Đề thi môn toán lớp 11

Chia sẻ: Ngoc Ha Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
2.355
lượt xem
77
download

Đề thi môn toán lớp 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hai người cùng bắn vào một mục tiêu.Xác suất bắn trúng của từng người là 0,7 và 0,8. Tìm xác suất của biến cố sau có đúng một người bắn trúng mục tiêu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn toán lớp 11

  1. Ñeà t hi t h ử hoï c kì 1 – Moân t oaùn – K11 ( Thôøi gian 90 phuùt) GV: Nguyeãn Caûnh Chieán Câu 1 :(1 điểm) u3 + u6 = 9 Cho CSC ( un ) có  . Tính tổng 364 số hạng đầu tiên của CSC u12 + u15 = 27 Câu 2 (3 điểm) : Giải các phương trình sau : a) 2cos 2x + 3cosx - 7 = 0 b) sin 2x – cos 2x = 3sinx +cosx – 2 c, 3sin3x - 3 cos 9x = 2 + 4sin3x Câu 3: (2 điểm) a, Hệ số của số hạng chứa x6 trong khai triển ( x2 − x + 2)10 b, Hai người cùng bắn vào một mục tiêu.Xác suất bắn trúng của từng người là 0,7 và 0,8. Tìm xác suất của biến cố sau có đúng một người bắn trúng mục tiêu. Câu 4: (1 điểm)     Tõ c¸c sè 0,1,2,3,4,5,6,7,8 lËp bao nhiªu sè cã  5 ch÷ sè chẵn khác nhau không bắt đầu bởi 123. Câu 5 (1 điểm) : Cho hai đường tròn (C) : x2 + y2 – 4x = 0. Tìm ảnh của (C) qua ĐI với I(2;-1). Câu 6:(1 điểm) Cho tø diÖn ABCD. G lµ träng t©m tam gi¸c ABD, M  trªn BC sao cho MB = 2MC. Chøng minh MG//mp(ACD)                                          Câu 7:(1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình thang có đáy lớn là AD. Gọi M là điểm bất kì trên cạnh AB. (α) là mặt phẳng qua M và song song AD và SD. Xác định thiết diện thu được khi mp(α) cắt S.ABCD.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản