ĐỀ THI MẪU MÔN VẬT LÝ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THPT 2009

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
94
lượt xem
12
download

ĐỀ THI MẪU MÔN VẬT LÝ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THPT 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐỀ THI MẪU MÔN VẬT LÝ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THPT 2009 (Thời gian làm bài: 60 phút) Câu 1. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos4t (với x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tần số góc của dao động là 4 A. 4 rad/s B. 4 rad/s C. rad/s D. rad/s 4 Câu 2. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc bằng 10rad/s. Biết khối lượng vật nặng gắn với lò xo là 400g. Độ cứng của lò xo bằng A. 10N/m B. 20N/m C....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI MẪU MÔN VẬT LÝ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THPT 2009

  1. ĐỀ THI MẪU MÔN VẬT LÝ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THPT 2009 (Thời gian làm bài: 60 phút) Caâu 1. Moät chaát ñieåm dao ñoäng ñieàu hoøa theo phöông trình x = 5cos4t (vôùi x tính baèng cm, t tính baèng giaây). Taàn soá goùc cuûa dao ñoäng laø  4 A. 4 rad/s B. 4 rad/s C. rad/s D. rad/s  4 Caâu 2. Moät con laéc loø xo dao ñoäng ñieàu hoøa vôùi taàn soá goùc baèng 10rad/s. Bieát khoái löôïng vaät naëng gaén vôùi loø xo laø 400g. Ñoä cöùng cuûa loø xo baèng A. 10N/m B. 20N/m C. 30N/m D. 40N/m Caâu 3. Hai dao ñoäng ñieàu hoøa cuøng phöông, coù phöông trình dao ñoäng laàn löôït laø:  5   5  x1 = 4cos  t   (cm); x2 = 3cos  t   (cm). Hai dao ñoäng naøy 2 2 2 2 A. cuøng pha nhau B. Ngöôïc pha nhau. 2  C. leäch pha nhau goùc D. leäch pha nhau goùc 3 2 Caâu 4. Coâng thöùc tính taàn soá f cuûa con laéc ñôn coù ñoä daøi l, dao ñoäng ñieàu hoøa taïi nôi coù gia toác troïng tröôøng g laø 1 g 1 l A. f  B. f  2 2 l g g l C. f  2 D. f  2 l g Caâu 5. Moät con laéc ñôn coù ñoä daøi 1,0m dao ñoäng ñieàu hoøa taïi nôi coù gia toác troïng tröôøng g = 10m/s2. Laáy 2 = 10. Chu kì dao ñoäng cuûa con laéc laø A. 1,0s B. 1,5s C. 2,0s D. 2,5s Caâu 6. Moät con laéc loø xo dao ñoäng ñieàu hoøa coù bieân ñoä 10,0cm. Bieát loø xo coù ñoä cöùng 200N/m. Cô naêng dao ñoäng cuûa con laéc laø A. 2,5J B. 2,0J C. 1,5J D. 1,0J Caâu 7. Moät con laéc loø xo dao ñoäng ñieàu hoøa goàm vaät naëng coù khoái löôïng 250g vaø loø xo coù ñoä cöùng 100N/m. Chu kì dao ñoäng cuûa con laéc baèng   3 5 A. s B. s C. s D. s   10 5 Caâu 8. Hai dao ñoäng ñieàu hoøa cuøng phöông, coù phöông trình dao ñoäng laàn löôït laø x1 = 2cos5t (cm) vaø x2 = 4,8sin5t (cm). Dao ñoäng toång hôïp cuûa hai dao ñoäng naøy coù bieân ñoä baèng A. 3,6cm B. 5,2cm C. 6,8cm D. 9,6cm 1
  2. Caâu 9. Moät soùng aâm coù taàn soá 200Hz truyeàn trong khoâng khí vôùi toác ñoä 340m/s. Böôùc soùng cuûa soùng aâm naøy baèng A. 8,5m B. 17m C. 1,7m D. 0,85m Caâu 10. Moät soùng cô truyeàn trong moâi tröôøng vôùi toác ñoä 120m/s. ÔÛ cuøng moät thôøi ñieåm, hai ñieåm gaàn nhau nhaát treân moät phöông truyeàn soùng dao ñoäng ngöôïc pha nhau 1,2m. Taàn soá cuûa soùng laø A. 220Hz B. 150Hz C. 100Hz D. 50Hz Caâu 11. Ñoái vôùi soùng cô, coâng thöùc lieân heä giöõa toác ñoä truyeàn soùng v, böôùc soùng  vaø taàn soá f laø  v A.   vf B. f =  v C.   D. v  f f Caâu 12. Treân moät sôïi daây ñaøn hoài daøi 2,0m, hai ñaàu coá ñònh, coù soùng döøng vôùi 2 buïng soùng. Böôùc soùng treân daây laø A. 2,0m B. 1,5m C. 1,0m D. 2,5m Caâu 13. Neáu ñaët ñieän aùp = 100cos100t (V) vaøo hai ñaàu moät cuoän caûm thuaàn coù ñoä töï caûm L thì cöôøng ñoä doøng ñieän töùc thôøi qua cuoän daây coù giaù trò cöïc ñaïi baèng 2A. Ñoä töï caûm cuûa cuoän daây baèng  1 1 2 A. H B. C. H D. H H  2  2 Caâu 14. Neáu ñaët ñieän aùp u = 100 2 cos100t (V) vaøo hai ñaàu moät ñoaïn maïch chæ coù tuï ñieän vôùi ñieän dung C thì cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän qua ñoaïn maïch coù giaù trò 0,5A. Giaù trò cuûa ñieän dung C laø 104 104 2.104  .104 A. B. C. D. F F F F 2   2 Caâu 15. Neáu ñaët ñieän aùp u = 100cos100t (V) vaøo hai ñaàu cuûa moät cuoän caûm thuaàn 2 coù ñoä töï caûm L = H thì bieåu thöùc cöôøng ñoä doøng ñieän töùc thôøi trong cuoän  daây naøy laø     A. i = 2 cos  100 t   (A) B. i = 2 cos  100 t   (A) 2 2         C. i = 0,5cos  100 t   (A) D. i = 0,5cos  100 t   (A) 2 2    Caâu 16. Moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha coù roâto quay 240 voøng/phuùt. Bieát maùy coù 15 caëp cöïc. Taàn soá doøng ñieän do maùy phaùt ra baèng A. 120Hz B. 90Hz C. 100Hz D. 60Hz Caâu 17. Moät maùy bieán aùp goàm cuoän sô caáp coù 1000 voøng daây vaø cuoän thöù caáp coù 400 voøng daây. Boû qua hao phí naêng löôïng trong maùy. Neáu ñaët vaøo hai ñaàu cuoän sô caáp moät ñieän aùp xoay chieàu coù giaù trò hieäu duïng laø 110V thì ñieän aùp hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän thöù caáp laø 2
  3. A. 44V B. 22V C. 20V D. 25V Caâu 18. Moät ñoaïn maïch goàm ñieän trôû thuaàn R = 100  maéc noái tieáp vôùi tuï ñieän coù 10 4 ñieän dung C = F . Neáu taàn soá doøng ñieän laø 50Hz thì heä soá coâng suaát cuûa  doøng ñieän naøy qua ñoaïn maïch baèng 2 2 A. B. C. 0,75 D. 0,80 4 2 Caâu 19. Ñaët ñieän aùp u = 100 2 cos t (V) vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch RLC noái tieáp. Bieát ñieän aùp hieäu duïng hai ñaàu cuoän caûm thuaàn laø 60V, hai ñaàu tuï ñieän laø 140V. Heä soá coâng suaát cuûa ñoaïn maïch laø A. 0,4 B. 0,8 C. 1,0 D. 0,6 Caâu 20. Ñaët ñieän aùp u = U0cos t (V) vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch RLC khoâng phaân 1 nhaùnh (ñieän trôû thuaàn R0). Neáu 2 = thì phaùt bieåu naøo döôùi ñaây LC ñuùng? A. Heä soá coâng suaát cuûa doøng ñieän trong ñoaïn maïch nhoû hôn 1. B. Toång trôû cuûa ñoaïn maïch lôùn hôn giaù trò cuûa ñieän trôû thuaàn R. C. Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng trong maïch baèng khoâng. D. Cöôøng ñoä doøng ñieän trong ñoaïn maïch ñoàng pha so vôùi ñieän aùp u. Caâu 21. Neáu ñaët ñieän aùp u = 100 2 cos100t (V) vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch goàm cuoän 1 daây thuaàn caûm coù ñoä töï caûm L = H vaø coù bieán trôû maéc noái tieáp. Coâng  suaát ñieän tieâu thuï cöïc ñaïi cuûa ñoaïn maïch coù theå thu ñöôïc (baèng caùch ñieàu chænh cho bieán trôû coù giaù trò thích hôïp) laø A. 25W B. 100W C. 75W D. 50W Caâu 22. Coâng thöùc tính chu kì dao ñoäng ñieän töø töï do trong maïch dao ñoäng LC lí töôûng laø L A. T = 2 B. T = 2 LC C 2 C C. T = 2 D. T = L LC Caâu 23. Khi noùi veà soùng ñieän töø, phaùt bieåu naøo döôùi ñaây ñuùng? A. Soùng ñieän töø gaëp maët phaân caùch khoâng bò phaûn xaï vaø khuùc xaï. B. Khi soùng ñieän töø lan truyeàn thì dao ñoäng cuûa ñieän tröôøng vaø dao ñoäng cuûa töø tröôøng taïi moät ñieåm luoân luoân ñoàng pha vôùi nhau. C. Soùng ñieän töø khoâng truyeàn ñöôïc trong chaân khoâng. D. Soùng cöïc ngaén coù taàn soá nhoû hôn taàn soá soùng daøi. 3
  4. Caâu 24. Moät maïch dao ñoäng LC goàm cuoän daây caûm thuaàn coù ñoä töï caûm L = 2  H vaø tuï ñieän coù ñieän dung C = 8  F. Taàn soá dao ñoäng rieâng cuûa maïch baèng 106 106 A. B. Hz Hz 8 4 108 108 C. D. Hz Hz 4 8 Caâu 25. Moät maïch dao ñoäng LC ñang coù dao ñoäng ñieän töø töï do vôùi taàn soá goùc  vaø ñieän tích treân baûn cöïc cuûa tuï ñieän coù giaù trò cöïc ñaïi q0. Cöôøng ñoä doøng ñieän qua maïch coù giaù trò cöïc ñaïi laø  q A. B. 0 C. q 0 D. q 0 2  q0 Caâu 26. Choïn phaùt bieåu sai veà aùnh saùng ñôn saéc A. Taàn soá aùnh saùng ñoû lôùn hôn taàn soá aùnh saùng lam. B. Chieát suaát cuûa moät moâi tröôøng vaät chaát trong suoát ñoái vôùi caùc aùnh saùng ñôn saéc khaùc nhau laø khaùc nhau. C. Trong chaân khoâng, böôùc soùng aùnh saùng tím nhoû hôn böôùc soùng aùnh saùng vaøng. D. AÙnh saùng ñôn saéc laø aùnh saùng khoâng bò taùn saéc khi truyeàn qua laêng kính. Caâu 27. Bieát vaän toác aùnh saùng trong chaân khoâng c = 3.108m/s. Khi truyeàn trong chaân khoâng aùnh saùng ñôn saéc coù böôùc soùng 0,60  m, taàn soá cuûa aùnh saùng baèng A. 5.1015Hz. B. 5.1014Hz C. 4.1014Hz D. 4.1015Hz Caâu 28. Khi noùi veà tia töû ngoaïi, phaùt bieåu naøo döôùi ñaây ñuùng? A. Tia töû ngoaïi coù taàn soá lôùn hôn taàn soá aùnh saùng ñoû. B. Tia töû ngoaïi coù taùc duïng ñaâm xuyeân maïnh hôn tia X. C. Trong chaân khoâng, böôùc soùng tia töû ngoaïi lôùn hôn böôùc soùng aùnh saùng lam. D. Tia töû ngoaïi coù baûn chaát khoâng phaûi laø soùng ñieän töø. Caâu 29. Choïn phaùt bieåu sai veà tia X A. Trong chaân khoâng, böôùc soùng tia X nhoû hôn böôùc soùng tia saùng vaøng. B. Tia X coù baûn chaát laø soùng ñieän töø. C. Tia X coù taàn soá nhoû hôn taàn soá tia hoàng ngoaïi. D. Tia X coù taùc duïng raát maïnh leân kính aûnh. Caâu 30. Trong thí nghieäm Y-aâng veà giao thoa aùnh saùng, khoaûng caùch giöõa hai khe baèng 1mm. Khi chieáu saùng hai khe heïp baèng aùnh saùng coù böôùc soùng 0,75  m thì treân maøn quan saùt ño ñöôïc khoaûng vaân baèng 1,5mm. Khoaûng caùch töø maët phaúng chöùa hai khe saùng ñeán maøn quan saùt vaân giao thoa laø 4
  5. A. 2,5m B. 1,5m C. 2m D. 1,0m Caâu 31. Hieän töôïng naøo sau ñaây ñöôïc aùp duïng ñeå ño böôùc soùng aùnh saùng ? A. Hieän töôïng giao thoa B. Hieän töôïng taùn saéc C. Hieän töôïng quang ñieän ngoaøi. D. Hieän töôïng quang – phaùt quang. Caâu 32. Kim loaïi duøng laøm catoát cuûa moät teá baøo quang ñieän coù giôùi haïn quang ñieän baèng 0,50  m. Bieát haèng soá Plaêng h = 6,625.10-34J.s vaø vaän toác aùnh saùng trong chaân khoâng c = 3.108m/s. Coâng thoaùt cuûa eâlectron khoûi kim loaïi baèng A. 39,75.10-17J B. 39,75.10-19J C. 3,975.10-19J D. 3,975.10-15J Caâu 33. Hieän töôïng quang ñieän trong laø hieän töôïng A. eâlectron thoaùt khoûi beà maët kim loaïi khi bò chieáu saùng thích hôïp. B. giaûi phoùng eâlectron thoaùt khoûi moái lieân keát trong chaát baùn daãn khi ñöôïc chieáu saùng thích hôïp. C. giaûi phoùng eâlectron khoûi kim loaïi baèng caùch ñoát noùng. D. giaûi phoùng eâlectron khoûi moät chaát baèng caùch duøng ion baén phaù. Caâu 34. Choïn phaùt bieåu ñuùng veà thuyeát löôïng töû aùnh saùng. A. AÙnh saùng ñöôïc taïo thaønh bôûi caùc haït goïi laø proâtoân. B. Vôùi moãi aùnh saùng ñôn saéc coù taàn soá f, moãi phoâtoân coù naêng löôïng tæ leä vôùi taàn soá f. C. Moãi khi nguyeân töû hay phaân töû phaùt xaï hay haáp thuï aùnh saùng thì chuùng phaùt ra hay haáp thuï moät proâtoân. D. Trong chaân khoâng, vaän toác cuûa phoâtoân nhoû hôn vaän toác cuûa aùnh saùng. Caâu 35. Khi noùi veà tia laze, phaùt bieåu naøo döôùi ñaây sai? A. ñoä ñôn saéc khoâng cao B. tính ñònh höôùng cao C. cöôøng ñoä lôùn D. tính keát hôïp raát cao. Caâu 36. Cho haït nhaân A X . Goïi mn, mp laàn löôït laø khoái löôïng cuûa nôtron, proâtoân vaø Z ñaët N = A – Z, m laø khoái löôïng cuûa haït nhaân A X . Ñoä huït khoái cuûa haït nhaân Z naøy laø A.  m = Nmn – Zmp B.  m = m – Nmn – Zmp C.  m = (Nmn + Zmp) – m D.  m = Zmp – Nmn Caâu 37. Bieát vaän toác aùnh saùng trong chaân khoâng c = 3.108m/s. Theo heä thöùc Anh- xtanh giöõa naêng löôïng vaø khoái löôïng, vaät coù khoái löôïng 2g thì coù naêng löôïng nghæ baèng A. 18.1012J B. 18.1013J C. 9.1010J D. 9.1011J 5
  6. Caâu 38. Trong phaûn öùng haït nhaân, ñieàu naøo döôùi ñaây sai? A. Soá khoái ñöôïc baûo toaøn. B. Ñieän tích ñöôïc baûo toaøn. C. Naêng löôïng toaøn phaàn ñöôïc baûo toaøn. D. Khoái löôïng nghæ ñöôïc baûo toaøn. Caâu 39. Haït nhaân P phoùng xaï   . Haït nhaân con ñöôïc sinh ra töø haït nhaân naøy coù 30 15 A. 15 proâtoân vaø 15 nôtron B. 14 proâtoân vaø 16 nôtron C. 16 proâtoân vaø 14 nôtron D. 17 proâtoân vaø 13 nôtron Caâu 40. Ñaïi löôïng naøo sau ñaây khoâng baûo toaøn trong caùc phaûn öùng haït nhaân? A. soá nucloân B. ñieän tích C. naêng löôïng toaøn phaàn. D. khoái löôïng nghæ. ÑAÙP AÙN Caâu ÑA Caâu ÑA Caâu ÑA Caâu ÑA 1 11 21 31 A C D A 2 12 22 32 D A B C 3 13 23 33 B B B B 4 14 24 34 A A A B 5 15 25 35 C C C A 6 16 26 36 D D A C 7 17 27 37 A A B B 8 18 28 38 B B A D 9 19 29 39 C D C B 10 20 30 40 D D C D Nguồn: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT). Hướng dẫn: Trung tâm Luyện thi Vĩnh Viễn. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản