Đề thi luật tố tụng hành chính

Chia sẻ: thiuyen3

Câu 1: 3 đSo sánh tạm đình chị việc giải quyết vụ án hành chính với đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính. Câu 2: Nhận định đúng sai : 3 đ a. Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính, nếu người làm chứng vắng mặt thì HĐXX phải ra quyết định hoãn phiên tòa. b. Khi không đồng ý với bản án, quyết định đình chỉ vụ án giải quyết khiếu kiện về danh sách cử tri bầu cư đại biểu quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu HĐND đương sự...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề thi luật tố tụng hành chính

Đề thi luật tố tụng hành chính (90")Câu 1: 3 đSo sánh tạm đình chị việc giải quyết vụ án hành chính với đình chỉ việc

giải quyết vụ án hành chính.


Câu 2: Nhận định đúng sai : 3 đ


a. Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính, nếu người làm chứng vắng

mặt thì HĐXX phải ra quyết định hoãn phiên tòa.


b. Khi không đồng ý với bản án, quyết định đ ình chỉ vụ án giải quyết khiếu kiện

về danh sách cử tri bầu cư đại biểu quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu

HĐND đương sự có quyền kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.


c. Tòa án có thể áp dụng pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án

hành chính.


d. VKS không có quyền kháng nghị theo trình tự phúc thẩm đối với quyết định

đình chỉ việc giải quyết vụ án trong trường hợp quyết định đó đ ược tòa án ban

hành trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.


e. Người làm chứng trong vụ án hành chính không bao giờ bị thay đổi.
f. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm nếu người bị kiện hủy bỏ quyết định

hành chính tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.


Câu 3: 4 đ


Cục trưởng cục thuế t/p H ban hành q/đ số 2898/QĐ-CT về việc áp dụng thuế và

truy thu thuế đối với c/ty TNHH KN có trụ sở đặt tại quận BT, th ành phố H với

nội dụng truy thu thuế từ năm 2007 đến năm 2010 là 1.100.900.000 đ và nộp thuế

bổ sung số tiền 950.000.000 đ. Không đồng ý với q/đ nêu trên, nên ông A là giám

đốc của c/ty TNHH KN đã khiếu nại đến Cục trưởng cục thuế thành phố H nhưng

hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại vẫn không được giải quyết nên đã

khởi kiện tại TAND.


a. Tòa án có thẩm quyền thụ lý và những người sẽ tham gia tố 5ung trong trường

hợp trên?


b. Vụ việc đã được tòa án thụ lý giải quyết. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ

thẩm công ty TNHH KN tổ chức lại doanh nghiệp và sát nhập vào cty TNHH HK.

Tòa án cấp sơ thẩm sẽ giải quyết như thế nào?


c. Giả sử vụ việc trên đã được giải quyết bằng bản án của tòa án cấp sơ thẩm

nhưng bị khởi kiện kháng cáo hợp lệ nhưng trước khi mở phiên tòa phúc thẩm

người khởi kiện rút kháng cáo. Tòa án cấp phúc thẩm sẽ giải quyết như thế nào?


Người ra đề: ThS Lê Việt Sơn
Duyệt đề: TS GVC Nguyễn Thị Phương Huyền,


BÀI LÀM


Câu 1: 3 đ


So sánh tạm đình chị việc giải quyết vụ án hành chính với đình chỉ việc giải quyết

vụ án hành chính.


Câu 2: Nhận định đúng sai : 3 đ


a. Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính, nếu người làm chứng

vắng mặt thì HĐXX phải ra quyết định hoãn phiên tòa.


=> Nhận định Sai,


Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính, nếu người làm chứng vắng mặt

thì HĐXX có thể ra quyết định hoãn phiên tòa hay không tùy theo quyết định của

HĐXX, nếu xét thấy người làm chứng đã cung cấp lời khai làm chứng đầy đủ,

không cần có mặt tại phiên tòa thì HĐXX có thể tiếp tục xét xử vắng mặt người

làm chứng này, không bắt buột phải ra quyết định hoãn phiên tòa.


b. Khi không đồng ý với bản án, quyết định đình chỉ vụ án giải quyết khiếu

kiện về danh sách cử tri bầu cư đại biểu quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại

biểu HĐND đương sự có quyền kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.
=> Nhận định sai,


Quyết định đình chỉ vụ án giải quyết khiếu kiện về danh sách cử tri bầu cử đại

biểu quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu HĐNN ở t òa án cấp sơ thẩm là

quyết định cuối cùng, chỉ có 1 cấp xét xử, không kháng cáo theo thủ tục phúc

thẩm.


c. Tòa án có thể áp dụng pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết

vụ án hành chính.


=> Nhận định đúng


Tòa án có thể áp dụng luật bồi thường nhà nước và pháp luật tố tụng dân sự trong

quá trình giải quyết vụ việc dân sự trong vụ án hành chính như đòi bồi thường

thiệt hại của người khiếu kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ

án hành chính.


d. VKS không có quyền kháng nghị theo trình tự phúc thẩm đối với quyết

định đình chỉ việc giải quyết vụ án trong tr ường hợp quyết định đó được tòa

án ban hành trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.


=> Nhận định sai


Viện kiểm sát cùng cấp và viện kiểm sát cấp trên một cấp có quyền kháng nghị

theo trình tự phúc thẩm đối với quyết định đ ình chỉ việc giải quyết vụ án trong
trường hợp quyết định đó được tòa án ban hàng trong giai đoạn xét xử sơ thẩm.

Chỉ có Viện trưởng Viện kiểm sát và Chánh án TAND (cấp tỉnh & tối cao) mới có

quyền kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm và tái thẩm đối với quyết định hoặc

bản án được tòa án ban hành trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.


e. Người làm chứng trong vụ án hành chính không bao giờ bị thay đổi.


=> Nhận định sai


Người làm chứng trong vụ án hành chính có thể được thay đổi nếu có sự đồng ý

của thẩm phán phụ trách vụ án hành chính hoặc HĐXX trong phiên tòa xét xử.

Điều này cũng đáp ứng nhu cầu cung cấp chứng cứ chứng minh cho đương sự

trong vụ án hành chính. Luật cũng không quy định về điều này.


f. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm nếu người bị kiện hủy bỏ quyết

định hành chính tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.


=> Nhận định sai,


Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm nếu người bị kiện hủy bỏ quyêt định hành

chính, và người khởi kiện rút đơn khởi kiện thì tòa án mới có quyền ra quyết định

đình chỉ việc giải quyết vụ án. Chẳng hạn nh ư trong trường hợp người khởi kiện

đòi bồi thường thiệt hại do quyết định hành chính của người bị kiện gây ra, thì

việc hủy bỏ quyết định đó vẫn gây thiệt hại cho người khởi kiện, nếu người khởi

kiện không đồng ý rút đơn khởi kiện thì tòa án vẫn tiếp tục thụ lý giải quyết vụ án.
Câu 3: 4 đ


Cục trưởng cục thuế t/p H ban hành q/đ số 2898/QĐ-CT về việc áp dụng thuế và

truy thu thuế đối với c/ty TNHH KN có trụ sở đặt tại quận BT, th ành phố H với

nội dụng truy thu thuế từ năm 2007 đến năm 2010 là 1.100.900.000 đ và nộp thuế

bổ sung số tiền 950.000.000 đ. Không đồng ý với q/đ nêu trên, nên ông A là giám

đốc của c/ty TNHH KN đã khiếu nại đến Cục trưởng cục thuế thành phố H nhưng

hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại vẫn không được giải quyết nên đã

khởi kiện tại TAND.


a. Tòa án có thẩm quyền thụ lý và những người sẽ tham gia tố tụng trong trường

hợp trên?


Tòa án có thẩm quyền giải quyết là TAND thành phố H, cụ thể Tòa hành chính

TAND thành phố H (xét thẩm quyền theo vụ việc, thẩm quyền theo cấp và lãnh

thổ)


Những người tham gia tố tụng gồm: Đương sự


- Người khởi kiện: Công ty TNHH KN


- Người bị kiện: Cục trưởng cục thuế thành phố H


- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Không có.


Những người khác: Người làm chứng, người phiên dịch,.. không có.
b. Vụ việc đã được tòa án thụ lý giải quyết. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ

thẩm công ty TNHH KN tổ chức lại doanh nghiệp và sát nhập vào cty TNHH HK.

Tòa án cấp sơ thẩm sẽ giải quyết như thế nào?


Công ty TNHH KN tổ chức lại doanh nghiệp và sát nhập vào công ty TNHH HK

thì công ty TNHH HK là người thừa kết quyền và nghĩa vụ tố tụng từ công ty

TNHH KN. Trong quá trình thụ lý giải quyết, nếu công ty TNHH KN chưa tổ

chức lại doanh nghiệp và sát nhập vào công ty TNHH HK hoàn tất, tức là chưa có

người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng thì Tòa án cấp sơ thẩm có quyền ra quyết

tạm đình chỉ giải quyết vụ án. Nếu quá trình sát nhập hoàn tất, công ty TNHH KN

kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng thì Tòa án vẫn tiếp tục thụ lý vụ án.


c. Giả sử vụ việc trên đã được giải quyết bằng bản án của tòa án cấp sơ thẩm

nhưng bị người khởi kiện kháng cáo hợp lệ nhưng trước khi mở phiên tòa phúc

thẩm người khởi kiện rút kháng cáo. Tòa án cấp phúc thẩm sẽ giải quyết nh ư thế

nào?


Trong trường hợp người khởi kiện kháng cáo hợp lệ bản án của tòa án cấp sơ thẩm

nhưng trước khi mở phiên tòa phúc thẩm người khởi kiện rút kháng cáo thì tòa án

cấp phúc thấm ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Người khởi kiện vẫn còn

quyền kháng cáo bản án nếu trong thời hạn kháng cáo án sơ thẩm.


Bài hướng dẫn của thầy
Thầy đã nhận được mail và điện thoại của một số bạn đề nghị hướng dẫn giải đáp

bài thi cuối kỳ. Trên cơ sở bài giải của lớp gởi, Thầy sẽ phân tích rõ những điểm

đúng, điểm sai từ bài làm của các để chúng ta cũng cố lại môn học.


- Đối với câu hỏi lý thuyết: Đây là câu hỏi so sánh, do vậy trong quá trình làm bài

chúng ta chúng ta phải nêu được hai nội dung cơ bản: điểm giống nhau và điểm

khác nhau (nhiều bạn chỉ nêu điểm khác nhau nhưng không trình bày điểm giống

nhau). Trong quá trình so sánh chúng ta d ựa vào các tiêu chí để so sánh: cơ sở

pháp lý, căn cứ áp dụng, thẩm quyền áp dụng, thời điểm (giai đoạn áp dụng), hậu

quả pháp lý (Các bạn xem từ Điều 118 đến Điều 122 Luật TTHC để rút ra các nội

dung cần thiết).


- Đối với phần nhận định:


+ Nhận định a,b,c như lời giải của các bạn.


+ Nhận định d: đúng. Nhận định này hầu như tất cả các bạn trong lớp đều cho rằng

đây là nhận định sai.


"VKS không có quyền kháng nghị theo trình tự phúc thẩm đối với quyết định đình

chỉ việc giải quyết vụ án trong trường hợp quyết định đó được tòa án ban hành

trong giai đoạn xét xử phúc thẩm".


Các đối tượng kháng nghị xét xử theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Luật

TTHC bao gồm bản án sơ thẩm và quyết định chưa có hiệu lực pháp luật được ban
hành trong giai đoạn xét xử sơ thẩm (các bạn xem Điều 173 Luật TTHC). Đọc kỹ

nhận định trên chúng ta nhận thấy: quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án trong

nhận định trên được ban hành trong giai đoạn xét xử phúc thẩm nh ư vậy không

thuộc đối tượng kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Trong tr ường hợp Viện kiểm

sát trong quá trình thực hiện chức năng kiểm sát trong lĩnh vực tư pháp phát hiện

quyết định này là trái pháp luật thì thông qua các chủ thể có thẩm quyền chỉ có thể

kháng nghị để xét lại theo thủ tục đặc biệt là giám đốc thẩm, tái thẩm.


Phần giải thích trong bài giải của các bạn mâu thuẫn. Các bạn trả lời sai, nhưng

các bạn lại giải thích theo h ướng đúng : "Viện kiểm sát cùng cấp và viện kiểm sát

cấp trên một cấp có quyền kháng nghị theo trình tự phúc thẩm đối với quyết định

đình chỉ việc giải quyết vụ án trong trường hợp quyết định đó được tòa án ban

hàng trong giai đoạn xét xử sơ thẩm".


Mặt khác chúng ta thử suy nghĩ đơn giản: quyết định đình chỉ giải quyết vụ án

được ban hành trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, thì làm sao mà có thể tiếp tục bị

xét xử phúc thẩm bởi lẽ theo quy định của Luật TTHC, chúng ta chỉ thực hiện chế

độ hai cấp xét xử: cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm. Các bản án, quyết định của Tòa

án cấp phúc thẩm có hiệu lực thi hành ngay thì làm sao có thể tiếp tục bị xét xử

phúc thẩm. Trong trường hợp không đồng ý với bản án, quyết định cấp phúc thẩm

chỉ có thể hi vọng vào việc xét lại bản án theo thủ tục đặc biệt mà thôi.
- Nhận định e: đúng. Nhận định này thầy đã nói trên lớp. Trong TTHC việc làm

chứng là nghĩa vụ và trách nhiệm của những người chứng kiến, biết được các tình

tiết liên quan đến vụ án. Lời khai của người làm chứng là một trong những nguồn

của chứng cứ mà Tòa án căn cứ vào đó để ban hành ra phán quyết hợp pháp. Do

vậy, trong một vụ án hành chính nếu như có nhiều người làm chứng thì về nguyên

tắc tất cả những người này đều có trách nhiệm và nghĩa vụ phải tham gia vào quá

trình tố tụng. Chúng ta không đặt ra vấn đề thay đổi người làm chứng vì đây là

trách nhiệm và nghĩa vụ bắt buộc họ phải thực hiện, trong trường hợp Tòa án phát

hiện hoặc biết được lời khai của người làm chứng nào đó là không phù hợp với

các tình tiết khách quan của vụ án thì Tòa án không sử dụng lời khai này. Tòa án

sẽ sử dụng lời khai của các người làm chứng khác hoặc sử dụng các nguồn chứng

cứ khác theo quy định của Luật TTHC (các bạn xem thêm Đ 75 Luật TTHC).


- Nhận định f: sai. Giống như các bạn giải thích. Trong trường hợp này có 2

trường hợp: trường hợp thứ nhất như các bạn trình bày. Trường hợp 2 :Thầy đã

nói trên lớp: nếu người khởi kiện không đồng ý với việc hủy quyết định này thì

Tòa án sẽ tiến hành xét xử bình thường (các bạn xem thêm NQ số 04/2006).


- Phần bài tập:


1- Như bài giải của các bạn. Thầy giải thích thêm cho rõ (áp dụng theo quy tắc

Thầy đã nêu trên lớp để chúng ta dễ xác định).
- Thẩm quyền theo loại việc: K1 Điều 28 Luật TTHC đây là Quyết định về việc áp

dụng thuế và truy thu thuế.


- Thẩm quyền theo cấp: Quyết định này do Cục trưởng Cục thuế Thành phố H ban

hành (QĐHC từ cấp huyện trở lên thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND cấp

tỉnh): quyết định của CQNN lớn hơn cấp huyện sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết

của TAND cấp tỉnh.


- Thẩm quyền theo lãnh thổ: Đây là QĐHC của CQNN cấp địa phương, mà người

khởi kiện là tổ chức do vậy kiện tại Tòa án nơi mà tổ chức này đặc trụ sở.


Do vậy, Tòa án có thẩm quyền giải quyết là TAND thành phố H, cụ thể Tòa hành

chính TAND thành phố H.


Về việc xác định NTGTT: các bạn còn thiếu người đại diện là ông A.


Rất nhiều bạn trong lớp xác định NKK là ông A. Như vậy sai bởi lẽ đối tượng bị

tác động của QĐHC này xâm phạm quyền và lợi ích của tổ chức là công ty TNHH

KN chứ không phải tác động đến cá nhân ông A. Các bạn lưu ý là, ông A thực

hiện việc khiếu nại và khởi kiện ra TAND với tư cách là người đại diện thay mặt

cho công ty thực hiện quyền khởi kiện bảo vệ quyền lợi của chính công ty.


2- Như các bạn giải thích. Thầy nêu rõ hơn:
Trong trường hợp này chủ yếu áp dụng quy định của pháp luật TTHC về việc kế

thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng (Điều 53 Luật TTHC). Tòa án sẽ có trách nhiệm

xác định tổ chức kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng. Các phần lập luận như bạn đã

nêu.


Lưu ý: sáp nhập chứ không phải "sát nhập" như các bạn trình bày.


3- Như các bạn trình bày. Các bạn xem thêm K2 Điều 188, điểm b khoản 1, khoản

2 Điều 198 Luật TTHC.


Nhìn chung đề thi không khó, nhiều phần đặc biệt là nhận định và bài tập thầy đã

nêu trên lớp. Các kiến thức chỉ chủ yếu chỉ nằm trong Luật TTHC.


Hy vọng với đáp án này các bạn sẽ cũng cố một phần kiến thức, các bạn thi chưa

qua và những bạn chưa thi sẽ rút ra được những kinh nghiệm cho đợt thi lần 2.


Chúc cả lớp sức khỏe, thành đạt trong công việc và đạt kết quả cao nhất trong học

tập.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản