Đề thi mẫu số 2 tuyển sinh CĐ ĐH môn Hóa năm 2009

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
58
lượt xem
8
download

Đề thi mẫu số 2 tuyển sinh CĐ ĐH môn Hóa năm 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi mẫu số 2 tuyển sinh cđ đh môn hóa năm 2009', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi mẫu số 2 tuyển sinh CĐ ĐH môn Hóa năm 2009

  1. ĐỀ THI MẪU SỐ 2 MÔN HÓA HỌC THI TUYỂN SINH ĐH, CĐ - 2009 (Thời gian làm bài: 90 phút) Cho bieát: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 32; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caâu 1: Đốt Fe trong Cl2 dư rồi cho rắn thu được vào dung dòch Na2CO3 seõ thaáy: A. Khoâng coù hieän töôïng B. Coù keát tuûa traéng xuaát hieän C. Coù khí không màu thoaùt ra D. Coù keát tuûa vaø coù khí bay ra Caâu 2: Cho 5,6 lit CO2 (đ kc) pứ với 200ml dd NaOH C (mol/l). Dung dịch thu được có khả năng pứ tối đa 100 ml dd KOH 1M. Giá trị C là : A. 0,75 B. 1,5 C.2 D.2,5  NH t o Caâu 3 : A + AgNO3  B + D + Ag; B + NaOH  D + H2O + E 3    NaOH,xt,t o askt D  G + Na2CO3 ; G + Cl2  I + HCl;   I + NaOH  L + M ; L chứa C, H, O có %O = 34,78. khí E( làm xanh quỳ tím ướt) KLPT của A là: A.44 B.58 C. 60 D.72 Caâu 4:Phaûn öùng hoùa hoïc xaûy ra trong tröôøng hôïp naøo sau ñaây thuaän nghòch? A. Ñun hoãn hôïp goàm axit vaø ancol etylic. B. Axit axetic taùc duïng vôùi axetilen C. Thuûy phaân phenyl axetat trong moâi tröôøng axit. D. Thuûy phaân etyl axetat trong moâi tröôøng bazô. Caâu 5:Cho daõy caùc chaát: phenol, o-crezol, ancol benzylic, ancol metylic. Soá chaát trong daõy phaûn öùng ñöôïc vôùi dung dòch NaOH laø A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Caâu 6:Soá löôïng este ñoàng phaân caáu taïo cuûa nhau öùng vôùi coâng thöùc phaân töû C4H8O2 laø A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
  2. Caâu 7: Ñeå trung hoøa löôïng axit beùo töï do coù trong 14 gam chaát beùo caàn 15ml dung dòch KOH 0,1M. Chæ soá axit cuûa maãu chaát beùo laø A. 6 B. 12 C. 7 D. 14 Caâu 8: Cacbohiñrat ôû daïng polime laø A. glucozô B. sacarozô C. xenlulozô D. fructozô Caâu 9: Dung dòch laøm quyø tím chuyeån sang màu hoàng laø A. anilin B. axit 2-aminoaxetic C. metylamin D. polisaccarit Caâu 10: Polime bò thuûy phaân do -amino axit laø A. polistiren B. polipeptit C. nilon-6,6 D. polisaccarit. Caâu 11: Cho m gam hoãn hôïp hai ancol taùc duïng hoaøn toaøn vôùi Na (dö) ñöôïc 2,24 lít H2 (ñktc) vaø 12,2 gam hoãn hôïp muoái. Giaù trò cuûa m laø A. 7,8 B. 8,2 C. 4,6 D. 3,9 Caâu 12: Trung hoøa moät löôïng axit cacboxylic caàn vöøa ñuû 100ml dung dòch NaOH 1M. Cô cạn dung dòch sau phaûn öùng thu ñöôïc 8,2 gam muoái khan. Coâng thöùc cuûa axit laø A. HCOOH B. CH3COOH C. C2H2COOH D. C2H5COOH Caâu 13: Thuûy phaân phenyl axetat trong dung dòch NaOH thu ñöôïc caùc saûn phaåm höõu cô laø A. axit axetic vaø phenol B. natri axetat vaø phenol C. natri axetat vaø natri phenolat D. axit axetic vaø natri phenolat Caâu 14: Cho CuFeS2 pöù vôùi H2SO4 ñaëc. Daãn khí thu ñöôïc vaøo dd Br2 dö thaáy: A. Khoâng hieän töôïng B. dd naâu ñoû hoaù thaønh tím C. Maøu naâu ñoû bò nhaït daàn D. Naâu ñoû hoaù thaønh khoâng maøu Caâu 15: Cho daõy caùc chaát: CH3Cl, C2H5COOCH3, C2H4O, CH3COONa. Soá chaát trong daõy
  3. khi thuûy phaân sinh ra hợp chất hữu cớ có 3 nguyên tố trong đó có %O=50 laø A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Caâu 16: Cho daõy caùc kim loaïi: Be, Mg, Cu, Li, Na. Soá kim loaïi trong daõy coù kieåu maïng tinh theå luïc phöông laø A. a B. 2 C. 3 D. 4 Caâu 17: Cho daõy caùc kim loaïi: Al, Cr, Hg, W. Hai kim loaïi coù nhieät ñoä noùng chaûy thaáp nhaát vaø cao nhaát töông öùng laø: A. Hg, Al B. Al, Cr C. Hg, W D. W, Cr Caâu 18: Coâng thöùc cuûa thaïch cao soáng laø A. CaSO4 B. CaSO4.2H2O C. CaSO4.H2OD. 2CaSO4.H2O Caâu 19: Suïc 8,96 lít khí CO2 (ñktc) vaøo dung dòch coù chöùa 0,25 mol Ca(OH)2, soá gam keát tuûa thu ñöôïc laø A. 25 gam B. 10 gam C. 12 gam D. 40 gam Caâu 20: Cho Nhoâm pöù vôùi moãi dung dòch sau: HCl, NaOH , NaHSO4, Na2SO4 soá tröôøng hôïp coù pöù xaûy ra laø: A.1 B.2 C.3 D. 4 Caâu 21: Cho hoãn hôïp kim loaïi goàm 5,4 gam Al vaø 2,3 gam Na taùc duïng vôùi nöôùc dö. Sau khi caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn khoái löôïng chaát raén coøn laïi laø A. 2,70 gam B. 2,30gam C. 4,05gam D. 5,00gam Caâu 22: Hoãn hôïp X goàm 3 oxit coù soá mol baèng nhau: FeO, Fe 2O3, Fe3O4. Cho m gam hoãn hôïp X taùc duïng vôùi dung dòch HNO3 (dö), thu ñöôïc dung dòch Y. Cho Y taùc duïng vôùi dung dòch NaOH loaõng (dö), thu ñöôïc 6,42 gam keát tuûa naâu ñoû. Giaù trò cuûa m laø A. 2,32 B. 4,64 C. 1,60 D. 4,80 Caâu 23: Caàu hình electron cuûa ion Fe2+ laø A. [Ar]3d6 B. [Ar]3d54s1 C. [Ar]3d44s2 D. [Ar]3d34s2
  4. Caâu 24: Khi cho dung dòch muoái saét (II) vaøo dung dòch kieàm, coù maët khoâng khí ñeán khi caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn, thu ñöôïc hôïp chaát A. Fe(OH)2 B. Fe((OH)3 C. FeO D. Fe2O3 Caâu 25: Khöû hoaøn toaøn hoãn hôïp goàm m gam FeO, Fe2O3 Fe3O4 baèng CO dö ôû nhieät ñoä cao. Sau phaûn öùng thu ñöôïc 33,6 gam chaát raén. Daãn hoãn hôïp khí sau phaûn öùng vaøo dung dòch Ca(OH)2 dö, thu ñöôïc 80gam keát tuûa. Giaù trò cuûa m laø A. 34,88 B. 36,16 C. 46.40 D. 59,20 Caâu 26: Hoøa tan pheøn chua vaøo nöôùc thu ñöôïc dung dòch coù moâi tröôøng A. kieàm yeáu B. kieàm maïnh C. axit yeáu D. trung tính Caâu 27: Cho daõy caùc ion: Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion trong daõy coù soá electron ñoäc thaân lôùn nhaát laø A. Al3+ B. Ca2+ C. Fe2+ D. Fe3+ Caâu 28: Cho daõy kim loaïi: Zn, Fe, Cr. Thöù töï giaûm daàn ñoä hoaït ñoäng hoùa hoïc cuûa caùc kim loaïi töø traùi sang phaûi trong daõy laø A. Zn, Fe, Cr B. Fe, Zn, Cr C. Zn, Cr, Fe D. Cr, Fe, Zn Caâu 29: Caùch baûo quaûn thöïc phaåm (thòt, caù,...) an toaøn laø söû duïng A.forman B. phaân ñaïm C. nöôùc ñaù D. nöôùc voâi Caâu 30:Hoøa tan hoaøn toaøn m gam kim loaïi X baèng dung dòch HCl sinh ra V lít khí (ñktc), cuõng m gam X khi ñun noùng phaûn öùng heát vôùi V lít O2 (ñktc). Kim loaïi X laø A. Ni B. Zn C. Pb D. Sn Caâu 31:Cho daõy caùc chaát : FeO, Fe3O4, Al2O3, HCl, Fe2O3. Soá chaát trong daõy bò oxi hoùa bôûi dung dòch H2SO4 ñaëc, noùng laø A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Caâu 32:Amilozô ñöôïc taïo thaønh töø caùc goác A. -glucozô B. -glucozô C. -fructozô D. -fructozô
  5. Caâu 33:Khi ñoát chaùy 4,5 gam moät amin giaûi phoùng ra 1,12 lít N2 (ñktc). Coâng thöùc phaân töû cuûa amin ñoù laø A. CH5N B. C2H7N C. C3H9N D. C3H7N Caâu 34:Cho Cu taùc duïng vôùi dung dòch hoãn hôïp goàm NaNO3 vaø H2SO4 loaõng giaûi phoùng khí X (khoâng maøu, ñeå hoùa naâu trong khoâng khí). Khí X laø A. NO B. NH3 C. N2O D. NO2 Caâu 35:Kim loaïi khoâng khöû ñöôïc nöôùc ôû nhieät ñoä thöôøng laø A. Na B. Ca C. Be D. Cs Caâu 36: Cho daõy caùc chaát: CH3 – NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin), NaOH. Chaát coù löïc bazô nhoû nhaát trong daõy laø A. CH3 – CH2 B. NH3 C. C6H5NH2 D. NaOH Caâu 37: Khoâng neân duøng xaø phoàng ñeå giaët röûa trong nöôùc chöùa nhieàu ion A. Ca2+ B. Na+ C. NH  4 D. Cl- Caâu 38: Chaát taùc duïng vôùi Cu(OH)2 taïo saûn phaåm coù maøu tín laø A. anñehit axetic B. tinh boät C. xenlulozô D. peptit Caâu 39: Caùc soá oxi hoùa phoå bieán cuûa crom trong caùc hôïp chaát laø A. +2, +4, +6 B. +2, +3, +6 C. +1, +2, +6 D. +3, +4, +6 Caâu 40: Chaát khoâng coù tính chaát löôõng tính laø A. Al(OH)3 B. Al2O3 C. NaHCO3 D. ZnSO4 Caâu 41: Khi ñieän phaân NaCl noùng chaûy, ôû catot xaûy ra A. söï khöû ion Cl- B. Söï oxi hoùa ion Cl- C. söï khöû ion Na+ D. söï oxi hoùa ion Na+ Caâu 42: Kim loaïi khöû ñöôïc nöôùc ôû nhieät ñoä thöôøng laø A. Cu B. Ca C. Be D. Fe
  6. Caâu 43: Khi cho glyxin taùc duïng vôùi dung dòch chaát X thaáy coù khí N2 ñöôïc giaûi phoùng. Chaát X laø A. HCl B. NaNO3 C. HNO2 D. NaOH Caâu 44: Phaùt bieåu naøo sau ñaây khoâng ñuùng? A. Metyl glucozit coù theå chuyeån ñöôïc töø daïng maïch voøng sang daïng maïch hôû. B. Fructozô coøn toàn taïi ôû daïng -, voøng 5 caïnh ôû traïng thaùi tinh theå. C. Oxi hoùa glucozô baèng AgNO3 trong dung dòch NH3 thu ñöôïc amoni gluconat. D. Khöû glucozô baèng H2 thu ñöôïc sobitol. Caâu 45: Tính chaát hoùa hoïc ñaëc tröng cuûa Fe laø A. Tính khöû B. Tính oxi hoùa C. tính axit D. tính bazô Caâu 46: Tô lapsan thuoäc loaïi tô A. poliamit B. polieste C. poliete D. vinylic Caâu 47: Dung dòch laøm quyø tím chuyeân sang maøu xanh laø A. Na2CO3 B. NaNO3 C. NaHSO4 D. NaCl Caâu 48: Oxi hoùa NH3 baèng CrO3 sinh ra N2, H2O vaø Cr2O3. Soá phaân töû NH3 taùc duïng vôùi moät phaân töû CrO3 laø A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Caâu 49: Hai hiñroxit ñeàu tan ñöôïc trong dung dòch NH3 laø A. Cu(OH)2 vaø Ni(OH)2 B. Fe(OH)2 vaø Ni(OH)2 C. Cu(OH)2 vaø Al(OH)3 D. Zn(OH)2 vaø Al(OH)3 Caâu 50: Cho 1,36 gam goàm Mg, Fe vaøo coác ñöïng dd CuCl2. Sau khi phaûn öùng xong ñöôïc ddY vaø raén Z. Theâm NaOH dö vaøo dd Y, loïc keát tuûa nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi ñöôïc 1,2 gam hoãn hôïp raén T. Vaäy raén Z vaø T laàn löôït laø A. Cu; Mg; Fe vaø MgO; Fe2O3. B. Cu vaø MgO; Fe2O3. C. Cu; Fe vaø MgO; CuO; Fe2O3 D. Cu; Fe vaø MgO; Fe2O3. ------------------------------------------------------------------------------------
  7.  ĐÁP ÁN (Đề số 02) Caâu Ñaùp Caâu Ñaùp Caâu Ñaùp Caâu Ñaùp Caâu Ñaùp aùn aùn aùn aùn aùn 1 D 11 A 21 C 31 A 41 C 2 C 12 B 22 B 32 A 42 B 3 B 13 C 23 A 33 B 43 C 4 A 14 C 24 B 34 A 44 A 5 B 15 B 25 C 35 C 45 A 6 C 16 B 26 C 36 C 46 B 7 A 17 C 27 D 37 A 47 A 8 C 18 B 28 C 38 D 48 D 9 D 19 B 29 C 39 B 49 A 10 B 20 C 30 D 40 D 50 D Hướng dẫn: Trung tâm Luyện thi Vĩnh Viễn.
Đồng bộ tài khoản