Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 2

Chia sẻ: Mạnh Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
120
lượt xem
53
download

Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1. Để phân biệt miền chấp nhận, miền bác bỏ người ta căn cứ vào (a) Giá trị tới hạn (b) Giả thuyết ban đầu (c) Mức ý nghĩa (d) Giả thuyết ngược lại (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Để kiểm định giữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không, người ta cần làm gì? (a) Xác định mức ý nghĩa (b) Tra bảng phân phối chuẩn tính giá trị Z (c) Tất cả các câu trên đều đúng (d) Thành lập giả thuyết H1 (e) Tất cả các câu trên đều sai...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 2

  1. Họ và tên: ............................................. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Số câu đúng: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH .............................................................. KỲ THI PHỤ Điểm: MSSV: .................................................. MÔN: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ LỚP 04QK Lớp: ...................................................... Thời gian làm bài: 90 phút (Sinh viên được sử dụng tài liệu và làm bài trên đề thi) Phần 1: TRẮC NGHIỆM (20 điểm): Hướng dẫn chọn câu trả lời Chọn câu a Bỏ câu a Chọn lại câu a (a) (a) (a) Sinh viên chọn câu trả lời đúng nhất vào bảng sau: Câu 1 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 6 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 2 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 7 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 3 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 8 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 4 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 9 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 5 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 10 (a) (b) (c) (d) (e) CHỌN CÂU TRẢ LỜI NÀO BẠN CHO LÀ PHÙ HỢP NHẤT: Câu 1. Để phân biệt miền chấp nhận, miền bác bỏ người ta căn cứ vào (a) Giá trị tới hạn (b) Giả thuyết ban đầu (c) Mức ý nghĩa (d) Giả thuyết ngược lại (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Để kiểm định giữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không, người ta cần làm gì? (a) Xác định mức ý nghĩa (b) Tra bảng phân phối chuẩn tính giá trị Z (c) Tất cả các câu trên đều đúng (d) Thành lập giả thuyết H1 (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 3. Để kiểm định dữ liệu có tuân theo phân phối xác suất ban đầu ta cần phải (a) Tính giá trị Eij (b) Lập bảng dữ kiện ngẫu nhiên hai chiều (c) Tính giá trị Oij (d) Tính xác suất (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 4. Trong các tính chất của hệ số tương quan đa biến sau tính chất nào sai? (a) R = 1 − SSE SST (b) R = ∑ 2 ˆ (y i − y )2 ∑ (y i − y )2 (c) R2 = SSR/SST (d) 0≤R ≤1 (e) Tất cả các câu trên đều đúng Câu 5. Chọn câu đúng: (a) Hồi qui là một phương trình thể hiện mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên (b) Hồi qui là một giá trị thể hiện mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên (c) Hồi qui là một phương trình thể hiện mối quan hệ giữa ít nhất hai biến ngẫu nhiên (d) Hồi qui là một giá trị thể hiện mối quan hệ giữa ít nhất hai biến ngẫu nhiên (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 6. Trong việc ước lượng khoảng một tham số thống kê là đi tìm: (a) Độ chính xác (b) Khoảng tin cậy Kỳ thi phụ lớp 04QK 1/6 2
  2. (c) Độ tin cậy (d) Xác suất sai lầm (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 7. Trong kiểm định giả thuyết thống kê. Một quyết định được gọi là sai lầm loại 2 khi: (a) Bác bỏ H0 khi H0 đúng (b) Chấp nhận H0 khi H0 đúng (c) Chấp nhận H0 khi H0 sai (d) Bác bỏ H0 khi H0 sai (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 8. Để xác định Y biến đổi như thế nào khi X thay đổi người ta dùng: (a) Hiệp tương quan (b) Hệ số góc (c) Hệ số tương quan (d) Phương trình hồi qui (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 9. Nếu hệ số r = 1.78 thì ta có kết luận gì? (a) Nếu X tăng lên 1 đơn vị thì Y sẽ tăng lên 1.78 đơn vị (b) X và Y tương quan với nhau mức độ mạnh (c) Y và X tương quan tuyến tính thuận, mức độ mạnh (d) Y và X không tương quan nhau (e) Tất cả các câu trên đều sai (f) Câu 10. Để xác cỡ mẫu chúng ta có thể thiếu các thông tin gì? (a) 1- α (b) ε (c) σ (d) Câu a và b đều đúng (e) Tất cả các câu trên đều sai Phần 2: BÀI TẬP Chọn 4 trong 5 bài sau(80 điểm): Bài 1: (20 điểm) Theo qui định tốc độ xe ô tô chạy qua cầu Sài gòn không được quá 45km/h. Chọn 15 xe vào 15 thời điểm khác nhau quan sát rada thì thấy tốc độ xe là 41km/h; 52km/h; 38km/h; 47km/h; 43km/h; 51km/h; 36km/h; 49km/h; 46km/h; 43km/h; 42km/h; 44km/h; 44km/h; 43km/h; 40km/h;. Giả sử tốc độ tuân theo phân phối chuẩn. Hãy kiểm định phương sai tốc độ xe ô tô không vượt quá 9 với mức ý nghĩa 1% ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Kỳ thi phụ lớp 04QK 2/6 2
  3. Bài 2: (20 điểm) Một công ty sản xuất đồng phục học học sinh muốn xem xét ảnh hưởng của quảng cáo như thế nào tới doanh thu đã chọn ngẫu nhiên 7 cửa hàng có bán sản phẩm của công ty để theo dõi số lượng sản phẩm đã bán ra trong một tháng trước và một tháng sau khi quảng cáo. Số liệu được ghi lại như sau: Cửa hàng 1 2 3 4 5 6 7 Trước 8 4 10 9 8 7 12 Sau 6 3 7 8 5 8 9 Tìm khoảng tin cậy 95% sự khác nhau về trung bình của 2 tổng thể. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Kỳ thi phụ lớp 04QK 3/6 2
  4. Bài 3: (20 điểm) Tính các giá trị A, B, C còn thiếu và kiểm định mối quan hệ giữa nghề nghiệp và trình độ học vấn với mức ý nghĩa 5% HỌC VẤN PHỔ THCN VÀ TỔNG CĐ, ĐH SĐH THÔNG DẠY NGHỀ LĐPT Observed 7 18 5 1 NGHỀ NGHIỆP 31 Expected 2.325 6.045 15.81 6.82 Văn phòng Observed A B C 12 84 Expected 6.3 16.38 42.84 18.48 Quản lý Observed 0 3 8 14 25 Expected 1.875 4.875 12.75 5.5 TỔNG 15 48 50 27 140 ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Kỳ thi phụ lớp 04QK 4/6 2
  5. Bài 4: (20 điểm) Một mẫu gồm 8 cặp (xi,yi) cho: Xtb= 0; Ytb= 0; Sx = Sy = 10; Sxy =8 1. Tính hệ số tương quan và kiểm định giả thuyết cho rằng Y và X có tương quan với nhau với mức ý nghĩa 5%. 2. Tìm phương trình hồi qui ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Kỳ thi phụ lớp 04QK 5/6 2
  6. Bài 5: (20 điểm) SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations 20 ANOVA Significance df SS MS F F Regression 30.884056 0.3374093 0.7985324 Residual Total 1557.1789 Standard Upper Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% 95% Intercept 24.526297 26.607476 0.9217822 0.3703334 -31.879032 80.931626 X1 2.8513592 4.876196 0.5847507 0.5668706 -7.4857143 13.188433 X2 0.2316512 0.5380649 0.5979381 -0.3664353 0.6157221 X3 -0.0954876 0.1908685 -0.5001109 0.3091356 Điền các giá trị còn thiếu trong bảng kết quả trên vào bảng sau: GIÁ TRỊ CẦN TÌM KẾT QUẢ Cỡ mẫu Hệ số tương quan Phương trình hồi qui SST SSE MSR B2 Khoảng tin cậy 95% của hệ số trước X3 F Kiểm định giả thuyết cho rằng X1 thay đổi ảnh hưởng tới Y Kỳ thi phụ lớp 04QK 6/6 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản