Đề thi thử đại học lần 6 môn toán khối phổ thông chuyên - đại học sư phạm Hà Nội

Chia sẻ: Tran Long Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
205
lượt xem
47
download

Đề thi thử đại học lần 6 môn toán khối phổ thông chuyên - đại học sư phạm Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Đề thi thử đại học lần 6 môn toán khối phổ thông chuyên - đại học sư phạm Hà Nội...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học lần 6 môn toán khối phổ thông chuyên - đại học sư phạm Hà Nội

  1. Khèi phæ th«ng chuyªn - §¹i häc s− ph¹m Hµ Néi Thi thö §¹i häc lÇn 6 (ngµy 22/5/2011) Thêi gian lµm bµi 180 phót 3 2 C©u I: Cho hµm sè y = x − 3mx + ( m − 1) x 1. T×m m ®Ó hµm sè ®¹t cùc tiÓu t¹i x = 2 vµ kh¶o s¸t vÏ ®å thÞ hµm sè víi gi¸ trÞ m võa t×m ®−îc. k 2. BiÖn luËn theo k sè nghiÖm cña ph−¬ng tr×nh : x2 − 2x − 2 = x −1 C©u II 1. Gi¶I ph−¬ng tr×nh 6 sin x − 2 cos3 x = 5sin 2x.cos x  x − y = 9 − x + 2y  2. Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh  x ( x + 4y − 2 ) + y ( 4y + 2 ) = 41  3 x2 + 1 ∫ C©u III. TÝnh tÝch ph©n dx x2 0 C©u IV. Cho tam gi¸c c©n MBC cã BMC = 120o . §−êng cao MH = a 2 .Trªn ®−êng th¼ng vu«ng gãc víi ( MBC ) t¹i M lÊy A,D n»m vÌ hai phÝa cña M sai cho tam gi¸c ABC ®Òu vµ tam gi¸c BDC vu«ng c©n t¹i D. TÝnh thÓ tÝch khèi cÇu ngo¹i tiÕp h×nh chãp ABCD. C©u V. Cho c¸c cÆp sè d−¬ng a,b,c tháa m·n a + b + c = 1. Chøng minh r»ng: ab bc ca 3 + + ≥ c + ab a + bc b + ca 4 C©u VI. 1  1. Trong mÆt ph¼ng Oxy cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã giao ®iÓm hai ®−êng chÐo lµ M  ;0  , c¹nh AB cã 2  ph−¬ng tr×nh x – 2y + 2 = 0 ; AB = 2 AD. T×m täa ®é c¸c ®Ønh cña h×nh ch÷ nhËt biÕt ®Ønh A cã hoµnh ®é d−¬ng. 2. Trong Oxyz cho mÆt ph¼ng (P): 3x + 2y – z + 4 = 0 vµ M (2;2;0) . T×m ®iÓm N sao cho MN vu«ng gãc víi (P) vµ N c¸ch ®Òu gèc O vµ mÆt ph¼ng (P). z12 π π C©u VII. Cho c¸c sè phøc z1 = − 3 + i, z 2 = cos   − i sin   . ViÕt d¹ng ®¹i sè cña sè phøc z = 1 z12 8 8 2 megasharesvn.com - tacneplong

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản