Đề thi môn kiểm toán

Chia sẻ: nguyenbaoan

CẤU 1: a/ kiểm toán là gì ? kiểm toán là một quá trình do kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập tiến hành nhằm thu thập bằng chứng về thông tin có thể định lượng của một tổ chức và đánh...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản