Đề thi môn toán lớp 5

Chia sẻ: hoaiquangvt3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm, năm học 2008-2009 Câu 1: Ngày đầu tiên an đọc được 1/4 quyển sách, Ngày thứ 2 an đọc tiếp 5/8 quyển sách đó, hỏi còn lại bao nhiêu quyển sách an chưa đọc A: 7/8 B: 1/8 C: 3/8 D: 6/8

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề thi môn toán lớp 5

Trang 1 /17- Mã đề: 162
Phòng GD-ĐT Kinh Môn Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm
Trường TH Hiệp Hoà Năm học 2008-2009
Môn: Toán l ớp 4

Mã đề: 162

1 5
Câu 1.Ngày thứ nhất An đọc được 4 quyển sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 8 quyển
sách đó. Hỏi còn lại bao nhiêu phần quyển sách An chưa đọc?
7 1 3 6
A. B. C. D.
8 8 8 8


Câu 2.
3 cm

Tổng độ dài các đoạn thẳng có trong hình trên là:
A. 7cm B. 10 cm C. 6cm D. 3cm
Câu 3. Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục là 7:
A. 8 số B. 9 số C. 10 số D. 7 số
2 3
Câu 4. KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh 5
: 7
 l :  
µ
14 5 14 14
A. B. C. D.
12 12 35 15
3
Câu 5. Ph©n sè b»ng ph©n sè  l :  
µ
7
7 12 6 13
A. B. C. D.
14 28 9 17
Câu 6. Cã bao nhiªu phÇn m êi trong mét nöa:
ư
A. 20 B. 10 C. 5 D. 4
Câu 7. An cã 24 viªn bi , B×nh cã nhiÒu h¬n trung b×nh céng sè
bi cña c¶ hai b¹n lµ 8 viªn . Hái B×nh cã bao nhiªu viªn bi?
A. 40 viªn B. 36 viªn C. 34 viªn D. 32 viªn
Câu 8. Tæng cña 3 sè tù nhiªn l i ª n t iÕp lµ 21. T×m 3 sè tù
nhiªn ®ã ?
A. 21, 22, 23 B. 19, 20, 21 C. 7, 8, 9 D. 6, 7, 8
Câu 9. Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 36 m, chiÒu
2
réng b»ng 3  ch i u dµi
Ò . D i n tÝch  cña thöa ruéng ® ã µ :  
Ö  l
A. 24 m   B. 60 m   C. 864 m  D. 744 m 
2 2  2 2

Câu 10. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức: 224 + 376 : 6 x 4 là:
A. Chia, nhân, cộng B. Cộng. chia, nhân C. Nhân, chia,cộng D. Cộng, nhân, chia
Câu 11. Sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè mµ tæng cña c¸c ch÷ sè b»ng 
27 lµ: 
A. 98 765 B. 98 730 C. 99 900 D. 99 999
Câu 12. Trong 10 ngày, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 50kg đường. Trong 9
ngày đầu, cửa hàng bán được 420kg đường. Hỏi ngày thứ mười, cửa hàng bán được
bao nhiêu kg đường?
A. 80kg B. 30kg C. 47kg D. 50kg
Câu 13. Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà không có chữ số 5:
A. 72 số B. Không thể tính được C. 50 số D. 18 số
Trang 2 /17- Mã đề: 162
Câu 14. Trong các tích dưới đây, tích nào có kết quả gần 4000 nhất?
A. 528 x 7 B. 748 x 6 C. 812 x 5 D. 409 x 10
Câu 15.
Hình trên có bao nhiêu đoạn thẳng?
A. 7 đoạn thẳng. B. 13 đoạn thẳng. C. 10 đoạn thẳng. D. 9 đoạn thẳng.
Câu 16. Biểu thức nào dưới đây có kết quả bằng 34 x 78?
A. (30 x 78) x (4 x 78) B. (30 x 78) + (4 x 78)
C. (30 + 78) x ( 4 x 78) D. (30 + 78) + (4 + 78)
Câu 17. C¶ hai l íp 4A vµ 4B cã 44 häc sinh. BiÕt r»ng 1/3 sè
häc sinh l íp 4A th× b»ng 2/5 sè häc sinh l íp 4B. Hái l íp 4A
cã bao nhiªu häc sinh?
A. 33 häc sinh. B. 24 häc sinh. C. 20 häc
sinh. D. 30 häc sinh.
Câu 18. Th«ng cã nhiÒu h¬n Minh 12 hßn bi. Hái Th«ng ph¶i cho
Minh mÊy hßn bi ®Óhai b¹n cã sè bi b»ng nhau.
A. 12 hßn B. 2 hßn C. 6 hßn D. 10 hßn
Câu 19. Số hạng tiếp theo của dãy số sau : 2, 3, 5, 9, 17, ... , là:
A. 30 B. 26 C. 33 D. 31
Câu 20. §Ó sè 196* chia hÕt cho c¶ 2 vµ 3 th× ch÷ sè cÇn ®iÒn
vµo vÞ trÝ dÊu * lµ:
A. 2 B. 4 C. 3 D. 6
Câu 21. Trong một hộp bi có 7 viên bi vàng, 8 viên bi xanh và 9 viên bi đỏ.Hỏi không
nhìn vào hộp phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có mỗi loại 1 viên bi?
A. 15 viên B. 18 viên C. 16 viên D. 17 viên
1 2
Câu 22. Biết 4 của một bao gạo cân nặng 10kg. Hỏi 5 của bao gạo đó cân nặng bao
nhiêu kg?
A. 22kg B. 16kg C. 20kg D. 26kg
Câu 23. Ph©n sè l ín nhÊt trong c¸c ph©n sè dưí i ® ©ylµ:
3 3 7 4
A. B. C. D.
2 4 7 3
Câu 24. Số còn thiếu của dãy 1, 2, 4, 7, ..., 16. là:
A. 11 B. 10 C. 15 D. 12
5
Câu 25. Ph©n sè nµo dưí i ® b»ng ph©n sè
©y 8
?
15 20 15 10
A. B. C. D.
16 24 24 24
Câu 26. Khi mẹ sinh con thì mẹ 24 tuổi và bố 27 tuổi. Hỏi khi con lên 10 tuổi thì tổng
số tuổi của cả bố, mẹ và con là bao nhiêu?
A. 71 B. 61 C. 81 D. 51
Trang 3 /17- Mã đề: 162
Câu 27.
Hình trên có bao nhiêu đoạn thẳng:
A. 10 B. 9 C. 8 D. 12
Câu 28.§iÒn thªm sè tiÕp theo vµo d·y sè sau cho hîp quy
luËt: 2 , 5 , 9 , 14 , …..
A. 23 B. 20 C. 19 D. 21
Câu 29. Số gồm 4 triệu, 2 chục nghìn, 3 chục viết là:
A. 4020030 B. 420030 C. 4200030 D. 42000030
Câu 30. KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh 47 082 - 1 628 lµ:
A. 46 464 B. 30 802 C. 45 454 D. 45 464
1 1
Câu 31. KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh 2
+ 3
lµ:
5 5 5 2
A. B. C. D.
2 6 3 5
Câu 32.15 m 9 dm = . . . . . dm. Sè thÝch hîp ®ÓviÕt vµo chç
2 2  2

chÊm lµ:
A. 1509 B. 1590 C. 159 D. 1500
Câu 33.
Biết cạnh của mỗi ô vuông trong hình trên đều dài 1cm. Tổng chu vi của tất cả các
hình vuông có trong hình trên là:
A. 20 cm B. 16 cm C. 8 cm D. 24 cm
Câu 34. Khi mẹ sinh con thì mẹ 24 tuổi và bố 27 tuổi. Hỏi khi con lên 9 tuổi thì tuổi bố
gấp mấy lần tuổi con
A. 9 lần B. 3 lần C. 4 lần D. 6 lần
Câu 35. Hình dưới đây có bao nhiêu góc vuông:
A. 12 B. 4 C. 8 D. 16
Trang 4 /17- Mã đề: 162
4
Câu 36.Ta có 5 của 65m là:
A. 92m B. 62m C. 102m D. 52m
Câu 37. KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh 73 968 + 4 819 lµ:
A. 78 787 B. 122 158 C. 77 777 D. 77 787
Câu 38. Từ 5 chữ số: 1, 2, 3, 4, 0 có thể viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau
A. 10 số B. 16 số C. 20 số D. 12 số
Câu 39. Biết: A = a + 23 357 ; B = 23 375 + a Hãy so sánh A và B:
A. A = B B. A > B C. Không thể so sánh được D. B > A
Câu 40. Trong một lớp học, số học sinh nữ gấp đôi số học sinh nam. Sau khi 3 học
sinh nữ chuyển đi lớp khác thì số học sinh nữ của lớp đó nhiều hơn số học sinh nam
là 8 em. Hỏi lớp học hiện có bao nhiêu học sinh (sau khi chuyển)?
A. 24 học sinh B. 30 học sinh C. 33 học sinh D. 27 học sinh
4 1
Câu 41. Gi¸ trÞ cña X  trong biÓu thøc 7
x X = 3
lµ:
4 12 3 7
A. B. C. D.
21 7 21 12
Câu 42. Biết: A = a - 135 ; B = a - 153 Hãy so sánh A và B:
A. Không thể so sánh được B. A > B C. A = B D. A B D. A = B
Câu 62. Có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 7:
A. 5 số B. Không có số nào C. 9 số D. 10 số
Câu 63. Dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, …, 100 có số lượng số hạng là:
A. 30 số B. 34 số C. 50 số D. 33 số
Câu 64. Hình dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng:
A. 18 đoạn thẳng B. 21 đoạn thẳng C. 14 đoạn thẳng D. 7 đoạn thẳng
Câu 65. §Ó  sè   38a  chia hÕt cho c¶ 2 vµ 3 th×  a b»ng? 
A. 8  B. 6  C. 2  D. 4 
Câu 66. Phân tích số 20 187 thành tổng. Cách phân tích nào dưới đây là đúng:
A. 2000 + 100 + 80 + 7 B. 20 000 + 100 + 80 + 7
C. 20 000 + 100 + 8 + 7 D. 20 000 + 1000 + 80 + 7
Câu 67. Trong c¸c ph©n sè sau, ph©n sè nµo kh¸c víi  c¸c ph©n 
sè cßn l¹i : 
7 145 2003 1
A.    B.    C.    D.   
11 150 2007 5
Câu 68. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông:
Trang 6 /17- Mã đề: 162
A. 4 hình tam giác, 5 hình vuông B. 6 hình tam giác, 4 hình vuông
C. 6 hình tam giác, 5 hình vuông D. 4 hình tam giác, 4 hình vuông
Câu 69. Từ 3 chữ số: 1, 2, 0 có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau
A. 4 số B. 6 số C. 3 số D. 5 số
Câu 70. Trong một hộp bi có 7 viên bi vàng, 8 viên bi xanh và 9 viên bi đỏ.Hỏi không
nhìn vào hộp phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có 1 viên bi đỏ?
A. 15 viên B. 9 viên C. 16 viên D. 8 viên
Câu 71. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?
A. 10 hình tam giác, 10 hình tứ giác 10 hình tam giác, 5 hình tứ giác
B.
C. 5 hình tam giác, 10 hình tứ giác 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác
D.
Câu 72. Sè thÝch hîp ®Ó viÕt vµo chç chÊm cña 6m 25 cm2 
2

= ........ cm2 lµ: 
A. 6025  B. 60 025  C. 600 025  D. 625 
1 1
Câu 73. Líp 4A cã 32 b¹n, biÕt  sè b¹n  tra i b»ng  5  sè b¹n  
3
g¸i.  Lí  4A cã sè b¹n  tra i l :  
p µ
A. 15 b¹n   B. 16 b¹n   C. 12 b¹n   D. 20 b¹n  
Câu 74. Từ ba chữ số 2; 4; 5 viết được số bé nhất có ba chữ số khác nhau và chia hết
cho 2 là:
A. 452 B. 245 C. 542 D. 254
Câu 75. KÓ tõ tr¸ i sang ph¶i c¸c ch÷ sè 3 trong sè 53 683 230
lÇn l ưî t chØ
A. 3 t r iÖu, 3 ngh×n, 3 chôc B. 3 chôc tr iÖu , 3 ngh×n, 3
chôc
C. 3 v¹n, 3 ngh×n, 3 chôc D. 3 t r¨m ngh×n, 3 ngh×n, 3
®¬n vÞ
Câu 76. Số liền sau số 1000000 là:
A. 999999 B. 10000001 C. 1000001 D. 1000010
Câu 77. TÝch sau cã tËn cïng lµ ch÷ sè nµo: 3 x 13 x 23 x
33 x . . . . x 93
A. Ch÷ sè 1 B. Ch÷ sè 7 C. Ch÷ sè 9 D. Ch÷ sè 3
3
Câu 78. Phân số nào dưới đây bé hơn phân số 7 ?
Trang 7 /17- Mã đề: 162
3 8 9 6
A. B. C. D.
5 14 21 16
Tæ em cã 10 b¹n, trong ®ã cã 6 b¹n n÷. TØ sè gi÷a sè
Câu 79.
b¹n n÷ vµ sè b¹n nam trong tæ lµ:
2 6 3 3
A. B. C. D.
3 10 2 5
Câu 80. KÕt qu¶ cña biÓu thøc 5 + 5 x 5 - 5 : 5 lµ:
A. 9 B. 49 C. 5 D. 29
Câu 81. Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn hơn 10 km?
A. 100km : 10 B. 5.000m + 4990m C. 3203m x 2 D. 16km - 5320m
Câu 82. KÕt qu¶ cña phÐp trõ: 8 035 - 6 578 lµ:
A. 1 457 B. 1 467 C. 1 357 D. 1 557
Câu 83. KÕt qu¶ cña d·y tÝnh: 94 x 73 + 621 : 23 lµ:
A. 6879 B. 6989 C. 6862 D. 6889
Câu 84. §iÒn thªm sè t iÕp theo vµo d·y sè sau cho hîp quy
luËt: 1 , 3 , 7 , 13 , 21 , . . .
A. 27 B. 29 C. 31 D. 33
Câu 85. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 4km 32m = ................. m là:
A. 4320 B. 40032 C. 432 D. 4032
1 3 8 5 7
Câu 86. S¾p xÕp c¸c ph©n sè: , , , , theo thø
2 4 12 6 12
tù tõ bÐ ®Õn l ín như sau:
1 5 7 3 8 1 3 5 7 8
A. , , , , B. , , , ,
2 6 12 4 12 2 4 6 12 12
1 3 8 5 7 1 7
C. , , , , D. , ,
2 4 12 6 12 2 12
8 3 5
, ,
12 4 6
Trong c¸c biÓu thøc dưí i ®
Câu 87. ©y, biÓu thøc ®óng lµ:
A. 10 - 2 x 3 = 4 B. 10 : 2 +
3 = 2
C. 10 - 2 x 3 = 24 D. 10 + 2 x
3 = 36
Câu 88. Hình dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?
A. 15 đoạn thẳng B. 30 đoạn thẳng C. 5 đoạn thẳng D. 24 đoạn thẳng
Câu 89. Cho 14758 = 10000 + 4000 + … + 50 + 8 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm
là:
Trang 8 /17- Mã đề: 162
A. 700 B. 7000 C. 70 D. 7
5
Câu 90. Cộng phân số nào dưới đây với phân số 8 thì được phân số lớn hơn 1?
1 1 1 1
A. B. C. D.
2 5 3 4
1 4
Câu 91. Gi¸ trÞ cña X trong biÓu thøc X + 3
= 5
lµ:
7 3 19 5
A. B. C. D.
15 2 15 15
Câu 92.§iÒn thªm sè tiÕp theo vµo d·y sè sau cho hîp quy
luËt: 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7, …
A. 5 B. 8 C. 10 D. 6
Câu 93.
Hình trên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác:
A. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác B. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác
C. 9 hình tam giác, 4 hình tứ giác D. 9 hình tam giác, 2 hình tứ giác
Câu 94. Cho 303 x 30 = ( .... x 30) + ( 3 x 30) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 3 B. 303 C. 300 D. 30
Câu 95. DiÖn tÝch 1 h×nh ch÷ nhËt sÏ thay ® æi như thÕ nµo nÕu
gÊp chiÒu dµi lªn 3 lÇn vµ chiÒu réng lªn 2 lÇn:
A. gÊp 3 lÇn B. gÊp 2 lÇn C. gÊp 5 lÇn D. gÊp 6 lÇn
Câu 96. KÕt qu¶ cña phÐp chia: 50 050 : 25 lµ:
A. 20 002 B. 202 C. 2002 D. 220
Câu 97. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?
A. 4 hình tam giác, 3 hình tứ giác B.4 hình tam giác, 6 hình tứ giác
C. 5 hình tam giác, 6 hình tứ giác D.5 hình tam giác, 3 hình tứ giác
Câu 98. Trong các số dưới đây, số nào không thuộc dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, …
A. 100 B. 1234 C. 1000 D. 2007
2
Câu 99. Một hình chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng bằng 5 chiều dài. Tính diện
tích hình chữ nhật?
A. 200cm2 B. 160cm2 C. 180cm2 D. 100cm2
Câu 100. KÕt qu¶ cña phÐp nh©n: 123 x 19 lµ:
Trang 9 /17- Mã đề: 162
A. 2317  B. 1230  C. 2 237  D. 2337 
Câu 101. Nếu cứ viết tiếp thì số nào trong các số dưới đây là số hạng của dãy số sau:
2, 5, 8, 11, 14, ....
A. 2008 B. 2011 C. 2010 D. 2009
Câu 102. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của dãy số 3; 7; 11; 15; .... ; 23; 27 là:
A. 19 B. 16 C. 18 D. 17
Câu 103. Cã 5 ® i
Óm trong ® ã  kh«ng cã 3 ® iÓm nµo th¼ ng  hµng 
víi nhau,  em m uèn chän 3 ® iÓm ® Ó
 vÏ 1 h× nh  tam gi ¸c. Hái cã 
bao nhi ªu c¸ch chän?
A. 20 c¸ch  B. 30 c¸ch  C. 10 c¸ch  D. 15 c¸ch 
Câu 104. D ∙y ph© n sè nµo dưíi ® © y®ưî  xÕp t
  c heo t hø t ù tõ bР
® Õn n . 
 lí
2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2
A. 
7
; 5
; 2
B.
5
; 7
; 2
C.
2
; 7
; 5
D.
2
; 5
; 7
Câu 105. 12 m = ...  cm  . Sè thÝch hîp ®iÒn vµo chç chÊm lµ: 
2 2

A. 12000  B. 120 000  C. 1 200  D. 120 
Câu 106. Hình dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?
A. 6 đoạn thẳng B. 18 đoạn thẳng C. 15 đoạn thẳng D. 12 đoạn thẳng
Câu 107. NÕu viÕt ra giÊy c¸c sè tõ 1 ®Õn 100 th× ph¶i viÕt 
ch÷ sè 9 bao nhiªu lÇn? 
A. 19 lÇn  B. 20 lÇn  C. 11 lÇn  D. 10 lÇn 
Câu 108.
Hình trên có bao nhiêu đoạn thẳng?
A. 15 đoạn thẳng. B. 10 đoạn thẳng. C. 5 đoạn thẳng. D. 12 đoạn thẳng.
Câu 109. Số "hai mươi triệu không nghìn bốn trăm linh tám " viết là:
A. 2000408 B. 20004008 C. 2040008 D. 20000408
Câu 110. Cho 4 ch÷ sè: 1,  0,  2,  4 . Hái viÕt ®ưîc bao nhiªu 
sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau? 
A. 18 sè  B. 6 sè   C. 12 sè  D. 24 sè 
3 2
Câu 111. KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh    5 x 7
l µ:
5 6 5 6
A. B. C. D.
35 35 12 12
Câu 112. Chữ số 8 trong số 7685320705 có giá trị là:
A. 8000000 B. 800000 C. 800000000 D. 80000000
Câu 113. Ph© sè bÐ nhÊt t r ong c¸c ph© sè dưí i ® y l µ:
n n ©
11 1 10 4
A. B. C.
D.
23 2 22 11
1
Câu 114. Một người nuôi 40 con thỏ. Sau khi bán số con thỏ, người đó nhốt đều số
5
thỏ còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng nhốt mấy con thỏ?
A. 6 con thỏ B. 4 con thỏ C. 5 con thỏ D. 32 con thỏ
Trang 10 /17- Mã đề: 162
Câu 115. Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào có giá trị bé nhất?
2 5 3 5 3 2
A.
5
x 2 1+ 4 B. C. -
4 8
D. 1 :
3
Câu 116. T×m sè tù nhiªn a lín nhÊt ®Ó:   238 x a  B B. Không thể so sánh được C. B > A D. A = B
Câu 157.
Hình trên có số đoạn thẳng là:
A. 16 đoạn B. 13 đoạn C. 15 đoạn D.18 đoạn
Câu 158. Sè cßn th iÕu t rong d·y : 1 , 4 , 10 , 22 , . . . . .
lµ :
A. 46 B. 36 C. 44 D. 32
Câu 159. Bốn giờ bằng một phần mấy của một ngày?
1 1 1 1
A.
12
ngày B.
4
ngày C.
6
ngày D.
3
ngày
Câu 160. Trªn b¶n ®å tØ lÖ 1: 10 000, qu·ng ® êng tõ A ®Õn B
ư
®o ® îc 1 dm. Như vËy ®é dµi thËt cña qu·ng ® êng AB lµ :
ư ư
A. 10 km B. 10 000 cm C. 10 000 m D. 1000 m
Câu 161. Chu vi mét h×nh ch÷ nhËt gÊp 10 lÇn chiÒu réng. Hái
chiÒu dµi gÊp mÊy lÇn chiÒu réng?
A. 3 lÇn B. 4 lÇn C. 2 lÇn D. 5 lÇn
Câu 162.
Biết cạnh của mỗi ô vuông trong hình trên đều dài 1cm. Tổng diện tích của tất cả các
hình vuông có trong hình trên là:
A. 24 cm2 B. 4 cm2 C. 8 cm2 D. 16 cm2
Trang 14 /17- Mã đề: 162
Câu 163. §iÒn sè cßn thiÕu vµo d·y sè sau sao cho hîp lÝ: 1,
3, 4, 7 , . . . . . . . . ,18
A. 11 B. 9 C. 14 D. 15
Câu 164.
Hình trên có số hình tam giác và tứ giác là:
A. 6 tam giác, 5 tứ giác. B. 7 tam giác, 5 tứ giác.
C. 7 tam giác, 7 tứ giác. D. 7 tam giác, 6 tứ giác.
1
Câu 165. KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh 1 - 4
lµ:
5 2 3 4
A. B. C. D.
4 4 4 4
12
Câu 166. Rót gän ph©n sè 18
, ta ® îc ph©n sè tèi gi¶n lµ:
ư
3 4 4 2
A. B. C. D.
6 6 9 3
Câu 167. Số bé nhất trong các số 145372; 145732; 145723; 145327 là:
A. 145723 B. 145327 C. 145372 D. 145732
Câu 168. Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?
A. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác B.4 hình tam giác, 4 hình tứ giác
C. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác D.4 hình tam giác, 5 hình tứ giác
Câu 169. Cho dãy số 4836; 5236; 5636;…; 6436 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm
là:
A. 6236 B. 5836 C. 5736 D. 6036
B
Câu 170.
A

Biết cạnh của mỗi ô vuông trong hình vẽ trên đều dài 1cm. Em hãy tìm xem có bao
nhiêu đường gấp khúc đi từ A tới B dài 6 cm.
A. 5 đường B. 2 đường C. 3 đường D. 4 đường
Trang 15 /17- Mã đề: 162
3m 5dm = . . . .
Câu 171.
2
dm .
2 2
Sè thÝch hîp ®Ó®iÒn vµo
chç chÊm lµ:
A. 305 B. 350 C. 3050 D. 35
Câu 172. Dùng 4 chữ số lẻ: 1, 3, 5, 7 để viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau thì
viết được bao nhiêu số:
A. 18 số B. 30 số C. 24 số D. 12 số
4 2 2 1
Câu 173. Cho 13 + 13 + 13 = … x 13 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 16 B. 7 C. 11 D. 8
1
Câu 174. Hiệu của 5 và 4 là:
19 4 5 21
A. B. C. D.
4 4 4 4
Câu 175. KÕt qu¶ cña phÐp nh©n 326 x 142 lµ:
A. 46282 B. 46922 C. 46292 D. 45292
1 5 11 4 2
Câu 176. Trong các phân số 2 ; 6 ; 2 ; 5 phân số gần bằng 3 nhất là:
11 5 1 4
A. B. C. D.
12 6 2 5
Câu 177. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 9 tấn 6 yến = …là:
A. 9060 B. 9006 C. 960 D. 96
Câu 178. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 1km 265m = .......m2 là:
2 2

A. 1265 B. 1000265 C. 10265 D. 100265
Câu 179. Tæng cña tÊt c¶ c¸c sè cã hai ch÷ sè võa chia hÕt
cho 5, võa chia hÕt cho 2 lµ:
A. 5050 B. 10 C. 4500 D. 450
Câu 180. Mét cöa hµng trong 3 ngµy b¸n ® îc 720 kg g¹o. Hái
ư
trong t¸m ngµy cöa hµng b¸n ® îc bao nhiªu ki l« gam g¹o?
ư
BiÕt r»ng sè g¹o mçi ngµy b¸n ® îc lµ như nhau.
ư
A. 1920 kg B. 1220 kg C. 1290 kg D. 1820 kg
1 1
Câu 181. Sè nµo lµ 1 nöa cña 4
cña 10
cña sè 400:
A. 2 5 C. 8
B. D. 10
MÑ h¬n con 24 tuæi. Sau 5 n¨m n÷a th× tæng sè tuæi
Câu 182.
cña hai mÑ con lµ 46. Hái hiÖn nay mÑ bao nhiªu tuæi?
A. 35 tuæi B. 24 tuæi C. 32 tuæi D. 30 tuæi
Trang 16 /17- Mã đề: 162

Đáp án mã đề: 162

01. ­   /   ­   ­ 47. ;   ­   ­   ­ 93. ­   ­   =   ­ 139. ­   /   ­   ­

02. ­   /   ­   ­ 48. ;   ­   ­   ­ 94. ­   ­   =   ­ 140. ;   ­   ­   ­

03. ­   ­   =   ­ 49. ­   ­   ­   ~ 95. ­   ­   ­   ~ 141. ­   ­   ­   ~

04. ­   ­   ­   ~ 50. ;   ­   ­   ­ 96. ­   ­   =   ­ 142. ­   ­   ­   ~

05. ­   /   ­   ­ 51. ­   ­   ­   ~ 97. ­   ­   =   ­ 143. ;   ­   ­   ­

06. ­   ­   =   ­ 52. ­   ­   =   ­ 98. ­   ­   ­   ~ 144. ­   ­   =   ­

07. ;   ­   ­   ­ 53. ­   ­   =   ­ 99. ­   /   ­   ­ 145. ­   ­   ­   ~

08. ­   ­   ­   ~ 54. ­   /   ­   ­ 100. ­   ­   ­   ~ 146. ­   /   ­   ­

09. ­   ­   =   ­ 55. ­   /   ­   ­ 101. ­   ­   ­   ~ 147. ;   ­   ­   ­

10. ;   ­   ­   ­ 56. ­   /   ­   ­ 102. ;   ­   ­   ­ 148. ­   ­   =   ­

11. ­   ­   =   ­ 57. ;   ­   ­   ­ 103. ­   ­   =   ­ 149. ­   ­   =   ­

12. ;   ­   ­   ­ 58. ­   ­   ­   ~ 104. ;   ­   ­   ­ 150. ­   ­   ­   ~

13. ;   ­   ­   ­ 59. ­   ­   =   ­ 105. ­   /   ­   ­ 151. ;   ­   ­   ­

14. ­   ­   =   ­ 60. ­   ­   =   ­ 106. ­   /   ­   ­ 152. ­   ­   =   ­

15. ­   /   ­   ­ 61. ­   ­   ­   ~ 107. ­   /   ­   ­ 153. ­   ­   ­   ~

16. ­   /   ­   ­ 62. ­   /   ­   ­ 108. ;   ­   ­   ­ 154. ­   /   ­   ­

17. ­   /   ­   ­ 63. ­   /   ­   ­ 109. ­   ­   ­   ~ 155. ­   ­   ­   ~

18. ­   ­   =   ­ 64. ­   /   ­   ­ 110. ;   ­   ­   ­ 156. ­   ­   =   ­

19. ­   ­   =   ­ 65. ­   ­   ­   ~ 111. ­   /   ­   ­ 157. ;   ­   ­   ­

20. ;   ­   ­   ­ 66. ­   /   ­   ­ 112. ­   ­   ­   ~ 158. ;   ­   ­   ­

21. ­   /   ­   ­ 67. ­   /   ­   ­ 113. ­   ­   ­   ~ 159. ­   ­   =   ­

22. ­   /   ­   ­ 68. ­   ­   =   ­ 114. ­   /   ­   ­ 160. ­   ­   ­   ~

23. ;   ­   ­   ­ 69. ;   ­   ­   ­ 115. ­   ­   =   ­ 161. ­   /   ­   ­

24. ;   ­   ­   ­ 70. ­   ­   =   ­ 116. ­   ­   ­   ~ 162. ­   ­   =   ­

25. ­   ­   =   ­ 71. ;   ­   ­   ­ 117. ­   ­   ­   ~ 163. ;   ­   ­   ­

26. ­   ­   =   ­ 72. ­   /   ­   ­ 118. ;   ­   ­   ­ 164. ­   ­   =   ­

27. ­   ­   ­   ~ 73. ­   ­   =   ­ 119. ;   ­   ­   ­ 165. ­   ­   =   ­

28. ­   /   ­   ­ 74. ­   ­   ­   ~ 120. ­   ­   =   ­ 166. ­   ­   ­   ~

29. ;   ­   ­   ­ 75. ;   ­   ­   ­ 121. ;   ­   ­   ­ 167. ­   /   ­   ­

30. ­   ­   =   ­ 76. ­   ­   =   ­ 122. ­   /   ­   ­ 168. ­   ­   =   ­

31. ­   /   ­   ­ 77. ­   ­   =   ­ 123. ­   /   ­   ­ 169. ­   ­   ­   ~

32. ;   ­   ­   ­ 78. ­   ­   ­   ~ 124. ­   ­   ­   ~ 170. ­   ­   ­   ~

33. ­   ­   ­   ~ 79. ­   ­   =   ­ 125. ­   /   ­   ­ 171. ;   ­   ­   ­
Trang 17 /17- Mã đề: 162

34. ­   ­   =   ­ 80. ­   ­   ­   ~ 126. ;   ­   ­   ­ 172. ­   ­   =   ­

35. ­   ­   ­   ~ 81. ­   ­   ­   ~ 127. ­   ­   ­   ~ 173. ­   ­   ­   ~

36. ­   ­   ­   ~ 82. ;   ­   ­   ­ 128. ;   ­   ­   ­ 174. ;   ­   ­   ­

37. ;   ­   ­   ­ 83. ­   ­   =   ­ 129. ;   ­   ­   ­ 175. ­   ­   =   ­

38. ­   /   ­   ­ 84. ­   ­   =   ­ 130. ­   ­   =   ­ 176. ­   ­   ­   ~

39. ­   ­   ­   ~ 85. ­   ­   ­   ~ 131. ­   /   ­   ­ 177. ;   ­   ­   ­

40. ­   /   ­   ­ 86. ­   ­   ­   ~ 132. ­   /   ­   ­ 178. ­   /   ­   ­

41. ­   ­   ­   ~ 87. ;   ­   ­   ­ 133. ;   ­   ­   ­ 179. ­   ­   ­   ~

42. ­   /   ­   ­ 88. ­   /   ­   ­ 134. ­   /   ­   ­ 180. ;   ­   ­   ­

43. ­   ­   =   ­ 89. ;   ­   ­   ­ 135. ­   /   ­   ­ 181. ­   /   ­   ­

44. ­   /   ­   ­ 90. ;   ­   ­   ­ 136. ­   ­   =   ­ 182. ­   ­   ­   ~

45. ­   /   ­   ­ 91. ;   ­   ­   ­ 137. ­   ­   =   ­

46. ­   /   ­   ­ 92. ;   ­   ­   ­ 138. ­   ­   ­   ~

Đáp án mã đề: 162
01. B; 02. B; 03. C; 04. D; 05. B; 06. C; 07. A; 08. D; 09. C; 10. A; 11. C; 12. A; 13. A; 14. C; 15. B;
16. B; 17. B; 18. C; 19. C; 20. A; 21. B; 22. B; 23. A; 24. A; 25. C; 26. C; 27. D; 28. B; 29. A; 30. C;
31. B; 32. A; 33. D; 34. C; 35. D; 36. D; 37. A; 38. B; 39. D; 40. B; 41. D; 42. B; 43. C; 44. B; 45. B;
46. B; 47. A; 48. A; 49. D; 50. A; 51. D; 52. C; 53. C; 54. B; 55. B; 56. B; 57. A; 58. D; 59. C; 60. C;
61. D; 62. B; 63. B; 64. B; 65. D; 66. B; 67. B; 68. C; 69. A; 70. C; 71. A; 72. B; 73. C; 74. D; 75. A;
76. C; 77. C; 78. D; 79. C; 80. D; 81. D; 82. A; 83. C; 84. C; 85. D; 86. D; 87. A; 88. B; 89. A; 90. A;
91. A; 92. A; 93. C; 94. C; 95. D; 96. C; 97. C; 98. D; 99. B; 100. D; 101. D; 102. A; 103. C; 104. A;
105. B;
106. B; 107. B; 108. A; 109. D; 110. A; 111. B; 112. D; 113. D; 114. B; 115. C; 116. D; 117. D; 118.
A; 119. A; 120. C;
121. A; 122. B; 123. B; 124. D; 125. B; 126. A; 127. D; 128. A; 129. A; 130. C; 131. B; 132. B; 133.
A; 134. B; 135. B;
136. C; 137. C; 138. D; 139. B; 140. A; 141. D; 142. D; 143. A; 144. C; 145. D; 146. B; 147. A; 148.
C; 149. C; 150. D;
151. A; 152. C; 153. D; 154. B; 155. D; 156. C; 157. A; 158. A; 159. C; 160. D; 161. B; 162. C; 163.
A; 164. C; 165. C;
166. D; 167. B; 168. C; 169. D; 170. D; 171. A; 172. C; 173. D; 174. A; 175. C; 176. D; 177. A; 178.
B; 179. D; 180. A;
181. B; 182. D;
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản