Đề thi thử đại học của các trường chuyên

Chia sẻ: nhantainuocviet

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học của các trường chuyên', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề thi thử đại học của các trường chuyên

 

 1. TRƯ NG NĂNG KHI U HÀ TĨNH THI TH Đ I H C Đ T II – NĂM H C 08 – 09 Th i gian làm bài: 90 phút Môn: V t lý (60 câu tr c nghi m) Mã đ thi 485 I. PH N CHUNG (Ph n dành cho t t c các thí sinh: thí sinh ban cơ b n và thí sinh ban nâng cao) Câu 1: Ch n phát bi u sai. A. T n s c a ánh sáng phát quang bao gi cũng l n hơn t n s c a ánh sáng mà ch t phát quang h p th . B. S phát sáng c a các tinh th khi b kích thích b ng ánh sáng thích h p là s lân quang. C. Th i gian phát quang c a các ch t khác nhau có giá tr khác nhau. D. S phát quang c a các ch t ch x y ra khi có ánh sáng thích h p chi u vào. Câu 2: Trong thí nghi m giao thoa trên m t nư c, hai ngu n k t h p A và B dao đ ng cùng pha v i t n s f = 20Hz; AB = 8cm. Bi t t c đ truy n sóng trên m t nư c là 30cm/s. M t đư ng tròn có tâm t i trung đi m O c a AB, n m trong m t ph ng ch a các vân giao thoa, bán kính 3cm. S đi m dao đ ng c c đ i trên đư ng tròn là A. 14. B. 16. C. 9. D. 18. Câu 3: Ch n phát bi u đúng v sóng đi n t A. V n t c lan truy n c a sóng đi n t không ph thu c vào môi trư ng truy n sóng, và không ph thu c vào t n s c a nó. B. V n t c lan truy n c a sóng đi n t ph thu c vào môi trư ng truy n sóng và ph thu c vào t n s c a nó. C. V n t c lan truy n c a sóng đi n t ph thu c vào môi trư ng truy n sóng, không ph thu c vào t n s c a nó. D. V n t c lan truy n c a sóng đi n t không ph thu c vào môi trư ng truy n sóng, ph thu c vào t n s c a nó. Câu 4: S ph thu c c a dung kháng ZC vào t n s f c a dòng đi n xoay chi u đư c di n t b ng đ i th A. Hình 3. B. Hình 4. C. Hình 2. D. Hình 1. Câu 5: Biên đ c a dao đ ng cư ng b c không ph thu c A. pha ban đ u c a ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. B. môi trư ng v t dao đ ng. C. biên đ c a ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. D. t n s ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. π Câu 6: Đ t m t đi n áp u = 120 2cos(100π t − )(V ) vào hai đ u m ch đi n g m t đi n có dung kháng 70Ω và cu n 6 π dây có đi n tr thu n R, đ t c m L. Bi t dòng đi n ch y trong m ch i = 4cos(100π t + )( A) . T ng tr c a cu n dây là 12 A. 40Ω. B. 100Ω. C. 50Ω. D. 70Ω. Câu 7: M t máy bi n áp lí tư ng có t s vòng dây cu n sơ c p và th c p là 2:3. Cu n th c p n i v i t i tiêu th là m ch 10−3 đi n xoay chi u g m đi n tr thu n R = 60Ω, t đi n có đi n dung C = F . cu n dây thu n c m có c m kháng L = 12π 3 0, 6 3 H , cu n sơ c p n i v i đi n áp xoay chi u có giá tr hi u d ng 120V và t n s 50Hz. Công su t to nhi t trên t i π tiêu th là A. 26,7W. B. 180W. C. 135W. D. 90W. -4 Câu 8: M ch dao đ ng LC lí tư ng, cu n dây có đ t c m L = 10 H. Bi u th c hi u đi n th gi a hai đ u cu n dây là u = π 80cos(2.106t - )V. Bi u th c cư ng đ dòng đi n trong m ch là 2 π A. i = 40sin(2.106t - )A. B. i = 0,4cos(2.106t - π)A. 2 π C. i = 4sin(2.106t)A. D. i = 0,4cos(2.106t - )A. 2 Trang 1/20 - Mã đ thi 485
 2. Câu 9: Ngu n âm đi m S phát ra sóng âm truy n trong môi trư ng đ ng hư ng. Có hai đi m A và B n m trên n a đư ng th ng xu t phát t S. M c cư ng đ âm t i A là LA = 50dB t i B là LB = 30dB. B qua s h p th âm. M c cư ng đ âm t i trung đi m C c a AB là A. 47 dB. B. 35 dB. C. 40 dB. D. 45 dB. Câu 10: Trong thí nghi m Yâng v giao thoa ánh sáng A. có c hi n tư ng giao thoa ánh sáng và khúc x ánh sáng. B. ch có hi n tư ng nhi u x ánh sáng, không có hi n tư ng giao thoa ánh sáng. C. ch có hi n tư ng ánh sáng giao thoa, không có hi n tư ng ánh sáng b nhi u x . D. có c hi n tư ng giao thoa ánh sáng và nhi u x ánh sáng. Câu 11: Ch n câu sai. Khi sóng d ng x y ra trên dây đàn h i có hai đ u c đ nh thì quan h v tr ng thái dao đ ng c a hai đi m trên dây có th là: A. Hai đi m dao đ ng vuông pha. B. Hai đi m dao đ ng ngư c pha. C. Hai đi m cùng đ ng yên. D. Hai đi m dao đ ng cùng pha. π Câu 12: M t ngu n sóng cơ dao đ ng đi u hoà theo phương trình x = A cos(3πt + ) (cm). Kho ng cách gi a hai đi m 4 g n nh t trên phương truy n sóng có đ l ch pha π / 3 là 0,8m. T c đ truy n sóng là bao nhiêu ? A. 0,8 m/s. B. 3,2m/s. C. 1,6m/s. D. 4,8 m/s. Câu 13: N u m ch đi n xoay chi u có đ 3 ph n t : đi n tr R, cu n dây thu n c m có c m kháng ZL, t đi n có dung kháng ZC m c n i thì A. t ng tr c a đo n m ch không th nh hơn đi n tr thu n R. B. t ng tr c a đo n m ch không th nh hơn c m kháng ZL. C. t ng tr c a đo n m ch luôn b ng t ng Z = R + ZL + ZC. D. t ng tr c a đo n m ch không th nh hơn dung kháng ZC. Câu 14: V t dao đ ng đi u hoà v i v n t c c c đ i vmax , có t c đ góc ω, khi qua có li đ x1 v i v n t c v1 thoã mãn : 1 2 2 A. v12 = v2max - ω2x21. B. v12 = v2max + ω x 1. 2 1 2 2 C. v12 = v2max - ω x 1. D. v12 = v2max +ω2x21. 2 Câu 15: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng Y- âng, kho ng cách hai khe S1S2 là a, kho ng cách t S1S2 đ n màn là D. Ngu n phát ra hai ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ1 = 0,4 µ m và λ 2 = 0,6 µ m. đi m M có vân sáng cùng màu v i vân sáng trung tâm n u nó có to đ : 7λ 2 D 6λ1 D 5λ 2 D 4λ1 D A. xM = . B. xM = . C. xM = . D. xM = . a a a a Câu 16: M t t đi n có đi n dung C m c n i ti p v i m t đi n tr thu n R, đ t vào hai đ u đo n m ch m t đi n áp xoay chi u có t n s góc ω thoã mãn ωRC = 1. H s công su t c a đo n m ch b ng 1 2 3 A. . B. . C. . D. 1. 2 2 2 Câu 17: Cho dòng đi n xoay chi u ch y qua m t cu n dây thu n c m. Khi dòng đi n t c th i đ t giá tr c c đ i thì đi n áp t c th i hai đ u cu n dây có giá tr A. b ng m t n a c a giá tr c c đ i. B. b ng 0. C. c c đ i. D. b ng m t ph n tư giá tr c c đ i. Câu 18: M t con l c lò xo treo th ng đ ng g m v t nh m g n vào đ u m t lò xo có chi u dài l, lò xo đó đư c c t ra t m t lò xo có chi u dài t nhiên l0 > l và đ c ng ko. V y đ giãn c a lò xo khi v t v trí cân b ng và chu kì dao đ ng c a con l c lò xo đó là: mgl ml mgl mlo A. ∆lo = ; T=2 π . B. ∆lo = ; T=2 π . k o lo ko lo k o lo ko l mglo ml mgl 1 ml C. ∆lo = ; T=2 π . D. B. ∆lo = ; T= . k ol kolo k o lo 2π ko lo Trang 2/20 - Mã đ thi 485
 3. Câu 19: Đi n áp gi a hai c c c a m t ng tia Rơnghen ( ng Cu-lít-giơ) là 20 kV. B qua đ ng năng c a electron b n ra kh i cat t. T n s l n nh t c a phôtôn đư c phát ra t ng này là A. 3,02.1017 Hz. B. 4,83.1018 Hz. C. 3,02.1018 Hz. D. 4,83.1017 Hz. Câu 20: M t máy phát đi n ba pha m c hình sao có đi n áp pha là 127V và t n s f = 50Hz. Ngư i ta đưa dòng ba pha vào 1 ba t i như nhau m c tam giác, m i t i có đi n tr thu n 100 Ω và cu n dây có đ t c m H. Cư ng đ dòng đi n đi qua π các t i và công su t do m i t i tiêu th là A. I = 1,56A; P = 242W. B. I =1,10A; P =750W. C. I = 1,56A; P = 726W. D. I = 1,10A; P = 250W. Câu 21: Con l c lò xo treo vào giá c đ nh, kh i lư ng v t n ng là m = 100g, dao đ ng đi u hoà v i t n s góc ω= 10 5 rad/s. L y g = 10 m/s2. L c đàn h i c c đ i và c c ti u tác d ng lên giá treo có giá tr là 1,5N và 0,5 N. Biên đ dao đ ng c a con l c là A. A= 1,5cm. B. A= 0,5 cm. C. A= 1,0cm. D. A= 2,0cm. Câu 22: Trên m t ch t l ng, t i O có m t ngu n sóng cơ dao đ ng v i t n s f = 30Hz. T c đ truy n sóng là m t giá tr nào đó trong kho ng 1,8m/s < v < 3m/s. T i đi m M cách O m t kho ng 10 cm sóng, các ph n t luôn dao đ ng ngư c pha v i dao đ ng c a các ph n t t i O. Giá tr c a t c đ đó là A. 1,9m/s. B. 2,4m/s. C. 2,0m/s. D. 2,9m/s. Câu 23: M t m ch dao đ ng g m t đi n có đi n dung C và m t cu c dây thu n c m có đ t c m L, hi u đi n th c c đ i hai đ u t là U0. Cư ng đ dòng đi n hi u d ng trong m ch là C LC 2C 1 A. I = U 0 . B. I = U 0 . C. I = U 0 . D. I = U 0 . 2L 2 L 2LC Câu 24: Đ t vào hai đ u đo n m ch ch có t đi n v i đi n dung C m t đi n áp t c th i u = U0cos ωt(V). Cư ng đ dòng đi n hi u d ng trong m ch là U0 U0 U 0Cω A. . B. U 0 Cω. C. . D. . Cω 2Cω 2 1 Câu 25: M t đo n m ch RLC không phân nhánh g m đi n tr thu n 100 , cu n dây thu n c m có h s t c m H và π t đi n có đi n dung C thay đ i đư c. Đ t vào hai đ u đo n m ch đi n áp u = 200 2 cos100π t (V). Thay đ i đi n dung C c a t đi n cho đ n khi đi n áp hi u d ng hai đ u cu n dây đ t giá tr c c đ i. Giá tr c c đ i đó b ng A. 50 2 V. B. 50V. C. 200V. D. 100 2 V. Câu 26: M t con l c lò xo g m v t có m = 100 g, lò xo có đ c ng k = 50 N/m dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng v i biên đ 4 cm. L y g = 10 m/s2. Kho ng th i gian lò xo b giãn trong m t chu kì là: A. 0,28s. B. 0,19s. C. 0,09s. D. 0,14s. Câu 27: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng Y- âng, kho ng cách hai khe S1S2 là a, kho ng cách t S1S2 đ n màn là D. Ngu n phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ . Khi đ t sau khe S1 m t b n m ng trong su t có hai m t gi i h n song song, kho ng vân i s A. không xác đ nh, vì không còn x y ra hi n tư ng giao thoa ánh sáng. B. không đ i. C. tăng. D. gi m. Câu 28: Trong m t đo n m ch đi n xoay chi u không phân nhánh, cư ng đ dòng đi n s m pha φ (v i 0 < φ < 0,5π) so v i đi n áp hai đ u đo n m ch. Đo n m ch đó là đo n m ch nào trong 4 đo n m ch sau đây ? A. Đo n m ch g m đi n tr thu n và t đi n. B. Đo n m ch g m đi n tr thu n và cu n thu n c m. C. Đo n m ch g m cu n thu n c m (c m thu n) và t đi n. D. Đo n m ch ch có cu n c m. Câu 29: Ch n đáp án sai. M t v t dao đ ng đi u hoà v i t n s góc ω thì A. th năng c a v t bi n thiên đi u hoà v i t n s góc 2ω B. đ ng năng c a v t bi n thiên tu n hoàn v i t n s góc 2ω. C. năng lư ng c a v t luôn b ng h ng s . D. th năng c a v t bi n thiên tu n hoàn v i t n s góc 2ω. Câu 30: Tia Rơnghen có bư c sóng λ A. dài hơn bư c sóng c a tia t ngo i. B. b ng bư c sóng c a tia gamma. Trang 3/20 - Mã đ thi 485
 4. C. dài hơn bư c sóng c a sóng vô tuy n. D. ng n hơn bư c sóng c a tia h ng ngo i. Câu 31: Trong hi n tư ng quang đi n ngoài, êlectron s b t ra kh i m t kim lo i n u A. cư ng đ c a ánh sáng kích thích nh hơn m t cư ng đ gi i h n nào đó. B. photon c a ánh sáng kích thích có năng lư ng l n hơn công thoát c a êlectron. C. photon c a ánh sáng kích thích có t n s nh hơn m t t n s gi i h n nào đó. D. cư ng đ c a ánh sáng kích thích l n hơn m t cư ng đ gi i h n nào đó Câu 32: Thí nghi m Y- âng giao thoa ánh sáng, hai khe Y- âng cách nhau 1mm và kho ng cách t hai khe đ n màn là 1m, v i ngu n sáng ch a hai b c x có bư c sóng l n lư t là λ1 = 0,5 µ m và λ 2 = 0,75 µ m. Xét t i M là vân sáng b c 6 c a vân sáng ng v i bư c sóng λ1 và t i N là vân sáng b c 6 ng v i bư c sóng λ2 Trên đo n MN ta đ m đư c: A. 4 vân sáng. B. 7 vân sáng. C. 5 vân sáng. D. 6 Vân sáng. Câu 33: Gi s f1 và f2 tương ng v i t n s l n nh t và nh nh t c a dãy Ban-me, f3 là t n s l n nh t c a dãy Pa-sen thì f1 + f 2 A. f1 = f2 - f3. B. f3 = . C. f1 = f2 + f3 . D. f3 = f1 + f2. 2 Câu 34: Dòng đi n trong m ch LC lí tư ng có đ th như hình v . Đ t c m c a cu n dây L = 4µH, t đi n có đi n dung là A. C = 6,3pF. B. C = 25,0nF. C. C = 25,0µF. D. C = 6,3µF. Câu 35: Đ th c a đ i lư ng X ph thu c vào đ i lư ng Y nào dư i đây s là đư ng th ng? A. X là đ ng năng còn Y là t c đ c a quang êlectron. B. X là năng lư ng c a photon còn Y là bư c sóng c a b c x đi n t . C. X là đi n áp hãm còn Y là t n s c a chùm sáng kích thích chi u vào catôt. D. X là bán kính qu đ o d ng c a nguyên t hiđro còn Y là các s nguyên liên ti p. Câu 36: Phát bi u nào sau đây không đúng khi nói v sóng đi n t A. Sóng đi n t có th ph n x , nhi u x , khúc x . B. Sóng đi n t là sóng ngang. C. Sóng đi n t mang năng lư ng. D. Sóng đi n t có thành ph n đi n và thành ph n t bi n đ i vuông pha v i nhau. Câu 37: M t v t dao đ ng đi u hoà khi qua v trí cân b ng v t có v n t c v = 20 cm/s. Gia t c c c đ i c a v t là amax = 2m/s2. Ch n t = 0 là lúc v t qua v trí cân b ng theo chi u âm c a tr c to đ . Phương trình dao đ ng c a v t là : A. x = 2cos(10t + π) cm. B. x = 2cos(10t + π/2) cm. C. x = 2cos(10t – π/2) cm. D. x = 2cos(10t) cm. Câu 38: M t t m kim lo i có gi i h n quang đi n là 0,66 µm đư c chi u b c x có bư c sóng 0,33 µm thì các quang êlectron có t c đ ban đ u c c đ i là v. Đ các êlectron có v n t c ban đ u c c đ i là 2 v thì ph i chi u b c x có bư c sóng b ng A. 0,25 µm . B. 0,17 µm . C. 0,23 µm . D. 0,22 µm . π π Câu 39: Dao đ ng t ng h p c a hai dao đ ng đi u hoà cùng phương x1 = 4 2 cos(10πt+ ) cm và x2=4 2 cos(10πt - ) 3 6 cm , có phương trình: π π A. x = 4 2 cos(10πt - ) cm. B. x = 8 cos(10πt - ) cm. 6 6 π π C. x = 4 2 cos(10πt + ) cm. D. x = 8cos(10πt + ) cm. 12 12 Câu 40: Theo Anhxtanh, khi gi m cư ng đ chùm sáng t i mà không thay đ i màu s c c a nó thì A. s lư ng photon truy n đi trong m t đơn v th i gian gi m. B. t n s c a photon gi m. C. năng lư ng c a m i photon gi m. D. t c đ c a photon gi m. II. PH N RIÊNG (thí sinh l a ch n ph n theo ban thí sinh đăng ký) 1. Ph n dành cho thí sinh đăng ký thi ban cơ b n Câu 41: M t sóng cơ lan truy n theo m t phương v i v n t c v = 0,4m/s. Phương trình sóng t i đi m O trên phương truy n π π sóng là u0 = 8cos ( t+ ) (cm). Phương trình sóng t i đi m M n m trư c đi m O theo phương truy n sóng và cách đi m 3 4 O m t kho ng 10 cm là Trang 4/20 - Mã đ thi 485
 5. π π π π A. uM = 8cos ( t− ) (cm). B. uM = 8cos( t+ ) (cm). 3 12 3 12 π π π π C. uM = 8cos ( t− ) (cm). D. uM = 8cos ( t+ ) (cm). 3 3 3 3 1 Câu 42: M t cu n dây có đi n tr r = 50 Ω , h s t c m L = (H) m c vào m ng đi n xoay chi u có t n s là 50 Hz. 2π H s công su t là A. 1,414. B. 1,000. C. 0,500. D. 0,707. Câu 43: Phát bi u nào sau đây đúng A. V n t c lan truy n c a sóng đi n t luôn b ng v n t c c a ánh sáng trong chân không, không ph thu c gì môi trư ng trong đó sóng lan truy n. B. Sóng đi n t ch lan truy n đư c trong m i trư ng v t ch t. C. Sóng đi n t luôn là sóng ngang và lan truy n đư c c trong môi trư ng v t ch t l n trong chân không D. Sóng đi n t có th là sóng ngang ho c là sóng d c. Câu 44: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng b ng khe Y-âng, ngu n phát ra ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ . Kho ng vân i đo đư c trên màn s tăng lên khi A. thay ánh sáng trên b ng ánh sáng khác có bươc sóng λ ' > λ . B. t nh ti n màn l i g n hai khe. C. tăng kho ng cách hai khe. D. đ t c h th ng vào môi trư ng có chi t su t l n hơn. Câu 45: Trong dao đ ng đi u hòa c a m t con l c lò xo, n u gi m kh i lư ng c a v t n ng 20% thì s l n dao đ ng c a con l c trong m t đơn v th i gian 5 5 A. gi m l n. B. gi m 5 l n. C. tăng l n. D. tăng 5 l n. 2 2 E0 Câu 46: M c năng lư ng En trong nguyên t hiđrô đư c xác đ nh En = (trong đó n là s nguyên dương, E0 là năng n2 lư ng ng v i tr ng thái cơ b n). Khi êlectron nh y t qu đ o th tư v qu đ o th hai thì nguyên t hiđrô phát ra b c x có bư c sóng λ0 . N u êlectron nh y t qu đ o th năm v qu đ o th ba thì bư c sóng c a b c x đư c phát ra s là 25λ 0 27λ0 675λ0 A. λ0 . B. . C. . D. . 28 20 256 Câu 47: Trong m t dao đ ng đi u hòa c a m t v t, luôn luôn có m t t s không đ i gi a gia t c và đ i lư ng nào sau đây ? A. Li đ . B. Chu kì. C. V n t c. D. Kh i lư ng. Câu 48: Trong đo n m ch ch ch a cu n dây thu n c m, k t lu n nào sau đây là đúng khi xét m i quan h v pha gi a hi u đi n th hai đ u cu n dây v i cư ng đ dòng đi n đi qua nó. A. Hi u đi n th tr pha hơn và vuông v i dòng đi n. B. Hi u đi n th cùng pha v i dòng đi n. C. Hi u đi n th ngư c pha v i dòng đi n. D. Hi u đi n th s m pha hơn và vuông pha v i dòng đi n. Câu 49: M t kim lo i có công thoát c a êlectron là 4,55 eV. Chi u t i kim lo i đó b c x đi n t I có t n s 1,05.1015 Hz; b c x đi n t II có bư c sóng 0,25 µm . Ch n đáp án đúng. A. B c x II không gây ra hi u ng quang đi n ngoài, b c x I có gây ra hi u ng quang đi n ngoài. B. C hai b c x đ u không gây hi u ng quang đi n ngoài. C. B c x I không gây hi u ng quang đi n ngoài, b c x II có gây ra hi u ng quang đi n ngoài. D. C hai b c x đ u gây hi u ng quang đi n ngoài. Câu 50: M t tia sáng tr ng chi u t i m t bên c a m t lăng kính thu tinh tam giác đ u. Tia ló màu vàng qua lăng kính có góc l ch c c ti u. Bi t chi t su t c a lăng kính đ i v i ánh sáng màu vàng, ánh sáng tím l n lư t là nv= 1,50 và nt = 1,52. Góc t o b i tia ló màu vàng và tia ló màu tím có giá tr x p x b ng A. 2,460. B. 1,570. C. 48,590. D. 1,750. 2. Ph n dành cho thí sinh đăng ký ban nâng cao Trang 5/20 - Mã đ thi 485
 6. 10 −3 Câu 51: M t t đi n có đi n dung C = F đư c n p m t lư ng đi n tích nh t đ nh. Sau đó n i hai b n t vào hai đ u 2π 1 m t cu n dây thu n c m có đ t c m L = H . B qua đi n tr dây n i. Th i gian ng n nh t (k t lúc n i) đ năng 5π lư ng t trư ng c a cu n dây b ng ba l n năng lư ng đi n trư ng trong t là 1 1 1 3 A. s. B. s. C. s. D. s. 300 60 100 400 Câu 52: Đ t đi n áp u = U0cosωt (U0 và ω không đ i) vào hai đ u đo n m ch RLC không phân nhánh. Bi t đ t c m và đi n dung đư c gi không đ i. Đi u ch nh tr s đi n tr R đ công su t tiêu th c a đo n m ch đ t c c đ i. Khi đó h s công su t c a đo n m ch b ng 2 A. 1,00. B. 0,50. C. D. 0,85. 2 Câu 53: M t khung dây c ng nh hình tam giác đ u c nh. T i ba đ nh khung có g n ba viên bi nh có cùng kh i lư ng m. Mômen quán tính c a h đ i v i tr c quay đi qua tâm đư ng tròn ngo i ti p O và vuông góc m t ph ng khung là 3 2 9 2 A. ma2. B. ma . C. ma . D. 3ma2 2 4 Câu 54: M t cái thư c đ ng ch t, ti t di n đ u, kh i lư ng m, dài l dao đ ng v i biên đ nh quanh tr c n m ngang đi qua m t đ u thư c. Chu kì dao đ ng c a thư c là l l 2l 2l A. T=2π . B. 2π . C. 2π . D. 2π . 6g 3g 3g g Câu 55: Cho v0 max là t c đ ban đ u c c đ i c a các quang êlectron. Bi t e = 1,6.10-19C. Dòng quang đi n qua t bào quang đi n b tri t tiêu trong trư ng h p nào sau đây? mv 2 0 max mv 2 0 max mv 2 0 max mv 2 0 max A. UAK > . B. UAK = . C. UAK > - . D. UAK = - . 2e 2e 2e e Câu 56: M t ch t đi m chuy n đ ng trên m t đư ng tròn bán kính r. T i th i đi m t, ch t đi m có v n t c dài, v n t c góc, gia t c hư ng tâm và đ ng lư ng l n lư t là v, ω, an và p. Bi u th c nào sau đây không ph i là mô men đ ng lư ng c a ch t đi m đ i v i tr c đi qua tâm quay, vuông góc v i m t ph ng qu đ o? 3 A. mrv. B. pr. C. m an r . D. mrω. Câu 57: M t bánh xe có đư ng kính 50cm quay nhanh d n đ u trong 4s v n t c góc tăng t 120vòng/phút lên 360vòng/phút. Gia t c hư ng tâm c a đi m M vành bánh xe sau khi tăng t c đư c 2 giây là A. 162,7 m/s2. B. 315,8 m/s2. C. 196,5 m/s2. D. 157,9 m/s2. Câu 58: Xét v t r n quay quanh m t tr c c đ nh. Ch n phát bi u sai ? A. cùng m t th i đi m, các đi m c a v t r n có cùng gia t c pháp tuy n. B. cùng m t th i đi m, các đi m c a v t r n có cùng gia t c góc. C. cùng m t th i đi m, các đi m c a v t r n có cùng t c đ góc. D. Trong cùng m t th i gian, các đi m c a v t r n quay đư c nh ng góc b ng nhau. Câu 59: Đĩa tròn đ ng ch t có tr c quay O, bán kính R, kh i lư ng m. M t s i dây không co dãn có kh i lư ng không đáng k qu n vào tr , đ u t do mang m t v t kh i lư ng b ng 2m (hình v ). B qua m i ma sát. Gia t c a c a v t tính theo gia t c rơi t do g là g 2g A. . B. 0,8g. C. . D. 0,75g. 3 3 Câu 60: Trên m t đư ng ray th ng n i gi a thi t b phát âm P và thi t b thu âm T, ngư i ta cho thi t b P phát âm có t n s không đ i. Khi P chuy n đ ng v i t c đ 20 m/s l i g n thi t b T đ ng yên thì thu đư c âm có t n s 1207Hz, khi P chuy n đ ng v i t c đ 20 m/s ra xa thi t b T đ ng yên thì thu đư c âm có t n s 1073Hz. T n s âm do thi t b P phát là A. 1173 Hz. B. 1138 Hz. C. 1225 Hz. D. 1120 Hz. ----------------------------------------------- ----------- H T ---------- Trang 6/20 - Mã đ thi 485
 7. S GIÁO D C & ĐÀO T O HÀ N I Đ THI TH Đ I H C 2008 – 2009 Trư ng THPT Sóc Sơn Môn: V T LÝ (Th i gian làm bài 90 phút) Mã đ thi: 487 Đ có 50 câu g m 4 trang Câu 1. Hai ngu n sóng k t h p là hai ngu n sóng có cùng A. t n s , biên đ và đ l ch pha không đ i theo th i gian. B. t n s và đ l ch pha không đ i theo th i gian. C. t n s và biên đ . D. biên đ và đ l ch pha không đ i theo th i gian. Câu 2. Đ cao c a âm ph thu c y u t nào sau đây? A. Đ th dao đ ng c a ngu n âm. B. Đ đàn h i c a ngu n âm. C. Biên đ dao đ ng c a ngu n âm. D. T n s c a ngu n âm. Câu 3. Sóng d ng trên m t s i dây do s ch ng ch t c a hai sóng truy n theo chi u ngư c nhau: u1 = u0cos(kx + ωt) và u2 = u0cos(kx - ωt). Bi u th c nào sau đây bi u th sóng d ng trên dây y? A. u = 2u0sin(kx).cos(ωt). B. u = 2u0cos(kx).cos(ωt). C. u = u0sin(kx).cos(ωt). D. u = 2u0sin(kx - ωt). Câu 4. M t v t dao đ ng đi u hoà v i biên đ 4cm, c sau m t kho ng th i gian 1/4 giây thì đ ng năng l i b ng th năng. Quãng đư ng l n nh t mà v t đi đư c trong kho ng th i gian 1/6 giây là A. 8 cm. B. 6 cm. C. 2 cm. D. 4 cm. Câu 5. Dòng đi n xoay chi u là dòng đi n có A. chi u bi n thiên tu n hoàn theo th i gian. B. cư ng đ bi n thiên đi u hoà theo th i gian. C. chi u bi n thiên đi u hoà theo th i gian. D. cư ng đ bi n thiên theo th i gian. Câu 6. Trong m ch ch n sóng c a m t máy thu vô tuy n đi n, b cu n c m có đ t c m thay đ i t 1 mH đ n 25 mH. Đ m ch ch b t đư c các sóng đi n t có bư c sóng t 120 m đ n 1200 m thì b t đi n ph i có đi n d ng bi n đ i t A. 16 pF đ n 160 nF. B. 4 pF đ n 16 pF. C. 4 pF đ n 400 pF. D. 400 pF đ n 160 nF. Câu 7. Ch n câu sai khi nói v sóng d ng x y ra trên s i dây. A. Kho ng th i gian gi a hai l n s i dây du i th ng là n a chu kỳ. B. Khi x y ra sóng d ng không có s truy n năng lư ng. C. Hai đi m đ i x ng v i nhau qua đi m nút luôn dao đ ng cùng pha. D. Kho ng cách gi a đi m nút và đi m b ng li n k là m t ph n tư bư c sóng. Câu 8. Ch n câu sai khi nói v sóng đi n t . A. Sóng đi n t có th nhi u x , ph n x , khúc x , giao thoa. B. Có thành ph n đi n và thành ph n t bi n thiên vuông pha v i nhau. C. Sóng đi n t là sóng ngang. D. Sóng đi n t mang năng lư ng. Câu 9. Đ t m t đi n áp xoay chi u có t n s f thay đ i vào hai đ u đo n m ch RLC n i ti p thì th y khi f1 = 40 Hz và f2 = 90 Hz thì đi n áp hi u d ng đ t vào đi n tr R như nhau. Đ x y ra c ng hư ng trong m ch thì t n s ph i b ng A. 130 Hz. B. 27,7 Hz. C. 60 Hz. D. 50 Hz. Câu 10. Khi t ng h p hai dao đ ng đi u hoà cùng phương cùng t n s có biên đ thành ph n a và 3 a đư c biên đ t ng h p là 2a. Hai dao đ ng thành ph n đó π π A. vuông pha v i nhau. B. cùng pha v i nhau. C. l ch pha . D. l ch pha . 3 6 Câu 11. M ch dao đ ng g m m t cu n dây thu n c m có đ t c m L = 4 mH và m t t đi n có đi n dung C = 9 F, l y π2 = 10. Th i gian ng n nh t k t lúc cư ng đ dòng đi n qua cu n dây c c đ i đ n lúc cư ng đ dòng đi n qua cu n dây có giá tr b ng n a giá tr c c đ i là A. 6.10-4 s. B. 2.10-4 s. C. 4.10-4 s. D. 3.10-3 s. Trang 7/20 - Mã đ thi 485
 8. Câu 12. M t sóng cơ h c có biên đ A, bư c sóng λ. V n t c dao đ ng c c đ i c a ph n t môi trư ng b ng 3 l n t c đ truy n sóng khi A. λ = 2πA/3. B. λ = 2πA. C. λ = 3πA/4. D. λ = 3πA/2. Câu 13. M t con l c lò xo treo th ng đ ng g m v t có kh i lư ng 250 g và m t lò xo nh có đ c Mã 100 ng đ 487 N/m. Kích thích cho v t dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng v i biên đ 5 cm. Th i gian lò xo b giãn trong m t chu kì là π π π π A. ( s) . B. ( s) . C. (s ) . D. (s) . 10 15 5 30 π π π Câu 14. M t sóng cơ h c lan truy n trong m t môi trư ng v i phương trình u = 2 cos t − x + cm .  3 12 6 Trong đó x tính b ng mét(m), t tính b ng giây(s). T c đ lan truy n sóng là A. 4 cm/s. B. 2 m/s. C. 400 cm/s. D. 2 cm/s. Câu 15. Hi n tư ng c ng hư ng th hi n càng rõ nét khi A. biên đ c a l c cư ng b c nh . B. đ nh t c a môi trư ng càng l n. C. t n s c a l c cư ng b c l n. D. l c c n, ma sát c a môi trư ng nh . Câu 16. Trong m ch dao đ ng LC, hi u đi n th gi a hai b n t và cư ng đ dòng đi n ch y qua cu n dây bi n thiên đi u hoà A. khác t n s và cùng pha. B. cùng t n s và ngư c pha. C. cùng t n s và vuông pha. D. cùng t n s và cùng pha. Câu 17. Đ t đi n áp xoay chi u có tr hi u d ng U = 120 V t n s f = 60 Hz vào hai đ u m t bóng đèn huỳnh quang. Bi t đèn ch sáng lên khi đi n áp đ t vào đèn không nh hơn 60 2 V. T s th i gian đèn sáng và đèn t t trong 30 phút là A. 3 l n. B. 1/3 l n. C. 2 l n. D. 0,5 l n. Câu 18. Phát bi u nào sau đây v đ ng năng và th năng trong dao đ ng đi u hoà là không đúng? A. Th năng đ t giá tr c c ti u khi gia t c c a v t đ t giá tr c c ti u. B. Đ ng năng đ t giá tr c c đ i khi v t chuy n đ ng qua v trí cân b ng. C. Th năng đ t giá tr c c đ i khi t c đ c a v t đ t giá tr c c đ i. D. Đ ng năng đ t giá tr c c ti u khi v t m t trong hai v trí biên. Câu 19. Đ chu kì con l c đơn tăng thêm 5 % thì ph i tăng chi u dài nó thêm A. 10,25 %. B. 5,75%. C. 2,25%. D. 25%. Câu 20. Trong dao đ ng đi u hoà, gia t c bi n đ i A. tr pha π/2 so v i li đ . B. cùng pha v i so v i li đ . C. ngư c pha v i v n t c. D. s m pha π/2 so v i v n t c. Câu 21. Chi u m t tia sáng tr ng vào m t lăng kính có góc chi t quang A = 40 dư i góc t i h p. Bi t chi t su t c a lăng kính đ i v i ánh sáng đ và tím l n lư t là 1,62 và 1,68. Đ r ng góc quang ph c a tia sáng đó sau khi ló kh i lăng kính là A. 0,0150. B. 0,240. C. 0,24 rad. D. 0,015 rad. Câu 22. Ch n phương án sai. A. Các khí hay hơi áp su t th p khi b kích thích phát sáng s b c x quang ph v ch phát x . B. Quang ph không ph thu c vào tr ng thái t n t i c a các ch t. C. Quang ph v ch phát x là quang ph g m nh ng v ch màu riêng r n m trên m t n n t i. D. Quang ph v ch c a các nguyên t hoá h c khác nhau là không gi ng nhau. Câu 23. Đ t đi n áp xoay chi u u =U0 cosωt vào hai đ u m ch R, L, C trong đó ch có R thay đ i đư c. Đi u ch nh R đ công su t tiêu th trên m ch là c c đ i, lúc đó h s công su t đo n m ch b ng A. 0,71. B. 0,85. C. 1. D. 0,51. Câu 24. Tính ch t quan tr ng nh t c a tia Rơnghen đ phân bi t nó v i tia t ngo i và tia h ng ngo i là A. tác d ng m nh lên kính nh. B. gây ion hoá các ch t khí. C. kh năng đâm xuyên l n. D. làm phát quang nhi u ch t. Trang 8/20 - Mã đ thi 485
 9. Câu 25. Chi u đ ng th i hai b c x đơn s c có bư c sóng 0,4 µm; 0,48 µm vào hai khe c a thí nghi m Iâng. Bi t kho ng cách gi a hai khe là 1,2 mm, kho ng cách t hai khe t i màn là 3 m. Kho ng cách t vân trung tâm t i v trí g n nh t có màu cùng màu v i vân sáng trung tâm là A. 6 mm. B. 24 mm. C. 8 mm. D. 12 mm. Câu 26. M t ngu n sáng đi m phát ra đ ng th i m t b c x đơn s c màu đ bư c sóng λ1 = 640 nm và m t b c x màu l c, chi u sáng khe Y-âng . Trên màn quan sát, ngư i ta th y gi a hai vân sáng cùng màu v i vân chính gi a có 7 vân màu l c thì s vân màu đ gi a hai vân sáng nói trên là A. 4. B. 6. C. 5. D. 7. Mã đ 487 Câu 27. Đ i v i máy phát đi n xoay chi u m t pha có p c p c c, rôto quay n vòng/phút thì t n s dòng đi n f (Hz) do máy này phát ra tính b ng công th c 60n np p A. f = . B. f = np. C. f = . D. f = . p 60 n Câu 28. Trong vi c truy n t i đi n năng, đ gi m công su t tiêu hao trên đư ng dây k l n thì ph i A. gi m hi u đi n th k l n. B. tăng hi u đi n th k l n. C. gi m hi u đi n th k l n. D. tăng hi u đi n th k l n. Câu 29. Trong thí nghi m Iâng. Cho a = 1,2 mm; D = 2,4 m. Ngư i ta đo đư c kho ng cách t vân sáng b c 2 đ n vân sáng b c 5 cùng v m t phía so v i vân sáng trung tâm là 4,5 mm. Ngu n sáng đơn s c s d ng có bư c sóng λ là A. 0,45 µm. B. 7,50 µm. C. 0,75 µm. D. 0,50 µm. Câu 30. Trong quang ph v ch c a nguyên t hiđrô, v ch ng v i bư c sóng dài nh t trong dãy Lai-man λ1= 0,1216 m và v ch ng v i s chuy n êlectrôn t qu đ o M v qu đ o K có bư c sóng λ2 = 0,1026 m. Bư c sóng dài nh t trong dãy Ban-me là A. 0,4385 m. B. 0,5837 m. C. 0,6212 m. D. 0,6566 m. Câu 31. Hai cu n dây (R1, L1) và (R2, L2) m c n i ti p nhau và đ t vào hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng U. G i U1 và U2 là hi u đi n th hi u d ng c a cu n m t và cu n hai. Đi u ki n đ U = U1 + U2 là L1 L2 L1 L2 A. L1.L2 = R1.R2. B. L1 + L2 = R1 + R2. C. = . D. = . R1 R2 R2 R1 Câu 32. M t v t dao đ ng t t d n ch m. C sau m i chu kì, biên đ gi m 3%. Ph n năng lư ng c a con l c b m t đi trong m t dao đ ng toàn ph n là A. ≈ 6%. B. ≈ 3%. C. ≈ 94%. D. ≈ 9%. Câu 33. S phát sáng c a ngu n nào dư i đây là s phát quang? A. Bóng đèn xe máy. B. Ngôi sao băng. C. Hòn than h ng. D. Đèn LED. Câu 34. M t ch t có kh năng phát quang ánh sáng màu đ và màu l c. N u dùng tia t ngo i đ kích thích s phát quang c a ch t đó thì ánh sáng phát quang có th có màu nào? A. Màu lam. B. Màu đ . C. Màu vàng. D. Màu l c. Câu 35. M t kim lo i đư c đ t cô l p v đi n, có gi i h n quang đi n là λO = 0,6 µm. Chi u m t chùm tia t ngo i có bư c sóng λ = 0,2 µm vào b m t c a kim lo i đó. Xác đ nh đi n th c c đ i c a kim lo i nói trên. A. 4,14 V. B. 1,12 V. C. 3,02 V. D. 2,14 V. Câu 36. Kim lo i dùng làm catôt c a m t t bào quang đi n có công thoát electron A0 = 2,2 eV. Chi u vào catôt m t b c x đi n t thì x y ra quang đi n. Mu n tri t tiêu dòng quang đi n bão hoà ngư i ta ph i đ t vào Anôt và Catôt m t hi u đi n th hãm Uh = 0,4 V. Cho e = 1,6.10-19C; h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s. Gi i h n quang đi n c a Catôt và bư c sóng b c x kích thích là A. λ0 = 0,650 m; λ = 0,602 m. B. λ0 = 0,565 m; λ = 0,602 m. C. λ0 = 0,650 m; λ = 0,478 m. D. λ0 = 0,565 m; λ = 0,478 m. Câu 37. Hi u đi n th gi a an t và cat t c a t bào quang đi n v a đ đ tri t tiêu dòng quang đi n không ph thu c vào y u t nào sau đây? A. T n s c a ánh sáng kích thích. B. Cư ng đ chùm sáng kích thích. C. Bư c sóng c a ánh sáng kích thích. D. B n ch t kim lo i làm cat t. Câu 38. Trong m ch đi n xoay chi u RLC không phân nhánh có ZL>ZC. N u tăng t n s dòng đi n thì Trang 9/20 - Mã đ thi 485
 10. A. c m kháng gi m. B. cư ng đ hi u d ng không đ i. C. đ l ch pha c a đi n áp so v i dòng đi n tăng. D. dung kháng tăng. Câu 39. Hãy xác đ nh tr ng thái kích thích cao nh t c a các nguyên t hiđrô trong trư ng h p ngư i ta ch thu đư c 9 v ch quang ph phát x c a nguyên t hiđrô. A. Tr ng thái O. B. Tr ng thái N. C. Tr ng thái L. D. Tr ng thái M. Câu 40. M t đ ng cơ không đ ng b ba pha m c theo ki u hình sao. Bi t đi n áp dây là 381 V, cư ng đ dòng Id = 20 A và h s công su t m i cu n dây trong đ ng cơ là 0,80. Công su t tiêu th c a đ ng cơ là A. 3 520 W. B. 6 080 W. C. 10 560 W. D. 18 240 W. Câu 41. M t con l c đơn đư c treo trong m t thang máy. G i T là chu kì dao đ ng c a con l c khi thang Mã đ 487 máy đ ng yên, T' là chu kì dao đ ng c a con l c khi thang máy đi lên nhanh d n đ u v i gia t c g/10, ta có 11 11 10 9 A. T' = T . B. T' = T . C. T' = T . D. T' = T . 10 9 11 11 Câu 42. T ngu n S phát ra âm có công su t P không đ i và truy n v m i phương như nhau.Cư ng đ âm chu n I0 =10-12 W/m2. T i đi m A cách S m t đo n R1 = 1m , m c cư ng đ âm là L1 = 70 dB. T i đi m B cách S m t đo n R2 = 10 m , m c cư ng đ âm là A. 70 dB. B. Thi u d ki n đ xác đ nh. C. 7 dB. D. 50 dB. Câu 43. Trong thí nghi m giao thoa sóng trên m t nư c hai ngu n k t h p A, B cách nhau 12,5 cm dao đ ng ngư c pha v i t n s 10 Hz. T c đ truy n sóng trên m t nư c là 20 cm/s. S vân dao đ ng c c đ i trên m t nư c là A. 13. B. 15. C. 12. D. 11. Câu 44. Bư c sóng ng n nh t c a tia X mà m t ng Rơnghen có th phát ra là 1A0 . Hi u đi n th gi a anôt và catôt c a ng rơn ghen là A. 1,24 kV. B. 12,42 kV. C. 10,00 kV. D. 124,10 kV. Câu 45. M t s i dây đàn h i đư c treo th ng đ ng vào m t đi m c đ nh. Ngư i ta t o ra sóng d ng trên f2 dây v i t n s bé nh t là f1. Đ l i có sóng d ng, ph i tăng t n s t i thi u đ n giá tr f2. T s b ng f1 A. 4. B. 3. C. 6. D. 2. Câu 46. Tính ch t nào sau đây không có chung tia h ng ngo i và t ngo i A. đ u gây ra hi n tư ng quang đi n ngoài. B. đ u có tác d ng nhi t. C. là các b c x không nhìn th y. D. đ u có b n ch t là sóng đi n t . 10−4 Câu 47. M ch đi n (hình v ) có R=100 3 Ω ; C = F . Khi đ t vào AB m t đi n áp xoay chi u có t n s 2π π f = 50 Hz thì uAB và uAM l ch pha nhau . Giá tr L là 3 1 3 A. L = H. B. L = H. π π 3 2 C. L= H . D. L = H. π π Câu 48. M t v t treo vào lò xo làm nó giãn ra 4cm. L y π2 = 10, cho g = 10m/s2. T n s dao đ ng c a v t là A. 2,5Hz. B. 5,0Hz. C. 4,5Hz. D. 2,0Hz. Câu 49. Đ duy trì dao đ ng cho m t cơ h ta ph i A. làm nh n, bôi trơn đ gi m ma sát. B. tác d ng vào nó m t l c không đ i theo th i gian. C. tác d ng lên h m t ngo i l c tu n hoàn. D. cho h dao đ ng v i biên đ nh đ gi m ma sát. Câu 50. Tai ta c m nh n đư c âm thanh khác bi t c a các n t nh c Đô, Rê. Mi, Fa, Sol, La, Si khi chúng phát ra t m t nh c c nh t đ nh là do các âm thanh này có A. biên đ âm khác nhau. B. cư ng đ âm khác nhau. C. t n s âm khác nhau. D. âm s c khác nhau. Trang 10/20 - Mã đ thi 485
 11. ---------------------- Mã đ thi: 487------------------- Mã đ 487 Trang 11/20 - Mã đ thi 485
 12. S GIÁO D C & ĐÀO T O HÀ N I Đ THI TH Đ I H C 2008 – 2009 Trư ng THPT Sóc Sơn Môn: V T LÝ (Th i gian làm bài 90 phút) Mã đ thi: 403 Đ có 50 câu g m 4 trang Câu 1. Trong quang ph v ch c a nguyên t hiđrô, v ch ng v i bư c sóng dài nh t trong dãy Lai-man λ1= 0,1216 m và v ch ng v i s chuy n êlectrôn t qu đ o M v qu đ o K có bư c sóng λ2 = 0,1026 m. Bư c sóng dài nh t trong dãy Ban-me là A. 0,6212 m. B. 0,6566 m. C. 0,5837 m. D. 0,4385 m. Câu 2. M t đ ng cơ không đ ng b ba pha m c theo ki u hình sao. Bi t đi n áp dây là 381 V, cư ng đ dòng Id = 20 A và h s công su t m i cu n dây trong đ ng cơ là 0,80. Công su t tiêu th c a đ ng cơ là A. 3 520 W. B. 10 560 W. C. 6 080 W. D. 18 240 W. Câu 3. Hãy xác đ nh tr ng thái kích thích cao nh t c a các nguyên t hiđrô trong trư ng h p ngư i ta ch thu đư c 9 v ch quang ph phát x c a nguyên t hiđrô. A. Tr ng thái O. B. Tr ng thái M. C. Tr ng thái N. D. Tr ng thái L. Câu 4. Hai cu n dây (R1, L1) và (R2, L2) m c n i ti p nhau và đ t vào hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng U. G i U1 và U2 là hi u đi n th hi u d ng c a cu n m t và cu n hai. Đi u ki n đ U = U1 + U2 là L1 L2 L1 L2 A. L1.L2 = R1.R2. B. = . C. L1 + L2 = R1 + R2. D. = . R2 R1 R1 R2 Câu 5. Trong m ch đi n xoay chi u RLC không phân nhánh có ZL>ZC. N u tăng t n s dòng đi n thì A. cư ng đ hi u d ng không đ i. B. c m kháng gi m. C. đ l ch pha c a đi n áp so v i dòng đi n tăng. D. dung kháng tăng. Câu 6. Trong thí nghi m Iâng. Cho a = 1,2 mm; D = 2,4 m. Ngư i ta đo đư c kho ng cách t vân sáng b c 2 đ n vân sáng b c 5 cùng v m t phía so v i vân sáng trung tâm là 4,5 mm. Ngu n sáng đơn s c s d ng có bư c sóng λ là A. 0,50 µm. B. 0,75 µm. C. 7,50 µm. D. 0,45 µm. Câu 7. Ch n phương án sai. A. Các khí hay hơi áp su t th p khi b kích thích phát sáng s b c x quang ph v ch phát x . B. Quang ph v ch c a các nguyên t hoá h c khác nhau là không gi ng nhau. C. Quang ph không ph thu c vào tr ng thái t n t i c a các ch t. D. Quang ph v ch phát x là quang ph g m nh ng v ch màu riêng r n m trên m t n n t i. Câu 8. M t kim lo i đư c đ t cô l p v đi n, có gi i h n quang đi n là λO = 0,6 µm. Chi u m t chùm tia t ngo i có bư c sóng λ = 0,2 µm vào b m t c a kim lo i đó. Xác đ nh đi n th c c đ i c a kim lo i nói trên. A. 2,14 V. B. 4,14 V. C. 3,02 V. D. 1,12 V. Câu 9. Chi u m t tia sáng tr ng vào m t lăng kính có góc chi t quang A = 40 dư i góc t i h p. Bi t chi t su t c a lăng kính đ i v i ánh sáng đ và tím l n lư t là 1,62 và 1,68. Đ r ng góc quang ph c a tia sáng đó sau khi ló kh i lăng kính là A. 0,0150. B. 0,015 rad. C. 0,24 rad. D. 0,240. Câu 10. Hi u đi n th gi a an t và cat t c a t bào quang đi n v a đ đ tri t tiêu dòng quang đi n không ph thu c vào y u t nào sau đây? A. Cư ng đ chùm sáng kích thích. B. Bư c sóng c a ánh sáng kích thích. C. B n ch t kim lo i làm cat t. D. T n s c a ánh sáng kích thích. Câu 11. S phát sáng c a ngu n nào dư i đây là s phát quang? A. Ngôi sao băng. B. Đèn LED. C. Bóng đèn xe máy. D. Hòn than h ng. Câu 12. Tính ch t quan tr ng nh t c a tia Rơnghen đ phân bi t nó v i tia t ngo i và tia h ng ngo i là A. kh năng đâm xuyên l n. B. làm phát quang nhi u ch t. C. tác d ng m nh lên kính nh. D. gây ion hoá các ch t khí. Câu 13. M t ch t có kh năng phát quang ánh sáng màu đ và màu l c. N u dùng tia t ngo i đ kích thích s phát quang c a ch t đó thì ánh sáng phát quang có th có màu nào? Trang 12/20 - Mã đ thi 485
 13. A. Màu vàng. B. Màu lam. C. Màu đ . D. Màu l c. Câu 14. Chi u đ ng th i hai b c x đơn s c có bư c sóng 0,4 µm; 0,48 µm vào hai khe c a thí nghi m Iâng. Mã đ 403 Bi t kho ng cách gi a hai khe là 1,2 mm, kho ng cách t hai khe t i màn là 3 m. Kho ng cách t vân trung tâm t i v trí g n nh t có màu cùng màu v i vân sáng trung tâm là A. 8 mm. B. 12 mm. C. 24 mm. D. 6 mm. Câu 15. Đ t đi n áp xoay chi u u =U0 cosωt vào hai đ u m ch R, L, C trong đó ch có R thay đ i đư c. Đi u ch nh R đ công su t tiêu th trên m ch là c c đ i, lúc đó h s công su t đo n m ch b ng A. 0,51. B. 1. C. 0,85. D. 0,71. Câu 16. Trong thí nghi m giao thoa sóng trên m t nư c hai ngu n k t h p A, B cách nhau 12,5 cm dao đ ng ngư c pha v i t n s 10 Hz. T c đ truy n sóng trên m t nư c là 20 cm/s. S vân dao đ ng c c đ i trên m t nư c là A. 13. B. 12. C. 11. D. 15. Câu 17. Đ i v i máy phát đi n xoay chi u m t pha có p c p c c, rôto quay n vòng/phút thì t n s dòng đi n f (Hz) do máy này phát ra tính b ng công th c p 60n np A. f = . B. f = . C. f = . D. f = np. n p 60 Câu 18. Trong vi c truy n t i đi n năng, đ gi m công su t tiêu hao trên đư ng dây k l n thì ph i A. gi m hi u đi n th k l n. B. tăng hi u đi n th k l n. C. gi m hi u đi n th k l n. D. tăng hi u đi n th k l n. Câu 19. Kim lo i dùng làm catôt c a m t t bào quang đi n có công thoát electron A0 = 2,2 eV. Chi u vào catôt m t b c x đi n t thì x y ra quang đi n. Mu n tri t tiêu dòng quang đi n bão hoà ngư i ta ph i đ t vào Anôt và Catôt m t hi u đi n th hãm Uh = 0,4 V. Cho e = 1,6.10-19C; h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s. Gi i h n quang đi n c a Catôt và bư c sóng b c x kích thích là A. λ0 = 0,650 m; λ = 0,602 m. B. λ0 = 0,650 m; λ = 0,478 m. C. λ0 = 0,565 m; λ = 0,478 m. D. λ0 = 0,565 m; λ = 0,602 m. Câu 20. T ngu n S phát ra âm có công su t P không đ i và truy n v m i phương như nhau.Cư ng đ âm chu n I0 =10-12 W/m2. T i đi m A cách S m t đo n R1 = 1m , m c cư ng đ âm là L1 = 70 dB. T i đi m B cách S m t đo n R2 = 10 m , m c cư ng đ âm là A. 70 dB. B. 50 dB. C. Thi u d ki n đ xác đ nh. D. 7 dB. Câu 21. Đ chu kì con l c đơn tăng thêm 5 % thì ph i tăng chi u dài nó thêm A. 10,25 %. B. 5,75%. C. 2,25%. D. 25%. Câu 22. Hai ngu n sóng k t h p là hai ngu n sóng có cùng A. t n s và biên đ . B. t n s và đ l ch pha không đ i theo th i gian. C. t n s , biên đ và đ l ch pha không đ i theo th i gian. D. biên đ và đ l ch pha không đ i theo th i gian. Câu 23. Phát bi u nào sau đây v đ ng năng và th năng trong dao đ ng đi u hoà là không đúng? A. Th năng đ t giá tr c c ti u khi gia t c c a v t đ t giá tr c c ti u. B. Đ ng năng đ t giá tr c c ti u khi v t m t trong hai v trí biên. C. Đ ng năng đ t giá tr c c đ i khi v t chuy n đ ng qua v trí cân b ng. D. Th năng đ t giá tr c c đ i khi t c đ c a v t đ t giá tr c c đ i. Câu 24. Sóng d ng trên m t s i dây do s ch ng ch t c a hai sóng truy n theo chi u ngư c nhau: u1 = u0cos(kx + ωt) và u2 = u0cos(kx - ωt). Bi u th c nào sau đây bi u th sóng d ng trên dây y? A. u = u0sin(kx).cos(ωt). B. u = 2u0sin(kx).cos(ωt). C. u = 2u0sin(kx - ωt). D. u = 2u0cos(kx).cos(ωt). Câu 25. M t sóng cơ h c có biên đ A, bư c sóng λ. V n t c dao đ ng c c đ i c a ph n t môi trư ng b ng 3 l n t c đ truy n sóng khi A. λ = 2πA/3. B. λ = 2πA. C. λ = 3πA/4. D. λ = 3πA/2. Câu 26. Đ cao c a âm ph thu c y u t nào sau đây? A. Đ th dao đ ng c a ngu n âm. B. Đ đàn h i c a ngu n âm. Trang 13/20 - Mã đ thi 485
 14. C. Biên đ dao đ ng c a ngu n âm. D. T n s c a ngu n âm. Câu 27. Dòng đi n xoay chi u là dòng đi n có A. cư ng đ bi n thiên theo th i gian. B. chi u bi n thiên tu n hoàn theo th i gian. Mã đ 403 C. cư ng đ bi n thiên đi u hoà theo th i gian. D. chi u bi n thiên đi u hoà theo th i gian. Câu 28. M t con l c lò xo treo th ng đ ng g m v t có kh i lư ng 250 g và m t lò xo nh có đ c ng 100 N/m. Kích thích cho v t dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng v i biên đ 5 cm. Th i gian lò xo b giãn trong m t chu kì là π π π π A. (s) . B. ( s) . C. ( s) . D. (s ) . 30 15 10 5 Câu 29. Đ t đi n áp xoay chi u có tr hi u d ng U = 120 V t n s f = 60 Hz vào hai đ u m t bóng đèn huỳnh quang. Bi t đèn ch sáng lên khi đi n áp đ t vào đèn không nh hơn 60 2 V. T s th i gian đèn sáng và đèn t t trong 30 phút là A. 2 l n. B. 1/3 l n. C. 0,5 l n. D. 3 l n. Câu 30. Khi t ng h p hai dao đ ng đi u hoà cùng phương cùng t n s có biên đ thành ph n a và 3 a đư c biên đ t ng h p là 2a. Hai dao đ ng thành ph n đó π π A. l ch pha . B. cùng pha v i nhau. C. vuông pha v i nhau. D. l ch pha . 6 3 Câu 31. Đ t m t đi n áp xoay chi u có t n s f thay đ i vào hai đ u đo n m ch RLC n i ti p thì th y khi f1 = 40 Hz và f2 = 90 Hz thì đi n áp hi u d ng đ t vào đi n tr R như nhau. Đ x y ra c ng hư ng trong m ch thì t n s ph i b ng A. 27,7 Hz. B. 130 Hz. C. 50 Hz. D. 60 Hz. Câu 32. Hi n tư ng c ng hư ng th hi n càng rõ nét khi A. đ nh t c a môi trư ng càng l n. B. l c c n, ma sát c a môi trư ng nh . C. biên đ c a l c cư ng b c nh . D. t n s c a l c cư ng b c l n. Câu 33. Ch n câu sai khi nói v sóng d ng x y ra trên s i dây. A. Hai đi m đ i x ng v i nhau qua đi m nút luôn dao đ ng cùng pha. B. Kho ng th i gian gi a hai l n s i dây du i th ng là n a chu kỳ. C. Kho ng cách gi a đi m nút và đi m b ng li n k là m t ph n tư bư c sóng. D. Khi x y ra sóng d ng không có s truy n năng lư ng. π π π Câu 34. M t sóng cơ h c lan truy n trong m t môi trư ng v i phương trình u = 2 cos t − x + cm .  3 12 6 Trong đó x tính b ng mét(m), t tính b ng giây(s). T c đ lan truy n sóng là A. 2 m/s. B. 4 cm/s. C. 2 cm/s. D. 400 cm/s. Câu 35. Ch n câu sai khi nói v sóng đi n t . A. Có thành ph n đi n và thành ph n t bi n thiên vuông pha v i nhau. B. Sóng đi n t mang năng lư ng. C. Sóng đi n t có th nhi u x , ph n x , khúc x , giao thoa. D. Sóng đi n t là sóng ngang. Câu 36. Trong m ch ch n sóng c a m t máy thu vô tuy n đi n, b cu n c m có đ t c m thay đ i t 1 mH đ n 25 mH. Đ m ch ch b t đư c các sóng đi n t có bư c sóng t 120 m đ n 1200 m thì b t đi n ph i có đi n d ng bi n đ i t A. 400 pF đ n 160 nF. B. 4 pF đ n 400 pF. C. 16 pF đ n 160 nF. D. 4 pF đ n 16 pF. Câu 37. M ch dao đ ng g m m t cu n dây thu n c m có đ t c m L = 4 mH và m t t đi n có đi n dung C = 9 F, l y π2 = 10. Th i gian ng n nh t k t lúc cư ng đ dòng đi n qua cu n dây c c đ i đ n lúc cư ng đ dòng đi n qua cu n dây có giá tr b ng n a giá tr c c đ i là A. 6.10-4 s. B. 2.10-4 s. C. 3.10-3 s. D. 4.10-4 s. Câu 38. Trong m ch dao đ ng LC, hi u đi n th gi a hai b n t và cư ng đ dòng đi n ch y qua cu n dây bi n thiên đi u hoà A. khác t n s và cùng pha. B. cùng t n s và cùng pha. Trang 14/20 - Mã đ thi 485
 15. C. cùng t n s và ngư c pha. D. cùng t n s và vuông pha. Câu 39. Trong dao đ ng đi u hoà, gia t c bi n đ i A. s m pha π/2 so v i v n t c. B. tr pha π/2 so v i li đ . C. cùng pha v i so v i li đ . D. ngư c pha v i v n t c. Câu 40. M t v t dao đ ng đi u hoà v i biên đ 4cm, c sau m t kho ng th i gian 1/4 giây thì đ ng năng l i b ng th năng. Quãng đư ng l n nh t mà v t đi đư c trong kho ng th i gian 1/6 giây là Mã đ 403 A. 2 cm. B. 4 cm. C. 6 cm. D. 8 cm. Câu 41. Đ duy trì dao đ ng cho m t cơ h ta ph i A. làm nh n, bôi trơn đ gi m ma sát. B. tác d ng vào nó m t l c không đ i theo th i gian. C. tác d ng lên h m t ngo i l c tu n hoàn. D. cho h dao đ ng v i biên đ nh đ gi m ma sát. Câu 42. M t s i dây đàn h i đư c treo th ng đ ng vào m t đi m c đ nh. Ngư i ta t o ra sóng d ng trên f2 dây v i t n s bé nh t là f1. Đ l i có sóng d ng, ph i tăng t n s t i thi u đ n giá tr f2. T s b ng f1 A. 2. B. 3. C. 4. D. 6. Câu 43. M t con l c đơn đư c treo trong m t thang máy. G i T là chu kì dao đ ng c a con l c khi thang máy đ ng yên, T' là chu kì dao đ ng c a con l c khi thang máy đi lên nhanh d n đ u v i gia t c g/10, ta có 10 11 11 9 A. T' = T . B. T' = T . C. T' = T . D. T' = T . 11 9 10 11 Câu 44. M t ngu n sáng đi m phát ra đ ng th i m t b c x đơn s c màu đ bư c sóng λ1 = 640 nm và m t b c x màu l c, chi u sáng khe Y-âng . Trên màn quan sát, ngư i ta th y gi a hai vân sáng cùng màu v i vân chính gi a có 7 vân màu l c thì s vân màu đ gi a hai vân sáng nói trên là A. 6. B. 4. C. 5. D. 7. Câu 45. Tai ta c m nh n đư c âm thanh khác bi t c a các n t nh c Đô, Rê. Mi, Fa, Sol, La, Si khi chúng phát ra t m t nh c c nh t đ nh là do các âm thanh này có A. âm s c khác nhau. B. cư ng đ âm khác nhau. C. t n s âm khác nhau. D. biên đ âm khác nhau. 10−4 Câu 46. M ch đi n (hình v ) có R=100 3 Ω ; C = F . Khi đ t vào AB m t đi n áp xoay chi u có t n s 2π π f = 50 Hz thì uAB và uAM l ch pha nhau . Giá tr L là 3 3 2 A. L = H. B. L = H. π π 3 1 C. L= H . D. L = H. π π Câu 47. Bư c sóng ng n nh t c a tia X mà m t ng Rơnghen có th phát ra là 1A0 . Hi u đi n th gi a anôt và catôt c a ng rơn ghen là A. 124,10 kV. B. 12,42 kV. C. 10,00 kV. D. 1,24 kV. Câu 48. Tính ch t nào sau đây không có chung tia h ng ngo i và t ngo i A. đ u gây ra hi n tư ng quang đi n ngoài. B. đ u có b n ch t là sóng đi n t . C. là các b c x không nhìn th y. D. đ u có tác d ng nhi t. Câu 49. M t v t dao đ ng t t d n ch m. C sau m i chu kì, biên đ gi m 3%. Ph n năng lư ng c a con l c b m t đi trong m t dao đ ng toàn ph n là A. ≈ 94%. B. ≈ 6%. C. ≈ 3%. D. ≈ 9%. 2 2 Câu 50. M t v t treo vào lò xo làm nó giãn ra 4cm. L y π = 10, cho g = 10m/s . T n s dao đ ng c a v t là A. 2,5Hz. B. 5,0Hz. C. 4,5Hz. D. 2,0Hz. ---------------------- Mã đ thi: 403------------------- Trang 15/20 - Mã đ thi 485
 16. S GIÁO D C & ĐÀO T O HÀ N I Đ THI TH Đ I H C 2008 – 2009 Trư ng THPT Sóc Sơn Môn: V T LÝ (Th i gian làm bài 90 phút) Mã đ thi: 478 Đ có 50 câu g m 4 trang Câu 1. Đ chu kì con l c đơn tăng thêm 5 % thì ph i tăng chi u dài nó thêm A. 10,25 %. B. 5,75%. C. 2,25%. D. 25%. Câu 2. Hai ngu n sóng k t h p là hai ngu n sóng có cùng A. t n s và biên đ . B. t n s và đ l ch pha không đ i theo th i gian. C. t n s , biên đ và đ l ch pha không đ i theo th i gian. D. biên đ và đ l ch pha không đ i theo th i gian. Câu 3. Phát bi u nào sau đây v đ ng năng và th năng trong dao đ ng đi u hoà là không đúng? A. Th năng đ t giá tr c c ti u khi gia t c c a v t đ t giá tr c c ti u. B. Đ ng năng đ t giá tr c c ti u khi v t m t trong hai v trí biên. C. Đ ng năng đ t giá tr c c đ i khi v t chuy n đ ng qua v trí cân b ng. D. Th năng đ t giá tr c c đ i khi t c đ c a v t đ t giá tr c c đ i. Câu 4. Sóng d ng trên m t s i dây do s ch ng ch t c a hai sóng truy n theo chi u ngư c nhau: u1 = u0cos(kx + ωt) và u2 = u0cos(kx - ωt). Bi u th c nào sau đây bi u th sóng d ng trên dây y? A. u = u0sin(kx).cos(ωt). B. u = 2u0sin(kx).cos(ωt). C. u = 2u0sin(kx - ωt). D. u = 2u0cos(kx).cos(ωt). Câu 5. M t sóng cơ h c có biên đ A, bư c sóng λ. V n t c dao đ ng c c đ i c a ph n t môi trư ng b ng 3 l n t c đ truy n sóng khi A. λ = 2πA/3. B. λ = 2πA. C. λ = 3πA/4. D. λ = 3πA/2. Câu 6. Đ cao c a âm ph thu c y u t nào sau đây? A. Đ th dao đ ng c a ngu n âm. B. Đ đàn h i c a ngu n âm. C. Biên đ dao đ ng c a ngu n âm. D. T n s c a ngu n âm. Câu 7. Dòng đi n xoay chi u là dòng đi n có A. cư ng đ bi n thiên theo th i gian. B. chi u bi n thiên tu n hoàn theo th i gian. C. cư ng đ bi n thiên đi u hoà theo th i gian. D. chi u bi n thiên đi u hoà theo th i gian. Câu 8. M t con l c lò xo treo th ng đ ng g m v t có kh i lư ng 250 g và m t lò xo nh có đ c ng 100 N/m. Kích thích cho v t dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng v i biên đ 5 cm. Th i gian lò xo b giãn trong m t chu kì là π π π π A. (s) . B. ( s) . C. ( s) . D. (s ) . 30 15 10 5 Câu 9. Đ t đi n áp xoay chi u có tr hi u d ng U = 120 V t n s f = 60 Hz vào hai đ u m t bóng đèn huỳnh quang. Bi t đèn ch sáng lên khi đi n áp đ t vào đèn không nh hơn 60 2 V. T s th i gian đèn sáng và đèn t t trong 30 phút là A. 2 l n. B. 1/3 l n. C. 0,5 l n. D. 3 l n. Câu 10. Khi t ng h p hai dao đ ng đi u hoà cùng phương cùng t n s có biên đ thành ph n a và 3 a đư c biên đ t ng h p là 2a. Hai dao đ ng thành ph n đó π π A. l ch pha . B. cùng pha v i nhau. C. vuông pha v i nhau. D. l ch pha . 6 3 Câu 11. Đ t m t đi n áp xoay chi u có t n s f thay đ i vào hai đ u đo n m ch RLC n i ti p thì th y khi f1 = 40 Hz và f2 = 90 Hz thì đi n áp hi u d ng đ t vào đi n tr R như nhau. Đ x y ra c ng hư ng trong m ch thì t n s ph i b ng A. 27,7 Hz. B. 130 Hz. C. 50 Hz. D. 60 Hz. Câu 12. Hi n tư ng c ng hư ng th hi n càng rõ nét khi A. đ nh t c a môi trư ng càng l n. B. l c c n, ma sát c a môi trư ng nh . Trang 16/20 - Mã đ thi 485
 17. C. biên đ c a l c cư ng b c nh . D. t n s c a l c cư ng b c l n. Câu 13. Ch n câu sai khi nói v sóng d ng x y ra trên s i dây. Mã đ 478 A. Hai đi m đ i x ng v i nhau qua đi m nút luôn dao đ ng cùng pha. B. Kho ng th i gian gi a hai l n s i dây du i th ng là n a chu kỳ. C. Kho ng cách gi a đi m nút và đi m b ng li n k là m t ph n tư bư c sóng. D. Khi x y ra sóng d ng không có s truy n năng lư ng. π π π Câu 14. M t sóng cơ h c lan truy n trong m t môi trư ng v i phương trình u = 2 cos t − x + cm .  3 12 6 Trong đó x tính b ng mét(m), t tính b ng giây(s). T c đ lan truy n sóng là A. 2 m/s. B. 4 cm/s. C. 2 cm/s. D. 400 cm/s. Câu 15. Ch n câu sai khi nói v sóng đi n t . A. Có thành ph n đi n và thành ph n t bi n thiên vuông pha v i nhau. B. Sóng đi n t mang năng lư ng. C. Sóng đi n t có th nhi u x , ph n x , khúc x , giao thoa. D. Sóng đi n t là sóng ngang. Câu 16. Trong m ch ch n sóng c a m t máy thu vô tuy n đi n, b cu n c m có đ t c m thay đ i t 1 mH đ n 25 mH. Đ m ch ch b t đư c các sóng đi n t có bư c sóng t 120 m đ n 1200 m thì b t đi n ph i có đi n d ng bi n đ i t A. 400 pF đ n 160 nF. B. 4 pF đ n 400 pF. C. 16 pF đ n 160 nF. D. 4 pF đ n 16 pF. Câu 17. M ch dao đ ng g m m t cu n dây thu n c m có đ t c m L = 4 mH và m t t đi n có đi n dung C = 9 F, l y π2 = 10. Th i gian ng n nh t k t lúc cư ng đ dòng đi n qua cu n dây c c đ i đ n lúc cư ng đ dòng đi n qua cu n dây có giá tr b ng n a giá tr c c đ i là A. 6.10-4 s. B. 2.10-4 s. C. 3.10-3 s. D. 4.10-4 s. Câu 18. Trong m ch dao đ ng LC, hi u đi n th gi a hai b n t và cư ng đ dòng đi n ch y qua cu n dây bi n thiên đi u hoà A. khác t n s và cùng pha. B. cùng t n s và cùng pha. C. cùng t n s và ngư c pha. D. cùng t n s và vuông pha. Câu 19. Trong dao đ ng đi u hoà, gia t c bi n đ i A. s m pha π/2 so v i v n t c. B. tr pha π/2 so v i li đ . C. cùng pha v i so v i li đ . D. ngư c pha v i v n t c. Câu 20. M t v t dao đ ng đi u hoà v i biên đ 4cm, c sau m t kho ng th i gian 1/4 giây thì đ ng năng l i b ng th năng. Quãng đư ng l n nh t mà v t đi đư c trong kho ng th i gian 1/6 giây là A. 2 cm. B. 4 cm. C. 6 cm. D. 8 cm. Câu 21. Trong quang ph v ch c a nguyên t hiđrô, v ch ng v i bư c sóng dài nh t trong dãy Lai-man λ1= 0,1216 m và v ch ng v i s chuy n êlectrôn t qu đ o M v qu đ o K có bư c sóng λ2 = 0,1026 m. Bư c sóng dài nh t trong dãy Ban-me là A. 0,6212 m. B. 0,6566 m. C. 0,5837 m. D. 0,4385 m. Câu 22. M t đ ng cơ không đ ng b ba pha m c theo ki u hình sao. Bi t đi n áp dây là 381 V, cư ng đ dòng Id = 20 A và h s công su t m i cu n dây trong đ ng cơ là 0,80. Công su t tiêu th c a đ ng cơ là A. 3 520 W. B. 10 560 W. C. 6 080 W. D. 18 240 W. Câu 23. Hãy xác đ nh tr ng thái kích thích cao nh t c a các nguyên t hiđrô trong trư ng h p ngư i ta ch thu đư c 9 v ch quang ph phát x c a nguyên t hiđrô. A. Tr ng thái O. B. Tr ng thái M. C. Tr ng thái N. D. Tr ng thái L. Câu 24. Hai cu n dây (R1, L1) và (R2, L2) m c n i ti p nhau và đ t vào hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng U. G i U1 và U2 là hi u đi n th hi u d ng c a cu n m t và cu n hai. Đi u ki n đ U = U1 + U2 là L1 L2 L1 L2 A. L1.L2 = R1.R2. B. = . C. L1 + L2 = R1 + R2. D. = . R2 R1 R1 R2 Câu 25. Trong m ch đi n xoay chi u RLC không phân nhánh có ZL>ZC. N u tăng t n s dòng đi n thì A. cư ng đ hi u d ng không đ i. B. c m kháng gi m. Trang 17/20 - Mã đ thi 485
 18. C. đ l ch pha c a đi n áp so v i dòng đi n tăng. D. dung kháng tăng. Câu 26. Trong thí nghi m Iâng. Cho a = 1,2 mm; D = 2,4 m. Ngư i ta đo đư c kho ng cách t vân sáng b c 2 đ n vân sáng b c 5 cùng v m t phía so v i vân sáng trung tâm là 4,5 mm. Ngu n sáng đơn s c s d ng có bư c sóng λ là A. 0,50 µm. B. 0,75 µm. C. 7,50 µm. D. 0,45 µm. Mã đ 478 Câu 27. Ch n phương án sai. A. Các khí hay hơi áp su t th p khi b kích thích phát sáng s b c x quang ph v ch phát x . B. Quang ph v ch c a các nguyên t hoá h c khác nhau là không gi ng nhau. C. Quang ph không ph thu c vào tr ng thái t n t i c a các ch t. D. Quang ph v ch phát x là quang ph g m nh ng v ch màu riêng r n m trên m t n n t i. Câu 28. M t kim lo i đư c đ t cô l p v đi n, có gi i h n quang đi n là λO = 0,6 µm. Chi u m t chùm tia t ngo i có bư c sóng λ = 0,2 µm vào b m t c a kim lo i đó. Xác đ nh đi n th c c đ i c a kim lo i nói trên. A. 2,14 V. B. 4,14 V. C. 3,02 V. D. 1,12 V. 0 Câu 29. Chi u m t tia sáng tr ng vào m t lăng kính có góc chi t quang A = 4 dư i góc t i h p. Bi t chi t su t c a lăng kính đ i v i ánh sáng đ và tím l n lư t là 1,62 và 1,68. Đ r ng góc quang ph c a tia sáng đó sau khi ló kh i lăng kính là A. 0,0150. B. 0,015 rad. C. 0,24 rad. D. 0,240. Câu 30. Hi u đi n th gi a an t và cat t c a t bào quang đi n v a đ đ tri t tiêu dòng quang đi n không ph thu c vào y u t nào sau đây? A. Cư ng đ chùm sáng kích thích. B. Bư c sóng c a ánh sáng kích thích. C. B n ch t kim lo i làm cat t. D. T n s c a ánh sáng kích thích. Câu 31. S phát sáng c a ngu n nào dư i đây là s phát quang? A. Ngôi sao băng. B. Đèn LED. C. Bóng đèn xe máy. D. Hòn than h ng. Câu 32. Tính ch t quan tr ng nh t c a tia Rơnghen đ phân bi t nó v i tia t ngo i và tia h ng ngo i là A. kh năng đâm xuyên l n. B. làm phát quang nhi u ch t. C. tác d ng m nh lên kính nh. D. gây ion hoá các ch t khí. Câu 33. M t ch t có kh năng phát quang ánh sáng màu đ và màu l c. N u dùng tia t ngo i đ kích thích s phát quang c a ch t đó thì ánh sáng phát quang có th có màu nào? A. Màu vàng. B. Màu lam. C. Màu đ . D. Màu l c. Câu 34. Chi u đ ng th i hai b c x đơn s c có bư c sóng 0,4 µm; 0,48 µm vào hai khe c a thí nghi m Iâng. Bi t kho ng cách gi a hai khe là 1,2 mm, kho ng cách t hai khe t i màn là 3 m. Kho ng cách t vân trung tâm t i v trí g n nh t có màu cùng màu v i vân sáng trung tâm là A. 8 mm. B. 12 mm. C. 24 mm. D. 6 mm. Câu 35. Đ t đi n áp xoay chi u u =U0 cosωt vào hai đ u m ch R, L, C trong đó ch có R thay đ i đư c. Đi u ch nh R đ công su t tiêu th trên m ch là c c đ i, lúc đó h s công su t đo n m ch b ng A. 0,51. B. 1. C. 0,85. D. 0,71. Câu 36. M t v t dao đ ng t t d n ch m. C sau m i chu kì, biên đ gi m 3%. Ph n năng lư ng c a con l c b m t đi trong m t dao đ ng toàn ph n là A. ≈ 3%. B. ≈ 9%. C. ≈ 6%. D. ≈ 94%. Câu 37. Đ i v i máy phát đi n xoay chi u m t pha có p c p c c, rôto quay n vòng/phút thì t n s dòng đi n f (Hz) do máy này phát ra tính b ng công th c p 60n np A. f = . B. f = . C. f = . D. f = np. n p 60 Câu 38. Trong vi c truy n t i đi n năng, đ gi m công su t tiêu hao trên đư ng dây k l n thì ph i A. gi m hi u đi n th k l n. B. tăng hi u đi n th k l n. C. gi m hi u đi n th k l n. D. tăng hi u đi n th k l n. Câu 39. Kim lo i dùng làm catôt c a m t t bào quang đi n có công thoát electron A0 = 2,2 eV. Chi u vào catôt m t b c x đi n t thì x y ra quang đi n. Mu n tri t tiêu dòng quang đi n bão hoà ngư i ta ph i đ t vào Anôt và Catôt m t hi u đi n th hãm Uh = 0,4 V. Cho e = 1,6.10-19C; h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s. Gi i h n quang đi n c a Catôt và bư c sóng b c x kích thích là Trang 18/20 - Mã đ thi 485
 19. A. λ0 = 0,650 m; λ = 0,602 m. B. λ0 = 0,650 m; λ = 0,478 m. C. λ0 = 0,565 m; λ = 0,478 m. D. λ0 = 0,565 m; λ = 0,602 m. Câu 40. Tai ta c m nh n đư c âm thanh khác bi t c a các n t nh c Đô, Rê. Mi, Fa, Sol, La, Si khi chúng phát ra t m t nh c c nh t đ nh là do các âm thanh này có A. t n s âm khác nhau. B. âm s c khác nhau. C. biên đ âm khác nhau. D. cư ng đ âm khác nhau. Câu 41. M t v t treo vào lò xo làm nó giãn ra 4cm. L y π2 = 10, cho g = 10m/s2. T n s dao đ ng c a v t là A. 2,5Hz. B. 5,0Hz. C. 4,5Hz. D. 2,0Hz. Câu 42. Đ duy trì dao đ ng cho m t cơ h ta ph i Mã đ 478 A. tác d ng lên h m t ngo i l c tu n hoàn. B. làm nh n, bôi trơn đ gi m ma sát. C. tác d ng vào nó m t l c không đ i theo th i gian. D. cho h dao đ ng v i biên đ nh đ gi m ma sát. Câu 43. M t s i dây đàn h i đư c treo th ng đ ng vào m t đi m c đ nh. Ngư i ta t o ra sóng d ng trên f2 dây v i t n s bé nh t là f1. Đ l i có sóng d ng, ph i tăng t n s t i thi u đ n giá tr f2. T s b ng f1 A. 2. B. 6. C. 4. D. 3. Câu 44. T ngu n S phát ra âm có công su t P không đ i và truy n v m i phương như nhau.Cư ng đ âm chu n I0 =10-12 W/m2. T i đi m A cách S m t đo n R1 = 1m , m c cư ng đ âm là L1 = 70 dB. T i đi m B cách S m t đo n R2 = 10 m , m c cư ng đ âm là A. Thi u d ki n đ xác đ nh. B. 50 dB. C. 70 dB. D. 7 dB. Câu 45. M t con l c đơn đư c treo trong m t thang máy. G i T là chu kì dao đ ng c a con l c khi thang máy đ ng yên, T' là chu kì dao đ ng c a con l c khi thang máy đi lên nhanh d n đ u v i gia t c g/10, ta có 10 9 11 11 A. T' = T . B. T' = T . C. T' = T . D. T' = T . 11 11 10 9 Câu 46. M t ngu n sáng đi m phát ra đ ng th i m t b c x đơn s c màu đ bư c sóng λ1 = 640 nm và m t b c x màu l c, chi u sáng khe Y-âng . Trên màn quan sát, ngư i ta th y gi a hai vân sáng cùng màu v i vân chính gi a có 7 vân màu l c thì s vân màu đ gi a hai vân sáng nói trên là A. 7. B. 6. C. 4. D. 5. Câu 47. Bư c sóng ng n nh t c a tia X mà m t ng Rơnghen có th phát ra là 1A0 . Hi u đi n th gi a anôt và catôt c a ng rơn ghen là A. 10,00 kV. B. 124,10 kV. C. 1,24 kV. D. 12,42 kV. 10−4 Câu 48. M ch đi n (hình v ) có R=100 3 Ω ; C = F . Khi đ t vào AB m t đi n áp xoay chi u có t n s 2π π f = 50 Hz thì uAB và uAM l ch pha nhau . Giá tr L là 3 1 2 A. L = H. B. L = H. π π 3 3 C. L = H. D. L= H . π π Câu 49. Trong thí nghi m giao thoa sóng trên m t nư c hai ngu n k t h p A, B cách nhau 12,5 cm dao đ ng ngư c pha v i t n s 10 Hz. T c đ truy n sóng trên m t nư c là 20 cm/s. S vân dao đ ng c c đ i trên m t nư c là A. 11. B. 15. C. 13. D. 12. Câu 50. Tính ch t nào sau đây không có chung tia h ng ngo i và t ngo i A. đ u có b n ch t là sóng đi n t . B. là các b c x không nhìn th y. C. đ u gây ra hi n tư ng quang đi n ngoài. D. đ u có tác d ng nhi t. ---------------------- Mã đ thi: 478------------------- Trang 19/20 - Mã đ thi 485
 20. Trang 20/20 - Mã đ thi 485
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản