Đề thi tham khảo tuyển sinh Đại học môn Toán - Khối A - Đề số 6

Chia sẻ: Natra Ntra | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
156
lượt xem
55
download

Đề thi tham khảo tuyển sinh Đại học môn Toán - Khối A - Đề số 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi tham khảo tuyển sinh đại học môn toán - khối a - đề số 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tham khảo tuyển sinh Đại học môn Toán - Khối A - Đề số 6

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ TH TUY ỂN SI NH ĐẠI HỌC NĂM 2010 I Môn Thi : TOÁN – Khối A ĐỀ THI THAM KHẢO Th ời gi an: 180 phút , không k ể t hời gi an gi ao đ ề I . PHẦN CHUNG: (7 điểm) Câu 1:Cho haøm soá: y = x3 + 3x2 + mx + 1 coù ñoà (Cm); (m laø tham soá). 1. Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá khi m = 3. 2. Xaùc ñònh m ñeå (Cm) caét ñöôøng thaúng y = 1 taïi 3 ñieåm phaân bieät C(0, 1), D, E sao cho caùc tieáp tuyeán cuûa (Cm) taïi D vaø E vuoâng goùc vôùi nhau. Câu 2: 1. Giaûi phöông trình: 2cos3x + 3 sinx + cosx = 0  x 2 + 91 = y − 2 + y 2 (1)  2. Giải hệ phương trình   y 2 + 91 = x − 2 + x 2 (2)  ln10 exdx Câu 3: Cho soá thöïc b ≥ ln2. Tính J = ∫b 3 x vaø tìm b→ln2 J. lim e −2 Câu 4: Tính theå tích cuûa hình choùp S.ABC, bieát ñaùy ABC laø moät tam giaùc ñeàu caïnh a, maët beân (SAB) vuoâng goùc vôùi ñaùy, hai maët beân coøn laïi cuøng taïo vôùi ñaùy goùc ⊥ . 1 1 1 Câu 5: Ch x, y, z là các số dương thoả mãn + + = 2009 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu x y z thức 1 1 1 P= + + 2x + y + z x + 2 y + z x + y + 2z II.PHẦN TỰ CHỌN: 1.Phần 1: Theo chương trình chuẩn Câu 6.1a 1.Phương trình hai cạnh của một tamgiác trong mặt phẳng tọa độ là 5x - 2y + 6 = 0; 4x + 7y – 21 = 0. viết phương trình cạnh thứ ba của tam giác đó, biết rằng trực tâm của nó trùng với gốc tọa độ O. 2. Trong khoâng gian Oxyz, tìm treân Ox ñieåm A caùch ñeàu ñöôøng thaúng x−1 y z+ 2 (d) : = = vaø maët phaúng ( ) : 2x – y – 2z = 0. 1 2 2 Câu 6.2a Cho taäp hôïp X = { 0,1,2,3,4,5,6,7} . Coù theå laäp ñöôïc bao nhieâu soá tự nhiên goàm 5 chöõ soá khaùc nhau ñoâi moät töø X, sao cho moät trong ba chöõ soá ñaàu tieân phaûi baèng 1.     h     2 Theo chương trình nâng cao. 2. P  ần  : Câu 6b. 1b
  2. 1. Trong mpOxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – 6x + 5 = 0. Tìm M thuộc trục tung sao cho qua M kẽ được hai tiếp tuyến của (C) mà góc giữa hai tiếp tuyến đó bằng 600. x = 2t x = 3 − t   2.Trong khoâng gian oxyz cho hai ñöôøng thaúng: (d1) : y = t ; (d2) :  y = t z = 4 z = 0   Chöùng minh (d1) vaø (d2) cheùo nhau. Vieát phöông trình maët caàu (S) coù ñöôøng kính laø ñoaïn vuoâng goùc chung cuûa (d1) vaø (d2). Câu 6b.2b Giaûi phöông trình sau trong C: Z4 – Z3 + 6Z2 – 8Z – 16 = 0 ------------------------------------------------------------------------------------ HƯỚNG DẪN GIẢI: I. PHẦN CHUNG: Câu   : y = x3 + 3x2 + mx + 1 1: (Cm) 1. m = 3 : y = x + 3x + 3x + 1 3 2 (C3) + TXÑ: D = R + Giới hạn: lim y = −∞, lim y = +∞ x →−∞ x →+∞ + y’ = 3x + 6x + 3 = 3(x2 + 2x + 1) = 3(x + 1)2 ≥ 0; ∀x 2 * Baûng bieán thieân: + y” = 6x + 6 = 6(x + 1) y” = 0 ⇔ x = –1 điểm uốn I(-1;0) * Ñoà thò (C3): 2. Phöông trình hoaønh ñoä giao ñieåm cuûa (Cm) vaø ñöôøng thaúng y = 1 laø: x = 0 x3 + 3x2 + mx + 1 = 1 ⇔ x(x2 + 3x + m) = 0 ⇔  2  x + 3x + m = 0 (2) * (Cm) caét ñöôøng thaúng y = 1 taïi C(0, 1), D, E phaân bieät: ⇔ Phöông trình (2) coù 2 nghieäm xD, xE ≠ 0.  ∆ = 9− 4m > 0 m ≠ 0  ⇔  2 ⇔ 4  0 + 3× 0+ m ≠ 0  m < 9  Luùc ñoù tieáp tuyeán taïi D, E coù heä soá goùc laàn löôït laø: kD = y’(xD) = 3x2 + 6xD + m = −(xD + 2m); D kE = y’(xE) = 3x2 + 6xE + m = −(xE + 2m). E Caùc tieáp tuyeán taïi D, E vuoâng goùc khi vaø chæ khi: kDkE = –1. ⇔ (3xD + 2m)(3xE + 2m) = 9xDxE+6m(xD + xE) + 4m2 = –1
  3. ⇔ 9m + 6m × (–3) + 4m2 = –1; (vì xD + xE = –3; xDxE = m theo ñònh lý Vi-ét). ⇔ 4m2 – 9m + 1 = 0 ⇔ m = 1 8 9m 65 ( ) ÑS: m = 1 8 ( 1 ) 9− 65 hay m = 9m 65 8 ( ) Câu  2: π π 1. 3sinx + cosx + 2cos3x = 0 ⇔ sin sinx + cos cosx = – cos3x. 3 3  π  π ⇔ cos  x −  = − cos3x ⇔ cos  x −  = cos(π − 3x)  3  3  π kπ x = 3 + 2 π kπ ⇔  π (k ∈ Z) ⇔ x = + (k ∈ Z)  x = + kπ 3 2  3 2. Điều kiện: x ≥ 2 và y ≥ 2 : Lấy (1) trừ (2) vế theo vế ta được: x 2 + 91 − y 2 + 91 = y − 2 − x − 2 + y 2 − x2 x2 − y 2 y−x ⇔ = + ( y − x)( y + x) x + 91 + y + 91 2 2 y−2 + x−2  x+y 1  ⇔ ( x − y)  + + x + y =0  x 2 + 91 + y 2 = 91 x −2 + y −2    ⇔ x = y (trong ngoặc luôn dương và x vay đều lớn hơn 2) Vậy từ hệ trên ta có: x 2 + 91 = x − 2 + x 2 ⇔ x 2 + 91 − 10 = x − 2 − 1 + x 2 − 9 x2 − 9 x −3   1  1  ⇔ = + ( x − 3)( x + 3) ⇔ ( x − 3)  ( x + 3)  − 1 − =0 x 2 + 91 + 10 x − 2 +1  x 2 + 91 + 10  x − 2 +1     ⇔x = 3 Vậy nghiệm của hệ x = y = 3 ln10 8 exdx du 1 8 3 Câu  3: J : ∫ = ∫ =  u2/3 b = e  4 − (eb − 2)2/3  ; 2vôùi u = ex – 2, du = 1/ 3 3  3 x  e −2 2  b e −2 eb −2 u e dx) x 3 3 Suy ra: lim J = lim 4 − (eb − 2)2/3 = (4) = 6 b→ln2 b→ln2 2   2 Câu  4: Döïng SH ⊥ AB S ° Ta coù: (SAB) ⊥ (ABC), (SAB) ∩ (ABC) = AB, SH ⊂ (SAB) ⇒ SH ⊥ (ABC) vaø SH laø ñöôøng cao cuûa hình choùp. ° Döïng HN ⊥ BC, HP ⊥ AC · · ⇒ SN ⊥ BC, SP ⊥ AC ⇒ SPH = SNH = α B N ° ° SHN = ASHP ⇒ HN = HP. H ϕ C P A
  4. a 3 ° ° AHP vuoâng coù: HP = HA.sin60o = . 4 a 3 ° ° SHP vuoâng coù: SH = HP.tgα = tgα 4 1 1a 3 a2 3 a3 ° Theå tích hình choùp S.ABC : V = .SH.SABC = . .tgα. = tgα 3 3 4 4 16 Câu 5: Áp dụng bất đẳng thức Cô- Si, ta có: 1 a+b 11 1 4ab ≤ (a + b)2 ⇔ ≤ ⇔  +  (∀a, b > 0) a + b 4ab 4a b 1 1 1 1  1  1 1  1 1  1  1 1 1  Ta có: ≤  +  ≤  +  +  =  + +  2 x + y + z 4  2 x y + z  4  2 x 4  y z  8  x 2 y 2 z  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 Tương tự: ≤  + +  và ≤  + +  x + 2 y + z 8  2x y 2z  x + y + 2z 8  2x 2 y z  1 1 1 1  1 1 1  2009 Vậy + + ≤  + + = 2x + y + z x + 2 y + z x + y + 2z 4  x y z  4 2009 12 Vậy MaxP = khi x = y = z = 4 2009 II.PHẦN TỰ CHỌN: 1. Ph ần 1: Phần dành cho chương trì nh cơ bản Câu 6a.1a 1.Giả sử AB: 5x - 2y + 6 = 0; AC: 4x + 7y – 21 = 0 Vậy A(0;3) r Đường cao đỉnh BO đi qua O nhận VTCP a = (7; - 4) của AC làm VTPT Vây BO: 7x - 4y = 0 vậy B(-4;-7) A nằm trên Oy, vậy đường cao AO chính là trục OY, Vậy AC: y + 7 = 0 2. Goïi A(a; 0; 0) ∈ Ox . 2a 2a ° Khoaûng caùch töø A ñeán maët phaúng (K) : d(A; α) = = 22 + 12 + 22 3 r ° (( ) qua M 0(1 0; − 2) vaø coù vectô chæ phöông u = (1 2; 2) ; ; uuuuuu r r ° Ñaët M 0M1 = u ° Do ñoù: d(A; D) laø ñöôøng cao veõ töø A trong tam giaùc AM 0M 1 uuuuu r r 2.SAM 0M1 [AM 0; u] 8a2 − 24a + 36 ⇒ d(A; ∆ ) = = r = M 0M1 u 3 ° Theo giaû thieát: d(A; T) = d(A; t ) 2a 8a2 − 24a + 36 ⇔ = ⇔ 4a2 = 8a2 − 24a + 36 ⇔ 4a2 − 24a + 36 = 0 3 3 2 ⇔ 4(a − 3) = 0 ⇔ a = 3. ° Vaäy, coù moät ñieåm A(3; 0; 0).
  5. Câu 6a.2a n = abcde * Xem caùc soá hình thöùc abcde, keå caû a = 0. Coù 3 caùch choïn vò trí cho 1 (1 laø a hoaëc laø b hoaëc laø c). Sau ñoù choïn trò khaùc nhau cho 4 vò trí coøn laïi töø X \ { 1 : soá caùch choïn A 7 . } 4 Nhö theá coù 3 x (7 x 6 x 5 x 4) = 2520 soá hình thöùc thoûa yeâu caàu ñeà baøi. * Xem caùc soá hình thöùc 0bcde . * Loaïi nhöõng soá daïng hình thöùc 0bcde ra, ta coøn 2520 – 240 = 2280 soá n thoûa yeâu caàu ñeà baøi. 1. Ph ần 2: Phần dành cho chương trì nh nâng cao: Câu 6b.1b 1. (C) có tâm I(3;0) và bán kính R = 2 M ∈ Oy ⇒ M(0;m) Qua M kẽ hai tiếp tuyến MA và MB ( A và B là hai tiếp điểm) ·AMB = 600 (1) Vậy  ·  AMB = 120 (2) 0 Vì MI là phân giác của ·AMB IA (1) ⇔ · AMI = 30 ⇔ MI = 0 ⇔ MI = 2R ⇔ m 2 + 9 = 4 ⇔ m = m 7 sin 300 IA 2 3 4 3 (2) ⇔ · AMI = 60 ⇔ MI = 0 0 ⇔ MI = R ⇔ m2 + 9 = Vô nghiệm sin 60 3 3 Vậy có hai điểm M1(0; 7 ) và M2(0;- 7 ) r 2.- (d1) ñi qua ñieåm A(0; 0; 4) vaø coù vectô chæ phöông u1 = (2; 1 0) ; r - (d2) ñi qua ñieåm B(3; 0; 0) vaø coù vectô chæ phöông u2 = (3; − 3; 0) uuu r AB = (3; 0; − 4) uuu r r r uuu r r r ° AB.[u1; u2 ] = 36 ≠ 0 ⇒ AB, u1, u2 khoâng ñoàng phaúng. ° Vaäy, (d1) vaø (d2) cheùo nhau. ° Goïi MN laø ñöôøng vuoâng goùc chung cuûa (d1) vaø (d2) ° M ∈ (d1) ⇒ M(2t; t; 4) , N ∈ (d2 ) ⇒ N(3+ t/ ; − t/ ; 0) uuuu r ⇒ MN = (3+ t/ − 2t; − t/ − t; − 4) uuuu r r MN ⊥ u1  2(3+ t/ − 2) − (t/ + t) = 0  t/ = −1 M(2; 1 4) ; ° Ta coù:  uuuu r r ⇒ ⇔ ⇒ t = 1 N(2; 1 0) ; / / MN ⊥ u2  3+ t − 2t + (t + t) = 0  1 ° Toïa ñoä trung ñieåm I cuûa MN: I(2; 1; 2), baùn kính R = MN = 2. 2 ° Vaäy, phöông trình maët caàu (S): (x − 2)2 + (y − 1)2 + (z − 2)2 = 4. C âu   2b 6b. Xeùt phöông trình Z4 – Z3 + 6Z2 – 8Z – 16 = 0
  6. Deã daøng nhaän thaáy phöông trình coù nghieäm Z1 = –1, sau ñoù baèng caùch chia ña thöùc ta thaáy phöông trình coù nghieäm thöù hai Z2 = 2. Vaäy phöông trình trôû thaønh: (Z + 1)(Z – 2)(Z2 + 8) = 0 Suy ra: Z3 = 2 2i vaø Z4 = – 2 2i { } Ñaùp soá: −1 − 2 2i, − 2 2i ,2,

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản