Đề thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh - Đoàn viên thời đại Hồ Chí Minh

Chia sẻ: taonemay108

Tài liệu tham khảo chuyên môn tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho giáo viên, sinh viên các trường cao đẳng và đại học - TINH HOA HỒ CHÍ MINH.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh - Đoàn viên thời đại Hồ Chí Minh

PHẦN 3: TINH HOA HỒ CHÍ MINH
- Hình thức thi: Trả lời ngắn gọn.
- Mỗi đội có 3 câu hỏi. Điểm tối đa cho mỗi đội ở phần thi
này là 80 điểm.
- Cách tính điểm:
+ Trả lời chính xác, được 20 điểm.
+ Khi câu trả lời chưa hoàn chỉnh, số điểm sẽ do BGK
quyết định.
- Mỗi đội được quyền đặt Ngôi sao hy vọng 1 lần (không
bắt buộc). Đội nào đặt Ngôi sao hy vọng, sẽ được
nhân đôi số điểm BGK đã cho. Nếu trả lời sai sẽ bị trừ
20 điểm.
- Thời gian 30 giây suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi
tính từ lúc MC đọc xong câu hỏi.
1

2 3

4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14 15
Câu 1: Hãy cho biết những yêu giờ
H22
177
ế29
23
25
26
28
24
27
18
19
16
13
12
14
1530
t
21
20
11
cầu để xây dựng đội ngũ cán bộ10
,9
1 8
2
4
65
3
công chức theo tư tưởng Hồ Chí
Minh?
Tuyệt đối trung thành với cách mạng.
Hăng hái, thành thạo công việc, giỏi chuyên môn nghiệp vụ.
Phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân.
Phải dám phụ trách, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm.
Luôn luôn học hỏi, học lý luận Mác-Lênin, trình độ chuyên môn kỹ
thuật.
Phải có phong cách công tác tốt, chống bệnh quan liêu, đại khái,
chống bệnh hình thức, phô trương, làm việc bàn giấy, chỉ tay năm
ngón.
30s Đáp án
H22 ờ
17gi
ế29
23
25
26
28
24
27
30
t
Câu 2: Theo tư tưởng HCM, 18
19
16
13
12
14
15
21
20
11
10
9
18
2
4
6
7
5
3
những nguyên tắc xây dựng đạo
đức mới là gì?

- Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo
đức
- Xây đi đôi với chống
- Phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức suốt đời.30s Đáp án
Câu 3: Trong bản Di chúc H22a ủgi
c28 ờ
177
ế29
23
25
26
24
27
30
t
18
19
16
13
12
14
15
21
20
11
10
8
9
12
4
65
3
mình khi nói về Đảng, Hồ Chí
Minh chỉ rõ công việc đầu tiên là
việc gì?

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
30s Đáp án
H22 ờ
17gi
ế29
23
25
26
28
24
27
30
t
18
19
16
13
12
14
15
21
20
11
10
9
18
2
4
6
7
5
3
Câu 4: Theo HCM, học tập chủ
nghĩa Mác-Lênin để làm gì?Để sống với nhau có nghĩa, có tình.
30s Đáp án
H22 ờ
17gi
ế29
23
25
26
28
24
27
30
t
18
19
16
13
12
14
15
21
20
11
10
98
2
4
6
7
5
3
Câu 5: Để tăng cường mối liên hệ ch1 t

chẽ giữa Đảng với nhân dân Hồ Chí
Minh đã đưa ra những yêu cầu gì?

Đáp án: 4 yêu cầu
Đảng phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của
nhân dân
Thường xuyên vận động nhân dân tham gia xây
dựng Đảng bằng mọi hình thức
Đảng có trách nhiệm nâng cao dân trí
Trong mối quan hệ với dân thì Đảng “không
được theo đuôi quần chúng”.

30s Đáp án
Câu 6: Trong bài báo “Phải tẩy sạch bệnh
quan liêu”, Bác Hồ nêu nguyên nhân cH22 ờ
ủ28
177
ế29
23
25
26
24
27
30
a gi
18
19
16
13
12
14
15
21
20t
11
10
198
2
4
65
3
quan liêu là “xa cách quần chúng, không
hiểu biết quần chúng, không học hỏi quần
chúng, sợ dân chúng phê bình”. Bác kê
“thang thuốc” chữa bệnh quan liêu. Bạn
hãy cho biết 4 vị thuốc đó?

- Đặt lợi ích dân lên trên hết
- Gần dân, hiểu dân, học hỏi dân
- Thật thà thực hành phê bình và tự phê bình
- Gương mẫu, cần kiệm, liêm chính, chí công vô
tư.


30s Đáp án
Câu 7: Hãy cho biết những nhân22 ờ23
25
26
28
24
27
18
19
16
13
12
14
1530
21
20 ố
ttgi
Hế29
177
đảm bảo thực hiện thắng lợi s
11
10
9
1ự8
2
4
6
5
3
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

- Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo
của Đảng
- Phát huy tính tích cực, chủ động của các
tổ chức chính trị xã hội
- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài,
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách
mạng xã hội chủ nghĩa.
30s Đáp án
Câu 8: Theo tư tưởng Hồ H22 ờ
Chí
177
ế29
23
25
26
28
24
27
30
t gi
18
19
16
13
12
14
15
21
20
11
10
9
18
2
4
6
5
3
Minh, thế nào là nhà nước
của dân?

Xác lập tất cả quyền lực trong Nhà nước và
trong xã hội đều thuộc về nhân dân.
30s Đáp án
Câu 9: Trong Di Chúc Người viết: “Đoàn
H22 ờ
177
ế29
23
25
26
28
24
27
30
t gi
kết là một truyền thống cực kỳ quý 16
18
19
13
12
14
15
21
20
báu
11
10
198
2
4
6
5
3
của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng
chí từ Trung ương đến các chi bộ cần
phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của
Đảng như……” Hãy điền những từ còn
thiếu vào chỗ trống?

Giữ gìn con ngươi của mắt mình.
30s Đáp án
Câu 10. Hãy cho biết chủ đề họtc ờ
H22
177
ế29
23
25
26
28
24
27
18
19
16
13
12
14
1530
21
20
11
10
8
2
4
6
5
9
3
gi
tập năm 2010 Cuộc vận động 1
“Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” là gì?

“Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong
sạch vững mạnh “ là đạo đức, là văn
minh””30s Đáp án
Câu 11: Bạn hãy đọc “Thư chúcờ
H22
177
ế29
23
25
26
28
24
27
18
19
16
13
12
14
1530
t gi
21
20
11
tết năm mới xuân 1968” của H8
10
9
1ồ2
4
6
5
3
Chủ Tịch gửi đến đồng bào và
chiến sĩ cả nước?

“Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mĩ
Tiến lên! toàn thắng ắt về ta”30s Đáp án
Câu 12: “Toàn thể dân tộc ViệtH22 ờ
Nam
177
ế29
23
25
26
28
24
27
18
19
16
13
12
14
1530
t gi
21
20
11
10
98
2
4
6
5
3
1ực
quyết đem tất cả tinh thần và l
lượng, tính mạng và của cải để giữ
vững quyền tự do, độc lập ấy”. Câu
nói trên của Hồ Chí Minh được trích
trong văn kiện nào?

Tuyên ngôn độc lập
30s Đáp án
H22 ờ
17gi
ế29
23
25
26
28
24
27
30
t
Câu 13: Theo Chủ tịch Hồ Chí
18
19
16
13
12
14
15
21
20
11
10
8
2
4
6
5
9
3
17
Minh, hòa bình thực sự không
tách rời điều gì?


Tự do và độc lập thực sự
30s Đáp án
Câu 14. Năm 1946, trong thư gửi đồng bào
H22 ờ
177
ế29
23
25
26
28
24
27
30
t gi
Nam bộ trước khi lên đường sang Pháp, 16ủ
18
19
13
12
14
15
21
20
11
10
ch
198
2
4
6
5
3
tịch Hồ CHí Minh đã có đoạn viết: “Đồng bào
Nam bộ đã hy sinh tranh đấu mấy tháng
trường để giữ gìn non sông cho toàn nước
Việt Nam. Cho nên đồng bào cả nước đều
phải nhớ ơn đồng bào Nam bộ......., song
chân lý đó không bao giờ thay đổi". Hãy
điền vào chỗ trống những từ còn thiếu.


Sông có thể cạn, núi có thể mòn


30s Đáp án
Câu 15: Hãy điền vào chỗ trống nhữHết giờ
ng
từ còn thiếu trong câu sau của Hồ3
177
22
23
25
26
28
24
27
29
18
19
16
13
12
14
1530
21
20
11
10
8
2
4
6
5
9
1
Chủ tịch “Trong xã hội, không có
nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười
biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ. Người
đầu bếp, người quét rác, cũng như
thầy giáo, kỹ sư nếu…… đều vẻ vang
như nhau”.
Làm tròn trách nhiệm30s Đáp án
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản