Đề thi môn toán đại số lớp 10

Chia sẻ: noduyen123

Nêu tập xác định , chiều biến thiên và vẽ đồ thi của hàm số. Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm ( 2 , -6 ) có hệ số góc a và tiếp xúc với đồ thị hàm số trên . Cho phương trình : Gọi hai nghiệm của phương trình là x1 , x2 . Tính giá trị của biểu thức .

Nội dung Text: Đề thi môn toán đại số lớp 10

Đề thi môn toán đại số lớp 10
ĐỀ SỐ 12

Câu 1 ( 2 điểm )

1 2
Cho hàm số : y = x
2

1) Nêu tập xác định , chiều biến thiên và vẽ đồ thi của hàm số.

2) Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm ( 2 , -6 ) có hệ số góc a và

tiếp xúc với đồ thị hàm số trên .

Câu 2 ( 3 điểm )

Cho phương trình : x2 – mx + m – 1 = 0 .

1) Gọi hai nghiệm của phương trình là x1 , x2 . Tính giá trị của biểu thức .

x12  x2  1
2
M  . Từ đó tìm m để M > 0 .
x12 x 2  x1 x 2
2
2) Tìm giá trị của m để biểu thức P = x12  x2  1 đạt giá trị nhỏ nhất .
2
Câu 3 ( 2 điểm )

Giải phương trình :

a) x4  4 x

b) 2 x  3  3  x

Câu 4 ( 3 điểm )

Cho hai đường tròn (O1) và (O2) có bán kính bằng R cắt nhau tại A và B ,

qua A vẽ cát tuyến cắt hai đường tròn (O1) và (O2) thứ tự tại E và F , đường thẳng

EC , DF cắt nhau tại P .
1) Chứng minh rằng : BE = BF .

2) Một cát tuyến qua A và vuông góc với AB cắt (O1) và (O2) lần lượt tại

C,D . Chứng minh tứ giác BEPF , BCPD nội tiếp và BP vuông góc với

EF .

Tính diện tích phần giao nhau của hai đường tròn khi AB = R.
ĐỀ SỐ 13
Câu 1 ( 3 điểm )

1) Giải bất phương trình : x  2  x  4

2) Tìm giá trị nguyên lớn nhất của x thoả mãn .

2 x  1 3x  1
 1
3 2

Câu 2 ( 2 điểm )

Cho phương trình : 2x2 – ( m+ 1 )x +m – 1 = 0

a) Giải phương trình khi m = 1 .

b) Tìm các giá trị của m để hiệu hai nghiệm bằng tích của chúng .

Câu3 ( 2 điểm )

Cho hàm số : y = ( 2m + 1 )x – m + 3 (1)

a) Tìm m biết đồ thị hàm số (1) đi qua điểm A ( -2 ; 3 ) .

b) Tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua với mọi giá trị của m .

Câu 4 ( 3 điểm )

Cho góc vuông xOy , trên Ox , Oy lần lượt lấy hai điểm A và B sao cho OA

= OB . M là một điểm bất kỳ trên AB .

Dựng đường tròn tâm O1 đi qua M và tiếp xúc với Ox tại A , đường tròn

tâm O2 đi qua M và tiếp xúc với Oy tại B , (O1) cắt (O2) tại điểm thứ hai N .

1) Chứng minh tứ giác OANB là tứ giác nội tiếp và ON là phân giác của

góc ANB .

2) Chứng minh M nằm trên một cung tròn cố định khi M thay đổi .
3) Xác định vị trí của M để khoảng cách O1O2 là ngắn nhất .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản