Đề thi thử đại học môn Hóa 2009 - THPT Lục Nam (Mã đề 184)

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
95
lượt xem
33
download

Đề thi thử đại học môn Hóa 2009 - THPT Lục Nam (Mã đề 184)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hóa 2009 - thpt lục nam (mã đề 184)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Hóa 2009 - THPT Lục Nam (Mã đề 184)

  1. Tr−êng THPT Lôc Nam §Ò Thi thö tr¾c nghiÖm §¹i häc th¸ng 11/2007 B c Giang m«n Ho¸ häc (§Ò thi cã 4 trang) Thêi gian l m b i 90 phót - Sè c©u tr¾c nghiÖm: 50 c©u. M· ®Ò thi 184 Hä, tªn thÝ sinh:............................................................................. Sè b¸o danh: ................................................................................... C©u 1: Khi nguyªn tö nh−êng electron ®Ó trë th nh ion cã: A. ®iÖn tÝch d−¬ng v cã nhiÒu proton h¬n. B. ®iÖn tÝch d−¬ng v sè proton kh«ng ®æi C. ®iÖn tÝch ©m v sè proton kh«ng ®æi. D. ®iÖn tÝch ©m v cã nhiÒu proton h¬n. C©u 2: Cho 3,87 gam hçn hîp kim lo¹i Mg, Al v o 250 ml dung dÞch X chøa hai axit HCl 1M v H2SO4 0,5M thu ®−îc dung dÞch B v 4,368 lit khÝ H2 (®ktc). KÕt luËn n o sau ®©y l ®óng: A. dung dÞch B kh«ng cßn d− axit. B. trong B chøa 0,11 mol ion H+. C. trong B cßn d− kim lo¹i. D. B l dung dÞch muèi C©u 3: Cho 15,0 gam mét axit cacboxylic no, ®¬n chøc X t¸c dông víi 150 ml dung dÞch NaOH 2M, sau ph¶n øng, c« c¹n dung dÞch thu ®−îc 22,5 gam chÊt r¾n khan. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X l : A. CH3COOH. B. C2H5COOH. C. C3H7COOH. D. HCOOH. C©u 4: Cho mét mÈu Na v o 100 ml dung dÞch HCl 1M, kÕt thóc thÝ nghiÖm thu ®−îc 2,24 lÝt khÝ (ë ®ktc). Khèi l−îng miÕng Na ® dïng l A. 4,6 gam. B. 0,46 gam. C. 2,3 gam. D. 9,2 gam. C©u 5: Trén dung dÞch NaHCO3 víi dung dÞch NaHSO4 theo tØ lÖ sè mol 1 : 1 råi ®un nãng. Sau ph¶n øng thu ®−îc dung dÞch X cã A. pH > 7. B. pH < 7. C. pH = 7. D. pH = 14. C©u 6: Nhóng mét thanh nh«m nÆng 50 gam v o 400 ml dung dÞch CuSO4 0,5M. Sau mét thêi gian, lÊy thanh nh«m ra, röa nhÑ, l m kh« c©n ®−îc 51,38 gam (gi¶ sö tÊt c¶ Cu tho¸t ra ®Òu b¸m v o thanh nh«m). Khèi l−îng Cu t¹o th nh l A. 0,64 gam. B. 1,38 gam. C. 1,92 gam. D. 2,56 gam. C©u 7: Khi cho bét Zn (d−) v o dung dÞch HNO3 thu ®−îc hçn hîp khÝ A gåm N2O v N2. Khi ph¶n øng kÕt thóc, cho thªm NaOH v o l¹i thÊy gi¶i phãng hçn hîp khÝ B. Hçn hîp khÝ B l A. H2, NO2. B. H2, NH3. C. N2, N2O. D. NO, NO2. C©u 8: Chia 0,6 mol hçn hîp hai axit h÷u c¬ no th nh 2 phÇn b»ng nhau. PhÇn 1 ®èt ch¸y ho n to n thu ®−îc 11,2 lÝt khÝ CO2 (ë ®ktc). §Ó trung ho ho n to n phÇn 2 cÇn 250 ml dung dÞch NaOH 2M. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña hai axit l : A. CH3-COOH, CH2=CH-COOH. B. H-COOH, HOOC-COOH. C. CH3-COOH, HOOC-COOH. D. H-COOH, CH3-CH2-COOH. C©u 9: Dung dÞch n−íc cña chÊt X l m quú tÝm ng¶ m u xanh, cßn dung dÞch n−íc cña chÊt Y kh«ng l m ®æi m u quú tÝm. Trén lÉn dung dÞch cña hai chÊt l¹i th× xuÊt hiÖn kÕt tña. A v B cã thÓ l A. NaOH v K2SO4. B. K2CO3 v Ba(NO3)2. C. KOH v FeCl3. D. Na2CO3 v KNO3. C©u 10: §èt ch¸y 14,6 gam mét axit cacboxylic no, ®a chøc m¹ch hë, kh«ng ph©n nh¸nh thu ®−îc 0,6 mol CO2 v 0,5 mol H2O. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña axit l : A. HOOC-CH2-COOH. B. HOOC-CH2-CH2-COOH. C. HOOC-(CH2)3-COOH. D. HOOC-(CH2)4-COOH. C©u 11: ChÊt X cã c«ng thøc ph©n tö C4H8O2 khi t¸c dông víi dung dÞch NaOH sinh ra chÊt Y cã c«ng thøc C4H7O2Na. X thuéc lo¹i chÊt n o sau ®©y? A. Axit. B. An®ehit. C. Este. D. Ancol. C©u 12: Hai nguyªn tè X v Y ®øng kÕ tiÕp nhau trong mét chu k× cã tæng sè h¹t mang ®iÖn trong hai h¹t nh©n l 25. VÞ trÝ cña X v Y trong B¶ng tuÇn ho n l A. Chu k× 3 v c¸c nhãm IA v IIA (ph©n nhãm chÝnh nhãm I v II). B. Chu k× 2 v c¸c nhãm IA v IIA (ph©n nhãm chÝnh nhãm I v II). C. Chu k× 3 v c¸c nhãm IIIA v IVA (ph©n nhãm chÝnh nhãm III v IV). D. Chu k× 3 v c¸c nhãm IIA v IIIA (ph©n nhãm chÝnh nhãm II v III). M ®Ò thi 184 1
  2. C©u 13: Lªn men a gam glucoz¬ víi hiÖu suÊt 90%, l−îng CO2 sinh ra hÊp thô hÕt v o dung dÞch n−íc v«i trong thu ®−îc 10 gam kÕt tña v khèi l−îng dung dÞch gi¶m ®i 3,4 gam. TÝnh a? A. 13,5 gam. B. 20,0 gam. C. 15,0 gam. D. 30,0 gam. C©u 14: Cho mét l−îng hçn hîp CuO v Fe2O3 tan hÕt trong dung dÞch HCl d− thu ®−îc hai muèi cã tØ lÖ mol 1 : 1. PhÇn tr¨m khèi l−îng cña CuO v Fe2O3 trong hçn hîp lÇn l−ît l : A. 50% v 50%. B. 40% v 60%. C. 30% v 70%. D. 67,7% v 33,3%. C©u 15: Cho 16,2 gam kim lo¹i M (ho¸ trÞ kh«ng ®æi) t¸c dung víi 0,15 mol O2. Ho tan chÊt r¾n sau ph¶n øng b»ng dung dÞch HCl d− thÊy bay ra 13,44 lÝt H2 (®ktc). X¸c ®Þnh kim lo¹i M? A. Ca. B. Mg. C. Al. D. Zn. C©u 16: Cho 24,4 gam hçn hîp Na2CO3, K2CO3 t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch BaCl2. Sau ph¶n øng thu ®−îc 39,4 gam kÕt tña. Läc t¸ch kÕt tña, c« c¹n dung dÞch th× thu ®−îc bao nhiªu gam muèi clorua khan? A. 2,66 gam. B. 22,6 gam. C. 6,26 gam. D. 26,6 gam. C©u 17: R−îu X m¹ch hë cã sè nguyªn tö cacbon b»ng sè nhãm chøc. Cho 12,4 gam r−îu X t¸c dông víi Na d− thu ®−îc 4,48 lÝt khÝ (ë ®ktc). C«ng thøc cÊu t¹o cña X l A. CH3OH. B. CH2OH-CHOH-CH2OH. C. CH2OH-CH2OH. D. C2H5OH. C©u 18: §èt ch¸y 1 lÝt hîp chÊt h÷u c¬ X cÇn 1 lÝt O2 chØ thu ®−îc 1 lÝt CO2 v 1 lÝt h¬i n−íc. C¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë cïng ®iÒu kiÖn. X l A. an®ehit fomic. B. r−îu metylic. C. axit fomic. D. metan. C©u 19: Cã ba chÊt láng kh«ng m ®ùng trong 3 lä mÊt nh n l r−îu etylic, phenol, axit fomic. §Ó nhËn biÕt 3 chÊt láng trªn cã thÓ dïng c¸c thuèc thö n o d−íi ®©y? A. Qu× tÝm v dung dÞch brom. B. Dung dÞch NaHCO3 v Na. C. Qu× tÝm v dung dÞch NaHCO3. D. Cu(OH)2 v Na. C©u 20: Oxit cña mét kim lo¹i cã chøa 40% oxi vÒ khèi l−îng. Trong sunfua cña kim lo¹i ®ã th× l−u huúnh chiÕm phÇn tr¨m theo khèi l−îng l : A. 80%. B. 57,14% C. 43,27% D. 20% C©u 21: Cã bao nhiªu ®ång ph©n l hîp chÊt th¬m cã c«ng thøc ph©n tö C8H10O t¸c dông ®−îc víi Na, kh«ng t¸c dông víi NaOH v kh«ng l m mÊt m u dung dÞch Br2 ? A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. C©u 22: Trong phßng thÝ nghiÖm, khÝ CO2 ®−îc ®iÒu chÕ tõ CaCO3 v dung dÞch HCl th−êng bÞ lÉn khÝ hi®ro clorua v h¬i n−íc. §Ó thu ®−îc khÝ CO2 gÇn nh− tinh khiÕt ng−êi ta dÉn hçn hîp khÝ lÇn l−ît qua hai b×nh ®ùng c¸c dung dÞch n o trong c¸c dung dÞch d−íi ®©y? A. NaOH, H2SO4 ®Æc. B. NaHCO3, H2SO4 ®Æc. C. Na2CO3, NaCl. D. H2SO4 ®Æc, Na2CO3. C©u 23: Theo ®Þnh nghÜa míi vÒ axit-baz¬, c¸c chÊt v ion thuéc d y n o d−íi ®©y l l−ìng tÝnh? A. CO32−, CH3COO−. B. ZnO, Al2O3, HSO4−, NH4+. + C. NH4 , HCO3 , CH3COO . − − D. ZnO, Al2O3, HCO3−, H2O. n CO2 C©u 24: Khi ®èt ch¸y ho n to n mét r−îu thu ®−îc CO2 v H2O víi tØ lÖ sè mol < 1 (trong cïng n H2O ®iÒu kiÖn), r−îu ®ã l A. r−îu no, ®¬n chøc. B. r−îu no. C. r−îu kh«ng no, ®a chøc. D. r−îu kh«ng no cã mét nèi ®«i trong ph©n tö. C©u 25: Oxi ho¸ 4,0 gam r−îu ®¬n chøc X b»ng O2 (xóc t¸c, to) thu ®−îc 5,6 gam hçn hîp Y gåm an®ehit, r−îu d− v n−íc. Tªn cña X v hiÖu suÊt ph¶n øng l A. metanol; 75%. B. Etanol; 75%. C. propanol-1; 80%. D. metanol; 80%. C©u 26: Mét an®ehit no X m¹ch hë, kh«ng ph©n nh¸nh, cã c«ng thøc thùc nghiÖm l (C2H3O)n. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X l A. OHC-CHO. B. OHC-CH2-CHO. C. OHC-(CH2)2-CHO. D. OHC-(CH2)3-CHO. C©u 27: Hi®rocacbon X l ®ång ®¼ng cña axetilen, cã c«ng thøc ph©n tö CnHn + 2. X l hîp chÊt n o d−íi ®©y? A. C3H4. B. C4H6. C. C5H7. D. C6H8. M ®Ò thi 184 2
  3. C©u 28: ChØ dïng mét ho¸ chÊt n o d−íi ®©y ®Ó ph©n biÖt hai b×nh mÊt nh n chøa khÝ C2H2 v HCHO? A. dung dÞch Ag2O/NH3. B. dung dÞch NaOH. C. dung dÞch Br2. D. Cu(OH)2. C©u 29: Cho c¸c chÊt sau: C2H5OH, CH3COOH, C6H5OH, C2H5ONa, CH3COONa, C6H5ONa. Trong c¸c chÊt ®ã, sè cÆp chÊt ph¶n øng ®−îc víi nhau l A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. C©u 30: Cã bao nhiªu trieste cña glixerin chøa ®ång thêi 3 gèc axit C17H35COOH, C17H33COOH, C15H31COOH? A. 1. B. 2. C. 3. D. 5. C©u 31: Cã thÓ dïng Cu(OH)2 ®Ó ph©n biÖt ®−îc dung dÞch c¸c chÊt trong nhãm A. C3H5(OH)3 v C2H4(OH)2. B. C3H7OH v CH3CHO. C. CH3COOH v C2H3COOH. D. C3H5(OH)3 v C12H22O11 (sacaroz¬). +Cl2, to +H2O, OH− +CuO, to +Ag2O, NH3 C©u 32: Cho s¬ ®å sau: X → Y → Z → T → G (axit acrylic). C¸c chÊt X v Z cã thÓ l nh÷ng chÊt ®−îc ghi ë d y n o sau ®©y? A. C3H8 v CH3-CH2-CH2-OH. B. C2H6 v CH2=CH-CHO. C. C3H6 v CH2=CH-CHO. D. C3H6 v CH2=CH-CH2-OH. C©u 33: §èt 0,1 mol chÊt bÐo ng−êi ta thu ®−îc khÝ CO2 v H2O víi sè mol CO2 lín h¬n sè mol H2O l 0,6 mol. Hái 1 mol chÊt bÐo ®ã cã thÓ céng hîp tèi ®a víi bao nhiªu mol Br2. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. C©u 34: Cho hai muèi X, Y tho¶ m n ®iÒu kiÖn sau: X + Y → kh«ng x¶y ra ph¶n øng. X + Cu → kh«ng x¶y ra ph¶n øng. Y + Cu → kh«ng x¶y ra ph¶n øng. X + Y + Cu → x¶y ra ph¶n øng. X v Y l muèi n o d−íi ®©y? A. NaNO3 v NaHCO3. B. NaNO3 v NaHSO4. C. Fe(NO3)3 v NaHSO4. D. Mg(NO3)2 v KNO3. C©u 35: Mét este cã c«ng thøc ph©n tö l C3H6O2, cã ph¶n øng tr¸ng g−¬ng víi dung dÞch Ag2O trong NH3. C«ng thøc cÊu t¹o cña este ®ã l c«ng thøc n o? A. HCOOC2H5. B. HCOOC3H7. C. CH3COOCH3. D. C2H5COOCH3. C©u 36: Axit fomic cã thÓ t¸c dông víi tÊt c¶ c¸c chÊt trong d y n o sau ®©y? A. Mg, Cu, dung dÞch NH3, NaHCO3. B. Mg, Ag, CH3OH/H2SO4 ®Æc nãng. C. Mg, dung dÞch NH3, dung dÞch NaCl. D. Mg, dung dÞch NH3, NaHCO3. C©u 37: Trong ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: aK2SO3 + bKMnO4 + cKHSO4 → dK2SO4 + eMnSO4 + gH2O (c¸c hÖ sè a, b, c... l nh÷ng sè nguyªn, tèi gi¶n). Tæng hÖ sè c¸c chÊt tham gia ph¶n øng (a + b + c) l : A. 13. B. 10. C. 15. D. 18. C©u 38: NhiÖt ph©n ho n to n 9,4 gam muèi nitrat cña mét kim lo¹i thu ®−îc 4 gam mét oxit. C«ng thøc ph©n tö cña muèi nitrat ® dïng l A. Fe(NO3)3. B. Cu(NO3)2. C. Al(NO3)3. D. Pb(NO3)2. C©u 39: §Ó t¸ch Ag ra khái hçn hîp Ag v Cu ng−êi ta chØ cÇn dïng A. O2 v dung dÞch HCl. B. dung dÞch HNO3. C. dung dÞch H2SO4 ®Æc. D. dung dÞch CH3COOH. C©u 40: Dung dÞch X chøa 5 lo¹i ion Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,1 mol Cl− v 0,2 mol NO3− . Thªm tõ tõ dung dÞch K2CO3 1M v o dung dÞch X ®Õn khi ®−îc l−îng kÕt tña lín nhÊt th× thÓ tÝch dung dÞch K2CO3 cho v ol A. 150 ml. B. 200 ml. C. 250 ml. D. 300 ml. C©u 41: §èt ch¸y ho n to n mét ete ®¬n chøc thu ®−îc H2O v CO2 theo tØ lÖ sè mol 4 : 3. Ete n y cã thÓ ®iÒu chÕ tõ r−îu n o d−íi ®©y b»ng mét ph¶n øng ho¸ häc? A. CH3OH v CH3CH2CH2OH. B. CH3OH v CH3CH(CH3)OH. C. CH3OH v CH3CH2OH. D. C2H5OH v CH3CH2CH2OH. M ®Ò thi 184 3
  4. Câu 42: nh n bi t ion NO3− ngư i ta thư ng dùng Cu và dung d ch H2SO4 loãng và un nóng vì: A. Ph n ng t o ra dung d ch có màu xanh lam và khí không mùi làm xanh gi y quỳ m. B. Ph n ng t o ra dung d ch có màu vàng nh t. C. Ph n ng t o dung d ch có màu xanh và khí không màu hóa nâu trong không khí. D. Ph n ng t o k t t a màu xanh. C©u 43: Oxi ho¸ 3,75 gam mét an®ehit ®¬n chøc X b»ng oxi (xóc t¸c) ®−îc 5,35 gam hçn hîp gåm axit, an®ehit d−. Tªn cña X v hiÖu suÊt cña ph¶n øng l : A. an®ehit fomic; 75%. B. an®ehit axetic; 75%. C. an®ehit propionic; 80%. D. an®ehit fomic; 80%. Câu 44: Nhi t phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu s n ph m g m: A. FeO; NO2; O2. B. Fe2O3; NO2. C. Fe2O3; NO2; O2. D. Fe; NO2; O2. C©u 45: Khi lÊy 14,25g muèi clorua cña mét kim lo¹i M chØ cã ho¸ trÞ II v mét l−îng muèi nitrat cña M víi sè mol nh− nhau, th× thÊy khèi l−îng kh¸c nhau l 7,95g. C«ng thøc cña hai muèi l : A. CuCl2, Cu(NO3)2 B. FeCl2, Fe(NO3)2 C. MgCl2, Mg(NO3)2 D. CaCl2, Ca(NO3)2 C©u 46: C«ng thøc n o d−íi ®©y l c«ng thøc chung cña d y ®ång ®¼ng amin th¬m (chøa mét vßng benzen), ®¬n chøc, bËc nhÊt? A. CnH2n - 7NH2. B. CnH2n + 1NH2. C. C6H5NHCnH2n + 1 D. CnH2n - 3NHCnH2n - 4 C©u 47: Nguyªn tö cña nguyªn tè A cã tæng sè electron trong c¸c ph©n líp p l 7. Nguyªn tö cña nguyªn tè B cã tæng sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n tæng sè h¹t mang ®iÖn cña A l 8. A v B l c¸c nguyªn tè: A. Al v Br. B. Al v Cl C. Mg v Cl. D. Si v Br. C©u 48: Trong 20 nguyªn tè ®Çu tiªn trong b¶ng hÖ thèng tuÇn ho n, sè nguyªn tè cã nguyªn tö víi hai electron ®éc th©n ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n l : A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. C©u 49: Mét r−îu no, ®a chøc X cã c«ng thøc tæng qu¸t CxHyOz (y = 2x + z). X cã tØ khèi h¬i so víi kh«ng khÝ nhá h¬n 3 v kh«ng t¸c dông víi Cu(OH)2. X øng víi c«ng thøc n o d−íi ®©y? A. HO-CH2-CH2-OH. B. CH2(OH)-CH(OH)-CH3. C. CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH). D. HO-CH2-CH2-CH2-OH. C©u 50: Mét lo¹i oleum cã c«ng thøc H2SO4. nSO3. LÊy 3,38 g oleum nãi trªn pha th nh 100ml dung dÞch A. §Ó trung ho 50ml dung dÞch A cÇn dïng võa ®ñ 100ml dung dÞch NaOH 0,4M. Gi¸ trÞ cña n l : A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. --------------------------------HÕt-------------------------------- §¸p ¸n m· 184 C©u §¸p ¸n C©u §¸p ¸n C©u §¸p ¸n C©u §¸p ¸n 1 B 13 C 25 D 38 B 2 B 14 A 26 C 39 A 3 A 15 C 27 B 40 A 4 A 16 D 28 A 41 C 5 C 17 C 29 C 42 C 6 C 18 A 30 C 43 D 7 B 19 A 31 B 44 C 8 B 20 B 32 D 45 C 9 B 21 B 33 C 46 A 10 D 22 B 34 B 47 B 11 A 23 D 35 A 48 D 12 D 24 B 36 D 49 D 37 A 50 C M ®Ò thi 184 4
  5. M ®Ò thi 184 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản