Đề thi MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

Chia sẻ: bapngotcute

Hãy sắp xếp các câu sau theo thứ tự hớp lí để được một đoạn văn tả cảnh bãi ngô 1- Những bắp ngô đã mập và chắc, chỉ còn chờ tay người bẻ đến mang về. 2- Hoa ngô sơ xác như cỏ may. 3- Trời nắng chang chang, tiếng tu hú gần xa ran ran. 4- Lá ngô quắt lại rũ xuống. a) Câu 3,4,2,1 b) Câu 2,3,4,1 c)Câu 3,2,1,4 d)Câu 3,2,4,1

Nội dung Text: Đề thi MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

MOÂN TIEÁNG VIEÄT LÔÙP 5
Caâu 1 : Caâu: Möa ñoå buïi eâm eâm treân beán vaéng. Caâu treân
coù:
a)2 danh töø , 1ñoäng töø, 3 tính töø b)1 danh
töø , 2 ñoäng töø, 3 tính töø
c)3 danh töø , 1ñoäng töø, 2 tính töø

Caâu 2 :Trong caâu: Noãi nhôù ñaát ñai, nhaø cöûa ruoäng vöôøn thænh thoaûng
laïi chaùy leân trong loøng anh.
a)Coù 4 töø gheùp, 1 töø laùy, 6 töø ñôn b) Coù 5 töø gheùp,
6 töø ñôn
c) Coù 3 töø gheùp, 4 töø laùy, 4 töø ñôn d) Coù 4 töø gheùp,
1 töø laùy, 5 töø ñôn

Caâu 3: Caâu: Naéng vaøng lan nhanh xuoáng chaân nuùi roài raûi voäi leân
ñoáng luùa:
a) Coù 1 ñònh ngö,õ 4 boå ngöõ b) Coù 2 ñònh ngöõ,
3 boå ngöõ
c) Coù 3 ñònh ngöõ, 2 boå ngöõ d) Coù 4 boå ngöõ,
khoâng coù ñònh ngöõ

Caâu 4 : Haõy xaùc ñònh nghóa cuûa töø “nhaø” trong caùc caâu sau ñaây :
- Nhaø em ôû khuaát luyõ tre xanh.
- Boá em ñi coâng taùc xa veà, caû nhaø vui möøng.
- Nhaø em coù naêm mieäng aên.
a) Caû ba caâu ñeàu coù nghóa chuyeån b)1 caâu nghóa
chuyeån , 2 caâu nghóa goác
c)2 caâu nghóa chuyeån , 1 caâu nghóa goác

Caâu 5: Tìm töø gaàn nghóa nghóa vôùi töø “chaêm chæ”
a) Sieâng naêng b)Bieáng nhaùt c)Thaùo vaùc
d)Löôøi bieáng

Caâu 6: Haõy saép xeáp caùc caâu sau theo thöù töï hôùp lí ñeå ñöôïc moät
ñoaïn vaên taû caûnh baõi ngoâ
1- Nhöõng baép ngoâ ñaõ maäp vaø chaéc, chæ coøn chôø tay ngöôøi beû
ñeán mang veà.
2- Hoa ngoâ sô xaùc nhö coû may.
3- Trôøi naéng chang chang, tieáng tu huù gaàn xa ran ran.
4- Laù ngoâ quaét laïi ruõ xuoáng.
a) Caâu 3,4,2,1 b) Caâu 2,3,4,1 c)Caâu 3,2,1,4
d)Caâu 3,2,4,1

Caâu 7: Töø gaàn nghóa nghóa vôùi töø “Duõng caûm” laø:
a)Gan daï, tuyeät vôøi b) Anh duõng , vinh
quang
c) Heøn nhaùt, chieán ñaáu d) Gan daï ,anh
duõng

Caâu 8:Tìm caùc ñoäng töø trong nhoùm töø sau:
a) Hoïc baøi, chaêm chæ, thoâng minh b) OÂn luyeän ,
thoâng minh, suy nghó
c) Suy nghó, hoïc baøi, caàn cuø d) Hoïc baøi, suy
nghó, oân luyeän

Caâu 9: Haõy xaùc ñònh caâu duøng töø “ñi” vôùi nghóa chuyeån:
a) Beù Hoa ñi laãm chaãm
b)Toâi ñi hoïc
c) Baø em bi beänh naëng ñaõ ñi hoâm qua

Caâu 10: Tìm töø traùi nghóa vôùi töø “ñoaøn keát”
a) Noâ leä b) Hôïp quaàn c) Chia reõ
d) Töï do


Caâu 11: Trong caâu “Haøng naêm cöù vaøo cuoái thu, laù ngoaøi ñöôøng ruïng
nhieàu.” Chuû ngöõ laø:
a)Cuoái thu b)Haøng naêm
c) Laù d)Laù ngoaøi ñöôøng


Caâu 12: Trong nhöõng töø ngöõ: xa xa , xa xöa, xa laï, xa lô xa laéc. Töø
laùy laø:
a) Xa xa , xa xöa b) Xa xa , xa lô xa laéc
c) Xa xa, xa laï d) Xa xöa, xa lô xa laéc

Caâu 13: Xaùc ñònh boå ngöõ cho töø gaïch chaân trong caâu:
“Nhaân daân ñòa phöông ñaõ xaây döïng nhaø vaên hoaù”
a) Boå ngöõ laø: ñaõ b) Boå
ngöõ laø: ñaõ, nhaø vaên hoaù
c) Boå ngöõ laø: nhaø vaên hoaù

Caâu 14: Caâu “ vì ñöôøng trôn neân xe ñi raát chaäm” caëp töø chæ quan heä
gì?
a) Nguyeân nhaân – keát quaû b)Ñieàu kieän- keát quaû
c)Ñoái laäp

Caâu 15: Tìm chuû ngöõ trong caâu “Trôøi muøa thu trong xanh” Chuû ngöõ laø:
a) Trôøi b) Muøa thu c)
Trôøi muøa thu

Caâu 16: Haõy ñaùnh daáu X vaøo oâ troáng maø em cho laø ñuùng:
A)Trong caùc caâu sau, töø “ Bay” naøo ñöôïc duøng theo nghóa chuyeån:
a) Chim bay veà toå
b) Haén ñaõ cao chaïy xa bay
c) Maùy bay bay giöõa baàu trôøi
d) Caùc anh chieán só khoâng quaân bieåu dieãn caùc ñöôøng bay raát ñeïp.

B) Nhöõng caâu sau ñaây töø “Nhaûy” naøo ñöôïc duøng theo nghóa goác
a) Nhöõng doøng chöõ nhaûy muùa tröôùc maët em
b) Beù Lan nhaûy daây raát gioûi
c) Giôø ra chôi, hoïc sinh vui ñuøa chaïy nhaûy
d) Anh Lyù hoïc nhaûy leân moät hai lôùp

Caâu 17: Ñoïc ñoaïn thô sau: “Nhöõng buoåi saùng vaàng hoàng le loùi chieáu
Treân non soâng laøng maïc, caùnh ñoàng queâ
Chuùng em ngoài im laëng laéng tai nghe
Tieáng thaày giaûng suoát trong giôø quoác söû.
( Baøng Baù Laân )

Em choïn vaø saép xeáp caùc töø treân vaøo ba coät danh töø, ñoäng töø, tính
töø
Danh töø Ñoäng töø Tính töø
Caâu 1 ............................................ ............................. .............................
........ ...... ......
............................................ ............................. .............................
..... ...... ......
Caâu 2 ............................................ ............................. .............................
....... ...... ......
............................................ ............................. .............................
...... ...... ......
Caâu 3 ............................................ ............................. .............................
....... ...... ......
............................................ ............................. .............................
....... ...... ......
Caâu 4 ............................................ ............................. .............................
...... ..... ......
............................................ ............................. .............................
......... ...... ....


Hoï vaø teân:.....................................................................................................
lôùp: 5.....

ÑEÀ KIEÅM TRA HSG MOÂN TV LÔÙP 5 ( Soá 4 )

Caâu 1: Xaùc ñònh töø ñi trong caâu duøng theo nghóa naøo?
-Baïn Duõng lôùp em ñaõ ñi tröôøng khaùc.
A .Nghóa goác B. Nghóa
chuyeån
C. Caû nghóa goác vaø nghóa chuyeån D.
Khoâng duøng theo nghóa naøo

Caâu 2: Caùc töø sau ñaây töø naøo laø töø ñôn:
A .Boà keát B.Saùch vôû C .Quaàn aùo
D.Baøn gheá

Caâu3: Xaùc ñònh ø töø naøo sau ñaây laø töø laùy
A.Ñi ñeàu B.Xe coä
C.Laáp laùnh C .Leo
Leân

Caâu4: Xaùc ñònh boå ngöõ trong caâu sau :Luùa chieâm laán
daàn coû daïi,röøng hoang.
A. Luùa chieâm B. Coû
daïi
C. Daàn coû daïi,röøng hoang D.
Röøng hoang

Caâu 5 : Caùc töø sau ñaây töø naøo vieát ñuùng chính taû ?
A.X an seû B. X an
xeû
C. San xeû D. San
xeû
Caâu 6: ÔÛ ñaây , luoân xaûy ra cuoäc ñaáu tranh khoác lieät vì söï
soáng . Caâu treân laø caâu:
A. Caâu gheùp B. Caâu ñaêïc bieät C.
Caâu ñôn

Caâu 7: Trong 2 doøng thô “Ngoïc buøi nhôù luùc ñaéng cay
Ra soâng nhôù nuùi coù ngaøy nhôù ñeâm”
A. Coù 1 caëp töø traùi nghóa B. Coù 2
caëp töø traùi nghóa
C .Coù 3 caëp töø traùi nghóa D. C6ù 4
caëp töø traùi nghóa

Caâu 8:Caâu sau thuoäc kieåu caâu naøo: “Nöôùc Vieät Nam laø moät,
daân toäc Vieät Nam laø moät.”
A. Caâu ñôn B. Caâu gheùp chính phuï C. Caâu
gheùp ñaúng laäp

Caâu 9: Trong 2 doøng thô “ Non cao tuoåi vaãn chöa giaø
Non thôøi nhôù nöôc, nöôùc maø queân non”
A. 1 caëp töø traùi nghóa: Non # giaø
B. 1 caëp töø traùi nghóa: Nhôù # queân
C. 2 caëp töø traùi nghóa: Non # giaø vaø Nhôù # queân
D. Khoâng coù caëp töø traùi nghóa naøo

Caâu 10: Xaùc ñiïnh boä phaän chuû ngöõ trong caâu sau:
Tieáng caù quaãy tuõng toaüng xoân xao quanh maïn thuyeàn
A.Tieáng caù B.Tieáng caù quaãy
C.Tieáng caù quaãy tuõng toaüng D.Tieáng caù quaãy
tuõng toaüng xoân xao
Caâu 11: Caùc töø : maùy moùc, chuøa chieàn, gaäy goäc, tuoåi taùc,
caây coái thuoäc loaïi töø naøo?
A. Töø laùy B. Töø gheùp coù nghóa toång hôïp C.
Töø gheùp coù nghóa

Caâu 12: Haõy xaùc ñònh töø gheùp phaân loaïi trong caùc töø sau:
A.Nhoû xíu , nhoû tí B.Nhoû nhoi,nhoû nhaén C.
Nhoû beù, nhoû xinh

Caâu 13:Haõy xaùc ñònh töø laùy trong caùc töø sau:
A.Saùng töôi B.Saùng suûa C.Saùng
choang

Caâu 14:Trong caâu : “Daân giaøu, nöôùc maïnh” vò ngöõ thuoäc loaïi töø
naøo?
A.Danh töø B. Ñoäng töø C.Tính
töø

Caâu 15:caâu “Ñaøn thieân nga traéng muoát ñang bôi loäi tung taêng”.
Boä phaän caÂu ñöôïc gaïch döôùi teân goïi laø gì ?
A Traïng ngöõ B.Boå ngöõ C.Ñònh
ngöõ
Caâu 16: Trong caùc caâu sau ñaây caâu naøo laø caâu ñôn?
A. Maët trôøi leân, maët bieån saùng laáp laùnh.
B. Soùng nheø nheï lieám treân baõi caùt, tung boït traéng xoaù.
C. Soùng nheø nheï lieám treân baõi caùt, boït tung traéng xoaù.

Caâu 17:Trong caâu “Ñeâm aáy, beân beáp löûa hoàng, ba ngöôøi aên
côm vôùi thòt gaø röøng.”
Traïng ngöõ laø:
A. Ñeâm aáy B. Ñeâm aáy, beân beáp löûa
hoàng
C. Ba ngöôøi aên côm vôùi thòt gaø röøng D. Beân beáp löûa
hoàng

Caâu 18: “Coâ toâi laïi ñoäi roå leân ñaàu , laïi men theo luyõ tre sau nhaø
toâi ñi ra con ñöôøng roäng chaïy giöõa ñaùm baép ñang troå hoa”. Vò
ngöõ cuûa caâu laø:
A. Coâ toâi B. Ñoäi roå leân ñaàu
C. Men theo luyõ tre sau nhaø toâi ñi ra con ñöôøng roäng chaïy giöõa
ñaùm baép ñang troå hoa
D. Laïi ñoäi roå leân ñaàu , laïi men theo luyõ tre sau nhaø toâi ñi ra
con ñöôøng roäng chaïy giöõa ñaùm baép ñang troå hoa.

Caâu 19: Caâu naøo döôùi ñaây coù duøng hình aûnh so saùnh?
A. Baàu trôøi ngoaøi cöûa soå cuûa beù Hoa thöôøng ñaày aùnh
naéng, ñaày maøu saéc.
B. Roài töø treân choùt voùt cao, vaøng anh troáng caát tieáng hoùt.
C. Caùnh ñoàng troâng ñeïp nhö moät taám thaûm.
D. Trôøi muøa ñoâng, gioù baát thoåi nghe laïnh buoát.

Caâu 20: Tìm ñoäng töø trong caùc töø sau:
A. Möa, gioù B. Hoïc baøi C. Röïc rôõ
D.Tieán boä

Caâu 21: Xaùc ñiïnh boä phaän chuû ngöõ trong caâu sau:
Traêng troøn raát saùng
A. Traêng troøn C.Traêng D. Taát caû ñeàu sai

Ñaùp aùn:
MOÂN TIEÁNG VIEÄT LÔÙP 5

1C 11
2A 12
3B 13
4C 14
5 A 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20
21
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản