Đề thi lý thuyết tin học A ngày 28-02-2010

Chia sẻ: Trung - Bian - Web Tin Hoc WTH (^_^)(^_^) | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
252
lượt xem
72
download

Đề thi lý thuyết tin học A ngày 28-02-2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi lý thuyết tin học a ngày 28-02-2010', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi lý thuyết tin học A ngày 28-02-2010

  1. Trung taâm Ngoaïi Ngöõ - Tin hoïc Tröôøng Tín Ñeà thi cuoái khoaù chöùng chæ A ÑEÀ THI TIN HOÏC A KHOÙA Ngaøy 28/02/2010 Baûng 1 A B C D E F 1 STT Maõ soá haøng Soá löôïng baùn Giaù chuaån 1 A01 7 8000 2 2 B02 12 6500 3 3 C05 20 8600 4 4 A25 30 25000 5 5 B36 8 65000 6 6 C78 18 56000 7 7 D99 25 4500 8 8 A20 10 8000 9 9 B33 22 9500 10 10 B25 40 25600 11 Giaù chuaån 12 >25000 13 14 15 6. Khi ñang söû duïng Internet Exlorer, click vaøo nuùt 1. Trong Microsoft Word, moät ñoaïn (paragrap) “Stop” coù taùc duïng: keát thuùc: a) Döøng taûi thoâng tin veà a) Baèng daàu chaám (.) b) Ñoùng laïi trang Web ñang truy caäp. b) Khi sang moät doøng môùi c) Thoaùt khoûi Internet Exlorer c) caû hai caâu (a), (b) ñuùng d) Chaám döùt keát noái vôùi maïng Internet. d) Caû hai caâu (a), (b) sai 7. Trong Microsoft Word, khaùi nieäm 2. Ñeå goõ tieáng Vieät khi duøng font Unicode, ta söû “Document” thöïc chaát laø: duïng kieåu goõ: a) Teäp b) Trang a) Telex c) Ñoaïn d) Doøng b) VNI 8. Trong Microsoft Excel, moïi sheet ñeàu coù: c) caû hai caâu (a), (b) ñuùng d) Caû hai caâu (a), (b) sai a) Soá löôïng coät baèng nhau 3. Trong Microsoft Excel, cho bieát giaù trò cuûa b) Soá löôïng haøng baèng nhau c) (a), (b) ñuùng coâng thöùc sau: =ROUND(2010,-3) d) (a), (b) sai a) 2000 b) 2010 9. Thoâng tin ñöôïc CPU cuûa maùy vi tính xöû lyù ôû c) 1000 d)0 daïng: 4. 1TB (Tetra Byte) baèng: a) Thaäp phaân b) Hexa a) 1024 MB b) 1024 GB c) Nhò phaân d) Baùt phaân c) 1024 KB d) 1024 Byte 10. Trong Microsoft Excel, xem soá lieäu cuûa 5. Trong Windows, “Disk Defragmenter” duøng ñeå: baûng 1, cho bieát giaù trò cuûa coâng thöùc sau: a) Ñònh daïng (format) ñóa =AVERAGE(C9:C11) b) Copy ñóa c) Sao löu döï phoøng a) 0 b) 24 d) Caû ba caâu (a), (b), (c) sai c) 72 d) 3 ÑC: 79C Maäu Thaân, P. Xuaân Khaùnh, TPCT ÑT: 07103. 831813
  2. Trung taâm Ngoaïi Ngöõ - Tin hoïc Tröôøng Tín Ñeà thi cuoái khoaù chöùng chæ A 11. Trong Microsoft Excel, xem soá lieäu cuûa Baûng 1, 19. Trong Microsoft Excel, xem soá lieäu cuûa baûng 1, cho bieát giaù trò cuûa coâng thöùc sau: cho bieát giaù trò cuûa coâng thöùc sau: =DSUM(C1:D11,C1,D14:D15) =COUNTIF(B2:B11, “=A”) a) 10 b) 190 a) 11 b) 10 c) 94 d) 64 c) 3 d) 0 20. Khi söû duïng Microsoft Excel, duøng chöùc naêng 12. Trong Microsoft Excel, xem soá lieäu cuûa löu teäp (File, Save As) vaø trong phaàn “File name” Baûng 1, cho bieát giaù trò cuûa coâng thöùc sau: ta goõ vaøo chuoãi BAILAM thì teäp ñoù ñöôïc löu trong =DCOUNT(C1:D11,1,D14:D15) ñóa vôùi teân thöïc teá laø: a) 0 b) 3 a) BAILAM.XLS b) BAILAM.DOC c) 10 d) Coâng thöùc coù loãi c ) BAILAM.TXT d) BAILAM 13.Trong Microsoft Excel, xem soá lieäu cuûa baûng 1, 21. Virus tin hoïc coù khaû naêng: cho bieát giaù trò cuûa coâng thöùc sau: =RIGHT(B2,2) a) Laøm hoûng CPU a) 1 b) 01 b) Laøm hoûng RAM c) (a), (b) ñuùng d) (a), (b), sai c) Caû hai caâu (a), (b) ñuùng 14. Trong Microsoft Excel, xem soá lieäu cuûa baûng 1, d) Caû hai caâu (a), (b), sai. cho bieát giaù trò cuûa coâng thöùc sau: =LEN(“A1”) 22. Trong Microsoft Excel, cho bieát giaù trò cuûa a) 0 b) 1 coâng thöùc sau: =IF(5-5,1,2): c) 2 d) 3 a) 0 b) 1 15. Thieát bò naøo sau ñaây khoâng theå thieáu trong c) 2 c) Coâng thöùc coù loãi moät maùy vi tính: 23. Trong Microsoft Word, khi môû moät taøi lieäu a) RAM b) OÅ CD, DVD goàm 4 trang nhöng chæ muoán in ra trang ñaàu c) Ñóa cöùng d) (a), (b), (c) ñuùng tieân: 16. Trong Microsoft Excel, xem soá lieäu cuûa Baûng 1, cho bieát giaù trò cuûa coâng thöùc sau: =PROPER(A1) a) Ta duøng leänh Print trong menu File a) STT b) Stt b) Ta click vaøo bieåu töôïng maùy in treân thanh coâng cuï c) stt d) a1 17. Trong Microsoft Excel, xem soá lieäu cuûa Baûng 1, c) Ta nhaán toå hôïp phím Ctrl + 1 cho bieát giaù trò cuûa coâng thöùc sau: d) (a), (b) ñuùng =IF(C2>20,0.9,IF(C2>10,0.8,0.5)*D2) 24. Ñóa DVD chöùa ñöôïc nhieàu thoâng tin hôn ñóa CD a) 0.9 b) 0.8 laø do: c) 0.5 d) 4000 a) Ñóa DVD to hôn ñóa CD 18. Khi söû duïng Microsoft PowerPoint, nhaán toå b) Ñóa DVD daày hôn ñóa CD c) (a), (b) sai hôïp phím Ctrl + N seõ coù taùc duïng: d) (a), (b) ñuùng a) Môû moät teäp môùi 25. Heä ñieàu haønh môùi nhaát, vöøa ñöôïc Microsoft b) Chen vaøo moät slide môùi chính thöùc phaùt haønh naêm 2009, ñöôïc goïi laø: c) Di chuyeån ñeán slide ñaàu tieân a) Windows XP SP2 d) Chen vaøo moät sieâu lieân keát. b) Windows 7 c) Windows Me d) Windows Vista ÑC: 79C Maäu Thaân, P. Xuaân Khaùnh, TPCT ÑT: 07103. 831813
Đồng bộ tài khoản