Đề thi môn toán và tiếng Việt lớp 5

Chia sẻ: xilon_89

Tài liệu tham khảo Đề thi môn toán và tiếng Việt lớp 5

Nội dung Text: Đề thi môn toán và tiếng Việt lớp 5

Trư ng TH Như QuỳnhB bài ki m tra
gi a kì I
L p:…… Năm h c : 2009 -2010
H và tên:……………… Môn: Toán 5 - Th i gian : 40 phút

ði m Ngư i coi thi Ngư i ch m thi
I. Ph n tr c nghi m ( 5 ñi m )
Khoanh vào trư c câu tr l i ñúng. (M i ý 0,5 ñI m)
Câu 1 3 6 6 5 2
Phân s nào bé hơn A. C. B. D.
4 8 7 6 3
Câu 2 Trong các phân s sau phân 3 10 25 9
A. C. B. D.
s nào là phân s th p phân 5 7 10 200
Câu 3 S thích h p ñi n vào ch
tr ng A. 75 C. 7005 B. 705 D.750
7kg 5 g = ... g
Câu 4 S thích h p vào ch tr ng A. 760015 C. 760150 B.7615 D.
76hm215dam2 = …….. m2 761500
Câu5 1
bao g o thì n ng hơn
3 A. 30 kg C. 60 kg B.45 kg D. 120
1
bao g o ñó 5kg. H i bao
4 kg
g o ñó n ng m y ki-lô-gam
Câu 6 S th p phân g m có không
ñơn v , 4 ph n mư i, 6 ph n A. 467 C. 0,647 B. 0,467 D.0,746
trăm và 7 ph n nghìn là:
Câu 7 Trong s th p phân 86,324, A. Hàng ph n mư i B. Hàng ph n trăm
ch s 3 thu c hàng : C. Hàng ph n nghìn D. Hàng ch c
Câu8 3
Phân s vi t dư i d ng
25
A. 0,12 B. 0,325
s th p phân là
C. 0,012 D. 3,25
Câu9 S l n nh t trong các s :
0,32; 0,073; 0,508 ; 0,5 A. 0 ,32 B. 0,508
là: C. 0,073 D. 0,5
câu10 Dãy s ch a các s b ng A. 8,15 ; 8,180 ; 5,810 ; 5,8 B. 7,800 ;7,080 ; 7,880 ;7,08
nhau: C. 0,9 ; 0,90 ; 0,900 ; 0,9000 D. 2,001; 2,010 ; 2,100 ; 2,1II. T lu n ( 5ñi m )
1. Tính. ( 2ñi m )
3 1 2 5
1 -1 2 +1
5 4 3 6
...................................................................... ......................................................................
..................................................................... .....................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
1 1 4 2
3 x2 2 :1
2 3 5 5
...................................................................... ......................................................................
..................................................................... .....................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
2. 12 ngư i làm xong m t công vi c trong 4 ngày. H i 16 ngư i làm xong công vi c ñó trong bao
nhiêu ngày? ( M c làm m i ngư i như nhau) ( 2ñi m)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ ..
...........................................................................................................................................................................................
3. Tính b ng cách thu n ti n: ( 1ñi m)
16 X 30 X 28 63 X 48 X 15
7X 5X 8 8X 9X 3
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................………………………………
…………………………………………………………………………………............................................................
……………………………………………………………………………………………………………........................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.
Môn: Toán l p 5
A Ph n tr c nghi m ( 5ñ)
Khoanh ñúng m i câu : 0,5 ñ m
Câu1: D Câu2 : B Câu 3: C Câu4: D Câu 5: C
Câu 6: B Câu 7: A Câu 8: A Câu 9:D. Câu 10: C
II ph n t t lu n (5 ñi m)
Câu 1: ð t tính ñúng, tính ñúng m i phép tính 0,5 ñi m.
Câu2:
Tóm t t ; 0,5 ñI m
Câu tr l i ñúng: 0,5 ñI m
Phép tính ñúng : 0,5 ñI m
ðáp s : 0,5 ñ m
Tóm t t:
12 ngư i xong trong: 4 ngày
16 ngư i xong trong : ………. ngày?
BàI gi i
1 ngư i làm xong công vi c ñó trong:
12 x 4 = 48 (ngày)
16 ngư i làm xong công vi c ñó trong:
48 : 16 = 3 (ngày)
ðáp s : 3 ngày
Câu3: M i phép tính 0,5 ñI m.
16 x 30 x 28 63 x 48 x 15
7x5x8 8x9x3
2x8x5x6x4x7 7x9x8x6x3x5
7x5x8 8x9x3
2 x 6 x4 7 x 6 x5
1 1
Trư ng TH Như Quỳnh B bài ki m tra gi a kì I
L p: …. Năm h c : 2009 -2010
H và tên:……………… Môn: Ti ng vi t 5- Th i gian : 90 phút
A. Ki m tra ñ c: Bài "Chi u t i" ( TR 22 )
ð c:…………. I. ð c th m và tr l i câu h i: (5 ñi m)
Vi t:…………. Khoanh vào ch cái trư c câu tr l i ñúng nh t:
1. Bài văn t 1. C nh chi u t i ñư c miêu t trong bài ñ c ñâu? (0,5 ñi m)
TB:…………... A. Trong r ng. B. Trên cánh ñ ng.
C. Trong vư n cây.
2. Câu nào dư i ñây nêu ñúng ñ c ñi n c a n ng lúc chi u t i vư n cây?(0,5ñi m)
A. N ng nh t nh y nhót qua k lá. B. N ng rút lên nh ng chòm cây cao, r i nh t d n.
C. N ng gay g t, n ng như ñ l a.
3. Dòng nào dư i ñây nêu dúng nghĩa c a câu: " Trong nh ng b i cây ñã th p thoáng nh ng
m ng t i"?(0,5 ñi m)
A. Trong nh ng b i cây có ít ch t i.
B. Trong b i cây có ch t i, có ch còn m sáng, nhìn không rõ.
C. Trong nh ng b i cây ñã t i rõ ri t.
4. Trong bài văn “hương vư n” ñư c nhân hoá b ng cách nào?
A. Dùng nh ng tính t ch ñ c ñi m c a ngư i ñ miêu t hương vư n.
B. Dùng nh ng ñ ng t ch ho t ñ ng c a ngư i ñ k , t hương vư n.
C. Dùng nh ng ñ i t ch ngư i ñ t hương vư n.
5.ý chính c a bài ñ c là: (0,5 ñi m)
A.T n ng nh t trong vư n lúc chi u t i. B. V ñ p c a c nh ñ p trong vư n lúc chi u
t i..
C. T âm thanh, ho t ñ ng c a các con v t khi chi u t i.
6. Trong bài ñ miêu t bóng t i tác gi ñã dùng bi n pháp ngh thu t nào? (0,5 ñi m)
A. Ch s d ng bi n pháp so sánh. B. Ch s d ng bi n pháp nhân hoá.
C. S d ng bi n pháp so sánh và nhân hoá.
7. Ch n cách gi i nghĩa ñúng cho t "nh p nho ng": (0,5 ñi m)
A. Không sáng h n, không t i h n. B. Còn sáng rõ.
C. ðã t i h n nhưng th nh tho ng có loé sáng.
8. Dòng nào dư i ñây g m nh ng t ñ ng nghĩa v i t "im ng"? (0,5 ñi m)
A. im l ng, bình yên, im lìm.. B. im im, im l mg, im lìm . C. v ng l ng, l ng l ng, yên n.
9. T láy nào g i t dáng ñi u, ñ ng tác? (0,5 ñi m)
A. Im ng, rón rén. B. Rón rén, tung tăng. C. Tung tăng, im ng.
10.T nào dư i ñây có ch vi t sai chính t ?
A. Thăm dò B. Dò h i C. Giò d m
II. ð c thành ti ng ( 5ñ ) G p thăm 1 trong 5 bài ñã h c .
B. Ki m tra vi t.(40 phút)
A. Chính t ( N-V ): (5 ñi m) ð t Cà Mau "Cà mau ñ t x p........ thân cây ñư c".
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ..
B.T p làm văn: (5 ñi m)
Em hãy miêu t c nh ñ p quê em vào m t bu i sáng ñ p tr i.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ..
...............................................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản