Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 7

Chia sẻ: Do Thi Thuy Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
131
lượt xem
48
download

Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn hóa học lớp 10 - đề số 7', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 7

  1. ÑEÀ KIEÅM TRA 45’ (LAÀN II) Hoï   vaø   teân:……………………………………………………………………………………………………………………………………Lôùp: Ñieåm: ……………………………. 1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D 16 A B C D 2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D 17 A B C D 3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D 18 A B C D 4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D 19 A B C D 5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D 20 A B C D Caâu1: Ion Y- coù caáu hình 1s22s22p63s23p6. Vò trí cuûa Y trong baûng HTTH laø : A. Chu kyø 3, nhoùm VIIA B. Chu kyø 4, nhoùm IA C. Chu kyø 3, nhoùm VIA D. Chu kyø 4, nhoùm IIA Caâu 2: Anion X- vaø cation Y2+ ñeàu coù caáu hình electron lôùp ngoaøi cuøng laø 3s23p6. Nguyeân toá X, Y coù vò trí naøo sau ñaây trong baûng heä thoáng tuaàn hoaøn? A. Ñeàu ôû chu kyø 3, phaân nhoùm VIIA vaø IIA B. X ôû chu kyø 3, phaân nhoùm VA , Y ôû chu kyø 4, phaân nhoùm IIA C. X ôû chu kyø 3, phaân nhoùm VIIA , Y ôû chu kyø 4, phaân nhoùm IIA Caâu 3: Trong caùc phaân töû CaO, MgO, AlN, Cl2, NaBr, AlCl3, ñoä phaân cöïc cuûa lieân keát giöõa caùc nguyeân töû trong phaân töû ñöôïc saép xeáp theo chieàu taêng daàn nhö sau: A. N2; CH4 ; BCl3 ;AlN ; AlCl3 ; NaBr; MgO ; CaO B. N2 ;CH4 ;AlCl3 ; AlN ;BCl3; MgO ; CaO ; NaBr C. N2 ; CH4 ; BCl3 ; AlN ;NaBr ;MgO ;CaO D. Taát caû ñeàu sai Caâu 4:Nguyeân toá X co 2 elec tron hoaù trò vaø nguyeân Y co 5 elec tron hoaù trò. Cong thöc hoaù hoïc taïo bôûi hôp chaát X vaøY coù theå laø. A . X2 Y2 B . X3Y3 C . X2Y5 . D. X5Y2 . Caâu 5: Caëp chaát naøo sau ñaây moãi chaát chöùa 3 loaïi lieân keát (ion, coäng hoaù trò, cho nhaän) A. NaCl, H2O B. NH4Cl, Al2O3 C. K2SO4 ,KNO3 D. Na2SO4, CO2 E. SO2, SO3 Caâu 6: Moät Ion A3+ caáu hình electron coù phaân lôùp cuoái cuøng laø 3d5 . Vaäy nguyeân töû A coù caáu hình: A. 1s22s22p63s23p63d64s2 B. 1s12s22p63s23p63d8 C. 1s22s22p63s23p64s23d8 1 2 6 2 6 5 D. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 1 2 Caâu 7: Co coù Z = 27, caáu hình electron cuûa Co3+ laø A. 1s22s22p63s23p63d64s23d4 B. 1s22s22p63s23p63d5 C. 1s22s22p63s23p64s13d5 2 2 6 2 D. 1s 2s 2p 3s 3p 3d6 6 Caâu 8: Coäng hoaù trò cuûa Nitô trong hôùp chaát naøo sau ñaây lôùn nhaát A. NH2Cl B. HNO3 C. (NH4)SO4, HNO3 D. N2 E. HNO2 Caâu 9: Caên cöù vaøo caùc giaù trò ñoä aâm ñieän sau: Ca = 1; Cl = 3; O = 3,5; Na = 0,9; Mg = 1,2; C = 2,5 Cho bieát hôïp chaát naøo sau ñaây coù lieân keát Ion A. Cao, NaCl, MgCl2 B. CO2, MgCl2, MgO C. MgO, Cl2O, CaC2 D. CaCl2, Na2O, CO2 E. Na2O, CO, CCl4 Caâu 10: Bieát ñoä aâm ñieän cuûa töøng nguyeân toá B (2,04); Na (0,93); Ca (1,00); Be (1,57). Ñoä phaân cöïc cuûa caùc lieân keát B – Cl; Na – Cl; Ca – Cl; Be – Cl; ñöôïc saép xeáp taêng daàn theo: A. BeCl
  2. A. O = C = O B. C – O = O C. O = C  O D. O C  O E. Caáu taïo khaùc Caâu 17: Daõy caùc phaân töû naøo sau ñaây phaân töû vöøa coù lieân keát Ion, vöøa coù lieân keát coäng hoaù trò: A. CS2; KHS; K2O; KBr; CaO B. H2O2; K2O; Br2; CH4 C. Na2O2; KHS; NaOH; Ba(OH)2 D. NaH; H2O; K2S; H2S; Na2SO4 Caâu 18: Söï taïo thaønh lieân keát Ion trong caùc chaát sau: KCl; Al2O3; Na2S; BaO; AlF3 laø do: A. Duøng chung electron giöõa caùc nguyeân töû cuûa caùc nguyeân toá B. Söï cho nhaän electron giöõa caùc nguyeân töû caùc nguyeân toá C. Löïc huùt tónh ñieän giöõa caùc Ion traùi daáu D. Nguyeân nhaân khaùc Caâu 19: Tæ khoái cuûa A so vôùi Nitô baèng 1,57. Tæ khoái cuûa B so vôùi A baèng 0, 386 . Döï ñoaùn CTCT cuûa A, B A. CO2; SO2 B. CO2 ; H2S C. CO2 ; NH3 D. SO2 ; NH3 E. Taát caû ñeàu sai Caâu 20: Khi ñoát chaùy X ñöôïc hoãn hôïp khí A goàm SO2 ; CO2. Bieát raèng tæ khoái cuûa A ñoái vôùi H2 laø 28,667. Tæ khoái cuûa X so vôùi khoâng khí < 4. Haõy xaùc ñònh CTPT cuûa X A. C2S3 B. CS3 C. C3S2 D. CS2 E. Taát caû ñeàu sai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản