ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY MÔN VẬT LÝ

Chia sẻ: bupbelen

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học lần ii trường thpt chuyên lương văn tụy môn vật lý', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY MÔN VẬT LÝ

TRƯỜNG THPT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II
CHUYÊN
MÔN VẬT LÝ
LƯƠNG VĂN
TỤYCâu 1: Chùm ánh sáng trắng phát ra từ một đèn dây tóc,
truyền qua một ống thuỷ tinh chứa khí hidro ở áp suất thấp,
rồi chiếu vào khe của máy quang phổ lăng kính thì trên tấm
kính ảnh của buồng ảnh sẽ thu được

A. bốn vạch màu trên nền tối

B. quang phổ liên tục nhưng trên đó có một số vạch tối

C. các vạch màu sáng, tối xen kẽ nhau.

D. một dải có màu liên tục từ đỏ đến tím

Câu 2: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do
(dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. Điện tích cực đại
trên tụ điện là 10−9 C. Khi cường độ dòng điện trong mạch
bằng 6.10−6 A thì điện tích trên tụ điện là

A. 8.10−10C B. 2.10−10C C. 4.10−10C D. 6.10−10C


Trang 1/18 - Mã đề thi 504
Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Iâng,
nguồn S phát ba ánh sáng đơn sắc : màu cam 1 =600nm;
màu lục 2 = 500nm; màu tím 3 = 400nm. giữa hai vân sáng
liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm có 9 cực đại giao
thoa của ánh sáng cam.Số cực đại giao thoa của ánh sang lục
và tím giữa hai vân sang liên tiếp nói trên là:

A. 13 cực đại lục; 15 cực đại tím B. 12 cực đại lục; 15 cực
đại tím

C. 11 cực đại lục; 14 cực đại tím D. 14 cực đại lục; 12 cực
đại tím

Câu 4: Một phôtôn ánh sáng có năng lượng  khi truyền
trong chân không. khi truyền qua một môi trường vật chất
với bước sóng  thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đối
phôtôn đó bằng bao nhiêu?( h là hằng số planck, c là vận tốc
ánh sáng trong chân không )

A. n = hc/ B. n = /hc C. n = c / h D. n = h/c

Câu 5: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng trắng
có bước sóng từ 0,4μm đến 0,76 μm, bề rộng quang phổ
bậc 3 là 2,16mm và khoảng cách từ mặt phẳng hai khe S1,
S2 đến màn là 1,9m. Khoảng cách giữa hai khe S1, S2 là
Trang 2/18 - Mã đề thi 504
A. a = 0,95mm B. a = 0,9mm C. a = 1,2mm
D. a = 0,75mm

Câu 6: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta
sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của
sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) biến thiên theo thời
gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần.Khi dao
động âm tần thực hiện 2 dao động toàn phần thì dao động
cao tần thực hiện được 1800 dao động toàn phần. Nếu tần số
sóng mang là 0,9MHz thì dao động âm tần có có tần số là

A. 2000 Hz. B. 0,1 MHz. C. 900 Hz. D. 1KHz.

Câu 7: Một sợi dây AB dài 1m có đầu A cố định, đầu B gắn
với một cần rung có thể rung với tần số f thay đổi được.Trên
dây có sóng dừng, B được coi là một nút sóng.Khi tần số f
tăng thêm 20Hz thì số nút song trên dây tăng thêm 4 nút.
Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 10m/s B. 12m/s C. 15m/s D. 22m/s

Từ thông qua một vòng dây dẫn là
Câu 8:
2.102 

. Biểu thức của suất điện động cảm ứng
cos  100 t   Wb 

 4


xuất hiện trong vòng dây này là

Trang 3/18 - Mã đề thi 504


A. B. e  2 sin  100 t   (V )
e  2 sin100 t (V )
4

C. D. e  2 sin  100 t   (V )
e  2 sin100 t (V )
4Câu 9: Một hạt có năng lượng nghỉ gấp 4 lần động năng của
nó. Cho c =3.108m/s. Hạt chuyển động với tốc độ

A. 1,8.105 km/s .B. 5,0.108 C. 5,0.105 m/s. D. 2,4.105
km/s.

Câu 10: Khi một chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ nước ra
không khí thì

A. Bước sóng sóng giảm, vận tốc tăng, tần số không đổi

B. Vận tốc không đổi, tần số không đổi,bước sóng tăng.

C. Tần số không đổi,bước sóng tăng,vận tốc tăng.

D. Tần số không đổi,bước sóng giảm,vận tốc không đổi.

Câu 11: Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc
α0 tại nơi có gia tốc trọng trường là g.Khi đi qua vị trí thấp
nhất, gia tốc của vật có độ lớn

C. g(α0)2
A. 0 B. g D. gα0Trang 4/18 - Mã đề thi 504
Câu 12: Mạch dao động LC thực hiện dao động điều hòa.
Biết khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc năng lượng điện
trường bằng năng lượng từ trường đến khi năng lượng điện
là 10-8s. Chu kì của dao động điện từ
2
Q0
trường có giá trị 4C

trong mạch là

A. 8.10-8s B. 4.10-8s C. 10-8s D. 2.10-8s

Câu 13: Hãy xác định trạng thái kích thích cao nhất của các
nguyên tử Hyđrô trong trường hợp người ta chỉ thu được 6
vạch quang phổ phát xạ của nguyên tử Hyđrô

A. Trạng thái O B. Trạng thái N C. Trạng
thái M D. Trạng thái L

Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe
Iâng trong không khí người ta thấy tại M trên màn có vân
sáng bậc 3.Nếu nhúng toàn bộ hệ thống vào trong nước có
chiết suất n = 4/3 thì tại M ta thu được vân loại gì?

A. Vân tối thứ 6 tính từ vân trung tâm B. Vân sáng bậc 4

C. Vân sáng bậc 6 D. Vân tối thứ 4 tính từ vân
trung tâmTrang 5/18 - Mã đề thi 504
Câu 15: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao
động điều hoà theo phương vuông góc với mặt nước với tần
số 50Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng
tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 9cm trên nửa
đường thẳng xuất phát từ S luôn dao động cùng pha với
nhau. Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi trong khoảng từ
70cm/s đến 80cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 80cm/s. B. 72cm/s. C. 70cm/s. D. 75cm/s.

Câu 16: Trong việc truyền tải điện năng, để giảm công suất
tiêu hao trên đường dây k lần thì trước khi đưa dòng điên lên
dây tải phải:

A. Giảm điện áp k lần. B. Tăng điện áp k lần.

C. Giảm điện áp k2 lần. D. Tăng điện áp lần.
k


Câu 17: Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 50,
đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh
sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm
tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt
bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc
tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của
lăng kính xấp xỉ bằng
Trang 6/18 - Mã đề thi 504
A. 3,4160. B. 12,3120. C. 0,2100 D. 0,3360.

Câu 18: Cho đoạn mạch RLC với điện dung C có thể thay
đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay
chiều ổn định. Điều chỉnh C : khi ZC = 50Ω thì công suất
tiêu thụ trên mạch lớn nhất; khi ZC = 60Ω thì điện áp hiệu
dụng trên tụ điện là lớn nhất.Điện trở R có giá trị xấp xỉ
bằng

A. 25,0Ω B. 24,2Ω C. 22,4Ω D. 32,0Ω.

Câu 19: Một mạch điện xoay chiều gồm các linh kiện lý
tưởng R, L, C mắc nối tiếp, điện trở R có thể thay đổi. Đặt
0 = . Hỏi cần phải đặt vào mạch một hiệu điện thế xoay

chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, có tần số góc  bằng
bao nhiêu để hiệu điện thế URL không phụ thuộc vào R?

A. =2 0 B. =  C. = 0 D. = 0
0
2
2


Câu 20: So với hạt nhân , hạt nhân có nhiều hơn
29 40
Si Ca
14 20
A. 5 nơtrôn và 12 prôtôn. B. 11 nơtrôn và 6 prôtôn.

C. 5 nơtrôn và 6 prôtôn. D. 6 nơtrôn và 5 prôtôn.Trang 7/18 - Mã đề thi 504
Câu 21: Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ
điện với điện dung C và cuộn cảm với độ tự cảm L, thu được
sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện từ
có bước sóng 40 m, người ta ghép thêm với tụ điện của mạch
dao động trên một tụ điện có điện dung C' .Cách ghép và giá
trị C’ là

A. ghép song song; C' = 3C B. ghép nối tiếp; C' = 3C

C. ghép nối tiếp; C' = C D. ghép song song; C' = C

Câu 22: Trong thí nghiệm Young , khoảng cách giữa 9 vân
sáng liên tiếp là L. Dịch chuyển màn 36cm theo phương
vuông góc với màn thì khoảng cách giữa 11 vân sáng liên
tiếp cũng là L. Khoảng cách giữa màn và hai khe lúc đầu là:

A. 1,5m B. 2,5m C. 2m D. 1,8m

Câu 23: Tia tử ngoại không có tính chất nào sau đây

A. ion hoá không khí B. huỷ diệt tế bào

C. Tác dụng nhiệt. D. đâm xuyên qua gỗ,giấy

Câu 24: Đặt vào hai đầu một đoạn mạch gồm một cuộn dây
thuần cảm có độ tự cảm L = (H) mắc nối tiếp với tụ điện
1/ 

có điện dung C = (F) một điện áp xoay chiều luôn có
104 / 2

Trang 8/18 - Mã đề thi 504
biêu thức u = U0cos(100  t -  / 6 )V. Biết tại thời điểm nào
đó điện áp giữa hai đầu mạch là 100 3 V thì cường độ dòng
điện qua mạch là 1A. Biểu thức cường độ dòng điện trong
mạch là

A. B. i =2cos(100 πt+  /3)A.
2 c o s ( 1 0 0 π t-  /2 )A .
i= 2
C. D.
i = 2 c o s(1 0 0 πt+  /6 )A . 2 c o s( 1 0 0 π t-  /6 )A .
i= 2Câu 25: Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng
là AX, AY, AZ với AY = 2AX = 0,2AZ. Biết năng lượng liên
kết của từng hạt nhân tương ứng là ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản