Đề thi môn toán và tiếng Việt lớp 5

Chia sẻ: xilon_89

Tài liệu tham khảo Đề thi môn toán và tiếng Việt lớp 5

Nội dung Text: Đề thi môn toán và tiếng Việt lớp 5

H và tên : ………………………………….. Bài ki m tra
L p:5 M n : Toán
I. Ph n tr c nghi m
1. S “ Năm ñơn v , b y ph n trăm và năm ph n nghìn” ñư c vi t là:
a. 5,75 b. 5,075 c. 5,750 d. 5,705
2
2. H n s 3 ñư c vi t dư i d ng s th p phân là:
100
a. 3,2 b. 0,32 c. 3,02 d. 3,20
3
3. Phân s b ng v i phân s th p phân nào dư i ñây:
5
6 5 60 30
a. b. c. d.
10 10 100 100

4. Dãy s nào dư i ñây ñư c x p theo th t t bé ñ n l n:
1 1 1 1 1 2 3 4
a. ; ; ; b. ; ; ;
3 4 5 6 2 3 4 5
4 3 2 1 7 6 5 4
c. ; ; ; d. ; ; ;
5 4 3 2 8 8 8 8
5. ðúng ghi ð, sai ghi S vào ô tr ng:
a) 3,71 < 3,685 b) 52,0800 = 52,08
6.Ch s 5 trong s 21,251 cú giá tr là:
5 5
a. 5 b.. 50 c. d.
10 100
1 1
7. g p bao nhiêu l n?
100 1000
a. 1 l n b. 20 l n c. 10 l n d. 2 l n
8. Mua 12 quy n v h t 48 000 ñ ng. H i mua 60 quy n v như th h t bao nhiêu ti n ?
a. 4000 ñ ng b. 15000 ñ ng c. 24000 ñ ng d. 240000 ñ ng

II. Ph n t lu n
1. Tính
3 7 4
a. 1 - + : 2 =……………………………………………………………………………
7 8 5

b. 368 x 704 - 9682 : 47 = ……………………………………………………………………

2. ði n s thích h p vào ch ch m:
a) 6m5cm = ………….m b) 1020 kg = ……t n……..kg

c) 15 t n 3 y n = ........... t n d) 20m2 5dm2 = …………..m2

e) 3072 m =..............km..............m g) 5 m2 125 cm2 =........................cm2
2
3. M t th a ru ng hình ch nh t cú chi u r ng 60m, bi t chi u r ng b ng chi u dài.
3
Trên th a ru ng này ngư i ta tr ng lúa, bi t r ng c 100m2 thì thu ho ch ñư c 150 kg
thóc. H i c th a ru ng thu ho ch ñư c bao nhiêu kilôgam thóc?
Bài gi i

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. M t ñ i công nhân có 5 ngư i d ñ nh ñào xong m t ño n ñư ng trong 6 ngày. H i n u
ñ i công nhân ñó b sung thêm 10 ngư i n a thì s ñào xong ño n ñư ng ñó trong bao
nhiêu ngày và xong s m hơn d ñ nh bao nhiêu ngày ? ( Bi t r ng s c ñào c a m i ngư i
như nhau)
Bài gi i

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
5. M t ngư i mang cam ñi ñ i l y táo và lê. C 9 qu cam thì ñ i ñư c 2 qu táo và 1 qu lê, 5
qu táo thì ñ i ñư c 2 qu lê. N u ngư i ñó ñ i h t s cam mang ñi thì ñư c 17 qu táo và 13 qu
lê. H i ngư i ñó mang ñi bao nhiêu qu cam ?

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
H và tên : ………………………………….. Bài ki m tra
L p:5 M n : Luy n t và cõu
I. ð c th m bài văn sau:
V ng trăng vàng th m ñang t t nhô lên sau lu tre xanh th m .
Hình như cũng t v ng trăng, làn gió n m th i mát rư i làm tuôn ch y nh ng ánh vàng
tràn trên sóng lúa tr i kh p cánh ñ ng. Ánh vàng ñi ñ n ñâu, nơi y b ng lên ti ng hát ca vui
nh n .Trăng ñi ñ n ñâu thì lu tre ñư c t m ñ m màu s a t i ñó. Trăng l n tr n trong các tán lá
cây xanh rì c a nh ng cây ña c th ñ u thôn. Nh ng m t lá ánh lên tinh ngh ch. Trăng chìm
vào ñáy nư c. Trăng óng ánh trên hàm răng, trăng ñ u vào ánh m t. Trăng ôm p mái tóc b c
c a các c già. Hình như c thôn em không m y ai trong nhà. Nhà nào nhà n y quây qu n, t
h p quanh chi c bàn nh hay chi c chi u gi a sân. Ai n y ñ u ng i ng m trăng. Câu chuy n
mùa màng n y n dư i trăng như nh ng h t lúa vàng ñang phơi mình trong ánh trăng. ðó ñây
vang v ng ti ng hát c a các anh ch thanh niên trong xóm. Ti ng g u nư c va vào nhau kêu
lo ng xo ng. T t c m i âm thanh ñ u nhu m ánh trăng ng i. Nơi ñó có m t chú bé ñang gi n
m ng i trong bóng t i. ánh trăng nh nhàng ñ u lên trán m , soi rõ làn da nhăn nheo và cái m t
nh c c a m . Chú bé th y th , bư c nh nhàng l i v i m . M t làn gió mát ñã làm cho nh ng s i
tóc c a m bay bay.
Khuya. V ng trăng càng nên cao và thu nh l i. Làng quê em ñã yên vào gi c ng . Ch có
v ng trăng thao th c như canh ch ng cho làng em.
Phan Sĩ Châu

II. Hãy khoanh tròn ch cái trư c ý tr l i ñúng nh t cho t ng câu h i dư i ñây:
1. Bài văn miêu t c nh gì?
a) C nh trăng nên làng quê. b) C nh sinh ho t làng quê. c) C nh làng quê dư i ánh trăng.
2. Trăng soi sáng nh ng c nh v t gì làng quê?
a) Cánh ñ ng lúa, ti ng hát, lu tre. b) Cánh ñ ng lúa, lu tre, cây ña.
c) Cánh ñ ng lúa cây ña ñáy nư c.
3. Dư i ánh trăng, ngư i dân quây qu n ngoài sân làm gì?
a) Ng i ng m trăng, trò chuy n, u ng nư c. b)Ng i ng m trăng, h i h p, ca hát.
c) Ng i ng m trăng, trò chuy n, ca hát.
4. Vì sao chú bé h t gi n d i và bư c nh nhàng l i v i m ?
a) Vì dư i ánh trăng, chú nhìn th y v ng chán c a m hi n ra r t ñ p.
b) Vì dư i ánh trăng, chú th y làn da nhăn nheo và s m t nh c c a m .
c)Vì dư i ánh trăng, chú th y làn gió làm nh ng s i tóc c a m bay bay.
5. Dãy t nào dư i ñây g m các t ñ ng ghĩa v i t nhô (trong câu v ng trăng vàng th m ñang t
t nhô lên t sau lu tre xanh th m)?
a) M c, ngoi, d ng. b) M c, ngoi, nhú. c) M c, nhú, ñ i.
6. T nào dư i ñây trái nghĩa v i t chìm (trong câu Trăng chìm vào ñáy nư c)?
a) Trôi. b) L n. c) N i.
7. Trong các dãy câu dư i ñây, dãy câu nào có t in ñ m là t nhi u nghĩa ?
a)Trăng ñã lên cao./ K t qu h c t p cao hơn trư c.
bTrăng ñ u vào ánh m t./ H t ñ u ñã n y m m.
cánh trăng vàng tr i kh p nơi./ Thì gi quý hơn vàng.
8. Dùng d u g ch chéo ( / ) ñ phân cách gi a b ph n ch ng , v ng trong các câu sau:
a) Ti ng cá qu y tũng to ng xôn xao quanh m n thuy n.
b) Nh ng chú gà nh như nh ng hòn tơ lăn tròn trên bãi c .
c) H c qu là khó khăn, v t v .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản