ĐỀ THI MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Chia sẻ: huank42tinkt

Câu 1. Cho danh sách sinh viên. Mỗi sinh viên được mô tả bởi các thuộc tính họ tên, tuổi, giới tính. 1. Hãy cài đặt danh sách sinh viên bởi danh sách liên kết. 2. Hãy viết thủ tục loại khỏi danh sách tất cả các sinh viên nữ.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản