ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ NHIÊN

Chia sẻ: ankemthieu

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn lý - trường đại học tự nhiên', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ NHIÊN

rrilI EAr ugc NAna zorc - LAN I
DE THr
D4I HQC QUOC GIA HA NqI
VAT LY
MON:
TRUO'NG DAI HQC KHOA H9C Tu NHITN
Thdi gian ldm bdi. 90 philr,
Prrn Chuy€n VQt ti,
trnAi
(50 cdtt ndc nghiQtn)

Me d6 thi 136


-5 W/m2 thi mfic
Cho cuong dQ Arrr chuAn la 10 -r2 W/m2. Tai di€m c6 cud'ng dQ Am
l: ld 10
C6u
cuong dQ Am ld bao nhi6u?
c. 70 dB. D.70 B.
B. 50 B.
A. 50 dB.
Cdu 2: M6 men qu6n tinh cua vdt rin dOi v6'i m6t truc quay c6 dintr
A. chi phu thudc vdo kh6i luo'ng crja v6t.
B. kh6ng phu thu6c vdo kich thu6c vd hinh dang cria vAt.
C. phU thu6c vdo t6c dQ quay crJra vit.
D. phU thudc vdo vitri trpc quay cria vAt.
ndo bi€n dQ dao ddng giAm chdm nh6t?
Ciu 3: Trong m6itrud'ng
D. DAu.
C. Nu6c.
B. Khdng khi.
A. DAu r6t nh6t.
Ciu 4: Cho do4n mach diOn xoay chi6u gdm cuQn ddy mac nOi ti6p v6i tu di€n. DQ lQch pha cira di€n
1.
ld Oien 6p hiQu dung gi0'a hai
cuQn ddy so vo'i cud'ng dQ dong di€n trong mach
diu
dp giira hai
-
dAu tu diQn b6ng Jg tAn diQn 6p hi6u dung giila hai dAu cu6n day. DQ l€ch pha cria diQn dp gi0a hai
dAu cu6n dAy so voi diQn 6p gifi'a hai dAu do4n m4ch tr€n ld
7I
D.2n
C,7\
B.
A.0.
3
2 3

Ciu 5: Chqn ph6t bi€u dring?
dao ddng cu6ng bric, tAn sd dao dQng 1u6n bang tdn sd dao d6ng ri6ng.
A. Trong
dd'i s6ng vd kTthudt, dao ddng cdng huong lu6n lu6n c6 lq'i.
B. Trong
doi s6ng vd ki thudt, dao d6ng tat dAn tu6n ludn c6 hai'
C. Trong
dao ddng duy tri tAn sd dao dQng chi phu thudc vAo ddc tfnh cira h€ dao d6ng.
D. Trong
cau 6: Nguyen tic thu s6ng v6 tuytin dua vdo hien tuo, ng chinh ndo duo'i d6y?
C. Giao thoa s6ng. D. Cdm 0'ng di6n tt
A. Hiqu rl'ng Ddp-ple. B. CQng huong. ,
CAu 7: Con lic ld xo gdm vat250 gmhc vdo ld xo c6 dQ cilng ld 100 N/m. Dua vAt d6n vitrf c6 lid0
t- Z cm r6i veo tho'i di6m t = 0 thi tiuy€n cho v4t vdn t5c ld 40 cm/s hu6'ng v€ vi tri c6n bing. Phuong
trinh dao dQng cria con ldc ld
- n/a)(cm)
B. 2J7sin(20t
A. 2rlisin(2}t+ nl 4)(cm)
D. 2",,D sin( 20t + 3nl 4)(cm)
C. 2^D sin(z}t -3n / 4)(cm)
CAu 8: Con l6c don treo trong mQt.thang m6y chuy6n dQng chQm dAn d€u l€n trOn v6i gia tdc c6 d0
ld'n ld a. Chu ki dao ddng cta con ldc ld

D.2nE
B.2nE C. 2n
A. 2n
g*u
1e-u X

CAu 9: M6t so. i dAy kim lo4i cdng gif,ra hai di€m c6 dinh cdch nhau 2,4 m. Ddt m6t nam chAm vinh
criu gAn rg:i day. Khi cho dong diQn xoay chi€u tAn sd 25 Hz thi tren dAy quan sdt duo. c s6ng dirng v6'i
3 br,rng s6ng. Vdn t6c truyOn s6ng tr6n ddy ld:
D.
C.20 m/s
8.80 160 m/s
A.40 m/s m/s

CAu 10: Trong m6t doan m4ch RLC khdng phdn nhdnh g6m diQn tr6'R: 100 fJ, cuQn thuAn cdm L =
l/n (H) vd m01ty diQn c6 diQn dung bi6n thi6n. HiQu diqn thC xoay chi€u ddt.vio hai dAu mach di€n
c6 tdn tO f = SO ffr. DiQn dung C criatu di€n bing bao nhi6u thi hiQu di6n thii hieu dungtr€n tu diQn
bing hiQu diQn th6 hiQu dung ddt vdo hai dAu mach diqn?
thi
Trang 1/5 - Ma dA 136
D. l0 -3 /n (F)
c.
10 -4 10-3 lQn)(F)
10 -4 /n (F)
B.
lQn) \F)
A.
ddng bO ba pha:
l1: Trong ddng co kh6ng
CAu
t6c dpng ctra til truong gAyboi ddng diQn ba pha trong ba cu6n d[y.
A. r0 to quay ld Jo
B. t6c dQ quay cira rdto khdng phu thudc viro tAn s6 quay c[ra til tru'ong.
c. r6to quay ld do duo-c kdo boi m6t bQ phan kh6c o'ben ngo2ri dQng co.
D. dong diqn ba pha trong ba cu6n cidy la do rdto quay tao ra'
C6u 12: Am sic ld I dec tru'ng sinh l;i cira Am phu thudc viro dbc tinh vAt ly ndo
cira Am ?
B. bi€n do 6m-
A. mirc cuong dQ am.
D. dd thi dao ddng Am.
C. cudng dd dm-
Cflu 13: MOt v0t dao ddng diAu hoi v6.i phuong trinh x=Acos(rot+
Uittg nlifrng doan'bihg 1,5cm.
tti
0,5 giAy thi vat fai
"a"nii dQng cria vAt:
"'a"
1,5cm, tinh ning lugng dao
, J.
c.4,5'10-'J' l)'z''2
8.2,25.10-3 J. D. Z,?S.l 0-1 J.
A.4,5,10-4 J.
hydro c6 bi€u thitc
Cdu 32: Bitit c6c muc ni.ng lugng ctra cfc tr4ng th6i dimg, trong nguy6n tu
g"=-tgo/rl.gi6trengkhinguy6ntuchuy6ntirmircn:6xu6ngmircfl=1'thin6pht.t:'abircxac6
i"O" *ng %1.10-sm. ffri ng.typn tir chuy€n tu mitc n : 4 sang muc n = 3, n6 sE ph6t buc x4 c6 bu6c
song
D.9,1.10-7m.
C.4,5.i0-7m.
E. 1,81.10-6m.
A.4,5,i0-6m.
Cffu 33: Ph6t hiQn nhan dinh sat.
A. S6ng ld qud trinh truyAn pha dao dQng cria ngudn di ra xa' .
n. Van"tOc s6ng chinh li'vdn tdc da.o dQng cua c6c phAn tt m6i trubng khi c6 s6ng truy6n
qua'

C. Tai noi s6n[ truyAn qou, dao dQng crta cdc phAn tu mdi tnrirng li dao dQng cudng bitc'
D. S6ng li quf trinh truyAn n[ng luong dao dQng tr: ngudn di ra xa.
CAu 34: . Qu6 trinh bien d6i hat nhan sau dAy \l'U n ?1n X * Y-, +Y" + Z, + Zrthuoc
loai nio?

A. hai lAn phAn rd cr cua U238 ,m6i tan kdm theo mQt ph6ng x4 y'
xa y'
B. mQt lAnphAn rd cr vi mot lAn phdn rl p- cira []238 .m6i lAn kdm theo mQt ph6ng
C" hai lAn phAn rd B* vi niQt ldn phdn rd B- cria U238 kdm theo c6c ph6ng x4
y.

D. hai lin phdn rd B- vd mqt lAn phAn rl B* cira t/238 kdm theo cdc ph6ng xP y'
t]:: o
Cffu 35: M6t khu gia dinh tiau rhu mdt cdng suAt diQn ndng trung binh 11kW C6c
dqng
"u.11* v0 k&u'
diqn tir tr4m diQn
irrO" aie, ,r,b oiorr i"tt. 22av. EiQn tro toan phan (g6m cd hai day) cua day tdi
;i;;t"h rt;rl J ;;. cong suAt hao phi trungbinh Jo_t6anliiQt trcn dudng davDai1bing:
t
c. i210w.
B" 12i00w. ' 000w'
A" 10000w.
tAn s6, v6i c6c bi€n
C6u 36: MQt vat nho tham gia d6ng th l,5cm,tinhndngluo.'ngdaodQngcila
vQt:
Giiii: DotinhfuAnhoirn(c[r'sau0,5gi6yvdtlai c6 lidQbang+l,5hoic-l,5crn)vdbi6nd6A>1,5cm
, = x+ gita hai vi tri litTl4.
v! tri tr€n ung v6i li d0 vd thbi gian ngan nh6t Ae Al ffAn
=
^12

= A: 1,5J, ,T:2s,
:0,5.0,1.n2.2.(1,5.10-2)2 :2,25.104 J.
= W: (112)ma2A2
o = n rad/s
Cdu 3. MQt l)At .nho tham gia ding thd i hai clao d6ng diiu hda cirng phaong, cilng tin s6, v6'i cac biAn dQ tao'ng irng biing 3
,':
cm vd 5 cm. K,il qud ld dao dQng t6ng h.o'p c6 bi2n d0 7 cnt. D0 l€ch pha giira hai dao dpng thdnh phdn bdng
j1
A:-A:-A: I
Ap =cos Ag = " "t "z
tr
-\2-5'
Gi6i: A' = Ai + Ai +2A,A" cos
2 A1A2 2.3.5 2 3

Cfru 4, Hai nguin sdng kdt hqp S 1 vd. 52, ndnt tuAn nfit chdt ldng tl'u.rc hi)n cac dao dQng diiu hda theo plnrong vu6ng gdc
v6i m{t chtit l6ng t6'i hi€u s6 pha ban ddu bing rp. Xdc dinh rp biet rhtg n'En dr.rdng n6i hai ngudn ta thtiy n'ong sd nhitrtg
KhAiTIIPT CIzuyAnVdr Lj - DHI{ItrTN Hir Ndi- www.chuyenly.edu.vtt frdp dtt ky thi thfi dai hoc rum 2010 - dot 4


rnac vAr i,V
BAP Am NGF{IEN/g mOru
-!
Do trong qud trinh chO biirt n0n bi1u tttri'c ttitp titr criu cric ciiu 7-ali 132, cfru 7-iti
srt xr.tlit 3l-tt€
309, cau J2-tIA SS7, c(iu

Jt
bitltiilu ntit tltiro td liictic en.
. Clt(irt ilritrrlt xitt
785
Md .161 132
1. A 1. i] 25. B C 37. C
t9.
13. D 31. 49. B
43. A 55. C
ts
2. D 8. A 26. B D 38, B
20. c
14. D 32. 50. D
44. C 56. D
3.C9.C 27. B B 39. B
21. D
15. B 33. 45. A 51. D 57. B
4. C 10.A 28. C C 40. D 46. A
34.
16. A 52. A 58. A
5. C 11.C 29. B C 41. D
35. 47. A
17. A 53. D 59. B
ZJ. L
6. B 12.A 30.'A B 42. D
24. A 36.
18. D 48. A 54. D 60. c
Mn.t€: 309
l. c 25. 31. I) 37. 55. D
13. 19. B 43. C AO
D D
U
7. ts B
2. C 32. D
20. B 38. 44. B
14. 56. I]
B D B A
i!).
8. 50.
D
3.D9. 21. A 27. D 33. B 39. 45. B
15. 57. C
A A
B C
51.
4. D 28. B
22, D 34. A 40. 46. A
16. 58. C
A A
C
10. 52. B
5. A c
29. A 35. C
23. B 41. 47. C
17.
\- 59. D
A A
11. 53.
6. D 24. A 30. A 36. D 42. 48. C 60. c
18. A
t2. C
ts


de:
lYla 55 /
1. B ts
2s.
13. 37. A 43. D
19. B 55.A
B B C
D
7. 49.
2" ts B
{
24. A 26.
L 44. D 56.A
14.
A A A J6. t- 50.
3.A9. D
c 21. D 21.
15. 39. B 45. A 51.
A
A A C
51.
4. C C
c 40. c
28. 58.8
22. B 46, A
(- 16. D D 52.
10.
5. A D
41. c 59.8
23. D 29.
17. 4',7. B
B D
D D
11. 53.
6. B A
42. C
24. C 48.
18. 6O.D
C
C
12. D B 54.

tI6:
Md 785
it.
1. A 49. B
1< 37. C 43. B
13. D 55. A
19. B a rl
D
7.
2. D 50. B
20. c 26. C 32. D 38. A 44. C
14. B 56. D
D
8.
3.D9. 2t. B 51. A
21. D 33. C lA ! 45. D
15. C 57. B
A
4. D s2. c
22. D 28. B 34. D 40. B 46. C
16. C 58. C
A
10.
5.Ail. 53. A
t7. 41. c
c 47. B
29. D
23. A 35. C 59. A
B
6. B 54. A
42. D
24, A 30. A 36. A 48, B
18. 60" C
12. B C


Iy
riu oap AN CUA MOT So CAU HoI MON vAr
nax
HTTONG
c}Io TAT cA Tgi
I. PI{AN CHUNG sTNH
Cdu t: M\t vqt dao dQng diiu tin cia vdn tijc cita vdt tai li
sd g6c at, D6 t6'n v do x dvo'c tinh bd'i c6ng
hda v6'i bi€n d0 A,
thirc:
22
!; * +j ,
Gi^i: = I -+ lrl=
A AA
Cdu 2. M6t con tdc do'n g6m mdt vQt nho cd khiii lto'ng nt = 290 e, teo o ddu m6t so'i ddy manh, chiil.t ddi I dto'c kich
thich cho dqo ilQng diiu hda. Trong khoang thd'i gian lt con ldc thtrc hi€n 40 dao dong. Khi tang chii.u dai con ldc rh€m
mQt doqn bdng 7,9 cm, thi cilng trong khoang thd'i gian lt n6 thtrc hiQn dtrq'c 39 dao d6ng. Cho gia ttic trong trud'ng g:
9,8 m/s2. Chu ki daa dQng cua con liic khi chua tdng chiiu diti td:

L' ( T'\'
=fg)',(' = (+7,g,taduoc ( =152,1cmvir T =2,475s.
"
Girii: Tir h9 phuong trinh
! = |\-z/
- |

[3el
/.t-
-\
^tL/L/Lt
lic x=8cosl I (cm)
td xo dao dQng diin hda v6'i phtro'ng n"inh Tai thd'i di€m t, vat o'vi
Cdu 3. Mot con --
l;f 4)
-
ir
tri x, = thdi didm t, vQt o'v.i tri c6 ti d6:
chiiu dto'ng.
-4 cnt vd di theo Sart 0,5 s kd

Giiii: Vd vong trdn lugng gi6c, t4i thoi dilim t, pha cua dao ddng ld -Ztl3 (Vat di theo chidu duong). Sau 0,5 s

T/6 (rmg v6i nl3), pha cia dao dQng ln -n13, vdt o vi tri xz = 4 cm.
nghTa ld sau

Cdu 4. Mdt con tiic do'n c6 chu kj, ctao dQng bting 2 s tai no'i c6 gia ttic trong trurd'ng g = 9,8 m/s2" Tntydn cho qua cdu cua
con ldc m6t di€n tich q : 2.10r C, ,ii d4t n6 vdo mdt di6n trtrd'ng ditt cd cud'ng dQ 2,77.l}s V/m vit c6 dtrd'ng s{rc ndnt
kl cila tong
song v6'i miit pkdng clao dQng ctia con tdc. KhAi lrq'ng cna qua ctiu ld 20 g. Clnr con llic
ngang, cli6n
sortg
trudts la f'ff-^
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản