Đề thi môn cơ lý thuyết - để 1

Chia sẻ: tuyphong131

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn cơ lý thuyết - để 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đề thi môn cơ lý thuyết - để 1

Lf
pi, rm lr,rON, cd THUYET
Tnrilng DHSP TP. HCM
' Khoa Vat LY Thdi gian: 90 Phrit


CAu 1: Thdnh l{p phtfdng trinh Lagrange loai hai'

cfia lgc hrit xtrydn tdrn
Cflu 2: Chdt didm khdi lugng m chuydn d6ng dudi tdc dung duy nh6't
a-
f - -nta) r
tnldng hJc rldn vi
nhhng sd d le , t ld brin kinh vecrd ndi tu gdc o cd oinh ld tf;m cfla
gtz
tri cria chdt tlidm)
rnit
a) Chrlng minh.ring chdt didm chuydn d6ng trong I m{t phEng cd Ainn' Xdc clinh
ndy.
phfrng
qu! tt4o cfia chd't didm vtli
a

Chgn oxy ld m4t ph8ng cd Oinn n6i tr€n, tim phtltJng trinh
b)
circ cliiSu kiQn ban ctdu:
dx dv ,^,
x(0)= a,ft(O)=0 ,Y (0) =0,;(o)=vu

c) Tim cd ndng cfia hQ.

thd quay drrgc qlunt trUc
CAu 3: Eia trbn rtdng chdt tam O, brin kinh R, khdi lttgng m'c6 I
rfia.rui..cl1-gtra I didm'A tr€n vi1h dia' Lirc ddu' clla cltldc
k6o
nhm ngang, uu6ng,g!9-_n,d!-m,at
suy rQ'g li
'ror, .fro OA hQp vdi phddng thing rlting mQt c6c 0o roi tnfr nhg' Chgn toa
'lO
bdt k!.
g,Jc l€ctr Q g16aOA vtli phddng thing tlfrng taithiti didm
a) Tim hdm Lagrange cfia cd hQ'
9O ld g6c nh6.
X6c ttinh phiong trinh chuydn dQng ctla tlia ndu ^"*
b)
phing chuydn d6ng cfra
Ndu trgc A chuydn clQng 6du tr€' dddng trdn nim trolg m{t
c)
Os ,t\mv$n tdc tAm O ctia dia.
dta vdi bdn kinh a vi van tdc
76c
-r
I Lg
u"
= JruY
J/ry\
6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản