Đề thi môn toán lớp 11

Chia sẻ: ngom0101

Hai người cùng bắn vào một mục tiêu.Xác suất bắn trúng của từng người là 0,7 và 0,8. Tìm xác suất của biến cố sau có đúng một người bắn trúng mục tiêu.

Nội dung Text: Đề thi môn toán lớp 11

Ñeà t hi t h ử hoï c kì 1 – Moân t oaùn – K11
( Thôøi gian 90 phuùt)
GV: Nguyeãn Caûnh Chieán

Câu 1 :(1 điểm)
u3 + u6 = 9
Cho CSC ( un ) có  . Tính tổng 364 số hạng đầu tiên của CSC
u12 + u15 = 27

Câu 2 (3 điểm) :
Giải các phương trình sau :
a) 2cos 2x + 3cosx - 7 = 0
b) sin 2x – cos 2x = 3sinx +cosx – 2
c, 3sin3x - 3 cos 9x = 2 + 4sin3x

Câu 3: (2 điểm)
a, Hệ số của số hạng chứa x6 trong khai triển ( x2 − x + 2)10
b, Hai người cùng bắn vào một mục tiêu.Xác suất bắn trúng của
từng người là 0,7 và 0,8. Tìm xác suất của biến cố sau có đúng một người
bắn trúng mục tiêu.

Câu 4: (1 điểm)
    Tõ c¸c sè 0,1,2,3,4,5,6,7,8 lËp bao nhiªu sè cã 
5 ch÷ sè chẵn khác nhau không bắt đầu bởi 123.

Câu 5 (1 điểm) :
Cho hai đường tròn (C) : x2 + y2 – 4x = 0. Tìm ảnh của (C) qua ĐI
với I(2;-1).
Câu 6:(1 điểm)
Cho tø diÖn ABCD. G lµ träng t©m tam gi¸c ABD, M 
trªn BC sao cho MB = 2MC. Chøng minh MG//mp(ACD)
                                        
Câu 7:(1 điểm)
Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình thang có đáy lớn là AD.
Gọi M là điểm bất kì trên cạnh AB. (α) là mặt phẳng qua M và song song
AD và SD. Xác định thiết diện thu được khi mp(α) cắt S.ABCD.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản