đề thi Lý thuyết thống kê kinh tế

Chia sẻ: songngoc

Ba công ty X,Y,Z có sản phẩm cùng lạoi tham gia trên thị trừong .Năm 1997 so với năm 1995 , sản phẩm tiêu thụ của công ty X và cộng ty z tăng lần lượt là 3% và 9%, tốc độ tăng chung của ca ba công ty là 7.5%

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: đề thi Lý thuyết thống kê kinh tế

®Ò thi L ý thuyÕt thèng kª
®Ò 1:

Bµi 1: Ba c«ng ty X,Y,Z cã s¶n phÈm c ï l¹oi tham gia trªn thÞ trõong .N¨m 1997 so v íi
ng
n¨m 1995 , s¶n phÈm tiªu thô cña c«ng ty X vµ céng ty z t¨ng lÇ n l−ît lµ 3% vµ 9%, tèc
d0é t¨ng chung cña ca ba c«ng ty lµ 7.5%
yªu cÇ u :
a.Kh«ng cÇn tÝ nh to¸n ,anh chi. Cã thÓ x¸c ® Þnh chiÒ u h−íng thay ® æ i cña thÞ phÇ n cña
c¸c c«ng ty X,Y,Z qua hai n¨m hay kh«ng ,gi¶i thÝ ch ng n gän ?
¾
b.Gi¶ sö trªn thÞ tr−êng ch cã 3 c«ng ty h∙y x¸c ® ÞnhthÞ phÇn cña tõng c«ng ty X vµ Z ë
Ø
hai n¨m 1995 vµ 1997, biÕ t r»ng qua hai n¨m thÞ phÇ n cña c«ng ty Y kh«ng thay ® æ i vµ lµ
10%.
c.Gi¶ sö ë n¨m 1995 thÞ phÇ n cña c«ng ty X b»ng 1/3 thÞ phÇ n c«ng ty Z ( thÞ phÇn cña
c«ng ty Y nh−® ∙ biÕ t ë trªn lµ 10%). N¨m 1998 so v í n¨m 1995 ,nÕ u tèc ® é t¨ng chung
i
vÒ s¶n phÈm tiªu thô cña ca ba c«ng ty lµ 10% thÞ phÇ n c«ng ty Y lµ 13%, thÞ phÇ n cña
c«ng ty Z b»ng 2 lÇ n thÞ phÇ n cña c«ng ty X , th tèc ® é t¨ng vÒ s¶n phÈm tiªu thô cña
×
tõng c«ng ty sÏ lµ bao nhiªu ?

Bµi 2: Sè liÖ u cña doanh nghiÖ p nh− sau :

Ch sè gi¸
Ø 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
(% ) 100 106 110 118 125 119 117 120

Doanh sè 30 33,496 36,19 39,53 41,75 40,817 41,547 44,126
(tû ® ång)
Yªu cÇ u :
a.X¸c ® Þnh doanh sè b¸n cña c«ng ty qua c¸c n¨m theo gi¸ so s¸nh .VÏ® å thÞ cho c¸c d÷
liÖ u tÝ nh® −îc .
b.Gi¶ sö cã thÓ m« t¶ biÒ n® éng cña doanh sè b¸n (gi¸ so s¸nh) theo d¹ng ® −êng th¼ ng
H∙y −íc l−îng ® −êng th¼ ng th1ch hîp nhÊt b»ng c¸ch d ï (SÝ ch ma)t =0.Tõ ®© y cã thÓ
ng
nãi g vÒ møc t¨ng ,gi¶m trung b nh h» ng n¨m cña doanh sè trong thêi kú 1990-1997? VÏ
× ×
® − th ng nµy trªn c ïng 1 ® å thÞ víi d÷ liÖ u gèc
êng ¼
c.D ï ® −êng th ng thÝ ch h î nhÊt ® ∙ x y dùng ë c u b ,h∙y dù ® o¸n sè c«ng ty vµo n¨m
ng ¼ p © ©
1998.
d.C« Thuý ,mét nh n viªn phô tr¸ch kinh doanh v í c¸ch ® ¸nh sè thø tù thêi gian tõ 1- 8
© i
còng x y® ùng ® −î 1 d0−êng th ng nh» m m« t¶ biÕ n® éngcña doanh sè`.c¸c hÖ sè ® −ênh
© c ¼
th ng mµ x y dùng ë c u b cã kh¸c so v í ® −êng th ng do c« T x y dùng?Dù ® o¸n doanh
¼ © © i ¼ ©
sè cho n¨m 1998 sÏ kh¸c nhau ?H∙y gi¶I thÝ ch ?
e.Anh Ph− ng ,mét nh n viªn kh¸c dù ® o¸n doanh sè b¸n cho n¨m 1998 b» ng c¸ch ® ùa
¬ ©
vµo l−îng t¨ng (gi¶m ) tuyÖ t ® èi trung b nh .Theo ba.n gi¸ trÞ dù ® o¸n sÏ kh¸c v í gi¸ trÞ
× i
dùa vµo ph−¬ ng tr nh® −êng th ng? h∙y gi¶i thÝ ch
× ¼
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản