Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 1

Chia sẻ: Do Thi Thuy Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
247
lượt xem
92
download

Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn hóa học lớp 10 - đề số 1', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 1

  1. 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D Caâu 1: Löu huyønh coù theå toàn taïi ôû nhöõng traïng thaùi soá oxi hoaù naøo? A. -2 ; +4 ; +5 ; +6 B. -3; +2 ; +4 ; +6 C. -2 ; 0 ; +4 ; +6 D. +1 ; 0 ; +4; + 6 Caâu 2: Löu huyønh coù soá oxi hoaù +6 trong tröôøng hôïp chaát naøo sau ñaây? A. H2SO4 B. SO3 C. SO2 D. Caû A, B Caâu 3: Löu huyønh taùc duïng vôùi axit sunfuric ñaëc noùng: S + H2SO4  3SO2 + 2H2O Trong phaûn öùng naøy, tæ leä soá nguyeân töû löu huyønh bò khöû vaø soá nguyeân töû löu huyønh bò oxi hoaù laø: A. 1:2 B. 1:3 C. 3:1 D. 2:1 Caâu 4: Ñoát chaùy heát 8 gam löu huyønh, daãn saûn phaåm hoaø tan heát trong 61,5 g nöôùc. Noàng ñoä % cuûa dung dòch thu ñöôïc laø: A. 20% B. 25% C. 15% D. 30%\ Caâu 5: Xeùt phaûn öùng : 3S + 2KClO 3  2KCl + 3SO 2 . Löu huyønh ñoùng vai troø laø: A. Chaát oxi hoaù B. Vöøa laø chaát oxi hoaù, vöøa laø chaát khöû C. Chaát khöû D. Chaát löôõng tính Caâu 6: Troän 11,7 g kali vôùi moät löôïng dö phi kim ôû nhoùm VIA. Ñun noùng hoãn hôïp trong bình kín khoâng coù oxi, thu ñöôïc 16,5 gam muoái, teân phi kim ñoù laø: A. Löu huyønh B. Oxi C. Selen D. Telu Caâu 7: nung noùng moät hoãn hôïp goàm 6,4 g löu huyønh vaø 2,6 g keõm trong moät bình kín. Sau khi phaûn öùng keát thuùc thì chaát naøo coøn dö, bao nhieâu gam? A. S dö vaø 4 gam B. Zn dö vaø 5,12 gam C. Caû hai ñeàu dö vaø 7,12 g D. S dö vaø 5,12 gam Caâu 8: Daõy ñôn chaát naøo sau ñaây vöøa coù tính oxi hoaù, vöøa coù tính khöû? A. Cl2 ; O3 ; S B. S ; Cl2 ; Br2 C. Na ; F2 ; S D. Br2 ; O2 ; Ca Caâu 9: Moät hôïp chaát sunfua cuûa kim loaïi R hoaù trò III, trong ñoù löu huyønh chieám 64% theo khoái löôïng. Teân cuûa kim loaïi R laø: A. Fe B. Au C. Bi D. Al Caâu 10: Khí sunfurô (SO2) ñöôïc ñieàu cheá töø: A. Cu + H2SO4 ññ B. Na2SO4 + HCl C. PbS + O2 D. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 11: Löu huyønh coù theå toàn taïi ôû nhöõng traïng thaùi soá oxi hoaù naøo? A. -2 ; +4 ; +5 ; +6 B. -3; +2 ; +4 ; +6 C. -2 ; 0 ; +4 ; +6 D. +1 ; 0 ; +4; + 6 Caâu 12: coù phaûn öùng hoaù hoïc xaûy ra nhö sau: H2S + 4Cl2 + 4H2O  H2SO4 + 8HCl Caâu naøo dieãn taû ñuùng tính chaát caùc phaûn öùng: A. H2S laø chaát oxi hoaù, Cl2 laø chaát khöû B. H2S laø chaát khöû, H2O laø chaát oxi hoaù C. Cl2 laø chaát oxi hoaù, H2O laø chaát khöû D. Cl2 laø chaát oxi hoaù, H2S laø chaát khöû Caâu 13: ñoát chaùy hoaøn toaøn moät löôïng khí H2S thu ñöôïc khí A. Daãn khí A vaøo dung dòch nöôùc broâm dö thì thu ñöôïc dung dòch B. Cho moät ít dung dòch BaCl2 vaøo dung dòch B ñöôïc keát tuûa C. Vaäy A, B, C laàn löôït laø: A. SO2 ; H2SO4 ; BaSO4 B. S; H2SO4 ; BaSO4 C. SO2 ; HCl ; AgCl D. SO3 ; H2SO4 ; BaSO4 Caâu 14:  ñeå thu ñöôïc 1,12 lít khí sunfurô (ñktc) thì khoái löôïng cuûa löu huyønh vaø theå tích oxi (ñktc) caàn duøng laø: A. 1 gam vaø 22,4 lít B. 2 gam vaø 1,12 lít C. 1,5 gam vaø 2,24 dm3 D. 1,6 gam vaø 1,12 dm3 Caâu 15: Caàn duøng bao nhieâu lít H2S (ñktc) ñeå khöû hoaøn toaøn 16,8 lít khí sunfurô (ñktc)? Bieát löôïng H2S laáy dö 25% A. 39 lít B. 42 lít C. 44 lít D. 49 lít Caâu 16: Cho 4 dung dòch ñöïng trong 4 loï maát nhaõn sau: HCl; Na2SO4 ; NaCl ; Ba(OH)2 . Chæ duøng moät thuoác thöû trong soá caùc thuoác thöû sau ñeå nhaän bieát: A. H2SO4 B. AgNO3 C. BaCl2 D. Quyø tím Caâu 17: Caëp chaát naøo sau ñaây coù theå toàn taïi ñoàng thôøi trong dung dòch A. Na2SO4 vaø CuCl2 B. BaCl2 vaø K2SO4 C. Na2CO3 vaø H2SO4 D. KOH vaø H2SO4 Hoaø tan hoaøn toaøn 5,4 gam moät kim loaïi 5,4 gam moät kim loaïi R chöa roõ hoaù   trò vaøo dung dòch H2SO4 loaõng, thu ñöôïc 6,72 lít H2 (ñktc). Traû lôøi caâu 18 , 19 Caâu 18: Teân kim loaïi R laø: A. Ba B. Fe C. Al D. Zn Caâu 19: Neáu cuõng hoaø tan 5,4 g kim loaïi ôû treân vaøo dung dòch H2SO4 ñaëc, noùng thì theå tích khí thu ñöôïc ôû (ñktc) laø:
  2. A. 1,12 lít B. 6,72 lít C. 22,4 lít D. 4,48 lít Caâu 20:Khi oxi hoaù 224 lít löu huyønh (IV) oxit (ôû ñktc) thu ñöôïc 252 g löu huyønh trioxit. Hieäu suaát phaûn öùng laø: A. 37% B. 31,5% C. 46,5% D. 27,6% 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D Caâu 1: Caëp chaát naøo sau ñaây coù theå toàn taïi trong moät hoãn hôïp ôû nhieät ñoä thöôøng A. Na2CO3 vaø H2SO3 B. SO2 vaø O2 C. Cl2 vaø H2S D. SO2 vaø O3 Caâu 2; Khi oxi hoaù 224 lít löu huyønh (IV) oxit (ôû ñktc) thu ñöôïc 252 g löu huyønh trioxit. Hieäu suaát phaûn öùng laø: A. 37% B. 27,6% C. 46,5% D. 31,5% Caâu 3: Löu huyønh taùc duïng vôùi axit sunfuric ñaëc noùng: S + H2SO4  3SO2 + 2H2O Trong phaûn öùng naøy, tæ leä soá nguyeân töû löu huyønh bò khöû vaø soá nguyeân töû löu huyønh bò oxi hoaù laø: A. 1:2 B. 3:1 C. 2:1 D. 1:3 Caâu 4: Ñoát chaùy heát 8 gam löu huyønh, daãn saûn phaåm hoaø tan heát trong 61,5 g nöôùc. Noàng ñoä % cuûa dung dòch thu ñöôïc laø: A. 20% B. 25% C. 15% D. 30%\ Caâu 5: Xeùt phaûn öùng : 3S + 2KClO 3  2KCl + 3SO 2 . Löu huyønh ñoùng vai troø laø: A. Chaát oxi hoaù B. Vöøa laø chaát oxi hoaù, vöøa laø chaát khöû C. Chaát khöû D. Chaát löôõng tính Caâu 6: Cho 4 dung dòch ñöïng trong 4 loï maát nhaõn sau: HCl; Na2SO4 ; NaCl ; Ba(OH)2 . Chæ duøng moät thuoác thöû trong soá caùc thuoác thöû sau ñeå nhaän bieát: A. H2SO4 B. AgNO3 C. BaCl2 D. Quyø tím Caâu 7: nung noùng moät hoãn hôïp goàm 6,4 g löu huyønh vaø 2,6 g keõm trong moät bình kín. Sau khi phaûn öùng keát thuùc thì chaát naøo coøn dö, bao nhieâu gam? A. S dö vaø 4 gam B. Zn dö vaø 5,12 gam C. Caû hai ñeàu dö vaø 7,12 g D. S dö vaø 5,12 gam Caâu 8: Daõy ñôn chaát naøo sau ñaây vöøa coù tính oxi hoaù, vöøa coù tính khöû? A. Cl2 ; O3 ; S B. S ; Cl2 ; Br2 C. Na ; F2 ; S D. Br2 ; O2 ; Ca Hoaø tan hoaøn toaøn 5,4 gam moät kim loaïi 5,4 gam moät kim loaïi R chöa roõ hoaù   trò vaøo dung dòch H2SO4 loaõng, thu ñöôïc 6,72 lít H2 (ñktc). Traû lôøi caâu 9 , 10 Caâu 9: Teân kim loaïi R laø: A. Al B. Ba C. Zn D. Fe Caâu 10: Neáu cuõng hoaø tan 5,4 g kim loaïi ôû treân vaøo dung dòch H2SO4 ñaëc, noùng thì theå tích khí thu ñöôïc ôû (ñktc) laø: A. 1,12 lít B. 22,4 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít Caâu 11:Caëp chaát naøo sau ñaây coù theå toàn taïi trong moät hoãn hôïp ôû nhieät ñoä thöôøng A. Cl2 vaø H2S B. SO2 vaø O2 C. Na2CO3 vaø H2SO3 D. SO2 vaø O3 Caâu 12: coù phaûn öùng hoaù hoïc xaûy ra nhö sau: H2S + 4Cl2 + 4H2O  H2SO4 + 8HCl Caâu naøo dieãn taû ñuùng tính chaát caùc phaûn öùng: A. H2S laø chaát oxi hoaù, Cl2 laø chaát khöû B. H2S laø chaát khöû, H2O laø chaát oxi hoaù C. Cl2 laø chaát oxi hoaù, H2O laø chaát khöû D. Cl2 laø chaát oxi hoaù, H2S laø chaát khöû Caâu 13: ñoát chaùy hoaøn toaøn moät löôïng khí H2S thu ñöôïc khí A. Daãn khí A vaøo dung dòch nöôùc broâm dö thì thu ñöôïc dung dòch B. Cho moät ít dung dòch BaCl2 vaøo dung dòch B ñöôïc keát tuûa C. Vaäy A, B, C laàn löôït laø: A. SO2 ; H2SO4 ; BaSO4 B. S; H2SO4 ; BaSO4 C. SO2 ; HCl ; AgCl D. SO3 ; H2SO4 ; BaSO4 Caâu 14:  ñeå thu ñöôïc 1,12 lít khí sunfurô (ñktc) thì khoái löôïng cuûa löu huyønh vaø theå tích oxi (ñktc) caàn duøng laø: A. 1 gam vaø 22,4 lít B. 2 gam vaø 1,12 lít C. 1,5 gam vaø 2,24 dm3 D. 1,6 gam vaø 1,12 dm3 Caâu 15: Caàn duøng bao nhieâu lít H2S (ñktc) ñeå khöû hoaøn toaøn 16,8 lít khí sunfurô (ñktc)? Bieát löôïng H2S laáy dö 25% A. 39 lít B. 42 lít C. 44 lít D. 49 lít Caâu 16: Troän 11,7 g kali vôùi moät löôïng dö phi kim ôû nhoùm VIA. Ñun noùng hoãn hôïp trong bình kín khoâng coù oxi, thu ñöôïc 16,5 gam muoái, teân phi kim ñoù laø: A. Löu huyønh B. Oxi C. Selen D. Telu Caâu 17: Caëp chaát naøo sau ñaây coù theå toàn taïi ñoàng thôøi trong dung dòch
  3. A. Na2SO4 vaø CuCl2 B. BaCl2 vaø K2SO4 C. Na2CO3 vaø H2SO4 D. KOH vaø H2SO4 Caâu 18: Moät hôïp chaát sunfua cuûa kim loaïi R hoaù trò III, trong ñoù löu huyønh chieám 64% theo khoái löôïng. Teân cuûa kim loaïi R laø: A. Fe B. Au C. Bi D. Al Caâu 19: Khí sunfurô (SO2) ñöôïc ñieàu cheá töø: A. Cu + H2SO4 ññ B. Na2SO4 + HCl C. PbS + O2 D. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 20: Löu huyønh coù soá oxi hoaù +6 trong tröôøng hôïp chaát naøo sau ñaây? A. H2SO4 B. SO3 C. SO2 D. Caû A, B 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản