Đề thi thử đại học môn Hóa - THPT Nghĩa Đan

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
91
lượt xem
37
download

Đề thi thử đại học môn Hóa - THPT Nghĩa Đan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hóa - thpt nghĩa đan', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Hóa - THPT Nghĩa Đan

  1. §Ò thi thö ®¹i häc n¨m 2008 C©u 1 Cho c¸c dung dÞch sau: ddA l dd Na2CO3, ddB l dd KCl, ddC l dd CH3COONa, ddD l dd NH4Cl, ddE l dd NaHSO4. Dung dÞch n o cã pH > 7 ? A. ddA v ddB. B. ddB v ddC. C. ddD v ddE . D. ddC v ddA. C©u 2. HiÖn t−îng x¶y ra khi ®iÖn ph©n dung dÞch gåm NaCl v phenolphtalein víi ®iÖn cùc tr¬ m ng ng¨n xèp l : A. T¹i catèt xuÊt hiÖn khÝ, dung dÞch trong b×nh ®iÖn ph©n chuyÓn th nh m u hång. B. T¹i hai cùc ®Òu xuÊt hiÖn khÝ, dung dÞch trong b×nh ®iÖn ph©n chuyÓn th nh m u hång. C. T¹i hai cùc ®Òu xuÊt hiÖn khÝ, buång catèt dung dÞch trong b×nh ®iÖn ph©n chuyÓn th nh m u hång. D. T¹i hai cùc ®Òu xuÊt hiÖn khÝ, buång anèt dung dÞch trong b×nh ®iÖn ph©n chuyÓn th nh m u hång. C©u 3 Dung dÞch A chøa c¸c ion Na+, NH4+, HCO3-, CO32-, SO42-. ChØ cã quú tÝm v c¸c dung dÞch HCl, Ba(OH)2 cã thÓ nhËn biÕt ®−îc c¸c ion n o trong dung dÞch A ? A. NH4+, CO32-, SO42-. B. HCO3-, CO32-, SO42-. + - 2- 2- C. NH4 , HCO3 , CO3 , SO4 . D. TÊt c¶ c¸c ion C©u 4 X¸c ®Þng s¶n phÈm cña ph¶n øng sau: KI + KMnO4 + H2SO4 A. I2, MnO2, K2SO4, H2O. B. I2, K2MnO4, K2SO4, H2O. C. I2, MnSO4, K2SO4, H2O. D. I2, MnSO4, KOH. C©u 5 Cho hçn hîp A gåm hai muèi NaX v NaY(X,Y l hai halogen kÕ tiÕp nhau). §Ó kÕt tña ho n to n 2,2g hçn hîp A cÇn 250ml dung dÞch AgNO3 0,1M. X¸c ®Þnh X, Y biÕt cã ph¶n øng sau: X2 + KYO3 Y2 + KXO3 A. X l Br, Y l I. B. X l I, Y l Br. C. X l Cl, Y l Br. D. X l Br, Y l Cl. C©u 6 CÇn dïng bao nhiªu ml dung dÞch HCl cã pH = 1 ®Ó trung ho 10ml dung dÞch chøa NaOH 1M v Ba(OH)2 0.75M. A. 200ml. B. 250ml. C. 300ml. D. 350ml. C©u 7 Hai nguyªn tè A v B ë hai ph©n nhãm chÝnh liªn tiÕp nhau trong b¶ng hÖ thèng tuÇn ho n. cã mét nguyªn tè ë nhãm V, ë tr¹ng th¸i ®¬n chÊt A v B kh«ng ph¶n øng víi nhau. Tæng sè proton trong h¹t nh©n nguyªn tö cña a v B l 23(ZA< ZB). CÊu h×nh electron cña A v B l : A. 1s22s22p4 v 1s22s22p63s23p3 B. 1s22s22p63s1 v 1s22s22p63s2 C. 1s22s22p3 v 1s22s22p63s23p4 D. 1s22s2 v 1s22s22p63s23p64s1 C©u 8 §iÒu kh¼ng ®Þnh n o sau kh«ng ®óng trong mäi tr−êng hîp? A. Khi trén dung dÞch axit víi dung dÞch baz¬ kiÒm sÏ x¶y ra ph¶n øng axit-baz¬. B. Khi trén dung dÞch axit víi dung dÞch baz¬ kiÒm sÏ x¶y ra ph¶n øng trung ho . C. Ph¶n øng trao ®æi diÔn ra theo chiÒu t¹o chÊt kÕt tña, chÊt dÔ bay h¬i hoÆc chÊt ®iÖn ly yÕu trong dung dÞch. D. Mét chÊt cã tÝnh «xi ho¸ gÆp mét chÊt cã tÝnh khö, nhÊt thiÕt ph¶i x¶y ra ph¶n øng «xi ho¸-khö. C©u 9 Nhóng thanh kÏm v o dung dÞch muèi A mét thêi gian lÊy ra sÊy kh« c©n l¹i thÊy khèi l−îng thanh kÏm t¨ng . Muèi A l : A. Fe2(SO4)3 B. CuSO4 C. FeSO4 D . AgNO3 C©u 10 TÝnh chÊt ho¸ häc chung cña kim lo¹i l : A. TÝnh dÉn ®iÖn B. TÝnh dÉn nhiÖt C. TÝnh khö D. C¶ A, B, C
  2. C©u 11 Cho dÇn bét Fe v o 500ml dung dÞch CuSO4 0,2M, khuÊy nhÑ cho tíi khi dung dÞch mÊt m u xanh. L−îng bét Fe ® dïng l ? A. 0,56g B. 1,12g C. 0,056g D. 5,6g C©u 12 Nh÷ng kim lo¹i n o sau ®©y cã thÓ ®iÒu chÕ tõ «xit, b»ng ph−¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn dïng chÊt khö CO ? A. Ca, Fe, Ag B. Al, Fe, Cu C. Zn, Fe, Cu D. Mg, Ca, Cu C©u 13 BiÕt thø tù c¸c cÆp oxi ho¸ khö sau : Al3+/ Al, Fe2+/ Fe, Ni2+/Ni, Cu2+/ Cu, Fe3+/Fe2+, Ag+/Ag. H y cho biÕt kim lo¹i n o cã thÓ khö ®−îc Fe2+vÒ Fe. A. Fe, B. Ni, C. Al, D. Cu, 2+ C©u 14 Kim lo¹i n o khö ®−îc ion Cu trong dung dÞch muèi: A. Fe, B. Ag, C. Cu, D. C¶ A, B v C. C©u 15 §Ó ®iÒu chÕ nh«m ng−êi ta sù dông ph−¬ng ph¸p: A. Ph−¬ng ph¸p thuû luyÖn. C. Ph−¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn. B. Ph−¬ng ph¸p ®iÖn ph©n nãng ch¶y. D. C¶ B v C. C©u 16. Ho tan m gam hçn hîp gåm Fe v Fe3O4 trong dung dÞch HNO3 lo ng khi ph¶n øng x¶y ra ho n to n thu ®−îc dung dÞch A v a gam kim lo¹i. Cho NaOH v o dung dÞch A, hiÖn t−îng x¶y ra l : A. XuÊt hiÖn kÕt tña m u n©u. B. XuÊt hiÖn kÕt tña m u tr¾ng. C. XuÊt hiÖn kÕt tña m u xanh nh¹t. D. XuÊt hiÖn kÕt tña m u tr¾ng xanh dÇn ho¸ n©u trong kh«ng khÝ. C©u 17. CÊu h×nh electron cña nguyªn tè 19X : 1s22s22p63s23p64s1 A. L mét kim lo¹i kiÒm thæ cã tÝnh khö m¹nh. B. Nguyªn tè thuéc chu k× 4, ph©n nhãm chÝnh nhãm I. C. Nguyªn tè thuéc ph©n nhãm chÝnh nhãm II. D. TÊt c¶ ®Òu ®óng. C©u18. HiÖn t−îng n o sau ®©y thuéc hiÖn t−îng ho¸ häc? A. Sù bay h¬i khi ®un s«i n−íc. B. Sù gØ cña s¾t. C. Sù ho tan cña ®−êng. D. Sù th¨ng hoa cña iot. C©u 19. Ph¶n øng «xi ho¸ khö xÈy ra theo chiÒu: A. T¹o chÊt oxi ho¸ v chÊt khö yÕu h¬n. B. T¹o chÊt kÕt tña. C. T¹o chÊt ®iÖn li yÕu D. t¹o chÊt khÝ. C©u 20 Mét vËt ®−îc chÕ t¹o tõ thÐp. VËt n y ®Ó trong kh«ng khÝ Èm,h y cho biÕt vËt bÞ ¨n mßn theo lo¹i n o ? A. ¨n mßn ho¸ häc. B. ¨n mßn ®iÖn ho¸. C. Kh«ng bÞ ¨n mßn. D. C¶ A v B. C©u 21 B»ng ph−¬ng ph¸p ho¸ häc n o cã thÓ ®iÒu chÕ ®−îc Bari tõ Bari clorua. A. ph−¬ng ph¸p thuû luyÖn. C. Ph−¬ng ph¸p ®iÖn ph©n nãng ch¶y. B. Ph−¬ng ph¸p ®iÖn ph©n dung dÞch. D. C¶ A v C. C©u 22 Kh«ng gÆp kim lo¹i kiÒm v kiÒm thæ ë d¹ng tù do trong thiªn nhiªn v× : A. Th nh phÇn cña chóng trong thiªn nhiªn rÊt nhá. B. §©y l nh÷ng kim lo¹i ho¹t ®éng rÊt m¹nh. C. §©y l nh÷ng kim lo¹i ®iÒu chÕ b»ng c¸ch ®iÖn ph©n. D. §©y l nh÷ng kim lo¹i nhÑ. C©u 23 Cho H2 d− ®i qua èng ®èt nãng chøa 34,4g hçn hîp bét Fe v Fe3O4. Ho tan s¶n phÈm t¹o nªn ë trong èng v o dung dÞch HCl d− thu ®−îc 11,2l khÝ ë (®ktc).Th nh phÇn % khèi l−îng cña Fe v Fe3O4 trong hçn hîp lÇn l−ît l :
  3. A. 20 v 80 B. 32,56 v 67,44 C. 19,4 v 80,6 D. 19,55 v 80,45 C©u 24 S¾t t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 khi thªm v o mét v i giät CuSO4 th× hiÖn t−îng x¶y ra l : A. Dung dÞch chuyÓn sang m u xanh B. KhÝ H2 tho¸t ra m¹nh h¬n. C. Cã khÝ kh¸c ngo i khÝ H2 bay ra ®ång thêi. D. KhÝ H2 ngõng tho¸t ra. C©u 25 ChØ cã dung dÞch H2SO4 lo ng kh«ng dïng thªm thuèc thö n o kh¸c kÓ c¶ n−íc cã thÓ nhËn biÕt ®−îc nh÷ng kim lo¹i n o trong c¸c kim lo¹i sau: Ba, Al, Fe, Mg. (ë d¹ng bét riªng biÖt) A. Kim lo¹i Ba. B. Kh«ng nhËn biÕt ®−îc kim lo¹i n o. C. Kim lo¹i Al, Fe, Mg. D. C¶ 4 kim lo¹i C©u 26 T¸c dông cña kim lo¹i víi muèi (nÕu cã) thuéc lo¹i ph¶n øng : A. Axit – Baz¬ B. ¤xi ho¸ - khö C. Trao ®æi I«n D. Cã thÓ A hoÆc B hoÆc C C©u 27 Cho a gam Al t¸c dông hÕt víi dung dÞch HNO3 lo ng ®−îc 6,72 lÝt hçn hîp khÝ X gåm N2O v NO ë ®ktc, tû khèi cña X so víi hi®ro b»ng 18,5.TÝnh gi¸ trÞ cña a. A. 1,98 gam, B. 1,485 gam, C. 14,85 gam, D. 19,8 gam. C©u 28 Cho ph¶n øng: H2S + KMnO4 + H2SO4 S + MnSO4 + K2SO4 + H2O. HÖ sè cña chÊt tham gia ph¶n øng lÇn l−ît l : A. 2, 3, 12. B. 4, 2 , 8. C. 5, 2, 8. D. 5, 2, 3. C©u29 Cho c¸c anion v cation: NH4 , Na , Ag , Ba , Mg , Al , v Cl-, Br-, NO3-, + + + 2+ 2+ 3+ SO42-, PO43-, CO32-. Cã trong 3 dung dÞch X, Y, Z mçi dung dÞch chøa 2 cation v 2 anion kh«ng trïng lÆp ion gi÷a c¸c dung dÞch. C¸c ion trong dung dÞch lÇn l−ît l : A. ddX(NH4+, Na+, SO42-, PO43-), ddY(Ag+, Ba2+, Cl-, Br-), ddZ(Mg2+, Al3+, NO3-, CO32-) B. ddX(NH4 , Na+, PO43-, CO32-), + ddY(Ag+, Mg2+, NO3-, SO42-), ddZ(Ba2+, Al3+, Cl-, Br-) C. ddX(NH4+, Na+, SO42-, CO32-), ddY(Ag+, Al3+, Cl-, Br-), ddZ(Mg , Ag , NO3-, PO43-) 2+ + D. ddX(NH4+, Ag+, Cl-, PO43-), ddY(Ba2+, Na+, SO42-, Br-), ddZ(Mg2+, Al3+, NO3-, CO32-) C©u 30 §Ó ho tan 4 gam FexOy cÇn 52,14ml dung dÞch HCl 10%(d=1,05g/ml). ¤xit cÇn t×m l : A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O4 . D. C¶ A, B, C ®Òu kh«ng tho¶ m n. C©u 31 : Ho tan 17,8g hçn hîp 2 kim lo¹i Mg, Zn dung dÞch HCl d−. Sau ph¶n øng thu ®−îc 8,96l khÝ ë ®ktc. Th nh phÇn % khèi l−îng cña Mg v Zn trong hçn hîp ban ®Çu l ? A. 26,966 v 73,034 B. 33,333 v 66,667 C. 25,435 v 74,565 D. 32,655 v 67,345 C©u 32 : Ho tan 60g hçn hîp 2 muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ II v III b»ng dung dÞch HCl ®−îc dung dÞch A v 8,96l khÝ (®ktc). Hái c« c¹n dung dÞch A thu ®−îc bao nhiªu gam muèi khan ? A. 63,4g B. 64,4g C. 65,4g D. 66,4g C©u 33 Cho mét l−îng hçn hîp Al2O3 v Fe2O3 tan hÕt trong dung dÞch HCl thu ®−îc hai muèi cã tû lÖ mol l 1:1. PhÇn tr¨m khèi l−îng Al2O3 v Fe2O3 trong hçn hîp lÇn l−ît l : A. 50,44% v 49,56% B. 38,93% v 61,07% C. 30,33% v 69,67% D. 45,56% v 54,44%
  4. C©u 34 Ho tan ho n to n 35g hçn hîp Mg v Fe v o dung dÞch HCl thu ®−îc 1,5g khÝ H2. NÕu ®em c« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng th× thu ®−îc bao nhiªu gam muèi khan? A. 88,25g B. 55,45g C. 60,68g D. 60,95g C©u 35. Ho tan ho n to n hçn hîp Ba-Na v o n−íc thu ®−îc dung dÞch A v 6,72l H2 ë ®ktc. CÇn dïng bao nhiªu ml dung dÞch HCl 1M ®Ó trung ho 1/ 2 dung dÞch A ? A. 60ml. B. 600ml. C. 750ml. D. 300ml C©u 36 Mét lo¹i ®¸ v«i chøa 80% CaCO3, 10,2% Al2O3 v 9,8% Fe2O3. Nung 200 gam ®¸ ë nhiÖt ®é cao (12000C) ta thu ®−îc chÊt r¾n cã khèi l−îng l 156 gam . HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh nung v«i l : A. 22%. B. 27,5%. C. 62,5%. D. 78%. C©u37 Mét lo¹i n−íc trong thiªn nhiªn chøa c¸c ion Ca , Mg , HCO3-, Cl-. Dïng 2+ 2+ ph−¬ng ph¸p n o sau ®©y ®Ó khö cøng lo¹i n−íc trªn ? A. §un n−íc ë nhiÖt ®é cao. B. Dïng dung dÞch Ca(OH)2 cho v o lo¹i n−íc trªn. C. Dïng dung dÞch Na2CO3 d− cho v o lo¹i n−íc trªn. D. C¶ A, B, C. C©u38 Hßa tan 82,8 gam kim lo¹i M trong dung dÞch HNO3 (lo ng), ®−îc 16,8 lÝt hçn hîp khÝ X (®ktc) gåm hai khÝ kh«ng m u, kh«ng ho¸ n©u trong kh«ng khÝ . Tû khèi h¬i cña X so víi hi®ro b»ng 17,2 . Kim lo¹i M l : A. Mg. B. Ca. C. Al. D. Zn. C©u39 LÊy 14,4 gam hçn hîp Y gåm bét Fe v FexOy ho tan hÕt trong dung dÞch HCl d− thu ®−îc 2,24 lÝt khÝ ë 2730C, 1 atm. Cho NaOH d− v o dung dÞch thu ®−îc . Läc lÊy kÕt tña l m kh« v nung ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi ®−îc 16 gam chÊt r¾n. C«ng thøc «xit s¾t l : A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O4 . D. C¶ A, B, C ®Òu kh«ng tho¶ m n. HÕt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản