Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 4

Chia sẻ: Do Thi Thuy Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
164
lượt xem
71
download

Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn hóa học lớp 10 - đề số 4', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 4

  1. Hoï vaø teân : KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG HOÏC KYØ I Lôùp : Moân : Hoaù hoïc – Thôøi gian : 45 phuùt ( khoâng keå  thôøi gian phaùt ñeà ) Hoï   vaø   teân:……………………………………………………………………………………………………………………………………Lôùp: Ñieåm: ……………………………. 1 A B C D 9 A B C D 17 A B C D 25 A B C D 2 A B C D 10 A B C D 18 A B C D 26 A B C D 3 A B C D 11 A B C D 19 A B C D 27 A B C D 4 A B C D 12 A B C D 20 A B C D 28 A B C D 5 A B C D 13 A B C D 21 A B C D 29 A B C D 6 A B C D 14 A B C D 22 A B C D 30 A B C D 7 A B C D 15 A B C D 23 A B C D 8 A B C D 16 A B C D 24 A B C D Caâu 1 : Nguyeân toá hoùa hoïc laø nhöõng nguyeân töû coù cuøng : A. Soá khoái B.Soá nôtron C.Soá proton D.Soá nôtron vaø soá proton Caâu 2 : Choïn caâu phaùt bieåu sai : A. Trong moät nguyeân töû luoân coù soá proton baèng soá electron baèng soá ñôn vò ñieän tích haït nhaân B. Toång soá proton vaø soá nôtron trong haït nhaân ñöôïc goïi laø soá khoái cuûa nguyeân töû ñoù C. Ñoàng vò laø hieän töôïng caùc nguyeân toá coù cuøng soá proton nhöng khaùc nhau veà soá nôtron D. Soá hieäu nguyeân töû cuûa moät nguyeân toá ñöôïc xem laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cuûa nguyeân toá ñoù Caâu 3 : Caùc obitan trong cuøng moät phaân lôùp electron thì : A. coù cuøng söï ñònh höôùng trong khoâng gian B. coù cuøng möùc naêng löôïng C. khaùc nhau veà naêng löôïng D. coù hình daïng khoâng phuï thuoäc vaøo ñaëc ñieåm Caâu 4 : Hôïp chaát naøo sau ñaây chæ coù lieân keát coäng hoùa trò: A. Na2SO4 B. HClO C. KNO3 D. CaO Caâu 5 : Nguyeân töû X coù phaân lôùp ngoaøi cuøng laø 3p4. Ñieàu naøo sau ñaây sai khi noùi veà X ? A. Lôùp ngoaøi cuøng cuûa nguyeân töû X coù 6e B. Haït nhaân cuûa nguyeân töû X coù 16 haït p C. Trong baûng tuaàn hoaøn X thuoäc chu kì 3 D. Trong baûng tuaàn hoaøn X thuoäc nhoùm IVA Caâu 6 : Daõy naøo trong caùc daõy sau ñaây goàm caùc phaân möùc naêng löôïng ñaõ baõo hoaø ? A. s1; p3; d7 ; f12 B.s1; p3; d5 ; f7 C.s2; p6; d10 ; f14 D.s2; p6; d8 ; f10 Caâu 7 : Cho X, Y, Z laø nhöõng nguyeân toá coù soá hieäu laàn löôït 9; 19; 16. Khi nguyeân töû cuûa caùc nguyeân toá treân lieân keát vôùi nhau töøng ñoâi moät thì coù theå coù bao nhieâu caëp taïo thaønh lieân keát coäng hoaù trò? A. 1 caëp B.2 caëp C.3 caëp D.Khoâng coù tröôøng hôïp naøo Caâu 8 :Chæ ra ñieàu sai khi noùi veà lieân keát ion: A. Laø lieân keát hình thaønh do haït nhaân nguyeân töû naøy huùt electron ngoaøi cuøng cuûa ng töû kia. B. Laø lieân keát hình thaønh do löïc huùt tónh ñieän giöõa caùc ion traùi daáu. C. Laø lieân keát hình thaønh trong hôïp chaát giöõa moät kim loaïi ñieån hình vôùi moät phi kim ñieån hình. D. Laø moät lieân keát ñöôïc hình thaønh do löïc huùt tónh ñòeân giöõa caùc ion kim loaïi vaø caùc electron töï do Caâu 9 : Cation R+ coù caáu hình ôû phaân lôùp ngoaøi cuøng laø 2p6 .Caáu hình electron cuûa nguyeân töû R laø: A.1s2 2s2 2p5 ; B. 1s2 2s2 2p4; C. 1s2 2s2 2p6 3s1 ; D. 1s2 2s2 2p6 Caâu 10: Ñieàu gì laø sai khi so saùnh caáu taïo nguyeân töû Mg vôùi ion Mg : 2+ A. Haït nhaân cuûa chuùng ñeàu chöùa 12 proton. B. Nguyeân töû Mg coù 3 lôùp electron, coøn ion Mg2+ coù 2 lôùp electron. C. Soá electron cuûa nguyeân töû Mg baèng soá electron cuûa ion Mg2+ D. Soá nôtron cuûa nguyeân töû Mg baèng soá nôtron cuûa ion Mg2+ Caâu 11 : Cho caùc nguyeân toá X1, X2 , X3 , X4 , X5 , X6 laàn löôït coù caáu hình electron nhö sau : X1 : 1s2 2s2 2p6 3s2 ; X2 : 1s2 2s 2 2p6 3s2 3p6 4s1. X3 :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ; X4 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 6 2 6 X5 : 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s ; 6 2 X6 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3 nguyeân toá taïo ra 3 ion töï do caáu hình electron gioáng nhau laø : A. X1, X2, X6 B. X2, X3, X5 C. X2 , X3 , X4 D. X2, X3, X6
  2. Caâu 12 : Caáu hình e ôû lôùp ngoaøi cuøng cuûa caùc nguyeân toá laø ns2np5. Lieân keát cuûa chuùng vôùi nguyeân töû H laø lieân keát gì ? A. Lieân keát coäng hoaù trò coù cöïc B. Lieân keát coäng hoaù trò khoâng coù cöïc C. Lieân keát cho – nhaän D. Lieân keát ion Caâu 13: Choïn meänh ñeà ñuùng vôùi nhaän xeùt : Ñieän hoùa trò cuûa caùc nguyeân toá O, S cuûa nhoùm VI A trong caùc hôïp chaát vôùi caùc nguyeân toá nhoùm I A : A. Ñeàu laø -2; B. Ñeàu laø +2; C. Ñeàu laø +6; D. Ñeàu laø -6. Caâu 14 : Nguyeân toá X coù soá hieäu laø 26 . Vò trí cuûa X trong baûng tuaàn hoaøn laø : A. Chu kì 3 nhoùm VIIIB B. Chu kì 4 nhoùm VIIIB C. Chu kì 3 nhoùm VIIIA D. Chu kì 4 nhoùm VIIIA Caâu 15 : Caáu hình e naøo sau ñaây vi phaïm quy taéc Hund ? 1) 1s22s22px2 2) 1s22s22px22pz 3) 1s22s22px12py1 4) 1s22s22px22py12pz1 5) 1s22s22pz2 A. 1,2,4 B. 2,3,5 C. 3,4,5 D. 1,2,5 Caâu 16 : Xeùt phaûn öùng sau ñaây : Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+ . Phaùt bieåu naøo ñuùng khi noùiveà phaûn öùng treân ? A. Cu2+ laø chaát oxi hoaù B. Fe laø chaát khöû C. Ñoù laø moät phaûn öùng oxi hoaù – khöû D. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 17 : Yeáu toá naøo quyeát ñònh tính chaát cô baûn cuûa tinh theå kim loaïi ? A. Lieân keát kim loaïi B. Caùc nuùt maïng C. Söï toàn taïi maïng tinh theå kim loaïi D. Söï chuyeån ñoäng töï do cuûa caùc electron chung trong maïng tinh theå Caâu 18 : Tìm caâu sai trong caùc caâu sau : A. Kim cöông thuoäc loaïi tinh theå nguyeân töû B. Iot thuoäc tinh theå nguyeân töû B. Than chì thuoäc loaïi tinh theå nguyeân töû D. Nöôùc ñaù thuoäc loaïi tinh theå phaân töû Caâu 19 : Coù bao nhieâu electron trong ion NH4+ ? A. 9 B.10 C. 11 D. Keát quaû khaùc Caâu 20 : Trong phaûn öùng : Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O . Nguyeân toá clo : A. chæ bò oxi hoaù C.chæ bò khöû C. khoâng bò oxi hoaù , khoâng bò khöû D. vöøa bò oxi hoaù , vöøa bò khöû Caâu 21 : Caùc phaûn öùng hoaù hôïp coù theå ø : A. Ñeàu laø caùc phaûn öùng oxi hoaù – khöû B.Khoâng phaûi phaûn öùng oxi hoaù – khöû C.Coù theå laø phaûn öùng oxi hoaù – khöû , coù theå khoâng phaûi phaûn öùng oxi hoaù – khöû D. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc Caâu 22 : Ngöôøi ta coù theå ñieàu cheá MgCl2 töø : A. Moät phaûn öùng hoaù hôïp B. Moät phaûn öùng theá C. Moät phaûn öùng trao ñoåi D. Caû 3 caùch treân Caâu 23.Chaát oxi hoaù laø chaát:          A. nhaän electron B.nhöôøng electron C.coù soá oxi hoaù taêng sau phaûn öùng D. A vaø C Caâu 25. Cho phaûn öùng sau: C + HNO3 = CO2 + NO2 + H 2O .Heä soá caùc chaát laàn löôït laø: A. 4,2,4,1,1 B. 1,4,1,4,2 C. 2,4,2,2 2 D. 1,4,2,4, 2 Caâu 26: Cho phaûn öùng: 4X+3Y = 2Z. Giaû thieát X,Y vöøa ñuû. Nhö vaäy: A. 1mol Y phaûn öùng vôùi 3/4 mol X B.1mol Ytaïo thaønh 2/3 mol Z C. 1mol Z taïo thaønh töø 3 mol Y D.1mol Z taïo thaønh töø 1/2 mol X Caâu 27. Toång soá haït trong nguyeân töû X laø 40 .Bieát soá haït mang ñieän nhieàu hôn soá haït khoâng mang ñieän laø 12 haït. Soá khoái cuûa X laø: A.28 B.26 C.13 D.27 Caâu 28. Toång soá haït trong nguyeân töû Y laø 18, trong ñoù soá haït mang ñieän döông baèng soá haït khoâng mang ñieän. Soá ñieän tích haït nhaân cuûa Y laø: A.6 B.12 C.18 D.taát caû ñeàu sai Caâu 29 : X,Y,Z laø 3 kim loaïi lieân tieáp nhau trong moät chu kì. Toång soá khoái cuûa chuùng laø 74. X,Y,Z laàn löôït laø : A. K; Ca;Sr B. Li; Be; B C. Na;Mg;Al D. Cs;Ba;La Caâu 30 : Nguyeân toá X coù theå taïo thaønh vôùi Al hôïp sau : AlaXb, moãi phaân töû coù 5 nguyeân töû , phaân töû khoái laø150. X laø :  A. Cl B. O C. N D. S

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản