Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 4

Chia sẻ: Mạnh Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
151
lượt xem
79
download

Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1. Để ước lượng cỡ mẫu chúng ta cần các thông tin gì? (a) 1-α, ε, W (b) σ, Sx, ε (c) 1- α, W, Sx (d) 1- α, Sx (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Để xác định kiểm định là một phía hoặc hai phía người ta căn cứ vào (a) Đặc điểm của giả thuyết ngược lại (b) Giả thuyết của H0 để xác định (c) Tính chất của giả thuyết ngược lại (d) Căn cứ vào giá trị tới hạn (e) Tất cả các câu trên đều sai...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kinh tế lượng lần 2 đề 4

  1. Họ và tên: ............................................. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Số câu đúng: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH .............................................................. KỲ THI PHỤ Điểm: MSSV: .................................................. MÔN: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ LỚP 04QK Lớp: ...................................................... Thời gian làm bài: 90 phút (Sinh viên được sử dụng tài liệu và làm bài trên đề thi) Phần 1: TRẮC NGHIỆM (20 điểm): Hướng dẫn chọn câu trả lời Chọn câu a Bỏ câu a Chọn lại câu a (a) (a) (a) Sinh viên chọn câu trả lời đúng nhất vào bảng sau: Câu 1 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 6 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 2 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 7 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 3 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 8 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 4 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 9 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 5 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 10 (a) (b) (c) (d) (e) CHỌN CÂU TRẢ LỜI NÀO BẠN CHO LÀ PHÙ HỢP NHẤT: Câu 1. Để ước lượng cỡ mẫu chúng ta cần các thông tin gì? (a) 1-α, ε, W (b) σ, Sx, ε (c) 1- α, W, Sx (d) 1- α, Sx (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Để xác định kiểm định là một phía hoặc hai phía người ta căn cứ vào (a) Đặc điểm của giả thuyết ngược lại (b) Giả thuyết của H0 để xác định (c) Tính chất của giả thuyết ngược lại (d) Căn cứ vào giá trị tới hạn (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 3. Trong các tính chất của hệ số tương quan đa biến sau tính chất nào sai? (a) R2 = SSR/SST (b) R = 1 − SSE SST (c) |R| ≤1 (d) R2 = ∑ ( y i − y ) 2 ˆ ∑ (y i − y )2 (e) Tất cả các câu trên đều đúng Câu 4. Nếu hệ số A = 0.78 thì ta có kết luận gì? (a) X và Y tương quan với nhau mức độ mạnh (b) Y và X tương quan tuyến tính thuận, mức độ trung bình (c) Y và X không tương quan nhau (d) Nếu X tăng lên 1 đơn vị thì Y sẽ tăng lên 0.78 đơn vị (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 5. Trong việc ước lượng một tham số thống kê: (a) Khoảng tin cậy là α (b) Xác suất sai lầm là 1 - α (c) Độ chính xác là 1 - α (d) Độ tin cậy là α (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 6. Chọn câu đúng: (a) Hồi qui là một giá trị thể hiện mức độ quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên (b) Hồi qui là một phương trình thể hiện mối quan hệ giữa hai biến ngẫu nhiên Kỳ thi phụ lớp 04QK 1/6 4
  2. (c) Hồi qui là một giá trị thể hiện mức độ quan hệ giữa ít nhất hai biến ngẫu nhiên (d) Hồi qui là một phương trình thể hiện mối quan hệ giữa ít nhất hai biến ngẫu nhiên (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 7. Các giá trị sau giá trị nào khổi thay đổi khi đổi vị trí của X và Y: (a) Hệ số góc (b) Tung độ gốc (c) Hiệp tương quan (d) Phương trình hồi qui (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 8. Để kiểm định giữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không, người ta cần làm gì? (a) Thành lập giả thuyết H0 (b) Xác định giá trị ước lượng (c) Tra bảng phân phối chuẩn tính giá trị Z (d) Tất cả các câu trên đều đúng (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 9. Để thể hiện mối quan hệ giữa hai biến định tính ta cần phải (a) Tính giá trị P (b) Tính giá trị α (c) Tính giá trị Eij (d) Lập bảng dữ kiện ngẫu nhiên hai chiều (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 10. Trong kiểm định giả thuyết thống kê. Một quyết định được gọi là quyết định đúng khi: (a) Bác bỏ H0 khi H0 đúng (b) Chấp nhận H0 khi H0 đúng (c) Bác bỏ H1 khi H0 sai (d) Chấp nhận H0 khi H1 sai (e) Tất cả các câu trên đều sai Phần 2: BÀI TẬP Chọn 4 trong 5 bài sau(80 điểm): Bài 1: (20 điểm) Một công ty sản xuất đồng phục học học sinh muốn xem xét ảnh hưởng của quảng cáo như thế nào tới doanh thu đã chọn ngẫu nhiên 8 cửa hàng có bán sản phẩm của công ty để theo dõi số lượng sản phẩm đã bán ra trong một tháng trước và một tháng sau khi quảng cáo. Số liệu được ghi lại như sau: (ĐVT: chục triệu đồng) Cửa hàng 1 2 3 4 5 6 7 8 Trước 10 8 7 9 11 10 9 8 Sau 11 11 10 12 11 13 12 10 Tìm khoảng tin cậy 90% sự khác nhau về trung bình của doanh thu bán trước và sau khi quảng cáo ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Kỳ thi phụ lớp 04QK 2/6 4
  3. Bài 2: (20 điểm) Một cơ sở sản xuất kẹo loan báo rằng số kẹo trong bao trung bình là 20 viên. Người ta lấy ra 15 bao và đo được số viên kẹo trong mỗi bao thay đổi theo bảng sau: Số viên kẹo/bao 18 19 20 21 22 Số bao 1 3 5 4 2 Hãy cho biết với mức ý nghĩa 1% và dung sai bằng 0.5, cỡ mẫu nên bao nhiêu là phù hợp. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Kỳ thi phụ lớp 04QK 3/6 4
  4. Bài 3: (20 điểm) Một công ty đang chuẩn bị cho công nhân đi du lịch vào dịp lễ 30/04, có 5 phương án được đưa ra. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 20 công nhân được chọn ra và được hỏi ý kiến về việc thích phương án nào. Kết quả cho thấy phương án 1 có 4 người chọn, phương án 2 có 5 người chọn, phương án 3 có 3 người chọn, phương án 4 có 3 người chọn, phương án 5 có 5 người chọn: Kiểm định giả thuyết cho rằng công nhân ưa chọn như nhau đối với 5 phương án này với mức ý nghĩa 10% ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Kỳ thi phụ lớp 04QK 4/6 4
  5. Bài 4: (20 điểm) Một mẫu gồm 6 cặp (xi,yi) cho: ΣXi = 330; ΣYi = 942; ΣXi2 = 18550; ΣYi2 = 148324; Σ(Xi-Xtb)(Yi- Ytb)= 260 1. Tính hệ số tương quan và kiểm định giả thuyết cho rằng nếu X càng tăng Y sẽ càng giảm với mức ý nghĩ 10% 2. Tìm phương trình hồi qui ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Kỳ thi phụ lớp 04QK 5/6 4
  6. Bài 5: (20 điểm) SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square 0.4240286 Adjusted R Square 0.3885842 Standard Error 11.522922 Observations 70 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 4 6353.7902 2.414E-07 Residual Total Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept 10.538408 1.5763947 0.1197898 -4.4339637 37.659345 X1 0.1925793 0.028926 6.6576428 6.954E-09 0.13481 0.2503486 X2 0.0798089 0.1766204 0.4518672 0.652869 -0.2729263 0.4325442 X3 2.7662693 -0.7831916 0.436359 -7.6911402 3.3581024 X4 -0.0291905 0.1306409 -0.2234407 0.8238933 -0.2900983 0.2317174 Điền các giá trị còn thiếu trong bảng kết quả trên vào bảng sau: GIÁ TRỊ CẦN TÌM KẾT QUẢ Cỡ mẫu Hệ số tương quan Phương trình hồi qui SST SSE MSR B3 Khoảng tin cậy 95% của hệ số trước X1 A F Kỳ thi phụ lớp 04QK 6/6 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản