Đề thi ôn tập PLC

Chia sẻ: gacon89

Tài liệu tham khảo đề ôn tập PLC

Nội dung Text: Đề thi ôn tập PLC

ÑEÀ OÂN TAÄP PLC.
(Ñeà chæ coù tính chaát tham khaûo)

1. Thieát keá , veõ sô ñoà noái daây In/Out, vaø vieát chöông trình ñieàu khieån PLC cho
maïch xaùc ñònh thöù töï öu tieân cho 3 thí sinh, moät giaùm khaûo. Khi Giaùm khaûo ra
leänh, aán reset, neáu thí sinh naøo aán tröôùc thì ñeøn thí sinh ñoù saùng nhaáp nhaùy,
chuoâng keâu trong voøng 3sec. Khi giaùm khaûo aán Reset thì ñeøn taét, maïch trôû laïi
hoaït ñoäng bình thöôøng. Trong voøng 10s khoâng coù thí sinh naøo baám thì ngoõ ra ñeøn
vaø chuoâng cuûa thí sinh khoâng taùc ñoäng nöõa, giaùm khaûo reset laïi ñeå baét ñaàu caâu
keá tieáp.
2. Thieát keá, veõ moâ hình, sô ñoà noái daây In/Out vaø vieát chöông trình ñieàu khieån PLC
cho maïch caáp nöôùc noài hôi, ôû cheá ñoä töï ñoäng vaø tay, coù baùo ñoäng möùc cao vaø
thaáp.
3. Thieát keá, veõ sô ñoà noái daây In/Out, vaø vieát chöông trình ñieàu khieån PLC cho ñeøn
giao thoâng taïi moät ngaõ tö giao thoâng ôû cheá ñoä töï ñoäng (coù cheá ñoä ban ñeâm) vaø
tay.
4. Thieát keá, veõ sô ñoà noái daây maïch ñoäng löïc vaø ñieàu khieån vaø vieát chöông trình
ñieàu khieån PLC cho maïch khôûi ñoäng ñoäng cô theo hai chieàu, coù ñoåi noái sao-tam
giaùc.
5. Thieát keá, veõ moâ hình, sô ñoà noái daây In/Out vaø vieát chöông trình ñieàu khieån PLC
cho baõi giöõ xe oâtoâ töï ñoäng, soá löôïng xe trong baõi laø 200. Thoáng keâ soá löôïng xe
trong ngaøy.
6. PLC S7 – 200 nhaän döõ lieäu maõ ASCII daïng soá (khoâng quaù 9) töø modul ñaàu vaøo
IW0 (4 byte ASCII töông öùng 1 WORD soá nguyeân). Vieát chöông trình nhaän ñuùng
100 byte döõ lieäu töø modul IW0 vôùi chu kyø 1sec, caát vaøo vuøng nhôù baét ñaàu töø ñòa
chæ MB0, sau ñoù chuyeån sang soá nguyeân 16 bit löu vaøo vuøng nhôù baét ñaàu töø ñòa
chæ VB0. Haõy chuyeån oâ nhôù VW0 sang maõ LED 7 ñoaïn roài xuaát ra modul ñaàu ra
tuøy choïn.
7. Thieát keá, veõ sô ñoà noái daây maïch ñoäng löïc, ñieàu khieån vaø vieát chöông trình ñieàu
khieån khôûi ñoäng ñoäng cô rotor daây quaán coù 5 naác ñieän trôû.
8. PLC S7-200 gheùp vôùi moät loadcell taàm toái ña 1500kg qua module AIW0. Vieát
chöông trình ñoïc loadcell, chuaån hoùa ñöa veà daïng BCD vôùi chu kyø 1 giaây. Khi
khoái löôïng laø 1500kg thì soá ñoïc laø 32000.
9. Maïch PUSH ON – PUSH OFF nhö sau:
Bình thöôøng ñeøn ôû ngoõ ra Q0.0 taét. Khi nhaán nuùt nhaán I0.0 thì ñeøn saùng, nhaán laàn
nöõa thì ñeøn taét, nhaán laïi thì ñeøn saùng…
Thieát keá, veõ sô ñoà noái daây In/Out vaø vieát chöông trình ñieàu khieån PLC theo yeâu
caàu sau:
a/ Coù duøng counter.
b/ Khoâng duøng counter
10. Duøng leänh ñoïc thôøi gian thöïc cuûa PLC laäp trình cho heä thoáng chuoâng baùo giôø
trong tröôøng hoïc. Heä thoáng goàm 2 cheá ñoä: tay vaø töï ñoäng.
6h30 : chuoâng vaøo tieát 1
7g15 : chuoâng ra tieát 1
7g20 :chuoâng vaøo tieát 2
8g5: chuoâng ra tieát 2
Töông töï cho caùc tieát töø 3-12
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản