM)
Caâu 1 : Trong mạch điện kín với nguồn điện hóa học thì dòng điện là
A. Dòng điện không đổi
B. Dòng điện có chiều không đổi nhưng cường độ giảm dần
C. Dòng điện xoay chiều
D. Dòng điện có chiều không đổi nhưng có cường độ tăng giảm luân phiên
Caâu 2 : Choïn ñònh nghóa ñuùng veà hieän töôïng sieâu daãn ?
A. Hieän töôïng sieâu daãn laø hieän töôïng ñieän trôû cuûa vaät daãn
baèng kim loaïi phuï thuoäc vaøo
nhieät ñoä
B. Hieän töôïng sieâu daãn laø hieän töôïng ñieän trôû cuûa chaát ñieän
phaân phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä
C. Hieän töôïng sieâu daãn laø hieän töôïng khi nhieät ñoä giaûm ñeán 4,2 K
thì ñieän trôû cuûa thuûy
ngaân giaûm ñoät ngoät ñeán 0
D. Hieän töôïng sieâu daãn laø hieän töôïng khi nhieät ñoä haï xuoáng döôùi
moät nhieät ñoä T0 naøo ñoù
nhieät ñoä cuûa kim loaïi (hay hôïp kim) ñoù giaûm ñoät ngoät ñeán giaù trò
baèng 0
Caâu 3: Baûn chaát cuûa doøng ñieän trong kim loaïi ?
A. Doøng ñieän trong kim loaïi laø doøng electroân töï do chuyeån dôøi coù
höôùng
B. Doøng ñieän trong kim loaïi laø doøng chuyeån ñoäng cuûa caùc
electroân töï do
C. Doøng ñieän trong kim loaïi laø doøng caùc electroân töï do chuyeån
ñoäng
D. Doøng ñieän trong kim loaïi laø doøng caùc electroân chuyeån ñoäng töï
do
Câu 4 : Câu nào đúng
Điện năng tiêu thụ được đo bằng
A.vôn kế B.công tơ điện C.ampe kế D.tĩnh điện kế
Caâu 5 : Trong nguồn điện hóa học có sự chuyển hóa
A.từ nội năng thành điện năng B.từ cơ năng thành điện năng
C.từ hóa năng thành điện năng D.từ quang năng thành điện năng
Caâu 6 : choïn caâu sai : ÖÙng duïng cuûa hieän töôïng ñieän phaân laø :
A .Luyeän kim B. Maï ñieän. C . Ñuùc ñieän . D.
Haøn ñieän .
Caâu 7 : Chọn câu đúng :
Biểu thức nào dưới đây là định nghĩa của cường độ điện trường.

Qq E
A. E = F

B. E= 9.109 C. F= q D.E = Fq.
q r2
Caâu 8 : Choïn caâu sai :
A . Khoâng khí ôû ñieàu kieän thöôøng laø chaát daãn ñieän
B . Khoâng khí khi bò ñoát noùng laø chaát daãn ñieän.
C .Do taùc ñoäng beân ngoaøi (caùc böùc xaï , nhieät ñoä ….) chaát khí bò
ioân hoùa .
D . Baûn chaát doøng ñieän trong chaát khí laø doøng chuyeån dôøi coù
höôùng cuûa ioân döông, ioân aâm vaø electron.

Caâu 9 : Choïn caâu ñuùng : ÖÙng duïng cuûa caëp nhieât ñieän laø :
A . Duøng laøm nguoàn ñieän vaø duøng ñeå ño nhieät ñoä
B . Duøng ñeå haøn ñieän
C . Duøng trong caùc ñeøn chieáu hoaëc ñeøn bieåu
D . Duøng taïo nhieät ñoä cao ñeå thöïc hieän caùc phaûn öùng hoùa hoïc .
Câu 10. Cho ñoaïn maïch goàm ñieän trôû R1 = 100 Ω, maét noái tieáp vôùi ñieän
trôû R2 = 200 Ω, hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch laø 12 V. Hieäu
ñieän theá giöõa hai ñaàu ñieän trôû R1 laø :
A. 4 V B. 8 V C. 1 V D. 6 V
Câu 11. Khi nhieät ñoä cuûa daây kim loaïi taêng, ñieän trôû cuûa noù seõ :
A. Khoâng thay ñoåi B. Giaûm ñi C. Ban ñaàu taêng sau ñoù
giaûm D . Taêng leân
Câu 12. Kết cuối cùng của quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với điện bằng đồng là
A. đồng chạy từ anốt sang catốt B.anốt bi ăn mòn
C. đồng bám vào catốt D. không có thay đổi gì ở bình
điện phân
Câu 13: Chọn câu trả lời sai
Hạt nhân của một nguyên tử:
A. mang điện tích dương B. chiếm hầu hết khối lượng
nguyên tử
C. kích thước rất nhỏ so với kích thước nguyên tử D. trung hoà về điện
Câu 14: Một vật mang điện âm là do:
A. nó có dư electron
B. nó thiếu electron
C. hạt nhân nguyên tử của nó có số nơtron nhiều hơn số proton
D. hạt nhân nguyên tử của nó có số proton nhiều hơn số nơtron
Câu 15: Vào mùa đông, nhiều khi kéo áo len qua đầu, ta thấy có tiếng nổ tách tách nhỏ. Đó là do:
A. hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc B. hiện tượng nhiễm điện do cọ xát
C. hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng D. cả ba hiện tượng nhiễm điện nêu trên
Câu 16: Đại lượng nào đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện
A. điện tích của tụ điện B.hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện
C.cường độ điện trường trong tụ điện D. điện dung của tụ điện
B. PHẦN TỰ LUẬN : (6 ĐIỂM)
Bài 1 : Điện phân dung dịch AgNO3 với dòng điện có cường độ 2,5A sau bao lâu thì lượng Ag bám
vào catốt là 5,4g . (1,5)
Bài 2 : Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó suất điện động và điện trở trong của các
nguồn điện tương ứng là ξ 1 = 3V ; r1 = 2Ω ; ξ 2 = 6V ; r2 = 4Ω . Các điện trở của mạch ngoài
R1=72Ω,R2=12Ω, R3=24Ω.(4,5đ) ξ1 r1 ξ2
r2
a)Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn .M
b)Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở
c)Tính hiệu điện thế giữa hai điểm M và N R1
  N
R2 R3

ĐIỂM
  ọ và tên :………………………………….
H
Lớp :……


BÀI LÀM
I/PHẦN TRẮC NGHIỆM (0,25/câu)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Đáp án
II/PHẦN TỰ LUẬN: (6 ĐIỂM)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM (0,25/CÂU)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
1
Đáp án A D A B C D A A A A D A D A B D

B.PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1 :
1 A 0,5 điểm)
m = . .It
F n
m.F .n 5, 4.96500.1 (1
⇒t = = điểm)
A.I 108.2, 5
⇒t =1930 s 0,5 điểm

a )ξb = ξ1 + ξ 2 = 3 + 6 = 9V
rb = r1 + r2 = 2 + 4 = 6V
R1. ( R2 + R3 )
b) RN = = 24Ω
R1 + R2 + R3
Bài 2 : I = ξb 9
= = 0,3 A
rb + RN 6 + 24
U = U1 = U 23 = 0,3.36 = 10,8V
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản