ĐỀ THI NÂNG BẬC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NĂM 2005

Chia sẻ: Hoàng Phượng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
414
lượt xem
104
download

ĐỀ THI NÂNG BẬC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NĂM 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Đối với máy tiện CNC thì yếu tố nào quyết định chất lượng bề mặt và kích thước sản phẩm ? a. Dụng cụ cắt b. Độ cứng vững của máy c. Gá gia công và cách chọn chuẩn d. Tay nghề người thợ e. Cả a, b, c đều đúng Câu 2 : Đối với máy tiện CNC thì yếu tố nào quyết định năng suất sản phẩm ? a. Gá gia công c.Dụng cụ cắt b. Tay nghề người thợ d. Chương trình gia công. e. Cả a, c, d đều đúng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI NÂNG BẬC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NĂM 2005

  1. ÑEÀ THI NAÂNG BAÄC COÂNG NHAÂN KYÕ  THUAÄT NAÊM 2005 *** _ Ngheà : Tieän CNC – baäc 4/7 _ Thôøi gian thi: 30 phuùt. _ Ñieåm ñaït : 6/10 I/. PHAÀN LYÙ THUYEÁT: Khoanh troøn caùc caâu traû  lôøi ñuùng vaø hôïp lyù nhaát Caâu 1: Ñoái vôùi maùy tieän CNC thì yeáu toá naøo  quyeát ñònh chaát löôïng beà maët vaø kích thöôùc  saûn phaåm ? a.Duïng cuï caét  b.Ñoä cöùng vöõng cuûa maùy c.Gaù gia coâng vaø caùch choïn chuaån  d.Tay ngheà ngöôøi thôï e. Caû a, b, c ñeàu ñuùng Caâu 2 : Ñoái vôùi maùy tieän CNC thì yeáu toá naøo  quyeát ñònh naêng suaát saûn phaåm ? a. Gaù gia coâng c.Duïng cuï caét  b. Tay ngheà ngöôøi thôï d. Chöông trình  gia coâng. e. Caû a, c, d ñeàu ñuùng Caâu 3: Öu ñieåm cuûa maùy tieän CNC so vôùi maùy  tieän thöôøng laø : a. Ñoä chính xaùc cao hôn  b. Khoâng phuï thuoäc tay ngheà thôï c. Ñoä oån ñònh cao hôn  d. Tính linh hoaït cao hôn e. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 4: Ñoä boùng cao nhaát coù theå ñaït ñöôïc khi  tieän theùp treân maùay CNC söû duïng dao tieâu  chuaån laø :  a. 0.32 c. 1.25 b. 0.63 d. 2.5 e. Soá lieäu khaùc Caâu 5: Söû duïng dao tieâu chuaån gaù laép ñaït  yeâu caàu, maùy tieän CNC coù theå ñaït ñoä oån ñònh  caáp maáy ? a.Caáp 5 c. Caáp 6
  2. b.Caáp 7 d. Caáp 8 e. Caáp 9 Caâu 6 :Ñoä sai hoûng cho pheùp khi tieän CNC trong  saûn xuaát haøng loaït laø a.5% c. 7% b.15% d. 10% e. Döôùi 5% Caâu 7 :Trong thôøi gian vaän haønh maùy ngöôøi thôï  ñieàu khieån maùy phaûi tuaânb thuû nhöõng nguyeân  taéc naøo ? a.Tuyeät ñoái khoâng rôøi maùy b.Tuyeät ñoái khoâng chænh söûa chöông trình c.Khoâng thao taùc ngoaøi nhöõng tính naêng quy  ñònh d.Khoâng töï thay ñoåi gaù vaø saûn phaåm gia  coâng khi chöa coù leänh e.Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 8 : Söï khaùc nhau giöõa dao tieän theùp vaø  dao tieän nhoâm laø : a. Khoâng khaùc nhau   b.Khaùc nhau goùc caét c. Khaùc nhau goùc thoaùt phoâi d. Khaùc nhau hoaøn toaøn e. Caû b, c ñeàu ñuùng Caâu 9 : Khi coù söï coá ngöôøi vaän haønh maùy  phaûi laøm gì ? a. Nhaán nuùt emergency baùo cho quaûn lyù  xöôûng b. Ñeå nguyeân hieän tröôøng baùo cho quaûn lyù  c. Töï xöû lyù theo khaû naêng  hieåu bieát cuûa mình d. Khoâng laøm gì caû, chôø ngöôøi khaùc baùo  quaûn lyù e. Caû a vaø b Caâu 10 : Khi phaùt hieän sai soùt trong quaù trình  gia coâng hay trong quaù trình thieát keá ngöôøi  vaän haønh maùy phaûi laøm gì ? a. Cöù tieáp tuïc gia coâng    b.Töï xöû lyù theo hieåu bieát cuûa mình c.Ngöøng ngay vaø baùo cho ngöôøi coù traùch  nhieäm xöû lyù 
  3. d.Khoâng laøm gì caû e.Taát caû ñieàu sai Caâu 11: Yeâu caàu khaû naêng ñoái vôùi baäc thôï  tieän CNC 4/7 laø : a. Hieåu bieát cô baûn veà tieän CNC b. Bieát choïn dao vaø gaù laép dao phuø hôïp  vôùi yeâu caàu gia coâng  c. Bieát laäp trình  chi tieát ñôn giaûn  d. Bieát ofset dao vaø thay ñoåi gaù e. Taát caû ñieàu ñuùng Caâu 12 : Toác ñoä caét, böôùc tieán vaø chieàu saâu  caét aûnh höôûng ñeán saûn phaåm theá naøo ? a.Naêng suaát gia coâng  b.Chaát löôïng beà maët saûn phaåm  c.Ñoä chính xaùc ñaït ñöôïc cuûa saûn phaåm d.Tuoåi thoï dao, khaû naêng laøm vieäc vaø  tuoåi thoï maùy e.Caû ñeàu ñuùng Caâu 13 : Anh chò haõy trình baøy caùc nguyeân taéc  ñeå ñaûm baûo an toaøn vaø naêng suaát khi gia coâng  moät saûn phaåm treân maùy tieän CNC.(vieát ngaén  goïn, moãi yù phaûi gaïch ñaàu doøng) GIAÙM ÑOÁC DUYEÄT                 TP. KTCN  NGÖÔØI SOAÏN Nguyeãn Höng Quoác  Phan Coâng Taøi Buøi Quang Duy
  4. ÑAÙP AÙN ÑEÀ THI NAÂNG BAÄC COÂNG NHAÂN KYÕ THUAÄT NAÊM 2005 *** _ Ngheà : Tieän CNC – baäc 4/7 _ Ñieåm ñaït : 6/10 Caâu 1: e Caâu 8: d Caâu 2: e Caâu 9: e Caâu 3: e Caâu 10: c Caâu 4: c Caâu 11: e Caâu 5: b Caâu 12: e Caâu 6: e Caâu 7: e Caâu 13: _ Tuaân thuû quy taéc khôûi ñoäng vaø döøng maùy _ Söû duïng ñuùng trang bò baûo hoä lao ñoäng _ Baùo ngay quaûn lyù khi phaùt hieän söï coá _ Trong suoát quaù trình laøm vieäc phaûi taäp trung _ Khoâng ñöôïc uoáng röôïu bia trong quaù trình laøm vieäc _ Khoâng rôøi vò trí laøm vieäc khi maùy ñang hoaït ñoäng _ Söû duïng maùy ñuùng chöùc naêng vaø coâng vieäc ñöôïc giao * Thang ñieåm : Toång ñieåm 10ñ Caùc caâu traéc nghieäm töø 1 ñeán 12 : 0.75ñieåm/caâu Caâu 13 traû lôøi : 1ñieåm
  5. Ñieåm ñaït : 6/10 ñieåm GIAÙM ÑOÁC DUYEÄT                 TP. KTCN  NGÖÔØI SOAÏN Nguyeãn Höng Quoác  Phan Coâng Taøi Buøi Quang Duy TAØI LIEÄU OÂN THI ÑEÀ TIEÄN CNC BAÄC 4/7 ( Theo saùch kyõ thuaät tieän ) 1/. Coâng ngheä CNC- thaày Leâ Trung Thöïc- Baùch khoa TP.HCM 2/. Vaän haønh Maùy tieän CNC- Tröôøng Kyõ Thuaät Cao Thaéng 3/. Giaùo trình CNC – Tröôøng ÑH sö phaïm Kyõ Thuaät- TP.HCM GIAÙM ÑOÁC DUYEÄT                 TP. KTCN  NGÖÔØI SOAÏN Nguyeãn Höng Quoác  Phan Coâng Taøi Buøi Quang Duy
Đồng bộ tài khoản