Đề thi tài chính tiền tệ

Chia sẻ: thachoem88

Câu 1: Chi NSNN là gì? Phân loại và nêu ý nghĩa của từng cách phân loại? Đặc điểm của chi NSNN? Câu 2 : Laĩ suât́ tiń duṇ g là gi ̀ ? Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất tín dụng? Cho biết sự biến động về lãi suất tín dụng của nước t hiện nay Đề 2 : Câu 1 : Tiền là gì? Các chức năng của tiền tệ và nêu mối quan hệ của các chức năng đó? Câu 2 : Bảo hiểm xã hội là gì? Đặc điểm của BHXH? Nêu tình hình BHXH ở Việt Nam hiện nay?...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề thi tài chính tiền tệ

Đề 1 :
Câu 1:
Chi NSNN là gi? Phân loai và nêu ý nghia cua từng cach phân loai? Đăc điêm cua chi
̀ ̣ ̃ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̉
NSNN?
Câu 2 :
Lai suât tin dung là gì ? Cac nhân tố anh hưởng tới lai suât tin dung?
̃ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̃ ́ ́ ̣
Cho biêt sự biên đông về lai suât tin dung cua nước t hiên nay
́ ́ ̣ ̃ ́ ́ ̣ ̉ ̣


Đề 2 :
Câu 1 : Tiên là gi? Cac chức năng cua tiên tệ và nêu môi quan hệ cua cac chức năng đo?
̀ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ́
Câu 2 :
Bao hiêm xã hôi là gi?
̉ ̉ ̣ ̀
̣ ̉
Đăc điêm cua BHXH?̉
Nêu tinh hinh BHXH ở Viêt Nam hiên nay?
̀ ̀ ̣ ̣

Đề 3:
1.ngân sách nhà nước và bội chi ngân sách.
2.tín dụng là j? phân biệt tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng.

Đề 4:
1.tiền và vai trò của tiền tệ?
2.hệ thống tài chính + mối quan hệ
3.nêu các cách phân loại BH?nêu một số công ty BH ở VN mà b biết

Đề 5:
Cau 1: Phan tich moi quan he gua cac chuc nang cua tai chinh. Lien he voi thuc ten trong
hoat dong cua 1 doanh nghiep?
Cau 2: Phan tich cac noi dung nguyen tac chi ngan sach nha nuoc va y nghiacua cac
nguyen tac do? theo ban de giam that thoat ngan sach nha nc o Viet Nam hien nay fai lam
j?

Đề 6 :
1, tiền là gì? nêu các hình thái của tiền?...
2,phân tích vai trò của ngân sách nhà nước?vai trò đó được thể hiện như thế nào ở
nước ta hiên nay
các bạn nhớ học chuong 7 nữa ,có thi đó

ĐỀ 7
câu 1
Nêu mối quan hệ giữa các chức năng của tài chính. Liên hệ các chức năng đó vào hoạt
động của một doanh nghiệp
câu 2
Nêu nội dung của các nguyên tắc chi ngân sách nhà nước, ý nghĩa của việc phân loại
đó. Với tình hình thực tế của Việt Nam hiện nay thì có những pp nào để hạn chế thất
thoát chi NSNN1
Đề 8
Câu 1: Bội chi NSNN là j? Nguyên nhân nào dẫn đến bội chi NSNN?Đưa ra các giải
pháp khắc phục tình trạng này. Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, theo bạn biện
pháp nào là quan trọng nhất? vì sao?
Cầu 2: Phân tích vai trò của tín dụng đối với nền kinh tế? Bạn vận dụng vai trò đó
vào cuộc sống của chính bạn như thế nào? So sánh điểm giống và khác nhau giữa tín
dụng ngân hàng và tín dụng thương mại
-gợi ý : T cho lời gợi ý câu 1 đề 8 fan biện pháp nào là quan trọng nhất ý. Hôm qua thi
xog thế là lên hỏi cô, cô bảo là biện pháp đi vay là quan trọng nhất. Và tùy từng hoàn
cảnh cụ thể của nền kinh tế mà đi vay trong hay ngoài nc: nếu nền kinh tế đag lạm
phát thì nên vay trong nc.
Đấy co giáo t bảo thế và t cũg làm như thế. Cô giáo tên Hạnh thuộc khoa tài chính
ngân hàg hay sao ý

Đề 9 :
Câu 1 :
Bảo hiểm là j? Chứng minh bảo hiểm tồn tại nhưu 1 sự cần thiết khách quan
Câu 2:
Phân tích các vai trò của tín dụng đối với sự phát triển của nền KT- XH
liên hệ Việt nam hiện nay.
Câu 3:
Chứng minh rằng quá trình phân phối lại của tài chính là 1 sự cần thiết khách quan .

ĐỀ 10 : đầu tư trực tiếp

Đề 11 : thu ngân sách nhà nước
BÀI LÀM
Đề 1 :
Câu 1:
Chi NSNN là gi? Phân loai và nêu ý nghia cua từng cach phân loai? Đăc điêm cua
̀ ̣ ̃ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ̉
chi
Chi nsnn là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối và sử
dụng quỹ tiền tệ lớn nhất từ của nhà nước- quỹ ngân sách, nhằm thực hiện các chức
năng của nhà nước về mọi mặt theo những nguyên tắc nhất định
Phân loại :
- căn cứ vào các lĩnh vực hoạt động :chi đầu tư phát triển kinh tế, chi phát triển
văn hóa giáo dục y tế, chi quản lý hành chính, chi phúc lợi xa hội,chi cho an
ninh quốc phòng, chi khác : chi trả nợ, chi viện trợ.
- Căn cứ vào mục đích chi tiêu : chi cho tích lũy, cho tiêu dùng
- Căn cứ vào tính chất phát sinh các khoản chi : chi thường xuyên, chi không
thường xuyên.
Nguyên tắc chi :
Chi ngân sách Nhà nước cũng đòi hỏi phải thỏa mãn những yêu cầu nhất định, bởi vì
nguồn
vốn từ ngân sách Nhà nước là có hạn nên phải tính toán sao cho việc chi tiêu đạt được
yêu


2
cầu tối ưu. Xuất phát từ quan điểm này nên có hai nguyên tắc chính trong chi tiêu ngân
sách
Nhà nước như sau:

a. Nguyên tắc chi phải căn cứ trên cơ sở của thu
Nếu như chi ngân sách Nhà nước không dựa trên cơ sở thu thì tất nhiên sẽ dẫn đến
tình
trạng
bội chi ngân sách Nhà nước. Và như đã phân tích, bội chi ngân sách Nhà nước có
những hậu
quả lớn về mặt kinh tế, tài chính nếu như nó vượt ra khỏi vòng kiểm soát. Và như
vậy nên chi ngân sách Nhà nước phải căn cứ trên cơ sở của thu ngân sách Nhà nước.

b. Nguyên tắc đảm bảo chi tiêu có hiệu quả

Nội dung của nguyên tắc này là chi ngân sách Nhà nước phải đạt được yêu cầu có
hiệu quả.

Muốn chi tiêu có hiệu quả thì Nhà nước cần phải xác định được mức độ thành công
của việc sử dụng vốn ngân sách Nhà nước sau khi được cấp phát. Nếu như thấy có
khả năng vốn cấp phát sẽ không được sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích thì sẽ
dừng tạm thời hoặc dừng hẳn việc cấp vốn ngân sách Nhà nước. Chỉ đến khi nào nơi
nhận ngân sách Nhà nước đáp ứng được các yêu cầu về việc sử dụng vốn có hiệu quả
thì lúc này mới tiếp tục cấp vốn.
c. Nguyên tắc chi có trọng tâm, trọng điểm

Có nghĩa là chi ngân sách Nhà nước phải có những điểm nhấn, đầu tư theo chiều sâu
và ưu tiên vào những nơi thực sự cần tới nguồn chi từ ngân sách Nhà nước hơn những
nơi khác.

Không những chi tiêu của ngân sách Nhà nước đòi hỏi tính hiệu quả, mà để đạt được
yêu cầu tối ưu trong chi tiêu, cần phải thỏa mãn thêm một nguyên tắc nữa, đó là
nguyên tắc chi có trọng tâm, trọng điểm. Vốn từ ngân sách Nhà nước sẽ được ưu tiên
cho những nơi thực sự cần và phải được đầu tư một cách có chiều sâu chứ không chỉ
cấp phát tràn lan trên diện rộng, gây ra lãng phí không cần thiết
Câu 2 Lai suât tin dung là gì ? Cac nhân tố anh hưởng tới lai suât tin dung?
̃ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̃ ́ ́ ̣
Cho biêt sự biên đông về lai suât tin dung cua nước t hiên nay
́ ́ ̣ ̃ ́ ́ ̣ ̉ ̣
a) lãi suất tín dụng là một chỉ tiêu biểu thị mối quan hệ giữa tổng giá cả tín dụng
với tổng số tiền cho vay trong một thời gian nhất định.
tổng giá cả tín dụng trong kỳ
x100%

3
Lãi xuất tín dụng =


tổng số tiền cho vay trong kỳ

Đơn vị tính của lãi xuất tín dụng là %/năm (ngày,tháng)
b) Các nhân tố ảnh hưởng: quan hệ cung cầu về vốn trên thị trường, lạm phát,
chính sách tiền tệ, rủi ro và kỳ hạn tín dụng, một số nhân tố khác như sự ổn
định về kinh tế, chính trị, tình hình cân đối nsnn, tỷ giá hối đoái, tình hình tài
chính quốc tế
c) Vai trò của lãi suất:

* Điều kiện tồn tại và phát triển ngân hàng, các hoạt động tiền tệ- tín dụng.
* Đòn bẩy kinh tế củng cố và tăng cường hạch toán kinh tế và hiệu quả của
sản xuất kinh doanh.
* Công cụ điều tiết vĩ mô- chính sách tiền tệ quốc gia, điều chỉnh cơ cấu, điều
tiết tăng trưởng thông qua điều tiết tổng đầu tư
* Thu hút ngoại tệ và đầu tư nước ngoài.
* Phát triển thị trường tài chính và thị trường chứng khoán.
d) Trong nền kinh tế thị trường, lãi suất tín dụng là một trong những công cụ điều
tiểt kinh tế vĩ mô rất quan trọng của chỉnh phủ nhằm đảm bảo nền kinh tế
phát triển ổn định, bền vững. Chính sự tác động của lãi suất tín dụng đã ảnh
hưởng mạnh mẽ tới biến động nền kinh tế. So với các công cụ điều tiết kinh
tế khác thì lãi suất tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến tiêt kiệm, đầu tư, sản
xuất, tiêu dùng, tỷ giá hối đoái và lạm phát.
Như vậy có thể khẳng định rằng lãi suất tín dụng là công cụ dặc biệt cần thiết
cho bất kì nền kinh tế nào
Từ ngày 1/1/2008 đến ngày 1/2/2008 lãi suất cơ bản được ngân hàng nhà nước
ấn định là 8,25%/năm. Mức lãi suất này bằng mức lãi suất cơ bản trong suốt 12
tháng của năm 2007. Sở dĩ có mức lãi suất như vậy vì trong năm 2007 nền kinh
tế của nước ta phát triển ổn định, biến động của thị trường tài chính nói riêng,
cũng như của nền kinh tế nói chung vẫn có nhưng tương đối ổn định
Từ ngày 1/2/2008 đến 19/5/2008 lãi suất cơ bản niêm yết tại ngân hàng nhà
nước Việt Nam là 8,75%/năm (tăng 0,5%/năm so với mức lãi suât cơ bản trước
đó); lãi suất tái cấp vốn là 7,5%/năm; lãi suất chiết khấu là 6%/năm.
Có thể coi “cuộc đua lãi suất” thực sự diễn ra trong giai đoạn giữa tháng 5 đến
cuối tháng 10/2008. Chỉ trong tháng 5/2008 lãi suất cơ bản đã được điều chỉnh
tăng từ 8,75% lên 12.0%/năm (mức tăng lớn nhất và cũng là mức lãi suất cao


4
nhất so với các năm trước), tuy vậy cũng trong tháng 6/2008 mức lãi suât cơ
bản tiếp tục được điều chỉnh tăng 2%/năm đạt mức kỷ lục 14%/năm và duy trì
đến cuối tháng 10/2008; Cũng được điều chỉnh tăng từ 7,5%/năm lên 13%/năm
(biên độ tăng rất lớn 5,5%/năm) và đạt mức cao nhất vào 11/6/2008 với mức lãi
suất là 15%/năm; Lãi suất tái chiết khấu cũng tăng với biên độ lớn 5%/năm lên
11%/năm và đạt mức kỷ lục 13%/năm.
Theo đánh giá khách quan, nguyên nhân thứ nhất là sự tác động “dây chuyền”
của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới mà bắt nguồn từ một trong những thị
trường tài chính lớn mạnh nhất thế giới là Hoa Kỳ
Nguyên nhân thứ hai là cũng trong thời gian này, chỉ số giá tiêu dùng liên tục
tăng: từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2008 chỉ số giá tiêu dùng liên tục tăng từ:
2,38%; 5.94%, 8.93%, 11,13%, 15,04%, 17,18%, 18,31%, 19,87%, và đạt mức
cao nhất vào tháng 9/2008 với 20,05%
Đề 2 :
Câu 1 : Tiên là gi? Cac chức năng cua tiên tệ và nêu môi quan hệ cua cac
̀ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̉ ́
chức năng đo? ́
tiÒn tÖ lµ mét lo¹i hµng ho¸ ®Æc biÖt, ®ưîc dïng lµm 
vËt ngang gi¸ chung ®Ó ®o lưêng vµ biÓu hiÖn gi¸ trÞ 
cña tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ kh¸c  vµ thùc hiÖn trao ®æi 
gi÷a chóng

Tiền tệ là bất cứ vật gì được chấp nhận chung để đổi lấy hàng hoá, dịch vụ hoặc để
thanh toán các khoản nợ
a) chức năng của tiền tệ:
- Phương tiện trao đổi 3Xuất phát từ thuộc tính của tiền tệ, có thể thấy ngay tiền tệ ra đời từ nhu cầu trao đổi hàng
hoá của con người nên hiển nhiên đây là chức năng xuất hiện sớm nhất của tiền tệ. Tiền tệ
được
sử dụng như là trung gian làm cho việc mua bán trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Theo công
thức trao đổi hàng hoá H-T-H’ của Marx, tiền tệ (T) chỉ xuất hiện như một đối tượng
trung gian nhằm chuyển hoá H thành H’. Do đó trong nhiều trường hợp người ta không cần
tới giá trị thực tế của tiền mà chỉ cần tồn tại dưới dạng dấu hiệu giá trị là đủ
- Thước đo giá trị
Đồng thời với việc thực hiện chức năng phương tiện trao đổi, thì với tư cách là vật ngang giá
được thừa nhận chung, tiền tệ còn thực hiện thêm chức năng thước đo giá trị, khi một hàng
hoá được biểu hiện dưới dạng giá trị có nghĩa là giá trị của nó đã được quy đổi ra tiền. Với
việc quy đổi ra tiền, giá trị của một hàng hoá sẽ dễ dàng được tính toán và so sánh với giá trị
của các hàng hoá khác. Khi người ta sử dụng tiền để đo lường giá trị hàng hoá thì lúc này xuất5
hiện thuật ngữ giá cả hàng hoá.
- Phương tiện cất trữ
Nói chung, hai chức năng nhắc tới ở trên là những chức năng ra đời đầu tiên của xã hội và
cùng tồn tại song song với nhau, tuy nhiên trong quá trình phát triển thì tiền tệ lại hình
thành
nên những chức năng khác, một trong đó là chức năng phương tiện cất trữ. Khi nào
tiền tệ
không tham gia vào lưu thông nhưng nó vẫn còn được xã hội thừa nhận thì tiền tệ vẫn
có thể
thực hiện được chức năng cất trữ.

- Phương tiện thanh toán
Khi nhu cầu xã hội phát triển lên một mức cao, tiền tệ xuất hiện với tư cách là một
công cụ giúp trả nợ trong mua bán chịu. Thay vì sử dụng tiền như một dấu hiệu trung
gian trong quá trình trao đổi H-T-H, lúc này người ta sử dụng tiền tệ với tư cách là một
hàng
hoá đặc biệt, được trao đổi trực tiếp để lấy hàng hoá khác.
Câu 2 :
Bao hiêm xã hôi là gi?
̉ ̉ ̣ ̀
̣ ̉
Đăc điêm cua BHXH? ̉
Nêu tinh hinh BHXH ở Viêt Nam hiên nay?
̀ ̀ ̣ ̣
Là hình thức bảo hiểm do tổ chức bảo hiểm xã hội tiến hành dựa trên cơ sở huy động
sự đóng góp của các chủ thể liên quan để tạo lập quỹ bảo hiểm, phân phối và sử dụng
chúng để bù đắp một phần thu nhập cho người lao động và gia đình họ khi họ gặp
những rủi ro làm giảm hoặc mất thu nhập từ lao động
đặc điểm
- mục đích hoạt động của bhxh không vì mục tiêu lợi nhuận mà mang tính phúc
lợi vì quyền lợi của người lao động và của cả cộng đồng.
- việc phân phối sử dụng quỹ bhxh được chia làm hai phần :
+phần thực hiện chế độ hưu mang tính bồi hoàn, mức bồi hoàn
+các chế độ còn lại vừa mang tính chất bồi hoàn vừa mang tính chất ko bồi
hoàn
- sự tồn tạo và phát triển của bhxh phụ thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế xa
hội của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ


theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH), thời gian qua BHXH Việt Nam
đã tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt được nhiều kết quả
quan trọng, trong đó đổi bật nhất là việc mở rộng số người tham gia.

Nếu như năm 1995, cả nước có trên 2 triệu đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì
tính đến hết năm 2009 có gần 9 triệu người tham gia, đạt hơn 80% số đối tượng thuộc
diện bắt buộc theo quy định. Như vậy, nếu tình bình quân thì mỗi năm ngành BHXH
phát triển được hơn 400.000 đối tượng (chưa kể số đối tượng được giải quyết chế độ
hưu trí, BHXH hàng tháng và nghỉ việc hoặc hưởng BBên cạnh đó, đã có gần 1,2 triệu
người được giải quyết hưởng chế độ hàng tháng; hơn 2,5 triệu người hưởng chế độ
BHXH một lần và gần 30 triệu lượt người hưởng các chế độ ngắn hạn như ốm đau,
thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ; giải quyết hưởng tiếp, hưởng lại trợ cấp


6
mất sức lao động theo quy định cho trên 150.000 người. Những năm gần đây, mỗi năm
ngành cũng thực hiện kịp thời, chính xác việc điều chỉnh và chi trả lương hưu, trợ cấp
hàng tháng theo các nghị định của Chính phủ cho khoảng 2 triệu người, được đối
tượng đồng tình ủng hộ.HXH một lần hàng năm).Đề 3:
1.ngân sách nhà nước và bội chi ngân sách.
2.tín dụng là j? phân biệt tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng.
Câu 1ngân sách nhà nước là hệ thống các quan hệ kinh tế giữa nhà nước với các chủ
thể trong xa hội, phát sinh trong quá trình nhà nước huy động , phân phối và sử dụng
quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của nhà nước nhằm đảm bảo cho việc thực hiện các
chức năng của nhà nước về mọi mặt
- bội chi nsnn là hiện tượng nsnn không đủ bù đắp cho các khoản chi nsnn trong
một thời kỳ nhất định
giải pháp tăng thu :
- công cụ thuế: ban hành thuế mới, hoàn thiện các sắc thuế hiện hành theo
hướng thay đổi mức thuế suất, mở rộng diện điều tiết của thuế, hoàn thiện bộ
máy thu
- bồi dưỡng các nguồn thu nội bộ
- các giải pháp khác

nhưng giải pháp giảm chi
-cắt giảm những khoản chi chưa cấp bách
-rà soát xây dựng và hoàn thiện các định mức chi tiêu khoa học và hợp lý
-thực hiện tiết kiệm và chống tham nhũng
-tinh giảm và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước
tạo nguồn bù đắp thiếu hụt
-vay trong ngoài nước
-nhận viện trợ
-phát hành thêm tiền
Câu 2:
Tín dụng là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình chuyển quyền sử
dụng mọt lượng giá trị nhất định từ một chủ thể này sang một chủ thể khác dựa trên
nguyên tắc hoàn trả
- tín dụng thương mại là loại tín dụng rất phổ biến trong tín dụng quốc tế, là lọa
tín dụng giữa các nhà doanh nghiệp cấp cho nhau vay, không có sự tham gia
của ngân hàng hoặc cũng có thể hiểu là loại tín dụng được cấp bằng hàng hóa
chứ không phải bằng tiền. có3 loại tín dụng thương mại: cho nhà nhập khẩu,
người xuất khẩu, cho người xuất khẩu và nhập khẩu
- tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hang với các tổ chức tín dụng
khác, các doanh nghiệp , và cá nhân. Trong tín dụng ngân hàng thì ngân hàng
đóng vai trò là người đi vay, vừa đóng vai trò là người cho vay.

Đề 4:
7
1.tiền và vai trò của tiền tệ?
2.hệ thống tài chính + mối quan hệ
3.nêu các cách phân loại BH?nêu một số công ty BH ở VN mà b biết
Câu 1:
Khái quát sự ra đời và các chức năng của tiền tệ.

· Tiền tệ ra đời là một tất yếu khách quan từ sự phát triển của sản xuất và trao đổi
hàng hoá (nền kinh tế - xã hội).

· Tiền tệ thực hiện các chức năng giúp cho sản xuất - tiêu dùng hàng hoá phát triển và
vì vậy mà trở thành một trong các các công cụ hữu hiệu để tổ chức và quản lý nền
kinh tế.2- Vai trò của tiền tệ trong quản lý kinh tế vĩ mô

· Là công cụ để xây dựng các chính sách vĩ mô (CSTT, CSTK, CSTG, CSCNH,
CSKTĐN, v.v...)

· Là đối tượng và cũng là mục tiêu của các chính sách kinh tế vĩ mô: ổn định tiền tệ là
cơ sở của sự ổn định kinh tế; ổn định đồng tiền là sự ổn định của nền kinh tế, nền
kinh tế ổn định thì phải có sự ổn định tiền tệ.3- Vai trò của tiền tệ trong quản lý kinh tế vi mô:

· Hình thành vốn của các doanh nghiệp - điều kiện cơ bản và thiết yếu để tiến hành
bất kỳ quá trình và loại hình sản xuất kinh doanh nào (Xuất phát từ hàm sản xuất P =
F(K,L,T) cho thấy tất cả các yếu tố K, L, T đều có thể được chuyển giao hoặc thoả
mãn nếu như DN có Vốn)

· Là căn cứ xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế nhằm so sánh chất lượng
hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp khác nhau với nhau.

· Là căn cứ xây dựng các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn các phương án sản xuất kinh
doanh: tìm ra phương án tối ưu

· Là cơ sở để thực hiện và củng cố hạch toán kinh tế

· Là cơ sở để thực hiện phân phối và phân phối lại trong các doanh nghiệp nhằm phát
triển sản xuất và đảm bảo đời sống xã hội.

· Công cụ để phân tích kinh tế và tài chính doanh nghiệp, trên cơ sở đó, tiến hành lựa
chọn đầu tư đúng đắn.
4- Liên hệ với sự nhận thức và vận dụng ở Việt Nam :8
* Trước những năm cải cách kinh tế (1980) nhận thức về tiền tệ không đầy đủ và
chính xác - coi nhẹ đồng tiền do vậy tiền tệ không thể phát huy vai trò tác dụng, trái
lại luôn bị mất giá và không ổn định® gây khó khăn và cản trở cho quá trình quản lý và
sự phát triển kinh tế.* Từ những năm 1980, do nhận thức lại về tiền tệ, nhà nước đã thực hiện xoá bỏ bao
cấp, thực hiện cơ chế một giá và tôn trọng đồng tiền với vai trò xứng đáng là công cụ
để tổ chức và phát triển kinh tế - do vậy mà việc sử dụng tiền tệ có hiệu quả kinh tế
cao hơn, đáp ứng nhu cầu của quản lý kinh tế theo cơ chế thị trường
Câu 2: hệ thống tài chính là tổng thể các mối quan hệ tài chính trong những lĩnh vực
hoạt động khác nhau nhưng thống nhất với nhau về bản chất chức năng và có mối
quan hệ hữu cơ với nhau trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ trong
nền kinh tế quốc dân gắn với các chủ thể kt xh tương ứng
cấu trúc hệ thống tài chính :5 khau
- ngân sách nhà nước
- tài chính doanh nghiệp
- bảo hiểm
- tín dụng
- tài chính hộ gia đình và các tổ chức xã hội
Câu 3 nêu các cách phân loại BH?nêu một số công ty BH ở VN mà b biết
Phân loại bảo hiểm kinh doanh:
- căn cứ vào đối tượng bảo hiểm:
+ bảo hiểm tài sản : la loại bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm là giá trị tài sản
+ bảo hiểm con người : đây là hình thức bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm là đời
sống sức khỏe, khả năng lao động và tính mạng của con người
+ bảo hiểm trách nhiệm dân sự là thách thức bảo hiểm có đói tượng bảo hiểm là
trách nhiệm dân sự
- căn cứ vào tính chất hoạt động
+ bảo hiểm bắt buộc là hình thức bảo hiếm được pháp luật nhà nước quy định
bắt buộc phải bảo hiểm
+ bảo hiểm tự nguyện : là hình thức bảo hiểm dựa trên nguyên tắc thỏa thuận
người tham gia bảo hiểm tự nguyện ký kết hợp đồng bảo hiểm với người bảo
hiểm theo những quy tắc và điều kiện của bảo hiểm đã được pháp luật quy định
một số công ty bh ở việt nam
prudential , bao viet , aia

Đề 5:
Cau 1: Phan tich moi quan he gua cac chuc nang cua tai chinh. Lien he voi thuc ten
trong hoat dong cua 1 doanh nghiep?
Cau 2: Phan tich cac noi dung nguyen tac chi ngan sach nha nuoc va y nghiacua cac
nguyen tac do? theo ban de giam that thoat ngan sach nha nc o Viet Nam hien nay
fai lam j?
Câu 1:
Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối tổng


9
sản phẩm quốc dân và của cải xã hội dưới hình thái giá trị thông qua việc hình
thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng các lợi ích của các chủ thể trong
xã hội.
a. chức năng của tài chính
- chức năng phân phối : là chức năng mà nhờ đó quá trình phân phối của cải xã
hội được thực hiện thông qua quá trình phân phối của cải xã hội được thực
hiện thông qua quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ trong nền kinh tế
quốc dân nhằm thỏa mãn nhu cầu của nhà nước và của mọi chủ thể trong xã
hội
§đặc điểm của phân phối tài chính
 Phân phối tài chính là sự phân phối chỉ diễn ra dưới hình thức giá trị nhưng
không kèm theo sự thay đổi hình thái giá trị.
 Phân phối tài chính luôn gắn liền với sự hình thành và sử dụng các quĩ tiền tệ.
 Các quan hệ phân phối TC không phải bao giờ cũng nhất thiết kèm theo sự dịch
chuyển giá trị từ chủ thể này sang chủ thể khác.
 Phân phối TC bao gồm 2 quá trình phân phối lần đầu và phân phối lại trong đó
phân phối lại bao trùm và thể hiện rõ nét nhất bản chất của TC.
Quá trình phân phối của tài chính
 Phân phối lần đầu
- Khái niệm: Là quá trình phân phối chỉ diễn ra trong khu vực sản xuất, tạo ra
các quỹ tiền tệ cơ bản đối với những chủ thể có liện quan đến quá trình sản
xuất.
- Phạm vi
- Kết quả của PP lần đầu: bù đắp các chi phí tiêu hao, hình thành các quỹ DN
(tiền lương, tự bảo hiểm..), trả cho các chủ thể sở hữu vốn và tài nguyên.
 Phân phối lại
- Khái niệm: là quá trình tiếp tục phân phối các quỹ tiền tệ đã hình thành trong
phân phối lần đầu ra toàn xã hội
- Phạm vi
­ Kết quả PP lại
- Tác dụng của PP lại (3 tác dụng)
g. Ý nghĩa nghiên cứu chức năng
NC để đảm bảo các nguồn lực TC đc đưa vào nhg mục đích sử dụng khác
nhau- chức năng giám đốc: mà nhờ đó việc giám đốc bằng đồng tiền được thực hiện đối
với quá trình phân phối của tài chính nhằm đảm bảo cho các quỹ tiền tệ luôn
được tạo lập và dùng đúng mục đích đã định.
Đặc điểm
- Giám đốc tài chính là giám đốc bằng đồng tiền thông qua sự vận động của đồng
tiền, khi tiền tệ thực hiện chức năng thước đo phương tiện thanh toán và
phương tiện tích lũy giá trị.
- Giám đốc tài chính là một loại hình giám đốc rất toàn diện, thường xuyên, liên
tục, do vậy nó mang hiệu quả và có tác dụng kịp thời.


10
- Giám đốc tài chính được thực hiện thông qua việc phân tích các chỉ tiêu tài
chính và các chuẩn mực trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ.

Ý nghĩa nghiên cứu chức năng giám đốc:
- Đảm bảo cho quá trình phân phối của tài chính diễn ra một cách trôi chảy, đúng định
hướng và phù hợp với các quy luật khách quan.
- Giám đốc tài chính góp phần thúc đẩy việc sử dụng các nguồn lực TC một cách tiết
kiệm và có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nền sản
xuất xã hội.
- Giám đốc tài chính góp phần nâng cao kỷ luật tài chính, thúc đẩy việc chấp hành các
chính sách, chế độ, thể chế tài chính làm lành mạnh hoá các hoạt động kinh
tế xã hội, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Câu 2:phân tích nọi dung nguyên tăc chí ngân snn
- D ùa trªn  kh¶ n¨ng c¸c nguån thu  ® Ó  ho¹ch  ® Þnh ch i tiªu
- Ti t ki m  vµ hi u qu¶
Õ Ö Ö
- Träng t m ,©  träng  ® i Óm 
- Nhµ nưí  vµ nh© n
c  d© n ng  l  trong  vi c bè trÝ  c¸c 
 cï µm Ö
kho¶n ch i cña ng© n  s¸ch  nhµ nưí  nhÊt l  c¸c kho¶n ch i 
c µ
m ang tÝnh chÊt phóc lîi  x∙ héi.
- Ph© n bi t râ  nhi  vô ph¸t tri n  ki  tÕ  ­ x∙ héi c¸c 
Ö Öm Ó nh
cÊp theo l t ® Þnh ® Ó
uË  bè trÝ  c¸c kho¶n ch i cho thÝch  
hî .
p
- KÕ t hî  chÆ t Ï c¸c kho¶n ch i ng© n
p  ch  s¸ch  nhµ nưí  víi  
c
khèi lưî  ti n  t  cã m Æ t
ng Ò Ö  trong  lưu th«ng víi  c¸c ph¹   m
trï  gi  tr ị. Câu 1 đề 3.
a
Đề 6 :
1, tiền là gì? nêu các hình thái của tiền?...chức năng của tiền tệ, vai trò
2,phân tích vai trò của ngân sách nhà nước?vai trò đó được thể hiện như thế nào
ở nước ta hiên nay
các bạn nhớ học chuong 7 nữa ,có thi đó
Câu 1 :a, tiÒn tÖ lµ mét lo¹ i hµng ho¸ ® biÖt, ® îc dïng lµm
Æc ư
vËt ngang gi¸ chung ®Ó®o l ưêng vµ biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña
tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ kh¸c vµ thùc hiÖn trao ® gi÷a chóng
æi

Tiền tệ là bất cứ vật gì được chấp nhận chung để đổi lấy hàng hoá, dịch vụ hoặc để
thanh toán các khoản nợ
B, các hình thái của tiền
-Hóa tệ
- Hàng hóa đóng vai trò là tiền tệ.
- Bao gồm:
+Hóa tệ phi kim loại
+Hóa tệ kim loại
-Tín tệ11
- Là loại tiền bản thân nó không mang giá trị nội tai đầy đủ song được tín nhiệm
của dân chúng và được chấp nhận trong lưu thông.
- Bao gồm:
+ Tín tệ kim loại
+ Tiền giấy: Tiền giấy khả hoán và tiền giấy bất khả hoán
+ Bút tệ
+ Tiền điện tử
C, chức năng của tiền tệ
Chức năng thước đo giá trị
­ Tiền tệ thực hiện chức năng này khi đo lường và biểu hiện giá trị của các hàng
hóa khác.
­ Điều kiện thực hiện chức năng:
+ Tiền phải có đầy đủ giá trị
+ Tiền phải có tiêu chuẩn giá cả
­ Ý nghĩa chức năng:
+ Chuyển đổi giá trị của các hàng hóa khác về 1 chỉ tiêu duy nhất là tiền, giúp
các hoạt động và giao lưu kinh tế được thực hiện thuận lợi hơn

Chức năng phương tiện trao đổi và thanh toán
- Tiền tệ thực hiện chức năng này khi đóng vai trò môi giới trong trao đổi hàng
hóa và tiến hành thanh toán.
- Điều kiện:
+ Phải có sức mua
- Ý nghĩa:
+ Tách quá trình trao đổi hàng hóa thành 2 quá trình bán – mua tách biệt về
không gian và thời gian.
+ Quá trình trao đổi hàng hóa diễn ra nhanh chóng thuận lợi
+ Tiết kiệm chi phí lưu thông tiền trong xã hội và tạo điều kiện cho hệ
thống ngân hàng phát triển

Chức năng phương tiện tích lũy giá trị
- Tiền tệ thực hiện chức năng này khi nó tạm thời rút ra khỏi lưu thông để
chuẩn bị cho một nhu cầu tiêu dung trong tương lai.
- Điều kiện:
+ Phải là tiền thực tế
+ Phải :
Vai trò của tiền tệ
- TiÒn tÖ lµ ph¬ng tiÖn ®Ómë réng, ph¸t tr iÓn s¶n xuÊt vµ
trao ® hµng ho¸.
æi
- TiÒn tÖ lµ ph¬ng tiÖn ®Óthùc hiÖn vµ më réng c¸c quan
hÖ hợp tác quèc tÕ.
- TiÒn tÖ lµ ph¬ng tiÖn phôc vô môc ®Ých cña ngưêi së
h÷u chóng.

ĐỀ 10: đầu tư trực tiếp:
§Çu t t rùc t i Õ ní c ngoµi - FD
p I


12
a. Kh¸i niÖm
§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi lµ h×nh thøc ®Çu t quèc tÕ
mµ chñ ®Çu t níc ngoµi ®ãng gãp mét sè vèn ®ñ l ín vµo lÜnh
vùc s¶n xuÊt hoÆc dÞch vô cho phÐp hä trùc tiÕp tham gia
®iÒu hµnh ®èi t îng mµ hä bá vèn.

3 ®éng c¬ cô thÓ t¹o nªn 3 ®Þnh hưíng kh¸c nhau
trong ®Çu t trùc tiÕp nưíc ngoµi.
- §Çu t ®Þnh híng thÞ tr ưêng
- §Çu t ®Þnh híng chi phÝ
- §Çu t ®Þnh híng nguån nguyªn l iÖu
C¸c h×nh t høc ® t vèn ní c ngoµi
Çu

 Doanh nghi Öp 100% vèn ní c ngoµi : lµ doanh nghiÖp do
chñ níc ngoµi ®Çu t 100% vèn t¹ i níc së t¹ i , cã quyÒn
®iÒu hµnh toµn bé doanh nghiÖp theo qui ®Þnh cña ph¸p
luËt t¹ i níc së t¹ i
 Doanh nghiÖp l i ª n doanh: lµ doanh nghiÖp ® thµnh lËp
îc
do c¸c chñ ®Çu t níc ngoµi gãp vèn chung ví i doanh
nghiÖp ë níc së t¹ i trªn c¬ së hîp ®ång l i ªn doanh.
C¸c bªn cïng tham gia ®iÒu hµnh doanh nghiÖp, chia l î i
nhuËn vµ chÞu rñi ro theo tû lÖ vèn gãp.
 H×nh thøc hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh: §©y lµ mét v¨n
b¶n ® kÝ kÕt gi÷a mét chñ ®Çu t níc ngoµi vµ mét chñ
îc
®Çu t trong níc ®ÓtiÕn hµnh mét hay nhiÒu ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh ë níc chñ nhµ trªn c¬ së qui ®Þnh
vÒ tr¸ch nhiÖm ®Óthùc hiÖn hîp ®ång vµ x¸c ®Þnh quyÒn
l î i cña mçi bªn, nhng kh«ng h×nh thµnh mét ph¸p nh©n
míi.
 C¸c h×nh thøc kh¸c : hîp ®ång x©y dùng - kinh doanh -
chuyÓn giao (BOT), hîp ®ång x©y dùng- chuyÓn giao-
kinh doanh (BTO), hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao
(BT).
Lîi Ých cña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi

§Çu t trùc tiÕp níc ngoµi mang l¹ i l î i Ých cho c¶ chñ ®Çu
t vµ c¸c níc ®ãn nhËn ®Çu t .
 §èi víi chñ ®Çu t
+ Më réng ® thÞ tr êng tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng cêng ¶nh
îc
hëng søc m¹nh kinh tÕ trªn thÕ gií i , ®ång thêi ® ycßn lµ
©
biÖn ph¸p th©mnhËp thÞ tr êng, tr¸nh ® hµng rµo b¶o hé
îc
mËu dÞch cña c¸c níc së t¹ i .
+ Gióp c¸c c«ng ty níc ngoµi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, rót
ng¾n thêi gian thu håi vèn ®Çu t vµ thu l î i nhuËn cao do13
l î i dông nh÷ng l î i thÕ so s¸nh cu¶ níc së t¹ i , gi¶m chi phÝ
vËn chuyÓn, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, …
+ Gióp chñ ®Çu t t×m ® c¸c nguån cung cÊp nguyªn vËt
îc
l iÖu æn ®Þnh.
+ Gióp c¸c chñ ®Çu t ® míi c¬ cÊu s¶n xuÊt, ¸p dông c«ng
æi
nghÖ míi, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh.
 §èi víi nh÷ng níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn
T¹o nªn luång ®Çu t hai chiÒu gi÷a c¸c quèc gia, t¨ng
cêng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña nÒn kinh tÕ, më réng nguån
thu cña ChÝnh phñ, gi¶i quyÕt n¹n thÊt nghiÖp vµ kiÒm chÕ
l¹m ph¸t, …
 §èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn
FDI lµ nguån vèn bæ sung quan träng ®Óthùc hiÖn c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, thóc ®Èy t¨ng tr ëng kinh
tÕ; FDI gãp phÇn ph¸t tr iÓn nguån nh©n lùc vµ t¹o thªm
nhiÒu viÖc lµm míi; t¸c ®éng tí i XNK; Gãp phÇn chuyÓn dÞch
c¬ cÊu kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
th«ng qua chÝnh s¸ch thu hót vèn theo c¸c ngµnh ®Þnh híng
hîp lÝ; C¸c dù ¸n FDI gãp phÇn bæ sung nguån thu quan träng
cho NS cña c¸c quèc gia.§Çu t gi ¸n t i Õ ® ®Þnh nghÜa lµ c¸c kho¶n vèn ®Çu t níc
p îc
ngoµi thùc hiÖn qua mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian nh
c¸c quü ®Çu t , hoÆc ®Çu t trùc tiÕp vµo cæ phÇn cña c¸c
c«ng ty niªm yÕt trªn thÞ tr êng chøng kho¸n

đỀ 11 : THU ngân sách nhà nước:
Khái niệm thu NSNN
Thu NSNN lµ hÖ thèng c¸c quan hÖ kinh tÕ dí i h×nh
th¸i gi¸ trÞ phát sinh trong qu¸ tr×nh nhµ níc dïng quyÒn
lùc chÝnh trÞ huy động c¸c nguån lùc tµi chÝnh trong x· héi
®Óh×nh thµnh quü tiÒn tÖ tËp trung quan träng nhÊt nhà
nước (quỹ NS)


Phân loại thu NSNN

- C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ cña c¸c kho¶n thu
+ Thu thuÕ
+ Thu phÝ, lÖ phÝ
+ Thu t ừ hoạt động kinh t ế của NN: thu t ừ l ợi t ức t ừ
hoạt động góp vốn l iên doanh, cổ phần của NN, thu hồi ti ền14
cho vay (c ả gốc và lãi ) của NN, thu hồi vốn đầu t ư của NN
t ại các cơ sở kinh t ế - bán hoặc đấu giá DNNN
+ Thu tõ b¸n hoặc cho thuª tµi s¶n thuéc së h÷u nhµ n-
íc
+ Thu tõ ho¹t ®éng hîp t¸c lao ®éng víi níc ngoµi.
+ Thu kh¸c
- C¨n cø vµo tÝnh chÊt ph¸t sinh c¸c kho¶n thu
+ Thu thêng xuyªn
+ Thu kh«ng thêng xuyªn
­ C¨n cø vµo tính chất cân đối NSNN 
+ Thu trong c©n ®èi ng©n s¸ch nhµ nưíc
+ Thu ngoµi c©n ®èi NSNN (thu bï ® pthiÕu hôt NSNN) 
¾

Các nhân tố ảnh hưởng đến thu NSNN

Thu nhËp GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi.
- Tû suÊt doanh l î i trong nÒn kinh tÕ
- Kh¶ n¨ng xuÊt khÈu tµi nguyªn thiªn nhiªn (dÇu má vµ
kho¸ng s¶n)
- Møc ®é trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ cña nhµ níc
- Tæ chøc bé m¸y thu nép
- C¸c nh©n tè kh¸c…

Các nguyên tắc thiết lập hệ thống thu NSNN

­ Nguyên tắc ổn định lâu dài
­ Nguyên tắc đảm bảo công bằng
­ Nguyên tắc rõ ràng, chắc chắn
­ Nguyên tắc giản đơn
- Nguyên tắc phù hợp với thông lệ quốc tế
(Thực hiện các cam kết ….)
15
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản