ĐỀ THI MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Chia sẻ: levantiendhv

Thời gian: 90 phút. Chỉ được sử dụng bảng hệ thống tài khoản – Nộp lại đề. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Nội dung Text: ĐỀ THI MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

ĐỀ THI NGUYÊN LÝ KẾ TỐN
Thời gian: 90 phút
Chỉ được sử dụng bảng hệ thống tài khoản – Nộp lại đề

Câu 1 : Trình bày khái niệm tài khoản và bảng cân đối kế tốn? Mối quan hệ gi ữa 2 phương
pháp?
Câu 2 : Tính chất pháp lý của chứng từ?
Câu 3 : Tại một doanh nghiệp có tình hình sau:
A. Số dư đầu tháng của các tài khoản (đvt: đồng)
TK111 : 20.000.000
TK112 : 50.000.000
TK 152 : 3.600.000 trong đó: (Chi tiết 2.400.000đ, 1000kg vật liệu chính)
( Chi tiết 1.200.000đ, 3000kg vật liệu phụ)
TK 154 (A) 500.000
Các tài khoản khác có số dư đầu kỳ hợp lý
B . Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng:
1. Nhập kho vật liệu chính 4.000kg, vật liệu phụ 2.000 kg, giá mua hóa đơn chưa thuế c ủa
VLC là 2.450đ/kg, VLP là 420đ/kg, thuế GTGT 10%, chưa thanh tốn cho người bán.
2. Xuất kho vật liệu sử dụng sản xuất SPA, VLC:3.000kg, VLP: 2.000Kg .
3. Các chi phí sản xuất khác phát sinh được tập hợp như sau :

Đối tượng sử Lương Khấu hao Công cụ Dịch vụ Tiền mặt
dụng phải trả xuất kho chưa trả
tiền
Sản xuất SPA 7.000.000
Quản lý sản xuất 500.000 2.000.000 300.000 800.000 400.000
Bán hàng 2.000.000 1.000.000 700.000 500.000 800.000
Quản lý DN 1.000.000 1.000.000 200.000 700.000 500.000

4. Báo cáo kết quả sản xuất trong tháng:
Nhập kho 1.000 sản phẩm A hồn thành. Biết chi phí sản xu ất d ở dang cu ối tháng c ủa s ản
phẩm A là 500.000 đ.
YÊU CẦU:
1. Tính tốn, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng,
2. Ghi số dư đầu kỳ và phản ảnh các nghiệp vụ phát sinh vào sơ đồ tài khoản.

HẾT

Chú ý: - Sinh viên có SBD lẻ:1,3,5… sử dụng ph ương pháp Nh ập tr ước – Xu ất
trước.
- Sinh viên có SBD ch ẵn 2,4,6 … s ử d ụng ph ương pháp Nh ập sau – Xu ất
trước.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản