Đề thi Olympic 30/4 môn Hóa lớp 10 - Đề số 18

Chia sẻ: Dang Thuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
218
lượt xem
71
download

Đề thi Olympic 30/4 môn Hóa lớp 10 - Đề số 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi olympic 30/4 môn hóa lớp 10 - đề số 18', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Olympic 30/4 môn Hóa lớp 10 - Đề số 18

  1. Sôû Giaùo duïc – Ñaøo Taïo Tænh Tieàn Giang Tröôøng PTTH Chuyeân Tieàn Giang ÑEÀ THI OLYMPIC 30/04 MOÂN: HOÙA HOÏC– LÔÙP 10 Caâu 1: Hôïp chaát A taïo bôûi 2 ion M 2+ vaø XO m − . Toång soá haït electron trong A laø 91. trong ion XO m − coù 32 electron. Bieát trong M coù soá nôtron nhieàu hôn soá proâton laø 6 haït. X thuoäc chu kyø 2 vaø coù soá nôtron baèng soá proâton. a. Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû cuûa A. b. Cho m gam hoãn hôïp goàm: A vaø NaCl. Ñieän phaân dung dòch hoãn hôïp treân vôùi ñieän cöïc trô, coù maøng ngaên ñeán khi nöôùc baét ñaàu bò ñieän phaân ôû caû 2 ñieän cöïc thì ngöøng ñieän phaân. ÔÛ anoát thu ñöôïc 4,48 lít khí ôû ÑKTC vaø dung dòch sau ñieän phaân hoøa tan vöøa heát 16,2 gam ZnO. Tính m? Caâu  2: Nghieân cöùu söï thay ñoåi noàng ñoä CH3 COCH3 theo thôøi gian (trong quaù trình nhieät phaân) ngöôøi ta cho keát quaû sau: t(phuùt) 0 15 30 C(mol/lit) 25,4 9,83 3,81 Tính xem trong bao laâu löôïng CH3 COCH3 giaûm ñi moät nöûa vaø trong bao laâu giaûm ñi 1%. Caâu   Dung dòch K2CO3 coù pH=11 (dung dòch A). Theâm 10ml 3: HCl 0,012M vaøo 10ml ddA ta thu ñöôïc ddB. Tính pH cuûa ddB. Bieát raèng H2CO3 coù pk1=6,35 vaø pk2=10,33. Caâu   Laép 1 pin baèng caùch noái ñieän cöïc hydro chuaån vôùi 4: moät nöûa pin bôûi 1 daây ñoàng nhuùng vaøo 40ml ddCuSO4 0,01M coù theâm 10ml ddNH3 0,5M. Chaáp nhaän raèng chæ taïo phöùc Cu(NH 3 ) 4 2+ vôùi noàng ñoä NH 4 + laø khoâng ñaùng keå so vôùi noàng ñoä NH3. a. Xaùc ñònh E Cu 2+ /Cu . b. Tính E o Cu(NH3 )4 2+ /Cu . Bieát E o Cu 2+ /Cu = 0,34v; Cu(NH3 )4 2+ /Cu lgβ Cu(NH 3 )4 2+ =13,2 vaø ECu 2+ /Cu=ECu(NH 3 ) 4 2+ /Cu Caâu  5:  Hoøa tan m gam hoãn hôïp goàm KI vaø KIO3 trong dd H2SO4 loaõng, chæ thu ñöôïc ddX. - Laáy 1/10 ddX phaûn öùng vöøa heát vôùi 20ml dd Fe2(SO4)3 1M. - Laáy 1/10 ddX phaûn öùng vöøa heát vôùi 20ml dd Na 2S2O3 1M.
  2. Tính m? --- Heát ---
  3. Sôû Giaùo duïc – Ñaøo Taïo Tænh Tieàn Giang Tröôøng PTTH Chuyeân Tieàn Giang ÑAÙP AÙN ÑEÀ THI OLYMPIC 30/04 MOÂN: HOÙA HOÏC– LÔÙP 10 Caâu 1: A: M(XOm)2 a/ ZM + 2ZX + 16m = 91 (1) ZX + 8m = 31 (2) (1)(2) ⇒ ZM = 29 ⇒ AM= 29 + 35 = 64 maø NM=29 + 6 = 35 Vaäy M laø Cu Do X ∈ Chu kyø 2: 3 ≤ ZX ≤ 10 (3) (2)(3) ⇒ 3 ≤ 31 – 8m ≤ 10 ⇔ 2, ≤ m ≤ 3, ⇒ m = 3 ⇒ ZX=7=NX ⇒ AX = 7+7 = 14 ⇒ X laø N Vaäy CTPT A: Cu(NO3)2 (2ñ) b/ Goïi n Cu(NO3 )2 = a n NaCl = b =TH1: Cu(NO3)2 + 2NaCl  Cu↓ + Cl2↑ + 2NaNO3 ñpdd → 0,5b b 0,5b 0,5b 1 ñpdd Cu(NO3)2 + H2O  Cu↓ + → O2↑ + 2HNO3 2 a − 0, 5b a-0,5b a-0,5b 2a-b 2 ZnO + 2HNO3 → Zn(NO3)2 + H2O a-0,5b 2a-b nZnO = 0,2 = a – 0,5b (1) b = 0,2 m=68,1(g) 0,5b a = 0,3 n↑anoát = 0,5a + = 0,2 ⇒ a + 0,5b = 0,4 (2) 2 (1ñ) ( TH2: Cu(NO3)2 + 2NaCl  Cu↓ + Cl2↑ + 2NaNO3 ñpdd → a 2a a a -1-
  4. 2NaCl + 2H2O  H2↑ + Cl2↑ + 2NaOH ñpdd → b − 2a b − 2a b-2a b-2a 2 2 2NaOH + ZnO → Na2ZnO2 + H2O 0,4 0,2 → b – 2a = 0,4 (1) (1ñ) ⇒ a = 0 (Loaïi) b − 2a n↑anoát = a + = 0,2 ⇒ b = 0,4(2) 2 Baøi 2: Giaû söû raèng phaûn öùng phaân huûy axeâton laø phaûn öùng baäc nhaát. 2,303 25,4 (1ñ) Ta coù: K1 = lg ≈ 0,0633ph -1 15 9,83 2,303 25,4 (1ñ) K2 = lg ≈ 0,0633ph -1 30 3,81 Vaäy K = 0,0633 phuùt −1 neân phaûn öùng phaân huûy axeâton laø phaûn öùng baäc nhaát. 0,693 (1ñ) Ta coù: t1/2 = =10,95(phuù t) 0,0633 Thôøi gian ñeå cho 1% axeâton bò phaân huûy laø: 2,303 25,4 (1ñ) t= lg =0,15(phuù t) 0,0633 25,4 - 0,254 Baøi 3: K 2CO3 → 2K + +CO32− − pH=11 ⇒ pOH=3 ⇒ OH  =10-3 mol/l   c c Kw CO32− +H 2O − HCO3− +OH − Kb1 = =10−3,67 Ka 2 Cbaèg c − 10−3 n 10−3 10−3 10−3.10−3 (1ñ) Ta coù −3 = 10−3,67 ⇒ c=5,677.10−3 (mol/l) c − 10 CO3 2− + 2H + → H 2O + CO2 5, 677 −3 −3 (1ñ) .10 5, 677.10 2, 8385( M ) 2 -2-
  5. 0,012 5,677.10−3 CHCl = =6.10−3 , C MCO 2− = 2 3 2 ⇒  H dö  =0,006 − 5,677.10−3 =0,323.10−3  +  CO 2 +H 2O − HCO3− + H+ Ka=10−6,35 −3 −3 Cb 2,8385.10 −x x x+0,323.10 x(x + 0,323.10−3 ) −3 = 10−6,35 ⇒ x = 3,88.10−6 ⇒  H +  ≈ 0,323.10−3 (M)   2,8385.10 − x (2ñ) ⇒ pH=3,5 −2 Baøi 4: Cu  = 0,8.10 2+   [ NH3 ] = 0,1 a/ Cu 2+ +2e → Cu E o =0,34(v) 0,059  2+  (1ñ) E Cu 2+ /Cu =E o 2+ /Cu + Cu lg  Cu  (1) 2 Cu 2+ +4NH 3 − 2+ Cu(NH3 )β=10 4 13,2 bñ 0,8.10−2 0,1 0 pöù 0,8.10−2 3, 2.10−2 0,8.10−2 cb 0 6,8.10−2 0,8.10−2 ⇒  Cu 2+  = [ Cu(NH 3 )4 ] 2+ = 0,8.10−2 =2,4.10−11   [ NH3 ] 4 .β 4 (0,068) .10 13,2 0,059 (1ñ) (1) ⇒ E Cu 2+ /Cu =0,34+ lg2,4.10−11 =0,02(v) 2 b / E Cu 2+ /Cu =E Cu(NH3 )42+ /Cu (2) Cu(NH 3 ) 4 2+ +2e → Cu+4NH 3 E Cu(NH ) 2+ /Cu =E o + 0,059 lg [ Cu(NH3 )4 ] 2+ (3) 2+ 3 4 Cu(NH3 )4 /Cu 2 [ NH3 ] 4 (2ñ) (1)(2)(3) ⇒ Eo Cu(NH 2+ =0,06(v) 3 ) 4 /Cu -3-
  6. Baøi 5: 5I − +IO3− +6H + → 3I 2 +3H 2 O (1) (1ñ) I− +I2 − → I3 (2) ddX I3− I − dö 3 a/ I3− +Fe3+ → Fe 2+ + I 2 (3) 2 1 (1ñ) I− +Fe3+ → Fe 2+ + I 2 (4) 2 b/ I3− +2S2O32− → S4O6 2− +3I− (5) n S O 2− = 0,02 töø (5) ⇒ n I − = 0,01 2 3 3 (1ñ) n Fe3+ = 0,04 töø (4) → n Fe3+ = n I− = 0,03 0,01 (1)(2) ⇒ nIO − = 3 3 0,05 0,17 nI − = + 0,01 + 0,03 = bñ 3 3  0,17 0,01  (1ñ) m = 166. + 214.  × 10 = 101, 2( g )  3 3  -4-
Đồng bộ tài khoản