Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 2

Chia sẻ: Do Thi Thuy Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
171
lượt xem
82
download

Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn hóa học lớp 10 - đề số 2', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 2

  1. Họ và tên: Lớp: a b c d a b c d Điểm 1 a b c d 6 a b c d 2 a b c d 7 a b c d 3 a b c d 8 a b c d 4 a b c d 9 a b c d 5 a b c d 10 a b c d 1/ Cho 4 kim loaïi :Na,K,Mg,Al. Tính kim loaïi taêng daàn theo thöù töï: a. Al,Mg,Na,K b.Na,K,Mg,Al c. K,Na,Mg,Al d. Mg,Al,Na,K 2/ Cho 3 axit :H2SiO3(A) , H3PO4(B) , H2SO4(C).Tính axit giaûm daàn theo thöù töï: a.C,B,A b. A,B,C c. C,A,B d. B,C,A 3/ Cho hai nguyeân töû A vaø B coù caáu hình e ôû lôùp ngoaøi cuøng laàn löôït laø 3sx vaø 3p5 . Bieát raèng phaân lôùp 3s cuûa hai nguyeân töû hôn keùm nhau 1 electron. Soá ñieän tích haït nhaân cuûa A, B laø bao nhieâu? a. 17 vaø 12 b. 19 vaø 19 c. 17 vaø 11 d Taát caû ñeàu sai 4/ X+ ñöôïc taïo ra töû 5 nguyeân töû cuûa hai nguyeân toá . Toång soá electron trong X+ laø 10. X+ laø : a. Na + b. Li+ c. NH4+ d. Taát caû ñeàu sai 5/ Cho phaûn öùng :2 NH3 +3 Cl2 = N2 +6 HCl . NH3 ñoùng vai troø gì? a. chaát khöû b. chaát oxi hoaù c. axit d. bazoû 6/ Chaát khöû laø chaát: a. nhöôøng electron b. coù soá oxi hoaù taêng sau phaûn öùng c. nhaän electron d. caû b,c 7/ Lieân keát ion hình thaønh khi: a. phi kim vôùi phi kim b. kim loaïi yeáu lieân keát vôùi phi kim yeáu c. kim loaïi maïnh lieân keát vôùi phi kim maïnh d. kim loaïi vôùi kim loaïi 8/ Ion R+ coù caáu hình: 1s2 2s2 2p6 .nguyeân töû R thuoäc nguyeân toá: a. phi kim b. caû a,b,c c. kim loaïi d. khí hieám 9/ Nguyeân nhaân chính daãn ñeán söï bieán ñoåi tuaàn hoaøn tính chaát cuûa caùc nguyeân toá trong baûng tuaàn hoaøn laø a. söï bieán ñoåi tuaàn hoaøn caáu hình electron b. söï taêng daàn soá lôùp electron c. söï taêng daàn khoái löôïng nguyeân töû d. söï taêng daàn ñieän tích haït nhaân 10/ Toång soá haït trong nguyeân töû Y laø 18, trong ñoù soá haït mang ñieän döông baèng soá haït khoâng mangñieän.Soá ñieän tích haït nhaân cuûa Y laø: a. 6 b. 12 c. 18 d taát caû ñeàu sai TÖÏ LUAÄN:  Caâu  1: Hoãn hôïp A goàm 0,3 mol Zn vaø 0,2 mol Al taùc duïng vôùi hoãn hôïp HCl vaø H2SO4 loaõng coù dö. Tìm theå tích khí sinh ra ôû ñieàu kieän tieâu chuaån. Caâu 2: Cho Cu taùc duïng vôùi dd HNO3 thu ñöôïc muoái Cu(NO3)2 vaø hoãn hôïp khí goàm 0,2 mol NO vaø 0,3 mol NO2. Tính khoái löôïng cuûa Cu ñaõ phaûn öùng Caâu 3: Caân baèng phöông trình caùc phaûn öùng sau baèng phöông phaùp thaêng baèng electron : a. Hg(NO3)2  Hg + NO2 + O2 b. R + HNO3  R(NO3)n + N2O + H2O
  2. Họ và tên: Lớp: a b c d a b c d Điểm 1 a b c d 6 a b c d 2 a b c d 7 a b c d 3 a b c d 8 a b c d 4 a b c d 9 a b c d 5 a b c d 10 a b c d 1/ Cho 3 phi kim:C,Si,N. Tính phi kim taêng daàn theo thöù töï: a N,C,Si b Si,N,C c C,Si,N d Si,C,N 2/ Choïn phaûn öùng ñuùng trong soá sau: a 4Ca + 10HNO3 → 4Ca(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O b Ca + 4HNO3 → Ca(NO3)2 + NH4NO3 + 2H2O c 4Ca + 10HNO3 → 4Ca(NO3)2 + NH4NO3 + 5H2O d Ca + HNO3 → Ca(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 3/ Moät nguyeân toá R coù caáu hình e 1s22s22p3. Coâng thöùc hôïp chaát vôùi Hiñro vaø coâng thöùc oxit cao nhaát laø a RH5 ; R2O5 b RH2 ; RO c RH4 ; RO2 d. RH3 ; R2O5 4/ Cho phaûn öùng: Cl2 + 2NaOH= NaCl+NaClO +H2O. Clo ñoùng vai troø gì? a chaát khöû b vöøa khöû, vöøa oxi hoaù c chaát oxi hoaù d. taát caû sai 5/ Cho phaûn öùng sau: C + HNO3 = CO2 + NO2 + H 2O .Heä soá caùc chaát laàn löôït laø: a 2,4,2,2 2 b 1,4,2,4, 2 c 4,2,4,1,1 d1,4,1,4,2 6/ Cho caùc hôïp chaát sau: NaCl, HCl, Cl2 ,NH3 . Hôïp chaát naøo coù lieân keát ion: a NaCl b HCl c NH3 d. Cl2 7/ Nguyeân töû B coù caáu hình: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. B coù xu höôùng gì? a nhöôøng 5e b nhaän 3e c nhaän 1e d. nhöôøng 7e 8/ Moät nguyeân töû coù kí hieäu 13 6 X , soá proton, notron , electron laàn löôït laø: a 6,7,6 b 7,6,13 c 6,6,7 d. 6,7,13 9/ Ñoàng coù 2 ñoàng vò :63Cu vaø 65Cu .Bieát nguyeân töû löôïng trung bình cuûa ñoàng laø 63,54 . % cuûa moãiñoàng vò laø: a 75% vaø 25% b 27% vaø73% c 73% vaø 27% d keát quaû khaùc 10/ Toång soá haït trong nguyeân töû X laø 40 .Bieát soá haït mang ñieän nhieàu hôn soá haït khoâng mang ñieän laø 12 haït. Soá khoái cuûa X laø: a 13 b 26 c 27 d 28 TÖÏ LUAÄN:  Caâu  1: Hoãn hôïp A goàm 0,2 mol Fe vaø 0,1 mol Mg taùc duïng vôùi hoãn hôïp HCl vaø H2SO4 loaõng coù dö. Tìm theå tích khí sinh ra ôû ñieàu kieän tieâu chuaån. Caâu 2: Cho Mg taùc duïng vôùi dd HNO3 thu ñöôïc muoái Mg(NO3)2 vaø hoãn hôïp khí goàm 0,3 mol N2 vaø 0,1 mol N2O. Tính khoái löôïng cuûa Mg ñaõ phaûn öùng Caâu 3: Caân baèng phöông trình caùc phaûn öùng sau baèng phöông phaùp thaêng baèng electron : a. KClO3  KCl + KClO4 b. R + H2SO4  R2 (SO4)n + H2S + H2O

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản