Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 5

Chia sẻ: Do Thi Thuy Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
185
lượt xem
60
download

Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn hóa học lớp 10 - đề số 5', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 5

  1. 56 Caâu 1: Cho kyù hieäu  26 X , chæ ra ñieàu sai: A. Nguyeân töû X coù 26 notron B. X laø kim loaïi C. Nguyeân töû X coù 26 electron D. X coù 26 proton 32 34 Caâu 2: Cho 2 kyù hieäu  16 X                16Y  choïn caâu sai: A. X vaø Y cuøng moät nguyeân toá B. X vaø Y coù cuøng soá notron C. X vaø Y laø 2 ñoàng vò D. X vaø Y cuøng ñieän tích haït nhaân Caâu 3: Cho caáu hình cuûa A: 1s22s22p63s23p3. Toång soá obitan cuûa A laø  A. 3. B. 5 C. 7 D. 9 e. Taát caû ñeàu sai Caâu 4: Nguyeân   toá   B   coù   caáu   hình   1s22s22p63s23p64s1.   Vò   trí   cuûa   B   trong   baûng   HTTH   laø : A. Chu kyø 3, phaân nhoùm chính nhoùm I B. Chu kyø 7, phaân nhoùm chính nhoùm VII C. Chu kyø 4, phaân nhoùm chính nhoùm I D. Chu kyø 4, phaân nhoùm phuï nhoùm I Caâu 5:  Ion R+ coù caáu hình : 1s22s22p63s23p6 . Vò trí cuûa R trong baûng HTTH laø: A. Chu kyø 4, phaân nhoùm chính nhoùm I B. Chu kyø 3, phaân nhoùm chính nhoùm VII C. Chu kyø 3, phaân nhoùm chính nhoùm VII D. Chu kyø 3, phaân nhoùm phuï nhoùm VIII Caâu 6: Kyù hieäu naøo sau ñaây laø cuûa phi kim 9 14 23 20 A. 4 X B. 7 X C. 11 X D. 10 X Caâu 7: Trong baûng HTTH thì : A. Phaân nhoùm chính I, II, III laø kim loaïi B. Caû a, b ñeàu ñuùng C. Phaân nhoùm chính V, VI, VII laø phi kim D. Caû a, b, c ñeàu ñuùng Caâu 8: Toång soá haït proton, notron, electron cuûa nguyeân töû cuûa nguyeân toá laø 21.   Toång soá obitan cuûa nguyeân töû cuûa nguyeân toá laø. A. 8 B. 10 C. 7 D. 5 E.6 Caâu 9: Moät nguyeân toá X goàm 2 ñoàng vò X1 vaø X2 . Ñoàng vò X1 coù toång soá haït laø   18. Ñoàng vò X2 coù toång soá haït laø 20. Bieát raèng % caùc ñoàng vò trong X baèng nhau   vaø caùc loaïi haït trong X1 cuõng baèng nhau. Nguyeân töû khoái trung bình cuûa X laø: A. 13 B. 14 c. 12 D. 15 Caâu 10: Nguyeân töû Cu coù soá khoái trung bình laø 63,54 coù hai ñoàng   vò   Y,   Z,   bieát   toång   soá   khoái   laø   128.   Soá   nguyeân   töû   ñoàng   vò   Y   baèng   0,   37   soá   nguyeân töû ñoàng vò Z. Soá khoái cuûa Y vaø Z laàn löôït laø: A. 63 vaø 64 B. 65 vaø 66 C. 63 vaø 65 D. Taát caû ñeàu sai 63 63 65 Cu 105 Caâu 11: Cho 2 ñoàng vò  29 Cu  vaø  29 Cu  vôùi tæ soá  65 = . Nguyeân töû khoái cuûa Cu   Cu 245 laø A. 64 B. 63 C. 64,4 D. Taát caû ñeàu sai Caâu 12: Haõy vieát caáu hình electron cuûa caùc nguyeân toá coù 2 electron ñoäc thaân   ôû lôùp  ngoaøi  cuøng  vôùi  ñieàu  kieän:  nguyeân  töû  coù Z 
  2. A. 1s22s22p63s23p63d64s2 B. 1s12s22p63s23p63d8 B. 1s22s22p63s23p64s23d8 1 2 6 2 6 5 1 D. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 2 Caâu 18:Moät nguyeân toá R coù caáu hình electron 1s22s22p3. Coâng thöùc hôïp chaát vôùi   Hydro vaø coâng thöùc oxit cao nhaát laø : A. RH2; RO B. RH3; R2O3 C. RH4; RO2 D.RH5 ; R2O5 E. Keát quaû khaùc Caâu 19: Anion X­ vaø Cation Y2+ ñeàu coù caáu hình electron lôùp ngoaøi cuøng laø 3s23p6.  Nguyeân toá X; Y coù vò trí naøo sau ñaây trong baûng HTTH A. Ñeàu ôû chu kyø 3, laàn löôït laø nhoùm VIIa vaø nhoùm IIa coù Z = 17 B. X ôû chu kyø 3, phaân nhoùm Va; Y ôû chu kyø 4 phaân nhoùm IIa coù Z = 20 C. X ôû chu kyø 3 phaân nhoùm VIIa coù Z = 17 ; Y ôû chu kyø 4 phaân nhoùm IIa coù Z = 20 D. Ñaùp aùn khaùc Caâu 20:Hai nguyeân toá A vaø B ôû hai phaân nhoùm chính lieân tieáp trong baûng HTTH. B   thuoäc  phaân  nhoùm  V ôû traïng  thaùi  ñôn chaát,  A vaø  B khoâng  phaûn  öùng  vôùi  nhau.   Toång soá proton trong haït nhaân nguyeân töû cuûa A vaø B laø 23. Nguyeân toá A, B laø   nguyeân toá naøo sau ñaây A. N vaø P B. S vaø N C. C vaø S D. P vaø S

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản