Đề thi thử đại học môn Hóa - Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn

Chia sẻ: 01677387999

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn hóa học - Đề thi thử đại học môn Hóa - Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Hóa - Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn

THI TH I H C MÔN HÓA H C L N III
TRƯ NG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ÔN
( thi có 4 trang ) Th i gian 90 phút
Mã 301


C©u 1 : Cho 20 gam h n h p kim lo i M và Al vào dung d ch H2SO4 và HCl ( s mol HCl g p 3 l n s
mol H2SO4 ) thì thu ư c 11,2 lít H2 ( ktc) và v n còn dư 3,4 gam kim lo i . L c l y ph n
dung d ch r i em cô c n thu ư c m gam mu i khan . Tính m ?( S = 32 ; O = 16 , Cl = 35,5)
B. 75,1 gam C. 51,7 gam D. 71,5 gam
A. 57,1 gam
C©u 2 : Tr n 400 ml dung d ch HCl 0,5M v i 100 ml dung d ch KOH 1,5M thu ư c 500 ml dung d ch
X . Tính pH c a dung d ch X ?
B. pH=2,5 C. pH=3 D. pH=2
A. pH=1
C©u 3 : C7H9N có bao nhiêu ng phân ch a vòng benzen ?
B. 6 C. 4 D. 5
A. 3
C©u 4 : H p th hoàn toàn 3,584 lít CO2( ktc) vào 2 lít dung d ch Ca(OH)2 0,05M thu k t t a X và
dung d ch Y . Khi ó kh i lư ng c a dung d ch Y so v i kh i lư ng c a dung d ch Ca(OH)2
s ?( Ca = 40 , O = 16 , C = 12 , H = 1 ).
B. Tăng 7,04 gam C. Gi m 4 gam D. Gi m 3,04 gam
A. Tăng 3,04 gam
t cháy hoàn toàn m t amin no ơn ch c thu th tích nư c b ng 1,5 l n th tích CO2 ( o
C©u 5 :
cùng i u ki n to, áp su t ). Tìm công th c phân t c a amin ?
B . C 2 H7 N C. C 3 H7 N D. C 3 H9 N
A. C4H11N
C©u 6 : Cho ph n ng hóa h c sau tr ng thái cân b ng
H2(k) + I2(k) 2HI(k) + Q ( ∆H < 0 )
S bi n i nào sau ây không làm chuy n d ch cân b ng hóa h c ?
B.
A. Thay i n ng khí H2 Thay i áp su t
D.
C. Thay i nhi t Thay i n ng khí HI
C©u 7 : M t bình có dung tích 10 lít ch a 6,4g O2 và 1,35g ankan 0oC, áp su t bình là p atm. t
cháy hoàn toàn ankan trong bình, thu ư c s n ph m cho vào nư c vôi trong dư t o 9 gam k t
t a. p = ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ).
B. 0,42 C. 0,548 D. 0,1008
A. 0,448
C©u 8 : Clo g m có hai ng v là 17 Cl và 17 Cl . Kh i lư ng nguyên t trung bình c a Clo là 35,453 .
35 37


N u tính kh i lư ng nguyên t theo s kh i thì c p giá tr úng c a c a % m i ng v tương
ng là ?
B. 75,76% và 24,24 % C. 77,35% và 22,65% D.
A. 75% và 25% 78% và 22%
C©u 9 : Ch t nào sau ây ch th hi n tính kh trong các ph n ng oxi hóa - kh ?
B. HNO3 C. C l 2 D. O3
A. H2S
C©u 10 : Có 500 ml dung d ch X ch a Na+ , NH4+ , CO32- và SO42- . L y 100 ml dung d ch X tác d ng
v i lương dư dung d ch HCl thu 2,24 lít khí ( ktc) . L y 100 ml dung d ch X cho tác d ng v i
lư ng dư dung d ch BaCl2 th y có 43 gam k t t a . L y 100 ml dung d ch X tác d ng v i lư ng
dư dung d ch NaOH thu 4,48 lít khí NH3 ( ktc). Tính t ng kh i lư ng mu i có trong 500 ml
dung d ch X: ( Na = 23 , N = 14 , C =12 , O = 16 , S =32 , Ba = 137 ).
B. 119 gam C. 86,2 gam D. 50,8 gam
A. 43,1 gam
C©u 11 : Cho các dung d ch riêng bi t sau : Glucozơ, tinh b t, glixerin , phenol , andehit axetic , benzen.
Thu c th dùng nh n bi t dung d ch là ?
B.
A. Na, Quì tím , Cu(OH)2 Na, Quì tím , AgNO3/NH3
D.
C. Na, Quì tím , nư c brom Cu(OH)2, dung d ch I2 , nư c brom
hòa tan 9,18 gam b t Al nguyên ch t c n dùng dung d ch axit A thu ư c m t khí X và
C©u 12 :
dung d ch mu i Y . tác d ng hoàn toàn v i dung d ch mu i Y t o thành dung d ch mu i
m i trong su t thì c n 290 gam dung d ch NaOH 20% . Xác nh axít A ?( Al = 27 , Na = 23 ,
O = 16 , H = 1).
B. HCl C. H2SO4 D. H3PO4
A. HNO3
C©u 13 : X là nguyên t có 12 proton, Y là nguyên t có 17 electron.Công th c h p ch t hình thành
gi a hai nguyên t này có th là ?

1
Mã 301
B. XY2 C. X2 Y D. XY
A. X2Y3
C©u 14 : H p ch t h u cơ X ( phân t có vòng benzen ) có công th c phân t là C7H8O2 , tác d ng ư c
v i Na và NaOH . Bi t khi cho X tác d ng v i Na dư , s mol H2 thu ư c b ng s mol X ph n
ng và X ch tác d ng v i NaOH theo t l s mol 1 : 1 .Công th c c u t o thu g n c a X là ?
B. C6H5CH(OH)2 C. HOC6H4CH2OH D. CH3OC6H4OH
A. CH3C6H3(OH)2
C©u 15 : Dãy nào sau ây ư c x p x p theo chi u tính d n i n tăng ?
B.
A. Mg , Fe , Ag , Cu Fe, Al , Cu , Ag
D.
C. Mg , Cu , Al , Ag Fe, Ag , Au , Cu
nhi m b n không khí c a m t nhà máy , ngư i ta l y hai lít không khí r i d n
ánh giá
C©u 16 :
qua dung d ch Pb(NO3)2 dư th y có k t t a màu en xu t hi n . Hi n tư ng này ch ng t trong
không khí có hi n di n khí ?
B . H2 S C. NH3 D. SO2
A. CO2
C©u 17 : Cho dung d ch X ch a 1 mol Ba(HCO3)2 tác d ng v i dung d ch Y ch a 3 mol KHSO4 ( các
dung d ch u loãng ) thu ư c k t t a T , khí CO2 và dung d ch Z . Các ion có trong dung d ch
Zg m?
A. K+ , CO32- , SO42- K+ , H+ , SO42-
B.
+ 2-
K+ , H+ , SO42- , Ba2+
D.
C. K , CO3
C©u 18 : T x t n mùn cưa ch a 50% xenlulozơ s n xu t ư c 0,5 t n rư u etylic ( bi t hi u su t c quá
trình là t 70% ) giá tr c a x là ?( C=12, H= 1, O =16)
B. 1 t n C. 3,214 t n D. 2,516 t n
A. 1,607 t n
C©u 19 : H n h p khí A ch a hi ro và m t anken . T kh i hơi c a A i v i H2 là 6 . un nóng nh A
có m t ch t xúc tác Ni thì A bi n thành h n h p khí B không làm m t màu nư c brom và có t
kh i i v i hi ro là 8 . Tìm công th c phân t c a Anken ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ).
B. C5H10 C. C 3 H6 D. C 4 H8
A. C2H4
t cháy hoàn toàn m t lư ng hi rocacbon X c n 7,68 gam oxi. S n ph m cháy ư c d n
C©u 20 :
ng H2SO4 c, th y bình tăng 4,32 gam . Xác nh công th c phân t c a X ?
qua bình
( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ).
B . C 2 H4 C. C H4 D. C 3 H6
A. C2H6
C©u 21 : Oxi hóa hoàn toàn h n h p X g m HCHO và CH3CHO b ng O2 (xt) thu ư c h n h p axit tương
ng Y. T kh i hơi c a Y so v i X b ng 145/97. Tính % s mol c a HCHO ?
( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ).
B. 22,7% C. 83,3% D. 50,2%
A. 16,7%
C©u 22 : X là dung d ch AlCl3 , Y là dung d ch NaOH 2M . Thêm 150 ml dung d ch Y vào c c ch a 100
ml dung d ch X , khu y u t i ph n ng hoàn toàn trong c c có 7,8 gam k t t a . Thêm ti p
100 ml dung d ch Y , khu y u t i k t thúc các ph n ng th y trong c c có 10,92 gam k t t a
. N ng CM c a dung d ch X b ng ?( Na = 23 , O = 16 , Al = 27 , Cl = 35,5).
B. 3,2M C . 2M D . 1M
A. 1,6M
C©u 23 : Trong dung d ch nư c clo có ch a các ch t nào sau ây ?
B.
A. HCl , HClO , Cl2 HCl , HClO , Cl2 và H2O
D.
C. HCl và HClO Cl2 và H2O
C©u 24 : Dung d ch nào sau ây có pH
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản