Đề thi môn tin học 2

Chia sẻ: bonsai89

Tài liệu tham khảo đề thi tin học

Nội dung Text: Đề thi môn tin học 2

Ñeàthi traéc nghieäm
Moân: Tin hoïc 2 Hoï teân SV:
Thôøi gian: 65phuùt Maõ soá SV:
Ñeà soá 1 Nhoùm/Lôùp:
Baûng traû lôøi caâu hoûi:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a
b
c
d

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
a X
b X
c
d

Chuù yù: * Thí sinh ñaùnh daáu cheùo (X) vaøo oâ caàn choïn (ví duï ôû caâu 31 ta choïn a)
* Neáu choïn sai thì thí sinh toâ ñen oâ choïn tröôùc ñoù roài choïn caâu khaùc (ví duï nhö caâu 32)
* Chæ nhöõng caâu coù traû lôøi trong baûng traû lôøi caâu hoûi môùi ñöôïc chaám ñieåm
* Thí sinh ñöôïc pheùp söû duïng taøi lieäu

a. Baùo loãi b. Khoâng xaùc ñònh
Caâu 1: Cho ñoaïn chöông trình:
c. 10 9 d. 2 8
int a,b=4;
Caâu 3:
switch(a=2,++b)
Cho khai baùo:
{
int a =17, b=3;
case 5: b+=2;
double c;
default : a += b--;
Caùc leänh naøo sau ñaây cho keát quaû khoâng chính xaùc
case 2: a--;
a. c = double(a/b) b. c = double(a)/b
}
c. c = (double)a/b d. c = a/b;
printf("%d %d",a,--b);
Caâu 4:
Keát quaû khi chaïy ñoaïn chöông trình laø:
a. Baùo loãi b. 1 4 Caùc khôûi taïo naøo döôùi ñaây sai
c. 2 7 d. 8 5 a. int a[5] = {1,2,3},*p =a;
Caâu 2: Cho ñoaïn chöông trình b. enum mau {trang, xanh, do};
c. char *p = “1234”, **p1 =&p;
int a,b=4;
d. int i; char *p =&i;
switch(a=2,++b)
Caâu 5: Cho ñoaïn chöông trình:
{
case 5: b*=2; int a=2,b=4;
default : if ((a++==3)&&(++b))
a == b--; a+=3;
break; b+=a;
case 2: a--; printf("%d %d",a,b);
} Keát quaû khi chay chöông trình treân laø:
printf("%d %d",a,--b); a. 3 4 b. 3 5
Keát quaû khi chaïy ñoaïn chöông trình laø: c. 3 7 d. 6 11


1
int x =0x4161;
Caâu 6: Cho ñoaïn chöông trình:
char *c;
int a=2,b=4;
c =(char*)&x;
if ((a++==3)&&(++b)) ;
*c++;
{
printf("%d %c",*c, x);
a+=3;
Keát quaû chaïy chöông trình treân laø :
b+=a;
a. Sai syntax b. 98 b
}
c. 65 a d. 98 16737
printf("%d %d",a,b);
Keát quaû khi chay chöông trình treân laø:
Cho ñoaïn chöông trình duøng cho caâu 11,12 :
a. Sai syntax
#include
b. 3 4
union test
c. 6 10
{
d. 6 11
char c;
short x;
Ñoaïn chöông trình duøng cho caâu 7 vaø 8
}value ;
struct thu
void main()
{
{
int x,y;
value.x = 1322;
char *c1,c2;
value.c = 65;
}a,*pa;
printf(" %d %d",cau1.c,cau1.x);
char x1 ;
}
void main()
Caâu 11 :
{
Keát quaû chaïy chöông trình naøy laø:
int x=-3,y=2;
a. 65 1322
pa=&a;
b. 65 1345
pa->x +=y++;
c. 22 1322
pa->y +=++x;
d. In ra keát quaû khoâng xaùc ñònh
printf("%d %d",a.x,a.y);
getch();
Caâu 12: Noäi dung cuûa value chieám:
}
a. 1 byte b. 2 byte
Caâu 7 : c. 3 byte d. 4 byte
Keát quaû chaïy chöông trình treân laø :
a. Khoâng xaùc ñònh b. 2 -3 Caâu 13:Cho ñoaïn chöông trình
c. -3 2 d. 2 -2 union
Caâu 8 : {
Caùc leänh naøo sau ñaây sai : char c;
a. *pa.x = a.y; int x;
b. a.c1 = &x1; }value ;
c. *a.c1 = (char)pa->x; int x;
d. *pa->c1 = &x1; void main()
{
Caâu 9 :Cho ñoaïn chöông trình: for(; x
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản