ĐỀ THI NÂNG BẬC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NĂM 2004

Chia sẻ: Hoàng Phượng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
273
lượt xem
85
download

ĐỀ THI NÂNG BẬC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NĂM 2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Sự khác nhau giữa quy trình công nghệ và nguyên công là: a. Khác nhau hoàn toàn b. Giống nhau hoàn toàn c. Nguyên công là một phần của quy trình công nghệ d. Công nghệ là một phần của nguyên công e. Tất cả điều sai. Câu 3: Thế nào là chiều sâu cắt (t)? a. Lớp kim loại cắt đi để tạo sản phẩm hoàn chỉnh b. Khoảng tiến dao vuông góc với trục chi tiết của một lớp cắt c. Bề dày phoi thoát ra sau mỗi lớp cắt d. Là sự chênh lệch kích thước giữa phôi và chi tiết hoàn chỉnh e. Cả b, c đều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI NÂNG BẬC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NĂM 2004

  1. ÑEÀ THI NAÂNG BAÄC COÂNG NHAÂN KYÕ  THUAÄT NAÊM 2004 *** _ Ngheà : Tieän vaïn naêng – baäc 6/7 _ Thôøi gian thi: 30 phuùt. _ Ngaøy thi :  _ Ñieåm ñaït : 6/10 I/. PHAÀN LYÙ THUYEÁT: Caâu 1  Söï khaùc nhau giöõa quy trình coâng ngheä vaø    : nguyeân coâng laø: a. Khaùc nhau hoaøn toaøn b. Gioáng nhau hoaøn toaøn c. Nguyeân coâng laø moät phaàn cuûa quy trình coâng ngheä d. Coâng ngheä laø moät phaàn cuûa nguyeân coâng e. Taát caû ñieàu sai. Caâu 2  Coâng thöùc tính tæ soá truyeàn giöõa hai caëp    : baùnh raêng ñuùng laø : + Z1, D1, n1 laø: Soá raêng, ñöôøng kính, soá voøng quay baùnh I + Z2, D2, n2 laø: Soá raêng, ñöôøng kính, soá voøng quay baùnh II Z1 D1 n1 Z1 D2 n2 a. i = = = c. i = = = Z 2 D2 n 2 Z 2 D1 n1 Z1 D2 n1 Z1 D1 n2 b. i = = = d. i = = = Z 2 D1 n2 Z 2 D2 n1 e. Taát caû ñieàu sai Caâu 3  Theá naøo laø chieàu saâu caét (t)?    : a. Lôùp kim loaïi caét ñi ñeå taïo saûn phaåm hoaøn chænh b. Khoaûng tieán dao vuoâng goùc vôùi truïc chi tieát cuûa moät lôùp caét c. Beà daøy phoi thoaùt ra sau moãi lôùp caét d. Laø söï cheânh leäch kích thöôùc giöõa phoâi vaø chi tieát hoaøn chænh e. Caû b, c ñeàu ñuùng Caâu 4  Theá naøo laø böôùc tieán dao khi tieän (s)?    :
  2. a. Khoaûng tieán dao doïc truïc chi tieát sau moät voøng quay chi tieát b. Toác ñoä chaïy dao doïc truïc chi tieát tính theo (mm/phuùt ) c. Khaû naêng caét nhanh lôùn nhaát cuûa maùy d. Caû a, b, ñeàu ñuùng e. Caû a, b, c ñeàu ñuùng
  3. Caâu 5  Theá naøo laø vaän toác caét (v) ?    : a. Laø toác ñoä dòch chuyeån cuûa muõi dao so vôùi toác ñoä voøng chi tieát b. Laø vaãn toác giöõa löôõi caét vaø ñieåm caét treân chi tieát (m/phuùt ) c. Laø vaän toác quay lôùn nhaát cuûa maùy (voøng/phuùt ) d. Caû a,b ñeàu ñuùng e. Taát caû ñeàu sai Caâu 6  Tính naêng gia coâng dao tieän theùp gioù vaø dao    : tieän hôïp kim a. Gioáng nhau hoaøn toaøn b. Khaùc nhau hoaøn toaøn c. Vaän toác caét hôïp kim cao hôn theùp gioù d. Tuyø thuoäc vaøo vaät lieäu gia coâng choïn dao vaø cheá ñoä caét phuø hôïp e. Taát caû ñeàu sai Caâu 7  Trong keát caáu dao tieän coù taát caû bao nhieâu    : goùc ? a. 3 c. 8 b. 7 d. 10 e. 12 Caâu 8  Quy taéc choïn chuaån aûnh höôûng ñeán chi tieát    : gia coâng theá naøo? a. Khoâng aûnh höôûng b. Aûnh höôûng hoaøn toaøn c. Aûnh höôûng ñeán kích thöôùc gia coâng d. Aûnh höôûng ñeán ñoä boùng chi tieát e. Taát caû ñeàu sai Caâu 9  Löôïng dö gia coâng tinh cho pheùp nhoû nhaát laø:    : a. 0.2r c. 0.7r b. 0.5r d. 0.9r e. Taát caû ñeàu sai Caâu 10  Cho sô ñoà nhö hình veõ:    : 51 Þ268 60 21 18 30 39 15 Truï chính c M 55 K Þ154 72 n =1460 voøg/phuù n t 60
  4. Toác ñoä quay cuûa truïc chính nhìn theo K (voøng/phuùt ) laø: a. 12.72 voøng/phuùt c. 13.09 voøng/phuùt b. 14.31 voøng/phuùt d. 18.48 voøng/phuùt e. 17.63 voøng/phuùt
  5. Caâu 11  Cheá ñoä caét aûnh höôûng ñeán chaát löôïng gia    : coâng theá naøo ? a. Naêng suaát gia coâng b. Chaát löông beà maët saûn phaåm c. Ñoä chính xaùc ñaït ñöôïc cuûa saûn phaåm d. Tuoåi thoï dao, khaû naêng laøm vieäc vaø tuoåi thoï maùy e. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 12  Coù maáy quy taéc choïn chuaån thoâ ?    : a. 2 c. 5 b. 3 d. 7 e. 8 Caâu 13  Coù maáy quy taéc choïn chuaån tinh ?    : a. 2 c. 4 b. 3 d. 5 e. Soá lieäu khaùc Caâu 14 : Yeâu caàu vaät lieäu laøm dao coù tính chaát cô baûn naøo ? a. Tính cöùng noùng c. Tính cöùng nguoäi b. Tính deûo dai d. Caû a, b, c ñeàu ñuùng e. Caû a, b, c ñeàu sai Caâu 15 : Khi tieän ren kyù hieäu nhö sau : Daïng sai hoûng  Khaéc phuïc    1. Böôùc ren sai A. Boâi trôn, maøi laïi dao, giaûm t,v 2. Ren chöa nhoïn B. Gaù laïi dao kieåm tra baèng döôõng 3. Ren khoâng ñuùng goùc C. Ñieàu chænh laïi theo baûng 4. Ren bò ñoã D. Ñeå löôïng dö, sau khi tieän ren xeùn laïi maët ñaàu 5. Voøng ren ñaàu thöû khoâng vaøo E. Maøi laïi dao, gaù dao ñuùng taâm, maøi goùc muõi dao bôùt 6. Ren khoâng boùng F. Chænh laïi du xích khi aên saâu * Söï keát hôïp ñuùng laø : a. 1­C ; 2­A ; 3­B ; 4­E ; 5­D ; 6­F b. 1­C ; 2­F ; 3­E ; 4­B ; 5­D ; 6­A c. 1­F ; 2­C ; 3­B ; 4­A ; 5­E ; 6­D d. 1­A ; 2­B ; 3­C ; 4­D ; 5­E ; 6­F e. 1­F ; 2­E ; 3­D ; 4­C ; 5­B ; 6­A
  6. Caâu 16 : Khi choïn vaät lieäu dao ta döïa vaøo yeáu toá naøo ? a. Vaät lieäu gia coâng c. Ñoä boùng beà maët b. Naêng suaát gia coâng d. Ñoä phöùc taïp chi tieát e. Caû a, b, c ñeàu ñuùng Caâu 17 : Vaät lieäu laøm dao coù nhöõng nhoùm vaø tính chaát sau :    Nhoùm 1 : P9 ; P12 A. Tieän vôùi naêng suaát trung bình     2 : P9K15 ; P9þ2K10 B. Tieän vaät lieäu cöùng söùc beàn cao     3 : TK   C. Tieän vôùi naêng suaát cao, vaät lieäu cöùng, deûo     4 : BK D. Tieän gang vaø kim loaïi maøu     5 : TTK E. Tieän theùp * Keát hôïp ñuùng giöõa nhoùm vaät lieäu vaø  tính chaát laø : a. 1­A ; 2­B ; 3­C ; 4­D ; 5­E b. 1­E ; 2­D ; 3­C ; 4­B ; 5­A c. 1­B ; 2­C ; 3­D ; 4­E ; 5­A d. 1­C ; 2­D ; 3­E ; 4­A ; 5­B e. 1­A ; 2­C ; 3­E ; 4­D ; 5­B Caâu 18 : Khi tieän truïc loã taâm ñöôïc gia coâng coù taùc duïng : a. Chæ khoan khi tieän truïc daøi b. Khoan sau khi tieän ñeå laøm chuaån maøi c. Ñöôïc khoan treân taát caû caùc loai truïc d. Taïo chuaån thoáng nhaát trong suoát quaù trình gia coâng e. Taát caû ñeàu sai Caâu 19 : Anh, chò haõy trình baøy caùc nguyeân taéc  ñeå ñaûm baûo an toaøn vaø naêng suaát khi vaän  haønh maùy tieän.(vieát ngaén goïn, moãi yù phaûi  gaïch ñaàu doøng) GIAÙM ÑOÁC DUYEÄT                 TP. KTCN  NGÖÔØI SOAÏN
  7. Nguyeãn Höng Quoác  Phan Coâng Taøi Buøi Quang Duy ÑAÙP AÙN ÑEÀ THI NAÂNG BAÄC COÂNG NHAÂN KYÕ THUAÄT NAÊM 2004 *** _ Ngheà : Tieän vaïn naêng – baäc 6/7 Caâu 1: c Caâu 10: c Caâu 2: d Caâu 11: e Caâu 3: e Caâu 12: c Caâu 4: d Caâu 13: c Caâu 5: d Caâu 14: d Caâu 6: c Caâu 15: b Caâu 7: d Caâu 16: e Caâu 8: c Caâu 17: e Caâu 9: b Caâu 18: d Caâu 19: _ Tuaân thuû quy taéc khôi ñoäng vaø döøng maùy _ Söû duïng ñuùng trang bò baûo hoä lao ñoäng _ Baùo ngay quaûn lyù khi phaùt hieän söï coá _ Trong suoát quaù trình laøm vieäc phaûi taäp trung _ Khoâng ñöôïc uoáng röôïu bia trong quaù trình laøm vieäc
  8. _ Khoâng rôøi vò trí laøm vieäc khi maùy ñang hoaït ñoäng _ Söû duïng maùy ñuùng chöùc naêng vaø coâng vieäc ñöôïc giao * Thang ñieåm : Toång ñieåm 10ñ + Caùc caâu traéc nghieäm : 0.5ñieåm/caâu + Caâu traû lôøi : 1ñieåm/caâu + Ñieåm ñaït : 6/10 ñieåm GIAÙM ÑOÁC DUYEÄT                 TP. KTCN  NGÖÔØI SOAÏN Nguyeãn Höng Quoác  Phan Coâng Taøi Buøi Quang Duy TAØI LIEÄU OÂN THI ÑEÀ TIEÄN BAÄC 6/7 ( Theo saùch kyõ thuaät tieän ) 1/. Hoûi ñaùp veà kyõ thuaät tieän 2/. Coâng ngheä cheá taïo maùy (ÑH.Baùch Khoa TP.HCM) 3/. Hoûi ñaùp veà kyõ thuaät cô khí
Đồng bộ tài khoản