Đề thi môi giới chứng khoán

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
273
lượt xem
148
download

Đề thi môi giới chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy tham khảo "Đề thi môi giới chứng khoán" sẽ giúp bạn có thêm kiến thức về công ty chứng khoán, lệnh thị trường, lệnh liên tục, thị trường giao dịch chứng khoán,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môi giới chứng khoán

 1. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 1. Trong quan h v i khách hàng, Công ty Ck ph i có trách nhi m sau: I. Tìm hi u và th ng xuyên c p nh t nh k 6 tháng/l n các thông tin v kh n ng tài chình, kh n ng ch u ng r i ro và k v ng thu c l i nhu n c a khách hàng. II. v n cho khách hàng và cam k t m b o giá tr l i nhu n, k t qu c a m i kho n u . III. Không c tr c ti p nh n ti n giao d ch c a khách hàng IV. Công ty ch ng khoán cung c p nh ng thông tin v quy n l i phát sinh liên quan n ch ng khoán c a khách hàng ch khi có yêu c u c a khách hàng. Anh ch hãy ch n trong các ph ng án sau: a. Ch I và II b. Ch II và IV c. Ch I và III d. I, III và IV 2. Khi ng i hành ngh kinh doanh ch ng khoán th c hi n nh ng hành vi thi u o c và thi u chuyên nghi p thì UBCKNN s có th m quy n x lý vi ph m trong nh ng tr ng h p nào sau ây: I. i d ng ch c trách, nhi m v c giao cho m n ti n, ch ng khoán trên tài kho n a khách hàng ho c s d ng ch ng khoán c a khách hàng c m c ho c s d ng ti n, ch ng khoán trên tài kho n c a khách hàng khi ch a c khách hàng y thác. II. Tr c ti p ho c gián ti p th c hi n các hành vi gian l n, l a o, t o d ng thông tin sai s th t ho c b sót thông tin c n thi t gây ra công chúng, niêm y t, giao d ch, kinh doành, u t ch ng khoán, d ch v v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán. III. d ng thông tin n i b th c hi n mua, bán ch ng khoán c a công ty i chúng cho chính mình ho c bên th ba. IV. Làm trái l nh c a nhà u t . Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. Ch I và III b. Ch II và IV c. Ch I, III và IV d. I, II, III và IV 3. Theo các quy ình h ng d n lu t ch ng khoán thì t t c nh ng v n b n g c bao g m các phi u nh, s nháp giao d ch hàng ngày, các b n thông báo xác nh n giao d ch ph i c l u gi t i thi u là: Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. 2 n m b. 5 n m c. 10 n m d. 15 n m e. t c các ph ng án trên u ko úng. 4. Thông tin liên quan n tình tr ng cá nhân, tài chính và ho t ng giao d ch c a khách hàng: Vietnam Stock Exchange Page 1
 2. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 I. Ph i c b o m t và ko c s d ng theo b t c cách nào tác ng n giao d ch a các cá nhân hay doanh nghi p. II. Có th s d ng nh ng thông tin v các l nh ch a c th c hi n c a khách hàng này v n cho khác hàng khác III. có th tác ng n các giao d ch trên tài kho n cá nhân c a h . Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. Ch I b. Ch II c. Ch I và III d. I,II và III 5. Công ty CK ph i tuâ t t t c nh ng nguyên t c sau trong quá trình ho t ng kinh doanh c a mình, ngo i tr : a. u tiên th c hi n l nh c a khách hàng tr c l nh t doanh c a cty. b. Th ng cho khách hàng c a mình khi h m TK m i. c. Duy trì t l v n kh d ng trên t ng v n n u ch nh t i thi u b ng 5% d. l n trên VCSH c a CTCK không c v t quá 6 l n. 6. Nh ng u nào sau ây là các h n ch i v i ng i hành ngh kinh doanh ch ng khoán? I. Ch c phép m TK GD CK cho chính mình t i CTCK n i mình làm vi c. II. không c làm Giám c (T ng Giám c) c a m t t ch c chào bán CK ra công chúng, tr tr ng h p t ch c này là CTCK. III. m gi ch ng ch hành ngh kinh doanh CK trong vòng 2 n m IV. ng th i làm vi c cho hai hay nhi u CTCK Anh ch hãy l a ch n trong các p/án sau: a. Ch I và III b. ch II và III c. Ch I, II và III d. I, II và IV 7. t c nh ng u sau úng v i ho t ng môi gi i ngo i tr : a. CTCK và nhân viên c a cty c phép nh n y quy n c a khách hàng quy t nh và l a ch n ch ng lo i, s l ng, giá c CK, th i m mua CK. b. CTCK ph i q/lý ti n g i GD CK (CK) c a khách hàng tách bi t v i ti n (CK) c a CTCK. c. CTCK ph i công b v m c phí GD CK tr c khi khách hàng th c hi n giao d ch. d. CTCK ch c nh n l nh c a khách hàng có ti n và CK theo quy nh c a UBCKNN và ph i có các bi n pháp c n thi t m b o kh n ng thanh toán c a khách hàng khi l nh GD c th c hi n. 8. i lý nh n l nh c th c hi n các nghi p v sau: a. TK GDCK. b. Nh n l u ký CK c. v n u t CK tr c ti p cho khách hàng d. Nh n l nh và chuy n l nh c a khách hàng v tr s chính ho c chi nhánh. 9. Tr c khi m u n xin m TK m i c ch p thu n ph i có ch ký c a: Vietnam Stock Exchange Page 2
 3. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 I. Khách hàng II. Nhân viên t v n III. Giám c IV. Cán b có th m quy n t i UBCKNN. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. Ch I b. Ch I, II và IV c. Ch I, III và IV d. I, II, III 10. t khách hàng thông báo v i b n h mu n m m t TK và h có th a thu n v i m t nhà t v n c c p phép s thay h t l nh v i b n. b n s yêu c u h có nh ng gi y t gì m TK này? I. n xin m TK m i II. Gi y y quy n III. Th xác minh có ch ký IV. u cam k t giao d ch Anh ch hãy l a ch n trong các p/án d i ây: a. I và II b. I, II và IV c. I, II, III và IV d. Không c m TK này 11. i ph ng th c kh p l nh liên t c, n u NDT t lênh (MP) bán v i giá 95000 vào h th ng. nh c a NDT t bán s c kh p v i m c giá nào khi trên s l nh có s n m t s các l nh mua sau ây: a. 90000 b. 95000 c. 98000 d. 100000 12. i ph ng th c kh p l nh liên t c, n u NDT t l nh th tr ng (MP) mua v i giá 100000 vào th ng. L nh c a NDT t mua s c kh p v i m c giá nào trên s l nh có s n m t s các nh bán sau ây: a. 80000 b. 90000 c. 100000 d. 110000 13. nh LO òi h i nh ng thông tin sau ngo i tr : I. nh mua ho c bán II. Mã s l u ký III. Kh i l ng c phi u IV. Giá V. th t Vietnam Stock Exchange Page 3
 4. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 Anh ch hãy l a ch n m t trong các ph ng án sau: a. I, III, V b. II, III, V c. I, II, III, IV d. I, III, IV, V e. II và IV 14. Phòng nghiên c u c a cty b n v a m i a ra khuy n ngh mua c phi u c a m t cty niêm y t trên TTGDCK. B n ch u trách nhi m q/lý tài kho n giao d ch c a cty. B n mu n mua nh ng c phi u này, b n s làm gì? a. t l nh giao d ch t i m c giá kh p l nh (ATO) b. t m t l nh gi i h n LO) c. n có th t m t l nh cùng v i các khách hàng khác. d. Khách hàng luôn ph i c u tiên. B n ch c t l nh c a mình sau khi khách hàng c a n có c h i t l nh c a mình. 15. Là m t ng i hành ngh Kd CK, UBCKNN cho phép b n: a. Ch c làm vi c t i m t CTCK b. n v a làm vi c cho m t CTCK v a làm vi c cho công ty m c a CTCK ó. c. n có th v a làm vi c cho m t CTCK v a làm cho m t i lý nh n l nh t i m t CTCK khác. d. n có th v a làm vi c cho TTGDCK v a làm vi c cho m t CTCK. 16. Là m t ng i hành ngh KDCK b n c phép: a. Có bao nhiêu TK GD tùy thích t i các CTCK khác nhau. b. n ko c m TKGD t i CTCK c a mình. c. n ch có th m TK t i CTCK b n làm vi c. d. n không c phép m TKGDCK. 17. n nh n c m t l nh t mua 100.000 c phi u XIU t i m c giá 35.100. L nh có giá tr trong tháng. Khách hàng là m t qu ut H ng Kong. n nay ã mua c 15.000 c phi u. Khi n xem xét các l nh tr c khi m c a phiên GD t i TTGDCK hàng ngày b n th y t l n m gi phi u này c a ng i n c ngoài ã t n m c t i a vào phiên GD tr c. B n s ph i làm gì? a. Không làm gì c . ây là m t l nh v n có giá tr do nó ch a hoàn t t. b. Thông báo cho TTGDCK r ng l nh này v n ang t n t i và có th c th c hi n c. Thông báo cho khách hàng bi t r ng hi n h ch c mua thêm c phi u thông qua giao d ch lô ch n. d. Ngay l p t c h y l nh do NDT n c ngoài không th mua thêm lo i c phi u này do ó ph n còn l i trong phi u l nh s b h y. 18. Vào cu i phiên giao d ch b n ang xem xét l i các l nh và các giao d ch ã c th c hi n mà n nh p cho khách hàng. B n th y r ng có m t giao d ch c ghi là 4.000 c phi u XYZ ã c bán v i m c giá 35,200 ng cho ông A. Sau ó b n nh l i r ng ông A t b n m t l nh mua t i m c giá t t nh t. C phi u có giá óng c a là 36.000 ng. B n ph i làm gì? Vietnam Stock Exchange Page 4
 5. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 I. Liên l c v i phòng x lý l nh và yêu c u h chuy n giao d ch này sang TK cá nhân c a n. Ngày giao d ch ti p theo nh p m t l nh m i phiên giao d ch ti p theo v i giá 35,200 ng. II. i cho khách hàng và gi i thích v l i h th ng giao d ch. Hôm sau b n s nh p m t nh mua 4.000 c phi u t i m c giá 35,200 ng. III. Ngay l p t c thông báo cho ng i giám sát c a b n v l i c a b n. Lãnh o c a b n s ngay l p t c thông báo l i này cho TTGDCK. Giao d ch này s c x lý t i TK s a l i. IV. CTCK ph i bù p l nh mua 4000 c phi u t i m c giá 35,200 ng. Khách hàng c thông báo là l nh c a h ã th c hi n. Phiên giao d ch ti p theo CTCK s mua 8000 c phi u t i m c giá t t nh t. S chênh l ch v m c giá s c ghi vào TK s a l i. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. I b. II c. II và III d. III và IV. 19. t công ty i chúng c th c hi n vi c mua l i c phi u c a chính mình, ngo i tr : I. ang KD thua l ho c ang có n quá h n. II. phi u c a công ty ang là i t ng chào mua công khai III. ang trong quá trình chào bán c phi u huy ng thêm v n. IV. ang th c hi n tách, g p c phi u Anh ch hãy l a ch n ph ng án d i ây: a. I và II b. I, II và III c. I, II, III và IV d. II, III và IV 20. Khách hàng c a b n g i cho b n th o lu n v vi c t ng giá nhanh c a m t c phi u niêm y t trên TTGDCK trong danh m c u t c a h . Báo chí a tin r ng có th s có m t v chào mua thâu tóm công khai lo i c phi u này trong m t th i gian ng n. Khách hàng c a b n h i r ng h nên làm gì? a. Bán ngay l p t c vì vi c chào mua công khai r t khó kh n và m t nhi u th i gian cc quan qu n lý ch p thu n. b. Khuy ên khách hàng c a b n r ng n u có m t t chào mua công khai, thì bên chào mua ph i công b công khai chi ti t v vi c h s chào mua c phi u trên các ph ng ti n thông tin i chúng tr c th i m d ki n th c hi n. Th i gian chào mua công khai s không ng n h n ba m i ngày. NDT có th quy t nh trong th i gian này. c. chào mua công khai luôn c th c hi n theo c ch giao d ch lô l n trên TTGDCK. Các NDT nh nên bán c phi u c a h cho các nh ch l n h n tích l y c phi u. d. Bán c phi u th t nhanh do vi c giao d ch s b t m d ng trên TTGDCK trong th i gian chào mua công khai. 21. Câu nào sau ây úng nh t? Vietnam Stock Exchange Page 5
 6. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 I. Các NDT nh ng ng i s h u c phi u bu c ph i bán c phi u c a h trong t chào mua công khai. II. Bên chào mua c tr c ti p th c hi n vi c chào mua gi m các chi phí liên quan t i vi c chào mua. III. Sau khi công b công khai v t chào mua, bên chào mua không c thay i ý nh chào mua ã công b , tr tr ng h p b t kh kháng ho c tr ng h p t ng s l ng c phi u ng ký bán nh h n s l ng ng ký mua d ki n ã báo cáo UBCKNN và c ch p thu n rút l i ng ký chào mua. IV. Bên chào mua c phép bán c phi u ã mua trong vòng 3 tháng k t khi k t thúc t chào mua công khai. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. I b. I và II c. I và IV d. III 22. CTCK s b ph t t 20 tri u ng n 50 tri u ng n u vi ph m u nào sau ây: I. Không th c hi n nguyên t c u tiên l nh c a khách hàng tr c khi t l nh t doanh c a công ty theo quy nh làm trái l nh c a NDT II. Không thu th p y thông tin v tình hình tài chính, m c tiêu u t , kh n ng ch p nh n r i ro c a khách hàng; không t ch c nh k ánh giá, phân lo i khách hàng v kh ng ch p nh n r i ro. III. Không mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p cho nghi p v Kinh doanh CK t i công ty; không trích l p y qu b o v NDT b i th ng thi t h i cho NDT do s c k thu t và s su t c a nhân viên CTCK gây ra. IV. Th c hi n vi c bán cho khách hàng bán CK khi không s h u mà lu t pháp ch a cho phép. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. Ch II b. Ch I và III c. Ch I, II và III d. I, II, III và IV 23. Ng i hành ngh KDCK ph i ch rõ trên l nh ATO c a khách hàng t t c các thông tin sau, ngo i tr : a. Kh i l ng b. Giá c. CK d. t nh t trng hai phiên giao d ch, n u l nh ch a c th c hi n. 24. BCTC c a t ch c phát hành, t ch c niêm y t ph i: a. c ki m toán b i t ch c ki m toán c l p b. c ki m toán b i t ch c ki m toán c l p c ch p thu n c. c h i ng qu n tr và ban ki m soát thông qua Vietnam Stock Exchange Page 6
 7. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 d. c i h i c ông thông qua. 25. ch c phát hàng, G ho c TG , K toán tr ng và ng i khác có liên quan c a t ch c phát hành, t ch c BLPH, t ch c t v n phát hành, t ch c ki m toán c ch p thu n, ng i ký báo cáo ki m toán và các t ch c, cá nhân xác nh n h s ng ký chào bán ch ng khoán ra công chúng có s gi m o trong h s ng ký chào bán CK ra công chúng, gây thi t h i cho NDT. S ph t t : a. 1% t i 5% t ng s ti n ã huy ng trái pháp lu t và ình ch t chào bán trong th i h n 45 ngày. b. 5% t i 10% t ng s ti n ã huy ng trái pháp lu t và h y b t chào bán. c. 10% t i 20% t ng s ti n ã huy ng trái pháp lu t và h y b t chào bán. d. Toàn b 100% t ng s ti n ã huy ng trái pháp lu t và b thu h i Gi y ch ng nh n ng ký chào bán. 26. Nh ng hành vi nào sau ây c coi là l ng n th tr ng? I. Tham gia vào các giao d ch mà không làm thay i quy n s h u CK. II. Thông ng v i ng i khác th c hi n vi c mua, bán CK nh m t o ra cung c u gi . III. Tham gia ho c lôi kéo ng i khác liên t c mua, bán thao túng giá CK.f Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. Ch I b. Ch II c. Ch II và III d. I, II và III 27. Nh ng t ch c và cá nhân nào sau y c coi là ng i bi t thông tin n i b ? I. Thành viên HDQT, Ban Ki m soát, GD ho c TGD, PGD ho c PTGD c a cty i chúng, thành viên ban ài di n qu i chúng; II. Ng i ki m toán BCTC c a cty i chúng, qu i chúng. III. CTCK, Cty QLQ và ng i hành ngh kinh doanh CK c a cty. IV. Các c ông l n c a cty i chúng, qu i chúng. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. Ch I và II b. Ch III và IV c. Ch I, III và IV d. I, II, III và IV 28. t c nh ng u sau có th c p trong khi làm vi c v i khách hàng ngo i tr : a. So sánh v i các kho n u t khác. b. Cam k t và B o m v l i nhu n c. i ro có th có d. ki n l i nhu n ki m c. 29. Tài li u công khai nh ng thông tin chính xác, trung th c, khách quan liên quan n vi c chào bán ho c niêm y t CK c a t ch c phát hành, nêu chi ti t v t t c các v n liên quan n ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p giúp cho NDT hi u rõ h n v công ty c g i là: a. Báo cáo tài chính Vietnam Stock Exchange Page 7
 8. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 b. n cáo b ch c. Báo cáo th ng niên d. s ng ký phát hành 30. th ng ki m soát n i b c a CTCK có ch c n ng giám sát tuân th , ch u trách nhi m ki m soát nh ng n i dung sau ngo i tr : a. Th c hi n vi c ki m toán n i b , giám sát t l v n kh d ng và các t l an toàn tài chính. b. Ki m soát vi c tuân th quy trình nghi p v c a các b ph n kinh doanh và ng i hành ngh CK. c. tr các doanh nghi p th c hi n úng các th t c pháp lý trong huy ng v n. d. o qu n, l u gi và m b o tách bi t tài s n c a khách hàng. 31. ông ph thông c nh n c t c v i m c theo quy t nh c a: a. i h i ng c ông b. i ng qu n tr c. Ban Giám c u hành d. toán tr ng e. tc u sai. 32. ông nào trong các lo i c ông d i ây không c c vào H i ng qu n tr : I. ông u ãi bi u quy t II. ông ph thông III. ông u ãi c t c IV. ông u ãi hoàn l i Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. I, II b. II, III c. II, IV d. III, IV e. I, IV 33. CTCP: I. c quy n phát hành CK ra công chúng. II. Ph i phát hành c phi u ph thông III. c quy n l a ch n phát hành ho c không phát hành c phi u ph thông. IV. c quy n l a ch n phát hành ho c không phát hành c phi u u ãi. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. I, III, IV b. I, II, III c. I, II và IV d. I, II, III và IV 34. Doanh nghi p c quy n phát hành CK theo quy nh c a pháp lu t là: I. CTCP II. Cty TNHH III. Cty nhà n c Vietnam Stock Exchange Page 8
 9. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 IV. Cty h p danh Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. I, II, III và IV b. I, II và IV c. I, III và IV d. I, II và III 35. CTCP th y s n M (có trên 100 NDT ngoài công ty) có k ho ch mua l i c phi u c a chính mình nh m ch ng l i s gi m giá c phi u công ty do công ty ang kinh doanh thua l . Hành ng mua i này là: a. c phép th c hi n b. Không c phép th c hi n c. Ph thu c vào UBCKNN có cho phép/không cho phép. 36. Công ty i chúng ABC chu n b th c hi n vi c phát hành c phi u theo ch ng trình l a ch n cho ng i lao ng trong công ty, t ng s c phi u c phép phát hành so v i v n c ph n ang u hành c a công ty là: a. Không c v t quá 5% b. 5% n 8% c. Không c v t quá 8% d. Không có ph ng án nào chính xác. 37. s ng ký chào bán c phi u c a ngân hàng A ra công chúng ph i có: I. Gi y ng ký chào bán c phi u ra công chúng II. n cáo b ch III. u l c a t ch c phát hành IV. Quy t nh c a i h i ng c ông thông qua ph ng án phát hành và ph ng án s ng v n thu ct t phát hành. V. Gi y ch p thu n c a c quan qu n lý nhà n c có liên quan. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. I, II, III b. I, II, III và IV c. I, II, III và V d. Không có ph ng án nào y h s . 38. Sau nhi u n m ho t ng liên ti p có lãi, H i ng qu n tr Công ty Hoa H ng d ki n chào bán phi u c a mình m r ng kinh doanh (Công ty có VDL là 8 t ng) trên m ng internet. Li u r ng vi c làm c a công ty có ch u s u ch nh c a Lu t CK: a. Có b. Không c. Ch a k t lu n c. 39. t ngày Gi y ch ng nh n chào bán CK ra công chúng có hi u l c, th i h n quy nh cho t ch c phát hành ph i hoàn thành vi c phân ph i c phi u và trái phi u ra công chúng là: I. 30 ngày II. 60 ngày Vietnam Stock Exchange Page 9
 10. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 III. 90 ngày IV. Trên 90 ngày. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. (I) i v i c phi u và (II) i v i trái phi u b. (III) i v i c phi u và ( IV) i v i trái phi u c. (III) i v i c phi u và (II) i v i trái phi u d. (II) i v i c c phi u và trái phi u e. (III) i v i c c phi u và trái phi u 40. Khi x y ra các tr ng h p: Tr ng h p I: Chào mua c phi u có quy n bi u quy t d n n vi c s h u >= 25% s c phi u ang l u hành c a m t công ty i chúng. Tr ng h p 2: Công ty i chúng mua l i c phi u c a chính mình d n n vi c s h u >= 25% c phi u ang l u hành. Thì ph i th c hi n theo hình th c chào mua công khai không trong các ph ng án d i ây” a. Ch có tr ng h p 1 b. Ch có tr ng h p 2 c. hai tr ng h p trên d. t c cac u trên u không úng 41. ch c phát hành chào bán trái phi u chuy n i ra công chúng ph i áp ng các u ki n sau: I. n u l ã góp t i th i m ng ký chào bán t i thi u là 10 t ng tính theo giá tr sách. II. Ho t ng kinh doanh n m li n tr c n m ng ký chào bán ph i có lãi. III. Ph i có t ch c b o lãnh phát hành. IV. Ph i xác nh i di n ng i s h u trái phi u. V. Không c n xác nh i di n ng i s h u trái phi u. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. I, II, III, IV b. I, II, III, IV c. I, II, V d. II, III, IV e. III, IV 42. CTCP mu n niêm y t c phi u trên S Giao d ch ch ng khoán thì tr c tiên công ty ó có ph i là công ty i chúng? a. úng b. Sai c. Tùy tr ng h p c th . 43. t ngày niêm y t, th i gian cam k t n m gi ít nh t 50% c phi u do mình s h u c a các thành viên HDQT, Ban GD, Ban KS, KTT c a các công ty niêm y t là: a. 1/2 n m b. 1 n m c. 2 n m d. 3 n m e. 5 n m Vietnam Stock Exchange Page 10
 11. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 44. Theo các quy nh pháp lý hi n hành, CTCK không c tr c ti p nh n ti n giao d ch ch ng khoán c a khách hàng. Khách hàng c a công ty ph i m tài kho n ti n t i: a. Các ngân hàng l u ký do CTCK l a ch n b. Các ngân hàng th ng m i c. Các ngân hàng th ng m i do CTCK ch n d. Trung tâm L u ký ch ng khoán. 45. Giá chào bán ch ng ch qu m thông th ng: a. Nh h n giá tr tài s n ròng do c u h n ch b. n h n giá tr tài s n ròng do c u l n c. Nh h n giá tr tài s n ròng do phát sinh chi phí qu n lý và phát hành. d. n h n giá tr tài s n ròng do phát sinh chi phí qu n lý và phát hành. e. Có th l n h n ho c nh h n giá tr tài s n ròng mà không có nguyên nhân. 46. t qu giao d ch các lo i ch ng khoán trong các ngày nh sau: Ngày 1/2/N – Ngày u tiên ch ng khoán A, B c niêm y t và giao d ch STT Mã CK Kh i l ng niêm y t ( Giá giao d ch ( nghìn tri u c phi u) ng) 1 A 10 20 2 B 12 21 Ngày 2/2/N: Ch ng khoán C c niêm y t và giao d ch phiên u tiên. K t qu c th : STT Mã CK KL (tri u cp) Giá (Nghìn ng) 1 A 10 21 2 B 12 25 3 C 10 10 Hãy xác nh ch s giá ch ng khoán ngày 2/2/N theo ph ng pháp bình quân gia quy n v i quy n s là ch ng khoán niêm y t. 47. Trong th i gian giao d ch liên t c Vi t Nam, l nh nào s có hi u l c trong các ph ng án sau: a. ATO, LO b. LO, MP c. ATC, MP d. ATO, MP, LO, ATC 48. Gi s có b ng l nh nh sau: Giá tham chi u: 100 Vietnam Stock Exchange Page 11
 12. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 STT T/gian NDT Lo i l nh KL mua Giá mua KL bán Giá bán 1 9h05 B LO 1000 101 2 9h07 A MP 5000 9h50 C LO 2000 102 10h10 D 1000 103 Hãy xác nh s ti n nhà u t A ph i tr , bi t r ng phí giao d ch b ng 0? 49. Gi s có các l nh mua và bán m t lo i ch ng khoán c a các nhà u t trong kh p l nh liên t c nh sau: STT T/gian NDT L nh Giá KL Giá TC 1 9h00 A Bán 101.000 1.000 100.000 2 9h05 B Mua 102.000 300 3 9h06 C Mua 103.000 200 Hãy xác nh k t qu giao d ch (giá và kh i l ng) c a các nhà u t ( A.B và C)? 50. Cho hai tình hu ng giao d ch cùng m t lo i c phi u trong th i gian kh p l nh liên t c nh sau: Tình hu ng 1: STT T/gian L nh Giá KL Giá TC 1 9h00 Bán 101.000 1.000 100.000 9h05 Mua 102.000 1.000 Tình hu ng 2: STT T/gian L nh Giá KL Giá TC 1 9h00 Mua 102.000 1.000 100.000 9h05 Bán 101.000 1.000 Hãy so sánh giá kh p l nh gi a tình hu ng 1 so v i tình hu ng 2 qua các ph ng án sau: a. Cao h n Vietnam Stock Exchange Page 12
 13. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 b. Th p h n c. ng nhau d. Không xác nh c. 51. CTCK A n m gi 11% v n u l c a CTCP B, thì công ty A c th c hi n các nghi p v nào i ây cho công ty B g m: I. v n chào bán ch ng khoán ra công chúng II. Xác nh giá tr công ty III. v n tái c u trúc v n t i u. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: a. Ch I b. Ch II c. I, II d. I, III e. II, III f. I, II, III 52. Theo quy nh, CTCK luôn ph i m b o m c v n kh d ng trên t ng n u ch nh t i thi u là: I. 3% II. 5% III. 8% IV. 10% V. 15% u không m b o c, thì s b ph t ti n là: a. 10 tri u ng n 20 tri u ng b. 10 tri u ng n 30 tri u ng c. 20 tri u ng n 50 tri u ng d. 20 tri u ng n 70 tri u ng e. 50 tri u ng n 70 tri u ng f. Không có ph ng án nào chính xác. 53. Ng i hành ngh kinh doanh ch ng khoán không c c p l i ch ng ch hành ngh ch ng khoán khi có hành vi d i ây, ngo i tr : a. Công b thông tin sai l ch nh m lôi kéo, xúi gi c mua, bán ch ng khoán ho c công b thông tin không k p th i, y v các s ki n x y ra có nh h ng l n n giá ch ng khoán trên th tr ng. b. d ng thông tin n i b mua, bán ch ng khoán cho chính mình ho c cho ng i khác. c. d ng ti n, ch ng khoán trên tài kho n c a khách hàng khi không c khách hàng y thác. d. d ng b ng i h c gi . 54. Vi c ch p thu n ho c h y b niêm y t ch ng khoán là do: a. giao d ch ch ng khoán b. Trung tâm giao d ch ch ng khoán c. y ban ch ng khoán nhà n c. Anh ch hãy l a ch n trong các ph ng án d i ây: I. a và b II. a, b và c Vietnam Stock Exchange Page 13
 14. Di n àn Ch ng khoán Vi t nam http://diendan.vse.vn Câu h i cho ng i hành ngh môi gi i CK 2008 III. Không có ph ng án nào chính xác IV. Ch a V. Ch b VI. Ch c 55. ch c niêm y t, t ch c t v n niêm y t, t ch c ki m toán c ch p tu n khi tham gia so n th o h s niêm y t có s gi t o trong h s xin phép niêm y t s b ph t ti n t : a. 5 tri u ng n 10 tri u ng b. 10 tri u ng n 20 tri u ng c. 20 tri u ng n 30 tri u ng d. 20 tri u ng n 50 tri u ng e. 30 tri u ng n 70 tri u ng f. Không có khung ph t ti n nào là chính xác. 56. Th tr ng ch ng khoán ang lên giá, c phi u M t ng giá liên t c qua nhi u phiên, nhà t v n khuyên khách hàng c a mình là: a. Mua ngay c phi u M vì d ki n còn t ng giá b. Bán ngay c phi u M vì ã t ng lên nh c. Không nên mua bán gì vì th tr ng ch a n nh d. Ch cung c p y thông tin cho khách hàng và h t quy t nh mua, bán. 57. ông ho c nhóm c ông n m gi t 10% n d i 30% s c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu tháng c c : a. 01 thành viên vào H i ng qu n tr b. 02 thành viên vào H i ng qu n tr c. 03 thành viên vào H i ng qu n tr d. 04 thành viên vào H i ng qu n tr e. s ng viên vào H i ng qu n tr 58. Ý ki n ki m toán i v i báo cáo tài chính c a t ch c phát hành và niêm y t: a. Ch p thu n toàn b , n u có ngo i tr ph i là không tr ng y u b. Ch c ngo i tr d i 10% t ng giá tr tài s n; c. Ch p thu n toàn b d. Không ngo i tr quá 50% t ng giá tr tài s n. 59. Nh ng nh n nh nào sau ây là úng i v i NDT ng i r i ro? a. Ng i này ch u t khi m c n bù r i ro cao h n l i nhu n phi r i ro b. Ng i này ch quan tâm t i kh n ng sinh l i c. Ng i này không quan tâm t i m c r i ro d. Ng i này s n sang u t v i kh n ng sinh l i th p kém v i m c r i ro cao. e. a và b. 60. Gi thi t l i nhu n phi r i ro là 5%, NDT ng i r i ro s không u t vào danh m c nào d i ây? a. Danh m c t l i nhu n là 10% v i xác su t là 0.60 và 2% v i xác su t là 0.4 b. Danh m c t l i nhu n là 10% v i xác su t là 0.4 và 2% v i xác su t là 0.6 c. Danh m c t l i nhu n là 10% v i xác su t là 0.3 và 3.75% v i xác su t là 0.7 d. Danh m c t l i nhu n là 10% v i xác su t là 0.2 và 3.75% v i xác su t là 0.8 e. Nhà u t không l a ch n ph ng án A ho c B Vietnam Stock Exchange Page 14
Đồng bộ tài khoản