ĐỀ THI NÂNG BẬC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NĂM 2005

Chia sẻ: hoangphuong_ctm

Câu 1: Đối với máy tiện CNC thì yếu tố nào quyết định chất lượng bề mặt và kích thước sản phẩm ? a. Dụng cụ cắt b. Độ cứng vững của máy c. Gá gia công và cách chọn chuẩn d. Tay nghề người thợ e. Cả a, b, c đều đúng Câu 2 : Đối với máy tiện CNC thì yếu tố nào quyết định năng suất sản phẩm ? a. Gá gia công c.Dụng cụ cắt b. Tay nghề người thợ d. Chương trình gia công. e. Cả a, c, d đều đúng...

Nội dung Text: ĐỀ THI NÂNG BẬC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NĂM 2005

ÑEÀ THI NAÂNG BAÄC COÂNG NHAÂN KYÕ 
THUAÄT
NAÊM 2005
***
_ Ngheà : Tieän CNC – baäc 4/7
_ Thôøi gian thi: 30 phuùt.
_ Ñieåm ñaït : 6/10

I/. PHAÀN LYÙ THUYEÁT: Khoanh troøn caùc caâu traû 
lôøi ñuùng vaø hôïp lyù nhaát
Caâu 1: Ñoái vôùi maùy tieän CNC thì yeáu toá naøo 
quyeát ñònh chaát löôïng beà maët vaø kích thöôùc 
saûn phaåm ?
a.Duïng cuï caét 
b.Ñoä cöùng vöõng cuûa maùy
c.Gaù gia coâng vaø caùch choïn chuaån 
d.Tay ngheà ngöôøi thôï
e. Caû a, b, c ñeàu ñuùng
Caâu 2 : Ñoái vôùi maùy tieän CNC thì yeáu toá naøo 
quyeát ñònh naêng suaát saûn phaåm ?
a. Gaù gia coâng c.Duïng cuï caét 
b. Tay ngheà ngöôøi thôï d. Chöông trình 
gia coâng.
e. Caû a, c, d ñeàu ñuùng
Caâu 3: Öu ñieåm cuûa maùy tieän CNC so vôùi maùy 
tieän thöôøng laø :
a. Ñoä chính xaùc cao hôn 
b. Khoâng phuï thuoäc tay ngheà thôï
c. Ñoä oån ñònh cao hôn 
d. Tính linh hoaït cao hôn
e. Taát caû ñeàu ñuùng

Caâu 4: Ñoä boùng cao nhaát coù theå ñaït ñöôïc khi 
tieän theùp treân maùay CNC söû duïng dao tieâu 
chuaån laø : 
a. 0.32 c. 1.25
b. 0.63 d. 2.5
e. Soá lieäu khaùc
Caâu 5: Söû duïng dao tieâu chuaån gaù laép ñaït 
yeâu caàu, maùy tieän CNC coù theå ñaït ñoä oån ñònh 
caáp maáy ?
a.Caáp 5 c. Caáp 6
b.Caáp 7 d. Caáp 8
e. Caáp 9


Caâu 6 :Ñoä sai hoûng cho pheùp khi tieän CNC trong 
saûn xuaát haøng loaït laø
a.5% c. 7%
b.15% d. 10%
e. Döôùi 5%
Caâu 7 :Trong thôøi gian vaän haønh maùy ngöôøi thôï 
ñieàu khieån maùy phaûi tuaânb thuû nhöõng nguyeân 
taéc naøo ?
a.Tuyeät ñoái khoâng rôøi maùy
b.Tuyeät ñoái khoâng chænh söûa chöông trình
c.Khoâng thao taùc ngoaøi nhöõng tính naêng quy 
ñònh
d.Khoâng töï thay ñoåi gaù vaø saûn phaåm gia 
coâng khi chöa coù leänh
e.Taát caû ñeàu ñuùng
Caâu 8 : Söï khaùc nhau giöõa dao tieän theùp vaø 
dao tieän nhoâm laø :
a. Khoâng khaùc nhau  
b.Khaùc nhau goùc caét
c. Khaùc nhau goùc thoaùt phoâi
d. Khaùc nhau hoaøn toaøn
e. Caû b, c ñeàu ñuùng
Caâu 9 : Khi coù söï coá ngöôøi vaän haønh maùy 
phaûi laøm gì ?
a. Nhaán nuùt emergency baùo cho quaûn lyù 
xöôûng
b. Ñeå nguyeân hieän tröôøng baùo cho quaûn lyù 
c. Töï xöû lyù theo khaû naêng 
hieåu bieát cuûa mình
d. Khoâng laøm gì caû, chôø ngöôøi khaùc baùo 
quaûn lyù
e. Caû a vaø b
Caâu 10 : Khi phaùt hieän sai soùt trong quaù trình 
gia coâng hay trong quaù trình thieát keá ngöôøi 
vaän haønh maùy phaûi laøm gì ?
a. Cöù tieáp tuïc gia coâng   
b.Töï xöû lyù theo hieåu bieát cuûa mình
c.Ngöøng ngay vaø baùo cho ngöôøi coù traùch 
nhieäm xöû lyù 
d.Khoâng laøm gì caû
e.Taát caû ñieàu sai
Caâu 11: Yeâu caàu khaû naêng ñoái vôùi baäc thôï 
tieän CNC 4/7 laø :
a. Hieåu bieát cô baûn veà tieän CNC
b. Bieát choïn dao vaø gaù laép dao phuø hôïp 
vôùi yeâu caàu gia coâng  c. Bieát laäp trình 
chi tieát ñôn giaûn 
d. Bieát ofset dao vaø thay ñoåi gaù
e. Taát caû ñieàu ñuùng

Caâu 12 : Toác ñoä caét, böôùc tieán vaø chieàu saâu 
caét aûnh höôûng ñeán saûn phaåm theá naøo ?
a.Naêng suaát gia coâng 
b.Chaát löôïng beà maët saûn phaåm 
c.Ñoä chính xaùc ñaït ñöôïc cuûa saûn phaåm
d.Tuoåi thoï dao, khaû naêng laøm vieäc vaø 
tuoåi thoï maùy
e.Caû ñeàu ñuùng
Caâu 13 : Anh chò haõy trình baøy caùc nguyeân taéc 
ñeå ñaûm baûo an toaøn vaø naêng suaát khi gia coâng 
moät saûn phaåm treân maùy tieän CNC.(vieát ngaén 
goïn, moãi yù phaûi gaïch ñaàu doøng)


GIAÙM ÑOÁC DUYEÄT                 TP. KTCN 
NGÖÔØI SOAÏNNguyeãn Höng Quoác  Phan Coâng Taøi
Buøi Quang Duy
ÑAÙP AÙN
ÑEÀ THI NAÂNG BAÄC COÂNG NHAÂN KYÕ THUAÄT
NAÊM 2005
***
_ Ngheà : Tieän CNC – baäc 4/7
_ Ñieåm ñaït : 6/10


Caâu 1: e Caâu 8:
d
Caâu 2: e Caâu 9:
e
Caâu 3: e Caâu
10: c
Caâu 4: c Caâu
11: e
Caâu 5: b Caâu
12: e
Caâu 6: e
Caâu 7: e
Caâu 13:
_ Tuaân thuû quy taéc khôûi ñoäng vaø döøng
maùy
_ Söû duïng ñuùng trang bò baûo hoä lao ñoäng
_ Baùo ngay quaûn lyù khi phaùt hieän söï coá
_ Trong suoát quaù trình laøm vieäc phaûi taäp
trung
_ Khoâng ñöôïc uoáng röôïu bia trong quaù trình
laøm vieäc
_ Khoâng rôøi vò trí laøm vieäc khi maùy ñang
hoaït ñoäng
_ Söû duïng maùy ñuùng chöùc naêng vaø coâng
vieäc ñöôïc giao

* Thang ñieåm : Toång ñieåm 10ñ
Caùc caâu traéc nghieäm töø 1 ñeán 12 :
0.75ñieåm/caâu
Caâu 13 traû lôøi : 1ñieåm
Ñieåm ñaït : 6/10 ñieåm


GIAÙM ÑOÁC DUYEÄT                 TP. KTCN 
NGÖÔØI SOAÏNNguyeãn Höng Quoác  Phan Coâng Taøi
Buøi Quang DuyTAØI LIEÄU OÂN THI ÑEÀ TIEÄN CNC BAÄC 4/7
( Theo saùch kyõ thuaät tieän )

1/. Coâng ngheä CNC- thaày Leâ Trung Thöïc- Baùch
khoa TP.HCM
2/. Vaän haønh Maùy tieän CNC- Tröôøng Kyõ Thuaät
Cao Thaéng
3/. Giaùo trình CNC – Tröôøng ÑH sö phaïm Kyõ
Thuaät- TP.HCM
GIAÙM ÑOÁC DUYEÄT                 TP. KTCN 
NGÖÔØI SOAÏNNguyeãn Höng Quoác  Phan Coâng Taøi
Buøi Quang Duy
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản