Đề thi thử đại học lần 6 môn toán khối phổ thông chuyên - đại học sư phạm Hà Nội

Chia sẻ: tacnep

Tài liệu tham khảo về Đề thi thử đại học lần 6 môn toán khối phổ thông chuyên - đại học sư phạm Hà Nội...

Nội dung Text: Đề thi thử đại học lần 6 môn toán khối phổ thông chuyên - đại học sư phạm Hà Nội

Khèi phæ th«ng chuyªn - §¹i häc s− ph¹m Hµ Néi
Thi thö §¹i häc lÇn 6 (ngµy 22/5/2011)
Thêi gian lµm bµi 180 phót
3 2
C©u I: Cho hµm sè y = x − 3mx + ( m − 1) x
1. T×m m ®Ó hµm sè ®¹t cùc tiÓu t¹i x = 2 vµ kh¶o s¸t vÏ ®å thÞ hµm sè víi gi¸ trÞ m võa t×m ®−îc.
k
2. BiÖn luËn theo k sè nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh : x2 − 2x − 2 =
x −1
C©u II
1. Gi¶I ph−¬ng tr×nh 6 sin x − 2 cos3 x = 5sin 2x.cos x
 x − y = 9 − x + 2y

2. Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh 
x ( x + 4y − 2 ) + y ( 4y + 2 ) = 41

3
x2 + 1

C©u III. TÝnh tÝch ph©n dx
x2
0


C©u IV. Cho tam gi¸c c©n MBC cã BMC = 120o . §−êng cao MH = a 2 .Trªn ®−êng th¼ng vu«ng gãc víi
( MBC ) t¹i M lÊy A,D n»m vÌ hai phÝa cña M sai cho tam gi¸c ABC ®Òu vµ tam gi¸c BDC vu«ng c©n t¹i D.
TÝnh thÓ tÝch khèi cÇu ngo¹i tiÕp h×nh chãp ABCD.

C©u V. Cho c¸c cÆp sè d−¬ng a,b,c tháa m·n a + b + c = 1. Chøng minh r»ng:
ab bc ca 3
+ + ≥
c + ab a + bc b + ca 4
C©u VI.
1 
1. Trong mÆt ph¼ng Oxy cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã giao ®iÓm hai ®−êng chÐo lµ M  ;0  , c¹nh AB cã
2 
ph−¬ng tr×nh x – 2y + 2 = 0 ; AB = 2 AD. T×m täa ®é c¸c ®Ønh cña h×nh ch÷ nhËt biÕt ®Ønh A cã hoµnh
®é d−¬ng.
2. Trong Oxyz cho mÆt ph¼ng (P): 3x + 2y – z + 4 = 0 vµ M (2;2;0) . T×m ®iÓm N sao cho MN vu«ng
gãc víi (P) vµ N c¸ch ®Òu gèc O vµ mÆt ph¼ng (P).
z12
π π
C©u VII. Cho c¸c sè phøc z1 = − 3 + i, z 2 = cos   − i sin   . ViÕt d¹ng ®¹i sè cña sè phøc z = 1
z12
8 8 2
megasharesvn.com - tacneplong
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản