Đề thi môn hóa học lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ: Do Thi Thuy Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
201
lượt xem
80
download

Đề thi môn hóa học lớp 11 - Đề số 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn hóa học lớp 11 - đề số 5', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn hóa học lớp 11 - Đề số 5

  1. Hoï vaø  teân: Lôùp: Ñieå m A B C D A B C D A B C D A B C D 1 A B C D 4 A B C D 7 A B C D 10 A B C D 2 A B C D 5 A B C D 8 A B C D A B C D 3 A B C D 6 A B C D 9 A B C D A B C D Caâu 1: Ñoát chaùy hoaøn toaøn 1 hiñrocacbon A ñöôïc soá mol H2O gaáp ñoâi soá mol CO2 . A laø : A. C4H10 B. C3H8 C. CH4 D. C2H6 Caâu 2: Ñieàu naøo sau đây sai khi noùi veà ankan A. Laø hiñrocacbon no, maïch hôû B. Khi chaùy luoân cho soá mol H2O bằng soá mol CO2 C. Chæ chöùa lieân keát xichma trong phaân töû D. Coù phaûn öùng hoaù hoïc ñaëc tröng laø phaûn öùng theá Caâu 3: CTPT cuûa moät xicloankan laø C5H10 , coù caùc ñoàng phaân sau A. 2 ñoàng phaân B. 3 ñoàng phaân C. 4 ñoàng phaân D. 5 ñoàng phaân Caâu 4:.Ñoát chaùy hoãn hôïp etan vaø propan thu ñöôïc CO2 vaø hôi H2O theo tæ leä 11: 15. Phaàn traêm theå tích vaø caùc hiñrocacbon treân laàn löôït laø A. 25% vaø 75% B. 75% vaø 25% C. 50% moãi chaát D. 35% vaø 65% Caâu 5:.Hôïp chaát höõu cô (CH3)2CHCBr(C2H5)CH2CH2CH3 coù teân laø A. 4 – broâm – 4 etyl – 5 – metyl hexan B. 4 – broâm – 5,5 ñimetyl – 4 – etyl pentan C. 3 – broâm – 3 – etyl – 2 metyl hexan D. 2 – broâm – 2 etyl – 1,1 – ñimetyl pentan Caâu 6:.Xaùc ñònh coâng thöùc ankan A bieát tæ khoái cuûa noù ñoái vôùi khoâng khí laø 1,52. CTPT cuûa A laø A. CH4 B. C3H8 C. C2H6 D. C4H10 Caâu 7: Cho 6,7 g hoãn hôïp goàm hai hiñrocacbon coù coâng thöùc phaân töû laø C3H4 vaø C4H6 loäi qua moät löôïng dö dd AgNO 3 / NH3 thu ñöôïc 22,75g keát tuûa vaøng (khoâng thaáy coù khí thoaùt ra khoûi dd). Phaàn traêm khoái löôïng caùc khí trong hoãn hôïp treân laø: A. 44,7% vaø 55,3% B. 66,6% vaø 33,4% C. 59,7% vaø 40,3% D. 29,55% vaø 70,45% Caâu 8:.Khi ñeà hiñro hoaù izopentan chæ cho A. 1 saûn phaåm höõu cô B. 2 saûn phaåm höõu cô C. 3 saûn phaåm höõu cô D. 4 saûn phaåm höõu cô Caâu 9: Ñoát chaùy 1 mol hiñroâcacbon A caàn 2,5 mol O2. A laø A. Ankan B. Anken C. C3H4 D. C2H2
  2. Caâu 10:.Khi thöïc hieän phaûn öùng theá vôùi Cl2 cuûa 2, 2 – ñimetyl propan theo tæ leä mol 1:1 thì A. Cho 3 saûn phaåm höõu cô B. Cho 4 saûn phaåm höõu cô C. Cho 1 saûn phaåm höõu cô D. Cho 2 saûn phaåm höõu cô
  3. Hoï vaø teân: Lôùp: Ñieåm A B C D A B C D A B C D A B C D 1 A B C D 4 A B C D 7 A B C D 10 A B C D 2 A B C D 5 A B C D 8 A B C D A B C D 3 A B C D 6 A B C D 9 A B C D A B C D Caâu 1:.Trong caùc coâng thöùc sau ñaây coâng thöùc naøo phuø hôïp vôùi thaønh phaàn phaân töû cuûa ñoàng ñaúng metan? Caùc CT goàm : C2H2 ; C2H4 ; C6H6 ; C4H10 ; C4H8 ; C5H12 ; C5H10 ; C2H6 A. C2H4 ; C2H2; C6H6 B. C2H4; C4H10 ; C5H10 C. C4H10; C5H12 ; C2H6 D. C4H8 ; C5H10 ; C2H4 Caâu 2:.Khi vieát ñoàng phaân cuûa pentan ta ñöôïc A. 2 ñoàng phaân B. 3 ñoàng phaân C. 4 ñoàng phaân D. 5 ñoàng phaân Caâu 3:.Coâng thöùc ñôn giaûn nhaát của 1 anken laø C3H7 .CTPT cuûa ankan laø A. C6H14 B. C6H12 C. C5H12 D. C9H18 Caâu 4:.Coâng thöùc cuûa moät xiclo ankan: C2H5 CH3 coù teân goïi laø : CH3 A. 1,2 ñimetyl –3– etyl xiclo hexan C. 3 – etyl – 1,2 – ñimetyl xiclohexan B. 1 –etyl – 2,3 – ñimetyl xiclo hexan D. caû A, B Caâu 5:.Cho sô ñoà sau: CH3COONa  A  Andehitfomic. A laø gì? (moãi muõi teân moät phaûn öùng) A. Metan B. Etan C. Propan D. Butan Caâu 6:. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 0,9 g hiñrocacbon thu ñöôïc 1,62g nöôùc. Coâng thöùc phaân töû cuûa hiñrocacbon laø A. C2H4 B. C3H6 C. CH4 D. C2H6 Caâu 7:   Khi thöïc hieän phaûn öùng theá vôùi Clo (askt), giaû söû xaûy ra phaûn öùng sau thì sản phẩm thế clo là: CnH2n+2 + xCl2 askt  ?→ A. CnH2n+1Cl B. CnH2nCl2 C. CnH2nCl2 D. CnH2n+2 - xClx Caâu 8: Moät ankan coù CTCT CH3 CH CH3 CH2 C(CH3)3 Teân goïi cuûa hiñrocacbon ñoù laø :
  4. A. 2, 4, 4 – trimetylpenten B. 2, 2, 4 – trimetylpentan C. 3, 3, 4 – trimetylpentan D. Caû A , B Caâu   9:  Khi thöïc hieän phaûn öùng theá vôùi Clo (askt) tæ leä mol 1:1 cuûa neopentan coù : A. 1 saûn phaåm theá B. 3 saûn phaåm theá C. 4 saûn phaåm theá D. 2 saûn phaåm theá Caâu 10: Ñoát chaùy heát a gam meâtan roài cho saûn phaåm chaùy haáp thuï heát vaøo 200 ml dd Ca(OH)2 1M thu ñöôïc 10g keát tuûa. Giaù trò cuûa a laø : A. 20g B. 1,6g C. 4,8g D. Kết quả khác
  5. Hoï vaø t eân: đốt cháy hoàn toàn Ñ eåm i Lôùp: A B C D A B C D A B C D A B C D 1 A B C D 4 A B C D 7 A B C D 10 A B C D 2 A B C D 5 A B C D 8 A B C D A B C D 3 A B C D 6 A B C D 9 A B C D A B C D Hoï vaø teân: trong các công thức Ñieåm Lôùp: A B C D A B C D A B C D A B C D 1 A B C D 4 A B C D 7 A B C D 10 A B C D 2 A B C D 5 A B C D 8 A B C D A B C D 3 A B C D 6 A B C D 9 A B C D A B C D
Đồng bộ tài khoản