Đề thi kiểm tra học kỳ 1 - lớp 11 môn vật lý

Chia sẻ: Le Phan Huu My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
780
lượt xem
82
download

Đề thi kiểm tra học kỳ 1 - lớp 11 môn vật lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Đề thi gồm hai phần : A.PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4 ĐIỂM) Caâu 1 : Trong mạch điện kín với nguồn điện hóa học thì dòng điện là A. Dòng điện không đổi B. Dòng điện có chiều không đổi nhưng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kiểm tra học kỳ 1 - lớp 11 môn vật lý

  1. ĐỀ THI HỌC LÌ I MÔN : VẬT LÝ LỚP 11TC ( Thời gian làm bài 45 phút )  Đề thi gồm hai phần : A.PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4 ĐIỂM) Caâu 1 : Trong mạch điện kín với nguồn điện hóa học thì dòng điện là A. Dòng điện không đổi B. Dòng điện có chiều không đổi nhưng cường độ giảm dần C. Dòng điện xoay chiều D. Dòng điện có chiều không đổi nhưng có cường độ tăng giảm luân phiên Caâu 2 : Choïn ñònh nghóa ñuùng veà hieän töôïng sieâu daãn ? A. Hieän töôïng sieâu daãn laø hieän töôïng ñieän trôû cuûa vaät daãn baèng kim loaïi phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä B. Hieän töôïng sieâu daãn laø hieän töôïng ñieän trôû cuûa chaát ñieän phaân phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä C. Hieän töôïng sieâu daãn laø hieän töôïng khi nhieät ñoä giaûm ñeán 4,2 K thì ñieän trôû cuûa thuûy ngaân giaûm ñoät ngoät ñeán 0 D. Hieän töôïng sieâu daãn laø hieän töôïng khi nhieät ñoä haï xuoáng döôùi moät nhieät ñoä T0 naøo ñoù nhieät ñoä cuûa kim loaïi (hay hôïp kim) ñoù giaûm ñoät ngoät ñeán giaù trò baèng 0 Caâu 3: Baûn chaát cuûa doøng ñieän trong kim loaïi ? A. Doøng ñieän trong kim loaïi laø doøng electroân töï do chuyeån dôøi coù höôùng B. Doøng ñieän trong kim loaïi laø doøng chuyeån ñoäng cuûa caùc electroân töï do C. Doøng ñieän trong kim loaïi laø doøng caùc electroân töï do chuyeån ñoäng D. Doøng ñieän trong kim loaïi laø doøng caùc electroân chuyeån ñoäng töï do Câu 4 : Câu nào đúng Điện năng tiêu thụ được đo bằng A.vôn kế B.công tơ điện C.ampe kế D.tĩnh điện kế Caâu 5 : Trong nguồn điện hóa học có sự chuyển hóa A.từ nội năng thành điện năng B.từ cơ năng thành điện năng C.từ hóa năng thành điện năng D.từ quang năng thành điện năng Caâu 6 : choïn caâu sai : ÖÙng duïng cuûa hieän töôïng ñieän phaân laø : A .Luyeän kim B. Maï ñieän. C . Ñuùc ñieän . D. Haøn ñieän . Caâu 7 : Chọn câu đúng : Biểu thức nào dưới đây là định nghĩa của cường độ điện trường. → Qq E A. E = F → B. E= 9.109 C. F= q D.E = Fq. q r2
  2. Caâu 8 : Choïn caâu sai : A . Khoâng khí ôû ñieàu kieän thöôøng laø chaát daãn ñieän B . Khoâng khí khi bò ñoát noùng laø chaát daãn ñieän. C .Do taùc ñoäng beân ngoaøi (caùc böùc xaï , nhieät ñoä ….) chaát khí bò ioân hoùa . D . Baûn chaát doøng ñieän trong chaát khí laø doøng chuyeån dôøi coù höôùng cuûa ioân döông, ioân aâm vaø electron. Caâu 9 : Choïn caâu ñuùng : ÖÙng duïng cuûa caëp nhieât ñieän laø : A . Duøng laøm nguoàn ñieän vaø duøng ñeå ño nhieät ñoä B . Duøng ñeå haøn ñieän C . Duøng trong caùc ñeøn chieáu hoaëc ñeøn bieåu D . Duøng taïo nhieät ñoä cao ñeå thöïc hieän caùc phaûn öùng hoùa hoïc . Câu 10. Cho ñoaïn maïch goàm ñieän trôû R1 = 100 Ω, maét noái tieáp vôùi ñieän trôû R2 = 200 Ω, hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch laø 12 V. Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñieän trôû R1 laø : A. 4 V B. 8 V C. 1 V D. 6 V Câu 11. Khi nhieät ñoä cuûa daây kim loaïi taêng, ñieän trôû cuûa noù seõ : A. Khoâng thay ñoåi B. Giaûm ñi C. Ban ñaàu taêng sau ñoù giaûm D . Taêng leân Câu 12. Kết cuối cùng của quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với điện bằng đồng là A. đồng chạy từ anốt sang catốt B.anốt bi ăn mòn C. đồng bám vào catốt D. không có thay đổi gì ở bình điện phân Câu 13: Chọn câu trả lời sai Hạt nhân của một nguyên tử: A. mang điện tích dương B. chiếm hầu hết khối lượng nguyên tử C. kích thước rất nhỏ so với kích thước nguyên tử D. trung hoà về điện Câu 14: Một vật mang điện âm là do: A. nó có dư electron B. nó thiếu electron C. hạt nhân nguyên tử của nó có số nơtron nhiều hơn số proton D. hạt nhân nguyên tử của nó có số proton nhiều hơn số nơtron Câu 15: Vào mùa đông, nhiều khi kéo áo len qua đầu, ta thấy có tiếng nổ tách tách nhỏ. Đó là do: A. hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc B. hiện tượng nhiễm điện do cọ xát C. hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng D. cả ba hiện tượng nhiễm điện nêu trên Câu 16: Đại lượng nào đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện A. điện tích của tụ điện B.hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện C.cường độ điện trường trong tụ điện D. điện dung của tụ điện B. PHẦN TỰ LUẬN : (6 ĐIỂM) Bài 1 : Điện phân dung dịch AgNO3 với dòng điện có cường độ 2,5A sau bao lâu thì lượng Ag bám vào catốt là 5,4g . (1,5) Bài 2 : Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó suất điện động và điện trở trong của các nguồn điện tương ứng là ξ 1 = 3V ; r1 = 2Ω ; ξ 2 = 6V ; r2 = 4Ω . Các điện trở của mạch ngoài
  3. R1=72Ω,R2=12Ω, R3=24Ω.(4,5đ) ξ1 r1 ξ2 r2 a)Tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn .M b)Tính cường độ dòng điện chạy qua các điện trở c)Tính hiệu điện thế giữa hai điểm M và N R1   N R2 R3 ĐIỂM   ọ và tên :…………………………………. H Lớp :…… BÀI LÀM I/PHẦN TRẮC NGHIỆM (0,25/câu) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Đáp án II/PHẦN TỰ LUẬN: (6 ĐIỂM) ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
  4. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
  5. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ĐÁP ÁN A.PHẦN TRẮC NGHIỆM (0,25/CÂU) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 1 Đáp án A D A B C D A A A A D A D A B D B.PHẦN TỰ LUẬN Bài 1 : 1 A 0,5 điểm) m = . .It F n m.F .n 5, 4.96500.1 (1 ⇒t = = điểm) A.I 108.2, 5 ⇒t =1930 s 0,5 điểm a )ξb = ξ1 + ξ 2 = 3 + 6 = 9V rb = r1 + r2 = 2 + 4 = 6V R1. ( R2 + R3 ) b) RN = = 24Ω R1 + R2 + R3 Bài 2 : I = ξb 9 = = 0,3 A rb + RN 6 + 24 U = U1 = U 23 = 0,3.36 = 10,8V

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản