ĐỀ THI MẪU PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THUẾ (Cao học kinh tế)

Chia sẻ: giangacd

Đề thi mẫu môn Chính sách thuế cho Sinh viên Cao học kinh tế.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ĐỀ THI MẪU PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THUẾ (Cao học kinh tế)

 

 1. THI M U PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THU I. Lý thuy t 1. Theo quan i m c a Harberger, m t kho n thu ánh vào u ra c a m t ngành làm gi m giá tương i c a u vào s d ng nhi u trong ngành ó và gây b t l i cho m t s ngư i. Anh, ch hay bình lu n quan i m nói trên c a Harberger và hãy ch rõ ngư i b b t l i là ai? 2. M t h th ng thu như th nào ư c xem là n i so v i n n kinh t ? Hãy phân tích nh ng tác ng tích c c và b t l i c a h th ng thu n i. 3. Phân bi t ba lý thuy t v s hy sinh h u d ng trong thu lũy ti n. 4. Trư c tình tr ng ô nhi m gia tăng, chính ph nư c c ng hòa A ang xem xét các bi n pháp ngăn ch n và gi m thi u tình tr ng này. Gi s b n là m t chuyên viên ư c chính ph m i n trình bày ý ki n v hai trư ng h p: (i) c p phép cho quy n gây ô nhi m (pollution permits) và (ii) ánh m t kho n thu lên nh ng s n ph m gây ô nhi m. Hãy nêu ph n trình bày c a b n và s d ng th n u c n. 5. Hãy ch ng minh r ng kinh t nh nh p kh u không nên ánh thu nh p kh u, còn n n kinh t l n nh p kh u có cơ h i t ư c th ng dư qu c gia ròng n u ánh thu nh p kh u theo m t thu su t thích h p? 6. Trong lĩnh v c thu , phân tích tác ng t ng th là gì. Cho ví d minh h a. 7. Hãy cho bi t trư ng h p nào phân tích thu theo mô hình cân b ng b ph n và trư ng h p nào phân tích thu theo mô hình cân b ng t ng th . 8. Phân bi t hi u ng thu nh p (income effect) và hi u ng thay th (substitution effect) khi chính ph ánh thu thu nh p cá nhân. 9. So sánh thu thu nh p cá nhân và thu tài s n trên các phương di n: tính công b ng và tính hi u qu . Liên h th c ti n Vi t Nam hi n nay. 10. Hãy gi i thích phương trình và nêu ý nghĩa c a co giãn thu dư i ây:  ∂T * B   ∂B Y  ET =  ⋅ × ⋅  ∂B T *   ∂Y B     trong ó: ET: co giãn thu T*: T ng thu v thu sau khi ã lo i b nh hư ng c a vi c i u ch nh cơ s tính thu và/ho c thu su t B: Cơ s tính thu (tax base) Y: T ng s n ph m trong nư c (GDP) 11. Hãy cho ví d b ng s minh h a s khác bi t gi a n i và co giãn c a thu . Ngoài ra, nêu ý nghĩa và công d ng c a n i thu trong th c ti n i u hành chính sách tài khóa. 12. Tác ng c a thu bao g m nh ng lo i nào? T i sao chúng còn tùy thu c vào cách th c chính ph s d ng thu . 13. Hãy trình bày ý nghĩa c a các m i quan h thu tương ương trong sơ Harberger sau ây. tKA và tLA tương ương v i tA Và và Và 1
 2. tKB và tLB tương ương v i tB tương ương v i Tương ương v i tương ương v i tK và tL tương ương v i T 14. Gi i thích ng th c sau: Thu nh p kh u = Thu ánh vào tiêu dùng + Tr c p ng m cho s n xu t n i a II. Bài t p Bài 1 Gi s có m t m t hàng tiêu dùng ang ư c mua bán trên th trư ng th gi i t i m c giá quy ra ti n Vi t Nam là 20.000 . M t ơn v m t hàng này n u ư c s n xu t t i Vi t Nam s s d ng hai nhóm v t li u: nhóm v t li u nh p kh u có giá tr 7.000 và nhóm v t li u trong nư c có giá tr 1.000 . G i thu su t thu nh p kh u ánh vào thành ph m là tg và ánh vào v t li u là ti. Hãy tính và cho nh n xét v su t b o h hi u d ng (ERP) qua các trư ng h p dư i ây. a. tg = 40% và ti = 0%; b. tg = 40% và ti = 20%; c. tg = 40% và ti = 40%; d. tg = 40% và ti = 60%; Bài 2 Hãy tính và cho nh n xét v n i c a t ng thu và các s c thu qua các năm như th b ng dư i ây ( ơn v tính: 1000 t ) 2009 2008 2007 2006 T ng thu 240 190 170 130 Thu giá tr gia tăng 70 50 46 30 Thu tiêu th c bi t 19 14 11 10 Thu thu nh p doanh nghi p 80 58 50 46 GDP 830 740 680 600 Bài 3 Hãy cho nh n xét v h th ng thu và kh năng tăng thu c a các qu c gia qua các s li u v co giãn và n i c a t ng thu cho b ng sau. Năm 2009 Năm 2008 Năm 2007 Qu c gia co giãn n i co giãn n i co giãn n i A 0,6 1,0 0,6 0,7 0,7 0,8 B 1,0 1,0 1,1 0,9 1,0 1,0 C 1,7 1,6 0,9 1,3 1,4 1,3 2
 3. D 0,8 0,7 0,9 1,0 1,0 0,9 Bài 4 Gi s hàm s v lư ng c u thu c lá i u t i m t qu c gia là QD = 2000 – 200PD và hàm s v lư ng cung thu c lá i u là QS = 200PS, v i P là giá ( ơn v tính 1000 ơn v ti n -- vt) c a m t ơn v thu c lá. a. V th b. Tính giá và s n lư ng cân b ng (gi s th trư ng c nh tranh). S: 1000 ơn v sp và 5000 vt c. N u chính ph quy t nh ánh thu tiêu th c bi t vào phía cung 2000 vt m i ơn v thu c lá thì giá c và s n lư ng thay i như th nào, ng th i s thu chính ph thu ư c là bao nhiêu? S: ps = 4000 vt; pd = 6000 vt ; q1 = 800 ơn v sp d. N u chính ph quy t nh ánh thu tiêu th c bi t v i thu su t 80% vào phía cung thì giá c và s n lư ng thay i như th nào, ng th i s thu chính ph thu ư c là bao nhiêu? Bài 5 Gi s t i t nư c X, chính quy n thành ph Y ang v n ng các v i bi u H i ng nhân dân thông qua m t s c thu 17% ánh vào khách s n vì cho r ng lo i thu này không nh hư ng n cư dân trên a bàn. N u ư c m i tư v n v lo i thu ó thì ý ki n c a anh, ch như th nào? Bài 6 Gi s m c chi cho tiêu dùng hàng năm c a cư dân qu c gia X là m t hàm tuy n tính có d ng: C = 5 + 0,42 Y, trong ó C là chi cho tiêu dùng (nghìn t ng/năm) và Y là thu nh p (nghìn t ng/năm). Các s c thu ánh vào tiêu dùng chi m t l 6% chi tiêu dùng. Hãy tính s ti n thu , thu su t biên so v i thu nh p và thu su t bình quân so v i thu nh p, r i i n vào b ng dư i ây. Thu nh p Tiêu dùng Thu tiêu dùng Thu su t biên Thu su t bình (1000 t ) (1000 t ) (1000 t ) (MTR), % quân (ATR), % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Bài 7 3
 4. Chính ph nư c c ng hòa Y d ki n tăng thu ngân sách tài tr cho chương trình c i t o môi trư ng. Hai m t hàng ch u thu ư c Chính ph nh m n là A và B v i các s li u cho dư i ây M t hàng A M t hàng B H s co giãn c a c u theo giá - 0,6 - 0,1 H s co giãn c a cung theo giá 1,5 0,7 Giá bán hi n t i 25000 vt 1000 vt S n lư ng tiêu th hi n t i 1.000.000 ơn v 3.000.000 ơn v Chính ph xem xét 3 phương án ánh thu hàng hóa dư i ây: Phương án 1: ánh thu 16% vào hàng A và 16% vào hàng B. Phương án 2: ánh thu 8% vào hàng A và 18% vào hàng B. Phương án 3: ánh thu 25% vào hàng A và 10% vào hàng B. a. Hãy xác nh m c thu thu ư c cho t ng phương án. b. Phương án nào t t nh t (xét trên m i tương quan gi a s thu thu ư c và gánh n ng ph tr i) Bài 8 : Su t b o h hi u d ng Dư i ây là m t s d li u c a nư c C ng hòa X ã ư c i u ch nh. a) Trong năm 2009, giá nh p kh u CIF c a xe hơi chưa s d ng (CBU) vào X là 200.000 ơn v ti n t ( VTT). Chi phí v n chuy n, marketing và các chi phí n i a khác vào kho ng 75.000 VTT. Xe hơi ch u thu su t nh p kh u 80% và thu su t thu GTGT là 10%. [Ghi chú: Thu GTGT ư c ánh trên giá tr ã ch u thu nh p kh u và các chi phí n i a] i) Tính t ng s thu thu ư c bình quân m t xe hơi nh p kh u? ii) Tính giá bán ra c a xe hơi nh p kh u. b) Năm 2006 giá CIF c a toàn b linh ki n l p ráp xe hơi (CKD) là 160.000 VTT/xe. Các ph ki n s n xu t trong nư c (bao g m b t n nhi t, v xe,…) có chi phí 35.000 VTT/xe. Chi phí v n chuy n, marketing và các chi phí n i a khác vào kho ng 120.000 VTT. Linh ki n nh p kh u ch u thu nh p kh u v i thu su t 50% và thu GTGT v i thu su t 10%. i) Tính t ng s thu thu ư c bình quân m t xe hơi l p ráp trong nư c. ii) Tính giá bán ra c a xe hơi l p ráp trong nư c. c) Tính t l b o h hi u d ng i v i xe hơi l p ráp trong nư c. d) Theo anh/ch , có nên xu t thay i cơ c u thu c a qu c gia X hay không? N u có thì nên thay i c th như th nào và t i sao? Bài 9: Th trư ng cà-phê Trong năm 2008, s n lư ng cà-phê c a qu c gia T là 120.000 t n và giá bán chưa thu c a m t t n cà-phê là 40.000 ơn v ti n. H u h t cà phê thư ng tr ng t i các nông tr i quy mô nh vùng cao nguyên phía Tây c a t nư c. (i) Trong ng n h n, co dãn c a lư ng cung cà-phê theo giá vào kho ng 0,3 và co dãn c a c u theo giá g n b ng –2,2. Tính s thu thu , giá cung, giá c u và m t mát vô ích n u cà-phê b ánh thu hàng hóa v i thu su t 5% ho c 10%. 4
 5. (ii) Trong dài h n, co dãn c a cung theo giá lên n 1 và co dãn c a c u có th lên t i –4. V i nh ng co dãn này, hãy tính thu su t mà chính ph s t s thu thu cao nh t và s thu thu cũng như m t mát vô nghĩa ng v i thu su t này. (iii) Hãy cho nh n xét. Bài 10 Chính ph ang xem xét vi c ánh thu tiêu th c bi t v i thu su t 25% vào xe g n máy hi n ang gia tăng r t nhanh và c n tr giao thông công c ng. Gi s v i tư cách là m t chuyên viên cao c p thu c a B Tài chính, b n ư c yêu c u trình bày nh ng phân tích c a mình v tác ng c a lo i thu này. Các thông s c n thi t cho phân tích ư c cung c p như sau: (1) co giãn c u theo giá: – 0,8; (2) co giãn cung theo giá: 1,25; (3) Lư ng và giá cân b ng: 750.000 xe và 15 tri u ng/xe, theo th t ; (4) th trư ng lao ng và th trư ng v n mang tính lưu ho t cao. 1. Hãy th c hi n phân tích cân b ng t ng ph n. 2. Hãy th c hi n phân tích cân b ng t ng th v i hai gi thi t: (a) ngành s n xu t xe máy thâm d ng lao ng; (b) ngành s n xu t xe máy thâm d ng v n. (Ghi chú: trong c hai câu, phân tích nh tính là ch y u) Bài 11 Th trư ng hàng A là c nh tranh hoàn h o v i giá th gi i là 2 USD/1 ơn v s n ph m. Nư c c ng hòa X là m t n n kinh t m nh , không s n xu t hàng A nên ph i nh p toàn b lư ng hàng này. Hi n nay, lư ng hàng A ang tiêu th trong nư c là 600.000 s n ph m và có co giãn c a c u theo giá ư c tính là – 1,2. Trư c hi n tư ng nhu c u v hàng A tăng nhanh, Chính ph xem xét vi c ánh thu nh p kh u theo thu su t t l . 1. Tính lư ng gánh n ng ph tr i và s thu thu t i các m c thu su t c a thu nh p kh u 10%, 20%, 40% và 80% 2. Cho nh n xét v t c tăng gánh n ng ph tr i và s thu thu khi áp các thu su t trên. 3. T i thu su t bao nhiêu thì gánh n ng ph tr i cân b ng v i s thu thu ? Bài 12 V là m t công ty c a t nư c Hà-Lan u tư 300 tri u USD vào m t nhà máy t i nư c C ng hòa N. Thu su t ph thông c a thu thu nh p công ty t i Hà-Lan là 30% và t i N là 25%. C hai qu c gia không ánh thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài. Thu thu nh p công ty N ư c kh u tr khi xác nh thu thu nh p công ty t i Hà-Lan. năm ang xét, thu nh p tính thu c a Nhà máy V t i C ng hòa N là 50 tri u USD và toàn b l i nhu n sau thu ư c chuy n v Hà-Lan dư i d ng c t c. Trong m i trư ng h p sau, hãy tính và cho nh n xét v tác ng i v i t ng s thu thu c a Hà-Lan và nư c C ng hòa N. (a) Chính ph N không mi n thu thu nh p công ty i v i l i nhu n c a năm u tiên. (b) Chính ph N mi n thu thu nh p công ty ba năm u tiên cho m i doanh nghi p. (c) Như câu (b), nhưng Chính ph N ký hi p nh v i Chính ph Hà-Lan trong ó coi kho n mi n thu như ã tr và v n ư c hoàn thu t i Hà-Lan. (d) Như câu (b), nhưng Chính ph N ánh thu 14% vào l i nhu n chuy n ra nư c ngoài dư i m i hình th c. Kho n thu này cũng ư c kh u tr Hà-Lan. 5
 6. Bài 13 Gi s bi u thu thu nh p cá nhân t i qu c gia X, có ơn v ti n t là U, như sau: ơn v tính: tri u U B c Thu nh p tính thu c năm/ngư i Thu su t 1 n 10 5% 2 Trên 10 n 20 15% 3 Trên 20 n 40 28% 4 Trên 40 n 70 35% 5 Trên 70 40% T ng s ngư i thu c di n n p thu t i qu c gia X trong năm ang xét ư c tính 20 tri u ngư i. B ng sau ây cho th y thu nh p tính thu bình quân c năm và t tr ng ngư i n p thu tương ng v i các m c thu nh p ó: Thu nh p tính thu bình quân c T tr ng ngư i n p thu trong t ng s i năm tư ng n p thu 8 tr.U 60% 16 tr.U 30% 30 tr.U 6% 60 tr.U 3% 90 tr.U 1% Yêu c u: a. Hãy xác nh t ng s thu thu nh p cá nhân mà Chính ph X thu ư c trong năm ang xét. b. Gi s t ng s ngư i thu c di n n p thu không i nhưng cơ c u i tư ng n p thu thay i thành 50%, 30%, 12%, 5% và 3%. Hãy xác nh t ng s thu thu nh p cá nhân mà Chính ph X thu ư c trong năm ang xét. c. ( c l p v i câu a., câu b.) N u m t công dân có thu nh p sau thu tăng l n lư t 5 trU, 15 trU, 25 trU, 45 trU và 65 trU, thì tương quan gi a t c tăng thu nh p trư c thu và thu nh p sau thu qua t ng b c là bao nhiêu? d. (Câu này không c n tính toán) N u thu su t b c cao nh t th p dư i thu su t c a b c trư c li n k thì tương quan gi a t c tăng thu nh p trư c thu và thu nh p sau thu b c cu i cùng so v i b c trư c li n k như th nào? Bài 14 Chính ph nư c c ng hòa ABC d ki n tăng thu ngân sách tài tr cho chương trình y t c ng ng. Hai m t hàng ư c Chính ph nh m n là X và Y v i các s li u cho dư i ây M t hàng X M t hàng Y H s co giãn c a c u theo giá − 0,6 − 1,5 H s co giãn c a cung theo giá 2,5 0,7 Giá bán hi n t i 30000 2000 6
 7. S n lư ng tiêu th hi n t i 2.000.000 ơn v 5.000.000 ơn v Chính ph xem xét 3 phương án dư i ây: Phương án 1: ánh thu 10% vào hàng A và 10% vào hàng B Phương án 2: ánh thu 5% vào hàng A và 15% vào hàng B Phương án 3: ánh thu 25% vào hàng A và 6% vào hàng B c. Hãy xác nh m c thu thu ư c cho t ng phương án. d. Phương án nào t t nh t (xét trên m i tương quan gi a s thu thu ư c và gánh n ng ph tr i) Bài 15 Cơ c u thu t i Vi t Nam b n năm g n ây cho trong b ng dư i ây: S tt S c thu 2006 2007 2009 2009 1 Thu thu nh p doanh nghi p 35% 38% 44% 42% 2 Thu giá tr gia tăng 25% 26% 26% 25% 3 Thu nh p kh u 18% 14% 9% 7% 4 Thu tài nguyên 10% 11% 9% 8% 5 Thu tiêu th c bi t 8% 8% 8,% 9% 6 Thu thu nh p cá nhân 2% 2% 3% 7% 7 (Các) Thu khác 2% 1% 1% 2% 100% 100% 100% 100% Căn c vào th c ti n kinh t -xã h i Vi t Nam, anh (ch ) hãy th c hi n nh ng yêu c u sau: a. Phân tích và ánh giá di n bi n cơ c u thu t 2006 n 2009. b. D báo thô v cơ c u thu nư c ta n năm 2010 và 2015. Gi i thích. Bài 16 “THANH NIÊN, 01/02/2008 -- Năm 2007 ã x y ra 14,6 nghìn v tai n n giao thông, làm ch t 13,2 nghìn ngư i, làm b thương 10,5 nghìn ngư i. Như v y, bình quân m t ngày có 40 v , 36 ngư i ch t, 29 ngư i b thương do tai n n giao thông. M c thi t h i không khác gì, th m chí còn hơn c nhi u cu c chi n tranh. Thi t h i v v t ch t theo tính toán c a chuyên gia qu c t lên n g n 1 t USD, trong khi GDP c a nư c ta năm 2007 tính b ng USD theo t giá h i oái ch có 71,2 t USD. Có nghĩa là thi t h i v t ch t do tai n n giao thông gây ra ã lên t i g n 1,5% GDP. Có khách qu c t sau khi n nư c ta ã nói, Vi t Nam nhìn chung là t t, nhưng s nh t là ch t vì tai n n giao thông. i u áng nói là trong khi t l t dành cho giao thông hai ô th l n c a nư c ta ch b ng m t ph n tư, m t ph n ba c a các nư c, vi c m r ng ư ng giao thông v a thi u th n, v a khó khăn do chi phí gi i phóng m t b ng quá l n, chung cư cao t ng m c lên ngày m t nhi u, ư ng giao thông ng m, ư ng giao thông trên cao có l còn lâu m i thành hi n th c,... thì phương ti n giao thông cá nhân c tăng vùn v t. 7
 8. Theo công b c a T ng c c Th ng kê, trong năm 2007, các a phương ã c p ăng ký m i cho 133,5 nghìn ô tô và 3,1 tri u xe máy, nâng t ng s phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b hi n có c a nư c ta lên 22,83 tri u chi c, trong ó có 1,11 tri u ô tô và 21,72 tri u chi c mô tô - xe máy. Như v y, bình quân 4 ngư i dân Vi t Nam có m t chi c xe máy, t c bình quân 1 h có trên 1 chi c xe máy - m t con s k l c trên th gi i. ã v y, h ng năm v n ti p t c nh p kh u 140 nghìn chi c xe máy nguyên chi c và l p ráp trong nư c g n 3 tri u chi c. Ô tô Vi t Nam chưa nhi u, v m t còn m c 80 ngư i có m t chi c - th p xa Hàn Qu c có m t chưa n 4 ngư i/ô tô, nhưng c v i à nh p kh u kho ng 30 nghìn chi c và l p ráp trong nư c kho ng 73 nghìn chi c/năm, n u ư ng sá c như th này, n u ý th c ch p hành pháp lu t c a ngư i tham gia giao thông không ư c nâng lên, thì ch ng nh ng thi u ư ng cho xe ch y mà n ch cũng còn thi u! V n t ra là c n t p trung cho vi c c i thi n h t ng cơ s , nâng cao hơn n a ý th c ch p hành lu t l giao thông c a ngư i tham gia giao thông, gi m m t xây d ng chung cư cao t ng n i ô, tăng các nút giao thông khác m c, kh n trương xây d ng ư ng tàu i n ng m, ư ng s t trên cao - là nh ng phương ti n chuyên ch có kh i lư ng nhi u nh t, nhanh nh t, ít ách t c nh t. Trong i u ki n u tư nư c ngoài ang vào Vi t Nam tăng m nh, thì ây là m t th i cơ vàng nâng c p và c i thi n h t ng cơ s , trong ó có giao thông v n t i. Ngoài ra, nên ưa các xí nghi p, trư ng i h c - cao ng và trung c p chuyên nghi p ra kh i n i ô, ng th i tăng ch tài x ph t vi ph m giao thông. Ng c Minh” Gi s b n là m t chuyên gia thu Hi n nay, Nư c C ng hòa X có kho ng 600.000 xe ô tô ang lưu hành (g n b ng m t ph n mư i so v i nư c láng gi ng Thailand), nhưng có n 16 tri u xe g n máy. N u quy i theo m c tiêu th nhiên li u, bình quân kho ng 3 lít xăng/100 km v i lo i xe dung tích xi lanh 100 phân kh i, thì lư ng khí th i c a s xe g n máy k trên cũng tương ương 5 tri u ô tô g n ng cơ 2.000 phân kh i. Theo tính toán c a các chuyên gia, m i lít nhiên li u b t cháy s th i ra kho ng 2,5 ki lô gam dioxit carbon. V i m c tiêu th kho ng 15 tri u t n xăng, d u như hi n nay, lư ng khí th i dioxit carbon m i năm là 45 tri u t n. Ch s ô nhi m không khí hai thành ph l n nh t c a nư c này u cao hơn nhi u so v i tiêu chu n c a T ch c Y t Th gi i (WHO) v i hàm lư ng dày c ch t benzen, sulfur dioxit… khi n cho hai thành ph ó tr thành nh ng ô th có m c ô nhi m cao nh t khu v c ông Nam Á. Riêng lư ng h t b i m n lơ l ng PM10, ư c xem là r t c h i, cao g p mư i l n tiêu chu n c a WHO và g p ôi th ô Bangkok c a Thailand. Chính ph Nư c C ng hòa X ang xem xét vi c ánh thu tiêu th c bi t v i thu su t 40% vào xe g n máy hi n ang gia tăng r t nhanh, c n tr giao thông công c ng và gây ô nhi m môi trư ng n ng n . Gi s v i tư cách là m t chuyên viên cao c p thu c a B Tài chính, b n ư c yêu c u trình bày nh ng phân tích c a mình v tác ng c a lo i thu này. Các thông s c n thi t cho phân tích ư c cung c p như sau: (1) co giãn c u theo giá b ng – 0,8; (2) co giãn cung theo giá b ng 1,25; (3) Giá bình quân c a các lo i xe 8
 9. g n máy cân b ng m c: 20 tri u ng/xe; (4) Th trư ng lao ng và th trư ng v n mang tính lưu ho t cao. Yêu c u: 1. Hãy th c hi n phân tích cân b ng t ng ph n cho bi t gánh n ng thu do ngư i tiêu dùng hay nhà cung c p ch u nhi u hơn. 2. Tính s thu thu và gánh n ng ph tr i. 3. Hãy th c hi n phân tích cân b ng t ng th v i hai gi thi t: (a) ngành s n xu t xe máy thâm d ng lao ng; (b) ngành s n xu t xe máy thâm d ng v n. 4. Hãy nh n xét v bi n pháp ánh thu c a Chính ph . 5. Anh, ch th xu t m t bi n pháp c a riêng mình. (Ghi chú: s d ng phân tích nh tính và nh lư ng) Bài 17 M t chi c ô-tô b n ch ng i dung tích xi-lanh 2,5 lít ư c mua bán trên th trư ng th gi i t i m c giá bình quân 20.000 USD. N u l p ráp chi c ô-tô này t i Vi t Nam, nhà s n xu t s d ng hai nhóm u vào: (i) nhóm linh ki n nh p kh u có giá tr 11.000 USD; và (ii) nhóm linh ki n n i a có giá tr quy ra ô-la M là 2.000 USD. Thu su t thu nh p kh u ánh vào xe ô-tô m i nguyên là 60% và ánh vào linh ki n l p ráp 5%. a. Gi s không còn kho n thu nào khác ánh vào ô-tô nh p kh u, hãy xác nh su t b o h hi u d ng i v i ngành công nghi p ô-tô trong nư c. b. Sau ó, thu su t thu nh p kh u ánh vào xe ô-tô m i nguyên ư c i u ch nh lên n 70% và không i i v i linh ki n l p ráp, ng th i v n chưa có kho n thu nào khác ánh vào ô-tô nh p kh u. Hãy xác nh su t b o h hi u d ng i v i ngành công nghi p ô-tô trong nư c tình hu ng m i. Cho nh n xét v nh ng thay i c a su t b o h hi u d ng. c. Trên th c t , ô-tô b n ch nh p kh u ngoài vi c ch u thu nh p kh u còn ch u thu tiêu th c bi t 50% và thu giá tr gia tăng 10%. Anh (ch ) hãy tính l i câu a và câu b v i hai lo i thu v a nêu và cho nh n xét. Bài 18 t nư c P, m t hàng K hi n ang có co giãn lư ng c u theo giá là -0,6 và co giãn lư ng cung theo giá là 1,5. Ngành s n xu t m t hàng K là ngành thâm d ng v n. Chính ph P ang xem xét ánh thêm m t kho n thu hàng hóa, ngoài thu giá tr gia tăng, vào K. Hãy phân tích các tác ng có th x y ra n u kho n thu này ư c th c thi. Cho bi t, th trư ng v n t i ây ã phát tri n. Bài 19 Chính ph nư c c ng hòa X chu n b phát hành hai lo i trái phi u A và B u có m nh giá 1.000.000 ơn v ti n ( vt). Th i gian áo h n c a trái phi u A ba năm và trái phi u B hai năm. Lãi su t hàng năm c a trái phi u A là 14% và c a B là 12%. Nh m khuy n khích mua trái phi u, chính ph X th c thi chính sách gi m thu cho u tư theo t l 9
 10. 20% i v i trái phi u dài hơn hai năm và 15% cho trái phi u t hai năm tr xu ng. Anh (ch ) hãy cho bi t chính sách gi m thu này có trung l p không? Bài 20 H th ng chính quy n qu c gia R chia làm hai c p: c p trung ương và c p a phương. C p a phương g m ba c p: thành ph , qu n và phư ng. Qu c gia R ã th c hi n phân c p ngân sách nhi u năm nay. Thu tài s n là m t kho n thu ư c phân giao hoàn toàn cho chính quy n c p a phương. Các a phương s t quy t nh s thu, thu su t và s d ng. T ng s thu t thu tài s n (n u có) s ư c xác nh b ng ph n chênh l ch gi a t ng chi và t ng thu chưa k thu tài s n trên a bàn. Khung thu su t c a thu tài s n ư c quy nh th ng nh t trên toàn qu c t 0,2% n 0,8%. Căn c tính thu (tax base) là 75% giá tr th trư ng c a tài s n ch u thu . M i ch s h u ư c mi n thu tài s n cho ph n tài s n có giá tr ch u thu t i a b ng 1 t ơn v ti n ( vt) tính theo th trư ng. Theo s li u ngân sách năm t i c a Thành ph A, t ng s thu trên a bàn, chưa k thu tài s n, là 3000 t vt; t ng chi tiêu trên a bàn vào kho ng 3600 t vt. Toàn b giá tr b t ng s n trong Thành ph A ư c nh giá theo th trư ng trong năm ngân sách ang xét vào kho ng 900.000 t vt. T ng s ch s h u tài s n ã ăng ký tính n th i i m ch u thu là 700.000 ngư i. Gi s b n ang s h u m t kh i b t ng s n t a l c t i phư ng C thu c qu n B c a Thành ph A. Kh i b t ng s n c a b n ư c nh giá theo th trư ng là 5 t vt. Yêu c u: a. Trình bày nh ng lý do c n thi t ánh thu tài s n, ng th i cho bi t t i sao thu tài s n nên giao cho chính quy n c p a phương qu n lý. b. Tính thu su t thu tài s n c a Thành ph A trong năm ngân sách ang xét. c. Xác nh thu tài s n mà b n ph i n p trên kh i b t ng s n c a mình. d. N u nhu c u chi tiêu công v cơ s h t ng giao thông và công trình công c ng quá l n mà s thu thu tài s n dù huy ng t i a (ch m tr n thu su t 0,8%) v n không bù p thì b n có l i khuyên nào i v i chính quy n Thành ph ? áp án: Câu b. Giá tr tài s n ch u thu = 200.000 t Tax base = 200.000 t × 75% = 150.000 t vt Tax rate = (3600 – 3000)/150.000 = 0,4% Câu c. Thu tài s n ph i n p = (5 – 1) × 0,4% = 16.000.000 vt Bài 21 Xét m t doanh nghi p u tư 60 t ng vào t ng nguyên giá tài s n c nh v i th i gian kh u hao bình quân 4 năm. Theo d toán, bình quân hàng năm doanh nghi p này t doanh thu m c 250 t ng, chi phí hàng bán 110 t ng, chi phí bán hàng và chi phí qu n lý b ng 20% doanh thu. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 25%. Gi s doanh nghi p ho t ng hoàn toàn t v n ch . Su t chi t kh u s d ng cho nh ng d án r i ro trung bình là 12%/năm. Doanh nghi p ang ho t ng t i m t qu c gia áp d ng chính sách hoàn thu thu nh p cho u tư (investment tax credit) theo t l 15% tính trên t ng m c u tư. 10
 11. Hãy xác nh hi n giá dòng ti n ròng theo b n hình th c khuy n khích thu trung l p sau ây: - Trung l p ki u Samuelson - Trung l p ki u Musgrave - Trung l p ki u Harberger-Bradurd - Trung l p ki u Auerback-Jorgenson 11
 12. Bài 22 Gi s chính ph c a n n kinh t l n B ánh thu nh p kh u b ng 20 ơn v ti n ( vt) lên m t h p g m sáu lon bia nh p kh u. Sau ây là b ng t ng h p tình tr ng không và có ánh thu nh p kh u: Không thu Có thu Giá bên trong n n kinh t B 54 vt ..?.. Giá th gi i 54 vt 45 vt Lư ng c u n i a hàng năm 3200 tri u h p 2900 tri u h p Lư ng cung n i a hàng năm 2000 tri u h p 2500 tri u h p Lư ng hàng nh p kh u hàng năm 1200 tri u h p 400 tri u h p a. Xác nh giá bên trong n n kinh t B sau khi có thu . b. V th bi u di n tác ng c a thu nh p kh u t i B. b. Tính l i ích (ho c thi t h i) qu c gia ròng t i n n kinh t B t vi c ánh thu nh p kh u vào bia nh p kh u. c. Tính su t b o h hi u d ng (effective rate of protection) i v i ngành công nghi p bia trong nư c B. Cho bi t giá tr u vào c a m t h p bia là 40 vt và chính ph không ánh thu nh p kh u trên u vào nh p kh u (n u có). d. L i gi thi t r ng toàn b lư ng hàng bán vào nư c B do duy nh t m t nư c C cung c p. d1. N u t i m c giá 54 vt lư ng c u trong nư c C là 6000 tri u h p thì lư ng cung c a các nhà s n xu t nư c C là bao nhiêu?. d2. Xác nh t ng l i ích (m t mát) qu c gia t i nư c C khi bán hàng cho n n kinh t B. d3. Xác nh t ng th ng dư (hay m t mát) c a toàn th gi i. Bài 23 Gi s m t qu c gia ã ư c lư ng ư c hàm s tuy n tính v lư ng c u và lư ng cung v rư u trên 400 như sau, trong ó P là giá c a m t chai rư u có ơn v tính 1000 ơn v ti n ( vt) và th trư ng rư u mang tính c nh tranh. QD = 1800 – 100P QS = – 600 + 300P Yêu c u: a. Dùng th xác nh giá và s n lư ng cân b ng. b. N u chính ph quy t nh ánh thu hàng hóa 4000 vt m i chai rư u thì giá c và s n lư ng thay i như th nào, ng th i s thu chính ph thu ư c là bao nhiêu? c. N u chính ph quy t nh ánh thu hàng hóa v i thu su t 80% tính trên giá bán c a ngư i s n xu t, hãy th c hi n nh ng yêu c u sau: -V th ư ng cung có thu ; - Xác nh giá c và s n lư ng cân b ng m i; - Xác nh s thu chính ph thu ư c và m t mát ph tr i i v i xã h i. (Nh c nh : giá ngư i mua tr g m giá ngư i s n xu t nh n ư c c ng thêm thu hàng hóa) 12
 13. Bài 24 Tho t u n n kinh t l n Y nh p kh u áo may s n m t cách t do (không thu b t kỳ kho n nào trên hàng nh p kh u). S li u v giá c và s n lư ng tình tr ng nh p t do cho c t th hai trong b ng dư i ây. Sau ó, chính ph n n kinh t Y quy t nh ánh m t kho n thu nh p kh u lên áo may s n v i thu su t 60% tính trên giá nh p kh u. Các s li u c a tình tr ng có thu th hi n trong c t th ba. Nh p kh u t do Nh p kh u có thu Giá bán bên trong n n kinh t Y 160.000 vt 200.000 vt Thu nh p kh u - .?. vt Giá th gi i .?. vt .?. vt Lư ng cung hàng năm c a nhà s n 32 tri u áo 44 tri u áo xu t trong nư c Y Lư ng nh p kh u hàng năm 40 tri u áo .?. tri u áo T ng lư ng tiêu dùng hàng năm .?. tri u áo 64 tri u áo trong n n kinh t Y (Chú thích: vt = ơn v ti n) Yêu c u: a. i n s vào năm ch có d u ch m h i (?). b. Tính t ng m t mát (th ng dư) c a ngư i tiêu dùng và nhà s n xu t trong n n kinh t Y sau khi ánh thu so v i tr ng thái nh p kh u t do. c. Xác nh t ng s thu nh p kh u chính ph Y thu ư c. d. Th ng dư (hay m t mát) ròng c a n n kinh t Y là bao nhiêu? e. Xác nh t ng th ng dư (hay m t mát) c a toàn th gi i. f. Su t b o h hi u d ng (effective rate of protection) là gì? Gi s cho giá tr u vào c a m t áo may s n là 110.000 vt và không có kho n thu nào ánh trên u vào nh p kh u (n u có), hãy tính su t b o h hi u d ng. 13
 14. Bài 25 Gi s m i công dân trong m t qu c gia có cùng hàm s ư c lư ng t ng h u ích (total utility) sinh ra t thu nh p như sau: TU = 63ln(I) – 170 v i R2 = 0,97 và e = 2,718 trong ó TU là ký hi u c a t ng h u ích sinh ra t thu nh p có ơn v tính là i m ; I là ký hi u c a thu nh p hàng năm có ơn v tính là tri u ơn v ti n ( vt). Yêu c u: a. Có th s d ng phương trình trên ư c lư ng t ng h u ích sinh ra t thu nh p hàng năm hay không? b. Xác nh và v th c a t ng h u ích t i các m c thu nh p hàng năm l n lư t là 40 tri u vt, 80 tri u vt, 120 tri u vt, 160 tri u vt, 200 tri u vt, 240 tri u vt, 280 tri u vt và 320 tri u vt. (Khi tính t ng h u ích làm tròn s hàng ơn v và không l y s l ). c. N u chính ph quy t nh thu thu c a m i công dân 20 i m t ng h u ích thì công dân A có thu nh p tính thu 80 tri u vt và công dân B có thu nh p tính thu 240 tri u vt ph i n p bao nhiêu thu ? d. N u chính ph quy t nh thu thu c a m i công dân 30% t ng h u ích thì công dân C có thu nh p tính thu 120 tri u vt và công dân D có thu nh p tính thu 320 tri u vt ph i n p bao nhiêu thu ? e. N u chính ph cho r ng t ng h u ích sinh ra t thu nh p c a m i công dân ch nên cân b ng m c 150 i m thì b n công dân A, B, C và D có thu nh p tính thu nêu trong hai câu trên s ph i n p thu (ho c ư c nh n tr c p) hàng năm là bao nhiêu? [G i ý câu c, d và e: x ư c tìm b ng cách chuy n v như sau: y + 173,07 ln( x) = 63,164 y +173, 07 y +173, 07 Suy ra: x = e 63,164 = 2,718 63,164 . H t ph n g i ý] f. Nêu ý ki n cá nhân v m c i u ti t thu nh p qua ba cách ánh thu nói trên. 14
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản