Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2011 lần 2 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - Mã đề 421

Chia sẻ: Le Van Hieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
1.015
lượt xem
443
download

Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2011 lần 2 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - Mã đề 421

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và tuyển tập chuyên đề ôn thi và đề thi thử đại học môn sinh học năm 2011 giúp các bạn ôn thi môn sinh tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2011

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2011 lần 2 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - Mã đề 421

 1. DE THI THU DAT HOC I,AN 2 .TR[],ONG DHSP HA NQI nnon sntn uqc T'RU'ONG THPT CHUYEN biri: Thd'i gian liun 90 Phtit; NguJ, 26/2/2011 ermffingffangtlr6ichn'birrgI*9'.-:^""|::f?lJ".1:?l::j:-ltaialen,Mvdrn.TAns6cira c6 100 c6 th€ 6ch 6'ni5i q'an th6, sy kh6c'rrau vA s6 ruo-ng qrln tnc z. i6u ra 0,2 vir 0,4 trong r trong quan thc aren r.ri nliiOu? 6ch d! ho-p ttr giff'a hai quAn th6 la bao D.l6 B.8 c'32 A.12 vu6ng vi hi'h trdn mirur bi€' hiQn lir nam vd hinh trdn bi6u hien ld'fr" Hinh CAu 2.o so dii ph6 h0 du6.i diy, hinh vu6ng ;;;;fi. *a' ii t*ta" ndo sau dav gi6i thich trit nhat vc bsnh di truv€n th€ th. bi enh hu6.ng cira be'h den bi6r-r hiqn c6 hi€n o so'd6 PhA hg sau? B'BQnlr do gen trqi li6n k6t tr€n X qui dinh tlinh qui A.BQnh do gen lan tr6' nhi6m sic th6 thudng qui dinh D'Bqnh do gen trQi tr6n nhi6m sac th6 thubng dlnh C.B6nh do gen lin li€n k6t tren X qui vang lu5''g bQi gen troi A (AAA) thp bing rr4t prrin cira cdy m?ru cau 3.cho c6y cd chua tam nhiarn c6 miu xanh mang d F2 li bao nhi.u? n mo'i co st'c sdng) thi r! lQ phAn lv ki€u hinh (aa) d0 du.o. c Ft.Cho ri ;* *r'fr.i" C t a prr6n C'17:l D'18:l 8.35:1 A.3:l hai loii chim sB dAt thdnh c6ng tr6n c6c dio GalapagT CAu 4.Trong khi nghi€n cilr-r chim s6 Darwin : lu".q'""" :6:tl:I.{ sau tlay giai thich tdt nhat l6'n, cdn rodi kia c6 mo nh6. Ei€' rro'g vi6c s6ng cirng nhau tr6rr rnQt dao. Mot roii c6 m6 'io cho su chung s6ng cia ch0ng? tr6n dAo A.MOI lodi ld nh4p cu vi chi s6ng mQt nira ndrn nhau B.Clitng khai th6c ngudn thirc dn kh6c m6 c6'trung binh C.Chirng co th6 giao ph6i, t4o n€u con lai v6'i tir c6c hdn tlAo khSc D.Hai todi clri m6'i gdp nhau th6ng qua nhfp ctL c6ng viQc ndo sau day? cau 5. Nlrd sinh hgc phan til'ding enzim restrictaza cho ho-p B'd€ gAn rn6t doqn ADN cU thl5 vdo plasmid do4' ADN cu tlr€ ti' b0 gen d6 t4o thdnh ADN tei td A.d€ cat kdp thdnh ADN rn4ch don' 'Qr hqp n'46 tach ADN g"niuit6 ;.;;;| i;"nh6,r',ai." 'r".g 'rsch atnin: CAu 6.MZ b0 ba ndo sau dAy kh6ng md h6a axit C.UGG D.AUA B.UGA A.AUG c6 sri'c s6ng) li"l.*4, qui vd ki6r-r lrinh c'a ph6p lai: DDd x DDd td: (c6c gi6o ti' t4o ra ddu O A.3hoado:lhoatling B.9hoad6:Thoatrbng. C. 15hoad6:lhoatrlngn6 kh6ng c6 :lt:"9"'lhoatrdng' ? khi ndng bit daLr n6t no.'p nbN vi tt ict d6 .......t6ng aa, .. . ...ra do4n moi v6.i . c6u 8.SLr. xLr6t hiQrr rnQt "ai., chur6i polynucletit. 8.3'-OH tp'do'. .ADN polyrneraza A.5'-photphattp do.........ADN polymeraza D'5'-photphat tu do" ' ' "ARN polymeraza .ARN potymeraza C.3'-OH tu do.. vi phan tir ADN cho, 96' vdo ph6n tir ADN vdng cira cau g.T4o ADN tei t6 ho..p li€n qr_ra't6,i vi€c cit gen tir.mQt 'druan, Jieu ndo s4u d6y rnO ta cau tri.rc dgrrg vdng cfia vi khuan? sau d6 chuy6n ADN tei t6 ho..p veb roai rnac. v.r c'phago' D'vector B.plasmit erlzytl'le A.restriction tir nio sau d6y? ciu l0.Su kh6ng ph6n ly cira I c4p nhi6m sic th6 trong khi phdn bao Il s6 tao ra loai giao mQt giao til li n-l A.Hai giao ttr lA iu6'ng bQi, mQt giao til lA n+l' vd B.Hai giao tir lA n+l' lrai giao tu ld n-l C.Hai liao ttr lu6ng bQi vd hai giao tir clon bQi mQt giao ttl lA n-l D.Hai giao tir do-n bQi, mQt giao til ld n+1, vd
 2. Cffu I l.Vai trd ctia ldp doarr nhiSm sic thti? A.Bin sao thil hai cira gen sE bi6Lr hi6n du6'i nr6t co ch6 cli,3u hoa rn6'i)t6ng bi€n di di trLryAn B'BAn sao thil hai cira gen c6 thd tich ltiy c6c d6t bi6n)tang bi6n di ditrLryAn, di€u nay sE g6y ch6t chico mot ba, 'eu sao duy nlr6t cria gen C.lap doan girip tao lodi m6.i D.Cd A vd B cAu l2.vi sao nhimg cd th6 rnang dao doan thudng giim khd n6ng sinh sin? A.Nhi6m sic thii bi dio iloan khdng th6 ti€p ho.p duo-c vdi nhi6m sic thiS binh thuo'ng trong giim ph6n B.Trao AOi cheo khdng th€ xAy ra gifr'a nhi6m sic th6 thud'ng vi nhi6m sic th6 bi dAJdoan C'Trao aoi chdo giira nhi6rn sic th6 bi dno dogn vi nhiErn sic thc binh thud'ng d6n t6i hinh thdnli nhi6m sic th,i thi6u hodc thira gen D.Eio doan thu'd'ng 6nh hu6'ng d6n chric nd.ng cira gen vi gAy v6 sinh Cf,u l3.Nhsng di6m chung gifi'a tl6t bi6n m6t doan, d6o do4n vd chuyi5n doan nhiErn sac thii? A.Ch[ng tl6u ldm rn6t vat ch6t di truydn B.Chring d€u gi0p hinlr thdnh lodi m6'i C.Ch0ng ddu lim th6m v6t ch6t di truydn D.chring d€u h qui cria vi6c ADN bi b6 gey vd sai s6t trong qu6 trinh sri.a chfr,a ki5t Ciu l4.E6t biiin cAu trfic nhi6m sic thi3 ndo thuo'ng duo. c dirng cld x6c ttinh vi tri cia gen tr6n nhi6rn sic thc: doan clo4n doan A.M6t B.L6p C.Edo n.Cnuyen aoa,i cflu l5.cd th6 nio sau day thfch nghi th6t (theo qLran di6rn ti6n h6a): tr6ng A.M9t chim s6 rndi giao phOi vO'i nhidu con B,MOr chim s6 rn6i 116 nhiAu trti.ng non C.M0t chim s€ rndi 6p nd thdnh c6ng nhiAu con D.MOI chim s6 m6i s6ng l6u hon bilh thud,ng cffu l6'Bgnh bach tang.d nguo'i bi gdy ra b6{ m6t locut don, vd la gen ldn. B4n quan s6t mQt quA'n th6 co g2% ---- no-' " gu.d.i ngrroi ld b4ch t4ng vd phAn cdn lai ld binh thuo'ng. TAn s6 alen trdi ld bao nhi6u?i bing) quAn th6 c6n 4.0.094 8.0.088 c.0.170 D.0.180 CAU l7.Li€u ph6p gen ld A' rnQt phrLo'ng phrip di€Lr tri c6c bQnh di truydn 6' mfrc phan ti'vd t6 beo bing c6ch tlray th6 <<gen bgnh >> ( gen d6t bi6n) bing gen ldnh ( gen binh thuong ) B' rnQt phuo'ng phdp di6u tri c6c bQnh di truyAn 6'mri'c phan ru'vd tr5 bdo bing c6ch lo4i b6 << gen bQnh >> (gen d6t bi€n) c' rn6t phuong ph6p di€u tri c6c b€nh di truyAn 6'mri'c phdn tri' bing c6ch thay th6 << gen bQnh >> (gen d6t bi6n) clL'q.c thay bing gen ldnh ( gen binh thud'ng ) D'mQt phu'o'ng ph6p di6u f ic6c benh di truydn d rnfrc ph6n tir bing c6ch srj'a chira << gen bQnh >> (gen d6t biiin)thdnS gen ldnh ( gen binh thu.ong ) Cdu l8'C6 bao nhi€u toaittr6 ba kh6c nhau tim th6y 6'rn6t thuc vAt c6 duo-c sic th6 lrrong b6i ld l6 bO nhi6m A.8 B.t6 c.24 D.32 Ciu l9'MQt loditfl b6i( 4n:40) duo'c lai nguo-c trd laiv6'i m6t lodi (2n:20)ae ticm tra d6 c6 phni ld lodi b6 m9 crira todi d6 hay kh6ng' Khi F.l dang thuc. hiQn giam phiin, ngu'd'i ta quan s6t hinh thai nhiSnr sic th.3 6.ki gifra gia* prri*i. N6u lodi (2rr20) tl6 kh6ng phii td lodi b6 me trri hinh th6i nhi6m sic th6 s6 ld: A.20 cip nhi6rn sic the kdp 8.20 cdp nhi6m sic thC kep vd l0 nhi6m sac th6 k6p kh6ng c6 cdp C.30 nhiErn sic thd kdp kh6ng c6 c4p D. I 0 c4p nhi6m s*c th€ k6p vi I 0 nhiErn sic th6 kdp kh6ng c6 c4p ciu 20'Mat quAn thti l6'n dQng v4t phong thi nghiQm duoc cho phep giao ph6i ngAu nhi€n trong vai th6 h€. sau m6t vdi tlriS ne ,25Yo s6 ci thi5 mang tinh tr4ng lin(aa), fiong voi ir,6 rre *udipilat. pr'a" iui'*un* tinrr tr4ng tr6i, v6y s6 c6 th6 "i" (Aa) ld bao nhi€u? mang gen di ho.'p A.0.05 B. 0.25 c. 0.50 D. 0.7s ciu 2l . B€nh clao li b€nh ptro uitin nh6t trong c6c b€nh da gap 6. ngud.i vi NST 2l A' nhd vd chri'a it gen ho'n crlc NST kh6c , ki6Lr gen thla I NST 2l ld it nghi6m trong n6n cdn s6ng duoc B. c6 kich thu6c 16rr hon c6c NST khrlc n6n inlr hu.crng l6.n gay hQi chirng rtao c. c6 chira nhiAu gen hu-n cfc NST khdc n€n 6nh hudng l6n g6y h6i h0i chrl.ng dao -2-
 3. chira nhi€Lr gen hon c6c NST kh6c n6n Anh htto'ug l6n gay lroi chirrrg clao 16rr vA D. c6 l<ich thu6.c Cf;u 22.Menden ph6t hi6n ra qtri lu4t di truydn boi vi: cou c5i cira chfurg A.QLran s6t tt6ng thd.i m6t lirc nhiau tinh tr,ang o- b6 mg vd tr6n viro nhau il con c6i B.Tin ring c6c tinlr tr4ng di truyAn tir b6 vi mP s€ hda ciru , vd b6 qua c6c tinh tr4ng kh6c C.Chi quan t6m t6'i ,u aitruyen cira mQt vii tinh trgng dang ngtri6n D.Chi rrghi€n cfiu c6c con c6i thu duo. c til mQt ph6p lai duy nh6t Ciu 23.CAu nio sau d6y vO hQichrilg Dao li sai: A.Ti lC sinh con Dao sE tdng d mq tr6n 40 tu6i ,u uoi su kh6; ph6n ly cria nhi6rn sic th6 trong giim phdn ;i;;y la*tang s6 ca sinh con Dao 6'plrg nfr' 16rr tu6i c.Thd.i gian k6o dai gi[.a giarn phdn ki I vd ti ri ra nguy€n nt'a-n '.4; D.TAt c6 dAu ttring sau: , CAu 24.DU do6n qui lu4t di truyAn cho trud'ng ho. p .. B6c si d6 vE so" dd pha lrQ dita theo c6c th6ng tin M6t nguoi din 6ng co tai mdu tim t6.i tu uan irung tdm tu vAn di truyAn. sau: tim, nhung b6 cira atth ta, anh trai, vd hai chi gdi O giu Oinfl niry, M9 cria nguo'i ddn 6ng vd mQt ngudi ch! 9OnS.!itai.miu bao g6m 4 con trai vh 3 con thud'ng vd sinh 7 d,i'u kh6c thi c6 tai binh thndrg. Ngub.i ddn ong ua ."uoi uq ro tuiuinh "on, tr4ng tai tim ld: ( tinlr tr?ng niy do gen tr6n mQt tru'i ld tai tim.kh6 n6ng nhi€u nh6t cho tinh g6i. Hai con g6i va hao "o'n locut qui dinh) ;.D";;" tr6i tr€n nhi6m sic th6 thudng qui ttinh B.Do gen l{n tron nduo. c sic th6 thrrdng qui kign tr6n dlnh hi6m vio nhirng dit C.Oo ["', trqi tren nhiSm sic th€ gi6'i tiih'qui itlnh dsa x6c ctlnh P'KL6"ng J ie b6nh do gen lin hdn nhi6m sic tho thub'ng qui dinh, ve tY lQ ngud'i mdc b€nh ld Ciu 25. Bgnh so h6a co nung tu vdn di truyAn. Gia sir ring MQt ngud.i anh kh6ng ui'uenh nhung c6 em g6i mic bQnh"t6i phdng tngud.i/2500.gud.i. qLrin th6 d6 lA can bing Hacdi-Vanbec. Di€u nio sau ddy li dftng? A. Kha ndng ngud'i anh mang gen bQnh ld l/2 B.N3;,;;; uin .o con v6'iln"0t ngudi phq n['kh6e manh thi khA ndng con cia anh 1a bi b€nlr li 1/150 t khi ning con c0a anh ta bi bqnh ld /12 a.N1i; niud.i anh c6 cor1 v6'i em lrq cna minh thi ;.N6; ni,ro'i g6i bi bdnh c6 con v6'i anlr ho cira cd ta thi khA ndng dira trd bi b€nh ld.1/a "* Lodi 6'cang sdu trong ldng d6t CA,u26.citcnhd nghi6n cfiu d6 tim thay c6c h6a th?ch cria lodi ngpi Eocene 6'Colorado. thi c6 kich thu6.c ciurg nho. Di€u niy dd ddn t6'i k6t lutn gi trong c6c hQc thuy6t tii5n h6a? A.E6 le bang chirng Jnrrng minh c6c lodi tiiSn h6a qua thoi gian B.N6 chi ra ri,.rg tht ch chc lodi c6 moi ticn hQ v6'i nhau Jng *ii ,.uor.,g thay rl6i theo thd'i gian D.N6 chri'ng minh ring c6c lodi kh6ng thay d6i theo thoi gian C.*u "t,,tnu"nrinh Cdu2T.Cdu ndo sau dAy sai khi n6i cl6n ho6n vi gen : A. TAn s6 ho6n vi ge' phr,r thuQc vdo kho6rrg c6ch gifr'a c6c gen trdn NST ,u tiep no.'p ui truo Joi chdo liira hai cr6matit chi em tro'g cdp NST k6p tuong d6ng o ki B. Ho6' vi ge' xdy ,u lni "o cira giArn phAn lAn I dAr.r C. O ru6i giAm, ho6n vi gen chi xiry ra 6'ru6i c6i D. C6c gen ciug gAn nhau lrodn vi gen chng kh6 xiy ra Ciu 28. i . --l . ;.++_.. :, I ffi t: '' I i : .-' r-Hl' ',, I I 'l'' t4ng do gen l6n tr€n nhiErn sic th6 O so- d6 p56 li€ tr€n, 11 vn II2 bi b€irh nhugc co, do gen l4n tron X qui dinh. III2 bi b4ch ttrudiig qui clinh (v6.i r! lQ ngud'i m6c benlr h li 10000). Khi ndng bi bEnh 6'ngudi IVI vd IV2 la kh6ng 16' Klrd nlrrg ngub'i IV I mang gen bQnh (kh6ng bi b€nh), ld: c'213 B.tlz A.114 D'99/100 sau: Ki6Lr HH,AB hoflc Hh,AB qui Cdu 29.Gen H vd I anh hg6.ng t6i su bitiu hi€n ki6u hinh nh6m rn6r-r ABo theo c6ch dinh nh6m rnSLr AB trong khi ki6u gen hh,AB qui dinh nh6m m6u O' DAy ld vi du cria: C.trQi kh6ng hoin todn g.AOng tr6i D.tuong t5c 6t ch€ A.troi hoin todn
 4. gen A'B'C vd alert l[n cira trao d6i-ch6o k6p li6n qr'rarr t6'i alen tr6i A.Quan s6t lii6u hinli hirih thdnh do tr'6i vd alen l[n cia gen A'B'c trao <16i ch6o do'n li€n quan t6'i alen B. Quan s6t ki€u hinh hinh thdnh do C.Quan sdt ki6u hinh ctra b6,m9 .. , i. 1 -.".^ .- quan s1t k*:'ii:0,".'lnt ph6p lai O.iu" i.n6,t* thd x6c dinlr vi tr( cfra gen bing k.t gen rd ri6n k€t v6'i nhau. Diau ndo sau diy l<h6ng th€ lu4n? A vi B *u',riruu t.,o.n g",i R vi c, vi ca 3 cAu 39.Ge, C B'C ndm gifr'a A vd B A.B nirn giira A vi giii'a A vA C D.Trao d& ch6o d6 xAy ra giita A vd B ho"n C.A nim gifr'a B vi C ph6p lai cfia minh? hiQn tuo'ng li6n k€t ge1 trong cic Cf;u 40. Vi sao Menden khdng thAy nim qu6 gd' nhau narr Lh6ng cA rrao it^' cheo ,,, n6' khAno 6 t .,^ d6i " menden da rim) la ticn'ki5t, nh*ngch'ng A.M6r s6 gen (trong ph6p rai mh nhau nhi6m sbcth6 kh6c ci ? gen mi Ong ngniJn criu tliju nim d 7 c[p vi v4y lu6n aA +rcnrlAi c-h6o xiv ra lam k6t c6 trao aoi neo iy B.TAI ld li.n k6t, nhung chirng nim qu6 xa nhau si5 gen(mi 6ng nghi€n c'.u) c.Mot qui ph6p lai gi6ng vdi phin ly dQc lf,p r . ,_:a.^ r.'^-- ria- vA+gnonhi! hA nrr k6t en b bo qua ng li€n ^ ki lu6.ng, vi vay hien tuo. rnQt c6ch D.ong ktrong thuc hign phdpiai 10 cAu hoi cho chuong trinh co b6n la"'"'"'' CAu 41. Doan Okazaki A.mQt do3n cfia enzim ADN polymeraza c6 thiS thuc hiQn chri'c ndng *aiio* t* radigifip enzim ADN polymeraza ; il";i* m4ch do'n ADN theo chiAu 5]-3'dga tr6n mQt trong hai C.c6c do4n ADN ngln duo. c t4o thirnh mARN tru6'ng thinh bi cet b6 khi mARN so'khai cliuv€n thdnh ;';;"-;;nnN khoi u li nhfr'ng dang dOt bii5n gen ndo ? "ga" Can 42.D6t bi6rr gen ti6n ung thu vd gen irc chri d.t bi€n l6n b;c; ;Oi , uOt bicn gen tit J6 kh6i u thub'ng ld A. d.t bi6n gen tiAn ung tlru thud'ng le d't ld dot bi€n troi oot uien gJn ,i'. crre rnoi u cfrng thud'ng B.d't bi€n gen tidn ung thu thuong ra aot ui6n troi, ld dqt bi6n lan bi;; ia", oO, bi6n ge' ri'c chiS kh6i u cfrng thudng c.dQt bi6n gen tiAn ung thu thudng le d6t b;; ii*, iot bia,',"gen ri'c ch. khdi u thuong ld dot bicn troi D.dot bi€n gen tian ung thu thudng la dot ra nio giy niQu do nguy€n nhdn chir yi5u ,: ph€ninkii Cdu 43.BQnh .r-r-,- +:-A tiroxin s9'chuyen ho6 axit amin pheninalanin thdnh A.do dOt bi,5n gen md ho6 enzim xfc t6c chuy6n ho6 tir6xin thdnh axit amin ph€ninalamin B.do d6t biiln gen m5 h6a enzim xirc t6c sg amin ph6ninalanin bi€n len md h6a enzim girip t6ng ho"p axit i.i" U* ph6ninalanin axit amin aOt UiCn gen rni h6a enzin.r giirp h6p thu n lo . lai c6c dot bien thay th6 kh6ng kh6 ndng la dich cira chgn rgc tu nhi6n ch6ng '. niro trong cau trirc ADN nhi6u cau 44.prrin ' nghla? ,,^.-- mQt gen ^ ui A ' d6ng B.MOt intron trong ^a+-^^ q,,; dinh protein kh6ng th€ trong mQt gen qui clinh protein cau trirc A.MOt intron ld dich cita chgn lgc tp protein cAu trirc D'Kh6ng mQt doqn ADN ndo 'hi€n C.MOt exon trong rnQt ge' qui ctinh mQt locrtt da ale'' I(hi vat Phlox drumntondii dttgc xic dlrrlr bing c'u 45.Enzym alcohor dehydroge'eza 6. lodi trruc nghiOn citu 35 c6 th6 , ta thu duo-c sO ligu sa'-t: aa ab bb bc cc ac Ki€u gen '. Sdluo-ng:2 512 l05l TAn s6 cita alen a,b,c ld: B' a=0'24;b:0'56;c:0'2 a=0,34,b:0,56;c=0,1 A. D'a=0'14;b=0'56;c:0'3 C. a:0,14;b=0,46;c=0,4 vi Bb ld c6 gi6 trithich nghi bb.se gdy ch6t.vir ki€u gen BB vi v6i ki€u.gen vi 46.V6.i mQt locut c6 2 alen., B b, ciu ph6t(th6 he 0) la 0'l? sau f O tn6 f'g n6'itAn s6 cna b tAi th6 hQ xuit ngarlg nhau, Dg do6n tin st| ale' cfia b c'0,0 D'0'5 8'0.05 A.0.1 ale'>tan s6 cfia 4 ale'd6 ld: al(0'1)' aoi voi locut gen c6 4 47.M0t qudn th6 trang can uing H*ai-vunb". Ciu bao nhi6u? a2(0,2),a3(03),vi a4(0'3)'TAn s6 alen a2a3ld c'0,16 D'0'4 8.0.08 A.0.2 tao ADN t6i t6 ho..p? Cfru 48.Hai enzim cin thitit trong vi€c B'DNA polymerase' topoisolnerase transcriptase A.endonuclease, D'polymerase' ligase ligase C. restriction enzyme,
 5. vi sd liQu sau c1iy, x6c clinh khodng cdch giti'a ltai gen (theo cion Ciu 30.Voi hai gen 1an ( a vd b) o ngLroi. Cho bAn' 6;aabb=25 aag U=206;Aabb:704 ;aaBb:l 4 3 aO) - : A.12,7 D.28 c.24.2 \ B.1 li CAu 3 1.C6c bQnh plr6t sinh tir dQt bi6n gen ty thti do: B.thu nhin ning luo-ng A.auh huo'ng t6i sq't6ng ho. p protein D.khdng phdi A vi B A vd B C.cA CAu 32.DiAu udo sau ddy tlirng vd alen ldn? A.Anh hu6.ng cria gen l[n ludn ld c6 hai ho4c kh6ng t6t bing gen trQi tuong r1ng B.Chring chi biOu hign khi chring xr.rAt hiQn cirng alen trQi C.Alen l[rr tAo ra protein kh6ng chirc nlng ho4c kh6ng t4o ra protein D.Anh huong cria chring lu6n bi che l6p CAu 33.O mQt sinh v{t lu6lg bQi, ta hdy xem xet mQt locut c6 4 alen D1,D2'D3 vA Dq' Bao nhi€u ki€u gen c6 thd c6 cho locut ndy? Bao nhi6r-r kiiiu gen trong s6 d6 le di ho-p tri'? B. 8 ki€u gen vd 4 di ho. P tfr' A.l2 ki6u gen vA 4 di ha'p tir D. 10 ki€u gen vir 6 d!ho.'p tfi' C. l6 ki6u gen vri 8 di ho.P tiL CAU 34. t!l I 1 I (: t; rachltC nhb'enzim e1 , chAt B sin sinh (Chat A sin sinh ra ch6t B nho enzim e2) Dua vdo so'dd tr6n hdy tri cAu hoi sau: lo'i Clro lai giiia hai ki6u gen: gtgtG2G2 x GlGlg2g2, dir do6n r! lQ c6 th6 mang ki6u hinh (c6 p chAt B vd kh6ng c6 p ho. ho. cnAt C; 6- Fz? vd ph6p lai niy tuAn theo qui luflt di truy6n ndo? B.3/16;tuo'ng tAc b6 trg 9:3:4 A.1 I l6; tno'ng t6c 6t ch' 9:3:4 D.1/4;tuong t6c 6t ch() 12:3:1 C.3/8;tuong t6c b6 tro. i 9:6:1 Cffu 35. g-ill: . (Enzim er bibAt ho4t khi gin v6'i ho.p chAt P) tuong AOi s6 ca th6 F' c6 hqp chAt N ld: Khi cho lai bi5-m9 c6 ki6u gen G3g3G4g4 thi tj' lQ D.l/16 c.3/8 A.9lt6 8.3/16 CAu 36.Trong phdp lai vti mQt tinh tr4ng duo. c di truydn theo tuong t6c cQng g6p,chi co 21125 c6 th6 6' F2 c6 ki6u hinlr hoirn todn gi6ng mQt b6n b6 ho{c mg crla P(mang todn alen trQi hoic toin alen l[n), c6 bao nhi€u cflp gen qui cllnh tinlr trgng ndy? 8.3 A.2 D.5 C.4 CAu 37.PlrAn l6'n c6c con tndo calico(rndo tam tfre) ta mio c6i. Tuy nhi€n, mQt s(i it rndo ndy ld dgc. KiiSu gen cita mdo tarn th6 duc li: c.xbYY D.XBXbY B.XBY A.XBXb gen cirng li€n k6t tren cilng mQt nhiErn sic th6, bing cich ndo b4n c6 thd xdc dinh vitri cira cde getr Ciu 3g.N6u ban c6 3 cl6?
 6. Cflu 49.Vi lchuArr chfra plasrnit trii t6 ho.'p thud'ng dugc tdclr dong bang qu6 trinh nAo? A.Du.a ADN cira c6c tii bdo ra ngoiri m6i trudrrg d6 quan s6t xem tO bio ndo c6 plasmit B.Quan s6t cAc tii bdo bing kinh hi6n vi m6i trudlg chira kh6ng sinh c6 t6c dpng gi6t vi ktruAn thi6u plasmit vi l<huAn vAo C,ELra D.Dirng khing th6 tldc hi6u v6'i c6c vi khuAn chri'a plasmit t6i t6 ho'p Ciu 50.ADN ligazalitenzim iluo. c dirng trong k? thuft t4o ADN t6i t6 ho.'p. ADN ligaza: A.ph6 v6' li6n t<i5t gita cdc c{p nr"rcleotit cria ADN B.cit c6c doan ADN C.ld phAn tir ADN nh6, dgng vdng, tg nh6n <t6i D.gin cdc do4n ADN l4i v6i nhau 10 cdu hoi cho chuong trinh nAng cao Ciu 5 1 . . . .. . ...... .. .ld mQt enzim c6 th6 ndi lii;n c6c doan Okazaki v6'i nhar,r sau l{hi doan ARN m6i bi thay thti b6'i ADN. A.ARN polymeraza B.ADN polymeraza C.ligaza D.primaza CAu 52 d thir, n6u khdng quan s6t thAy th6 Barr, thi bao nhi€u nhi6m sic thi5 X md sinh vdt d6 c6? B.1 C.2 A.0 D.3 inh hu6'ng ft nghi€m trong p tarn nhi6m du6'i dAy, thi trud'ng p nAo r"rh6t t6'i th€ d6t bi6n? CAu 53.Trorrg c6c trudrrg ho. ho. C.47,XX+13 B.47,XXY A.47,XXX 9.47,y\+21 CAu 54.Thuy6t tiiin h6a cfra Dacuyn vd Lamac c6 di6m tuong ddng sau: A.M6i trud'ng di t4o n€n c6c bitin di giiia cic cath6 trong quAn thO B.Sp'tuyQt chtng kh6ng bao gio'xiy ra C.MOi trudng lu6n thay aOi la co'sd cho qu6 trinh tiiin h6a D.Chgn lgc tu nhi6n li co chii chinh cfra qu6 trinh ti6n h6a CAu 55.CdLr niro sau dAy v€ chgn lgc tU nhi€n ld chinh x6c nhAt? A.Dac di€m giilp sinh vflt thich nghi v6'i m6i trud'ng ndy thi cfrng li <iac rli€m thfch nghi gifrp n6 thich nghi vd'i mdi trud'ng kh6c loii kh6c nhau cilng chi6m lTnh mQt noi sdng sC cirng thich nghi v6'i mdi trud'ng 6'<t6 do c6 ctng sU thay AOi vat B.C6c ch6t di truydn C.Ddc di6rn thich nghi t4i m6t thd'i ditSm sd girip sinh vat thich nghi 6'mqi thd'i di6m D.C6c c6 thO cdng thich nghi thi cdng aC tai ntri€u con cdi , vd vi v4y cung c6p nhidu gen cho v6n gen cira quAn th,5 ho'n so v6'i cdc c6 th6 thich nghi k6m. Cffu 56.Troug c6c cAu trirc sau, c6u trfic nio ld tuo'ng d6ng v6'i cdnh cfra chirn? A.Vdy lung cira cii rn4p B.Chi tru6c cira Kangaroo C.Crinh cria bu6'm D.Vdy cia c6 voi 57. Di6u ndo sau dAy kh6ng nim trong thuy,St ti6n h6a bing chgn lgc tg nhi0n cira Dacuyn? CAu A.Ki€u hinh cria dQng vflt lA di truydn B.Dgng vft sinh con v6'i da d4ng vd ki€u hinh C.l(h6ng phii rnoi ki€u hinh ddu cAn bing nhau vC nra ndng sinh sAn D.Ddc tinh thu clugc trong ddi c6 th6 truy€n lgi dLro.c cho tht5 h0 sau CAu 58.Bing chirng ndo sau d6y ld bing chri'ng m4nh mE nh6t chilng minh rnoi lodi tr6n tr6i dAt dAu c6 ngu6n g6c chLrng? A.Tdt cA c6c sinh v6t dAu ti€u thu ndng lu'gng B.TAI ci c6c sinh vdt dAu c6 chung m5 di truydn , , .a ^ ,l : C.TAI cA c6c sinh vdt d6u ti6n h6a ^ -t D.TAI cd c6c sinh vqt d€u c6 bi€n di di truy6n CAu 59. Ichthyosaurs ld khfing long du6'i nu6'c. H6a thach chi ra ring chirng c6 vAy 6' lung ua uay du6i, gi6ng c6, rnflc dir vay hq hdng gAn gfii nh6t cfra n6 l4i li c6c lodi bd s6t 6'c4n, chtng kh6ng c6 vdy lung vri vAy dudi. VAy vAy lung ,vdy du6i cira c6 vd lchthyosaurs ld: A.co quan tuong ddng B.Vi dp vd tiiSn h6a d6ng qui C.Vi du ve ti6n h6a phAn ly D.Cd A vd C CAu 60.Sg giii thich cia Lamac vA c6i c6 ddi cira Huou cao c6? A.Huor-r cao c6 6n nhiAu c6 ho'n huou c6 ngin vi vay c6 ddi hon B.Bi6n di tr,r rrhi€n trong quAn th6 tao ra huou c6 cao vi huou c6 thAp , huo'u c6 cao d6 l6y thirc dn hon. C.MQI s5 huou cao c6 c6 dr.roc c6i c6 cao lA do k6o dni cO OC v6i thric dn vA truydn tinh tr4ng d6 cho con cdi. D.Huou cao c6 tir xa xua dd c6 c6 cao vi kh6ng thay tl6i. -6-
 7. -tkli thfr' \friw 2-2011 Dirp 6m rsn6lr sislEx 424 423 ,tr14 421 422 Cffu 424 423 421 C6u -* L2 I} C C C C D I 31 D x) D C C i) C 32 D ri-- 2 tr) D C B D 33 t- C 1] 3 i_y D B D B 34 B u\ 4 -l-9 l] D B D B 35 A {} A t) 5 D B B l) B A 36 ,i' B 6 I> t\ A B B t) D 37 B x) 7 i,.t A A B A D D 3E x] 8 x3 A f'r A A T) C 39 B tt 9 fl) TJ x\ A Ii C C C 40 D 10 x) !,.t A A I\ C t) C 41 D D i.J 11 il I) A D C A 42 D C 12 A A C D (1 43 g D 13 s-- A (- B D (- C 44 t4 r1 -;- C B C D A t. { 45 L 15 A B C iitr B 46 A 16 1,! l) C C C A C {- L7 t/ D C C C 48 A L\ 18 1) -/d ,: C D C C A 49 A 19 l-$. --'-;. -,{ - C C D D _ +__ 20 {-- 1\ u\ B A ea (- \) B C 2t ,d A C B 'r1 B 52 C C x) A ,r' A C C 53 D 23 \, D C ir- {1 C 5.$ 24 tt !-_ &3 j D D !'t D D 55 25 12 l-t D C D D A A 26 r1 !' l\ ''lt) g\ D B D D 57 __i\_ 27 i6 lJ. 'lt\ t) B i) D B B 28 i.) J() -' d.J t_D .,,- x) B B C B s9 29 tri A,J {\ \- C B C \- 60 i-b dr1 30 i.-t
 8. r'fti rfuri tlal kila ridnc A,r$r LiN 2 n:tr,t 2{}x'1, Tn*tnq T'}IFT cfuuydru IIIII tl_i $rr pfuann fut1c EQ GIAO DUC VA EAO TAO #8, T'S{{ T'E{{I eaI HQC eryT TRUONG.EAI HQC SU'PHAM HA NQI 2 rnuqmc rupr cuuvnro Th:{ng 2/ 2011 (Ei thi cd 07 trang) M6n thi: TIITNG ANH, Kh6i D .Thd'i gian ldm bdi: 90 phrtt Hg, t6n thf sinh:... Me dd s6: 321 sd uao danh: rsr on GoM s0 cAu GU QUESTIoN I DEN QUESTIoN s0) DANH cHo 1.4,r cA rHi srNH Mark tlte letter A, B, C, or D on your onswer sheet to intlicate the coruect answer to esch of the following questions. 1. A: Don't forget to drop me a line when you settle down. B: Trust me. A. I will. I'll keep you in touch. B. I won't. I'll keep you posted. C. I don't. I'll keep you in totrch. D. I drop you a line when I settle down. 2. This is the biggest exhibition held in Hanoi. C. up to now A. so far B. never D. ever 3' Cynthia: I{i, Victor, do yott think it's possible fbr us to have a talk sometime today? Victor: I'd iove to, but A. I've got a pletty tight schedule today. B. I'm fi'ee now. C. is tomon'ow OK? D. I'm pretty scheduled today. 4. Not once his promises. C. did he keep A. he is keeping B. has he liept D. he keeps 5. Hotel rooms must be by i0 a.m., but luggage may be left with the porter. C. abandoned D. left A. vacated B. evacuated 6' R'eese: Rernember, they want someone who works well with people. You've got to show tirein how easy-going and personable you are! Kent: A. Thanks. I hope so. B. You see what I am like. Don't worry. C. Wait and see. Thanlcs. D. Thanks. I'll keep that in rnind. 7. He tripped on the stairs and could not faliing. A. r'esist B. prevent C. stop D. avoid 8. No one was abie to explain the of the old custom. A. beginning B. or.igin C. starting point D. reason fuil of 9. FIis sister was for the way in which he had so quickly learned to drive a car. pride admiration A. B. D. jealousy C. surprise 10. Jill: can 1,su save place for rne, please? Nature's calli'g. n1)/ Stranger: A. No ploblem. But the line is rnoving fast. B. Sure. But huny. The line is moving fast. C. Yes, please. But in a minute or so. D. No, I can't. I'm in a huny. 1 1. The bus only stops here to -----=.----- passengers. A. get off B. pick up C. alight D. get on 12. The child was by a lorry on the safetv clossins in the main sfreet
 9. "l]F f Ciffyfi [0i Hk Su pfuu rliir Dai hQc rioroq Ailh liin 2 nllp ?O1I, Tarrirruq Da irdl that iny university was the best in tire country. I have always 13. A. tlusted D. regarded B. respected C. considered 14. I{er mother asked her to the tabie for the evening ineal. B. put out D. lay A. place C. serve 15. She said that she could not new dress on her small salary. a A. spend D. spare B. save C. afford 16. Cashier: All right. Keep your receipt. If something comes up, you can show it to us and we'll give you a refund. John: B. Thanks. I'11 put it in a safe place. A. OK. I won't use it. D. Thank you. I'll keep it for you. C. You're welcome. See you. 17. When we arlived in Paris it was with rain. C. pouring A. running D. falling B. dropping 18. People living abroad ale not to enter for this competition. A. enabled D. eligible B. permissible C. capable 19. Unfortunately, our local cinema is on the of closing down. A. verge B. hint D. threat C. edge 20. For elderly people, one of the pr6blems by rising prices is the continual increase in heating bills. A. given B. posed D. forced C. pressed 21. Arthur: You've got to be careful next time! Rose: A. I will. I will. Trust mel B. Yes, I have. C. Sure. I have. D. i hope so. 22.I'he price they offered for my car was so low that I it down. A. brouglrt B. called D. shouted C. turned 23.Tbe supervisor's job is to tire work of his particular department. A. overlook B. overlun D. overview C. oversee 24. Our house still remains in after the cyclone. A. good conditions B. a good condition C. the good condition D. good state 25. When his business failed, he starled again fi'onl A. scratch B. blank C. introduction D. beginning 1A It,rt', on life has changed a lot since leaving riniversity. A. outlooi< B. attitude D. purpose C. approach 2l.The exaln in Febniary prepared pupils for the real thing in June. A. false B. mock D. unreal C. fake 28. Whoever of speeding may be fined frorn $100 up to $1,000. C. judged A. convicted B. arrested . D. charged 29.He was always finding with his daughter's friends. A. blame B. lack D. fault C. mistake 30. The numbel of tickets available is by the size of the stadium. A. caused D. associated B. related C. determined Mark tlte sentence (A, B, C or D) thut is the most suitsble completiortfor the set of givett words. 31. what/ hate/ rnost/ answer/ call/ midnight A. What do you hate when you answering a phone call at midnight? B. Wliat I hate the most is answering a phone call at midnight.
 10. d,L4ry{ftqc ,e ricftq llrufu !.in- ? THFT Chuydru t)Ill h0c Su,pkan 2OrlT, TRrri)?iq nxn.r C. What makes me hate nost to answer.a phone call at niidnight. D. what is hated by most of people is answering a phone call at midnight. hotel/ be/ construction 32. noise/ A. There was so inuch noise as the hotel was still under construction. B. The noise of the hotei was caused by it being in construction. C. The cause of the noise was tirat the hotel being still under construction. D. The noise came fi'om the hotel wirich was being in construction. 33. foolish/ rell lies/ police A. He was too foolish not to tell lies to the police. B. He was so foolish that he tells lies to tire poiice. C. He was very foolish so that he told the police lies. D. He was so foolish as to tell lies to the police. 34. falll obey/ regulations/ disqualification A. If you faii obeying the regulations, you,ll get disqualification. B. Failure to obey the regulations may result in disqualification. c. In case you fail obeying the regulations, you'll have disqualification. D. Failing to obey the regulations may lead to get disqualification. 35. getlimpressiorV first/ meet/ him A. I caused a very good impression when I have first met hirn. B. I got a very good impression of rny first meeting with him. C. I was given a good irnpression as first met him. D. I got such a good impression by my first meeting him. Mark the letter A, B, C, or D on yolff flIlswer slreet to sltout tlre underlined part tltat neecls correction. 36. Ihe flag is risen at 63A eveqr moming without fail. A. is lisen B. at C. every moming D. without fail 37' The watt is named afterJames Watt, the British engineer who developecl the stearn engine in 1760s. A. The watt B. after' C. the British D. the steam engine 38. They who are willirig to spend the necessary time will find this woi'kshop to a rewarding experience. A. They B. willing C.toa D. rewarding ,n. Ut]tik. oxrrgen, which is chemical changed by our body into calbon dioxicle, nitrogen is merel)r exlialecl back into the air. A. Unlike oxygen B. chemical C. merely D. exhaled back 40. Ahnost medical doctors have had some training in psychology and psychiatry. A. Alnost B. rnedical doctors C. irave had D. training Read the follotttitxg pttssflge and nrark the letter A, B, C, of D on your ansrper sheet to itrdicste the correct strswer to eaclt of tlte questionsfrom 4t to 50, Researchers in the field of psychology have found that one of the best r,vays to make an important decision, such as choosing a university to attend or a business to invest in, involves the utilization of a decision worksheet. Psychologists who study optimization compare the actual decisiols made by people to theoretical ideal decisions to see how sirnilar they are. Proponents of the worksheet procedure believe tirat it will yield optimal, that is, the best decisions. Although there are several variations on the exact format that worksheets can take, they are all similar in their essential aspects. Worksheets require defining the ploblem in a clear and concise way and then listing all possible solutions to the problem. Next, the pertinent considerations that will be affected bv each decision
 11. t+rl4t':grLloq9lllfq 4gif liro 2 nr:ur ZO1I, Tnrrdriq T!{Ffi etuuyoru IJIittu[]c $rr pla:rm ?c nrinrerica1valuetoreflectitsr.e]ativeirnportance.Adecisionisrnatirematica values togethei' The altemative with the highest number of points emerges as the best decisio'. Since rnost important problems ale multifaceted, there are several altelnatives to choose from, each with \ unique advantages and disadvantages. One of the benefits of a pencil and paper decisior-rnaki'g procedure is that it permits peopie to deal with more variables than their rninds can generally compr.ehend and temember. On the average, people can keep about set)en ideas in their minds at once. A wor.ksheet can be especialiy useful when the decision involves a large number of variables with complex relationships. A realistic example for many college students is the question "What will I do after graduation?" A graduate might seek a position that offers specialized tlaining, pursue an advanced degree, or travel abload for a year. A decision-naking worksheet begins with a succinct statement of the problem that will also heip to narrow i/. It is irnporlant to be clear about tire distinction between long-range and immediate goals because long-range goals often involve a diffelent decision from short-range ones. Focusing on long- range goals, a graduating student might revise the question above to "What will I do after graduation that will lead to a successful career?" 41. What does the passage mainly cliscuss? A. A tool to assist in making cornplex decisions. B. A comparison of actual decisions and icleal decisions. C. Resealch on how people make decisions. D' Differences between long-range and shoft-range decision makilg. 42. The word "es.se ntial" i^ paragraph 1 is ciosest in meaning to ---..-. C. beneficial D. fundamental A. introductory B. changeable 43. Of the following steps, whicir occurs before the others in naking a decisiol worksheet? A. Listing the consequences of each solution. B. Calculating a numerical summary of each solution. C. Deciding wirich consequences are most irnportant. D.Writing down all possible solutions. 44. According to decision-worksheet theory, an optimal decision is defined as one that A. has the fewest variables to consider. B. uses the most decision worksheets. C. has the most points assigned to it. D. is agreed to by the greatest number of people. 45. The author organizes paragr.aph 2 by A. describing a process. B. classifying types of worksheets. C. providing historical background. D. explaining a theory. 46' The author states that"On the average, people can keep about seven icJeas in their nzinds at once,, (paragraph 3) to explain that A.most decisions involve seven steps. B.human mental capacity has limitations. solne people have difficulty making minor as well as major decisions. C. D.people can learn to keep tnore than seven ideas in their minds with practice. 47.Tbe woLd "srccinct" inparagraph 4 is closest in meaning to ---.--. A. creative B. satisfactory C. personal D. concise 48. Which of the following terms is defined in the passage? A. Proponents (para. 1) B. Optimal (para. 1) C. Variables (para. 3) D. Long-range goals (para. 4 )
 12. T]iFT Ohuydil to rirl rhii l)al ? nt[c Su ph:rm liigc tidaq Ar,rli liru rclrn 201l?, Tnutrnq [l[Ji "l/" in 49. The worcl paragr"apir 4 ref'ers to probiem worksheet A. C. distinction D. decisioir B. _ 50. Tlre worci "reylJ e" inparagralrh 4 is closest in meaning to D. predict A. ask C. change B. explain Muk the letter A, B, C, or D on yoLr (tnswer sheet to indicste the wo.rd whose stress is placed tlffire:ntly from that of the rest in eaclt of the following questions. D. industlial B. proficiency 51. A. industry C. redundancy D. promise 52. A. advertise B. practise C. advise D. recognition 53. A. conservation C. international B. extinction D. astronomer C. extraordinary A. conservative B. equalize 54. D. property B. parlicular 55. A. approach C. respect Read tlrcfollowing passege and murk tlte letter A, B, C, or D on your ilnswer slteet to ittdicate the correctwordfor each ofthe blanksfrom 56 to 65, INFLUENCES OF TELEVISION Television has changed the lifestyle of people in every industrialized country in the world. In the United States, where sociologists have studied the effects, some interesting observations have been made. Television,a1thoughnotessential,hasbecomea(n)(56)-partofnrostpeople'slives.itlras become a baby-sitter, an initiator of conversations, the major transmitter of culture, a keeper of traditions. Yet when what can be seen on TV in one day is critically analyzed, it becomes evident that television is not ateaclrerbutasustainer,Tlrepoor(57)-ofprogrammingdoesnotelevatepeopleintogreater (58)-,butrathermaintainsandencouragesthestatusquo. The(59)-1easonfor.the1ackofqualityirrAnredcantelevisionisrelatedtobotht1relristoryofTV programrning development and the economics of TV. Television in America began with the radio. Radio companies and their sponsors first (60)_ with television. Therefore, the close relationship, which the advertisers had with radio programs became the systern fol Arnelican TV. Sponsors not only paid moneyfortirnewithinp1'ogIams'butmanyactuallyproducedtheprograrns.Thus,(61)-fromt1re capita1istic,profit-orientedsectot.ofAmericansociety,televisionispriinari1y(62)-witlr reflectinganc1attractingsocietyratherthan(63)-andexperirrrentirrgwithnewideas.Advet1isers rvant to attract the lalgest viewing audience possible; to do so requires that the programs be entertaining rather than challenging. TelevisiorrinAmericatodayrernains,toa1arge(64)-,witht1resanreor.garrizationandstandalds as it had tirirly years ago. The hope for some evolution and true achievement tolvard improving society will (65)_ reqliire a change in the system. B. mixed (56) A. integral C. fractional D. superior B. quality (57) A. quantity D. product C. effect (58) A. preconception knowledge B. D. feeling C. understanding A. adequate unknown (59) D. primary B. C. inexplicable (60) A. exireiimented c. did B. tried D. made ' (61) B. leaving C. coning A. goiirg D. getting (62) concerned A. interested C. worlied B. D. connected B. innovating (63) A. reflecting D. entertaining C. attracting degree (64) A. extent B. D. amount C. size (65) B. full A. total D. complete C. entire
 13. [[i kUc $u p[r4m i' Ckuydn Di lhl rkii 2 hec rlenq Aruk Tnur'rrirq TF0F itrrna 2101'1, l.ar.r +;41 Read thefollowitlg passrge and nxark the letter A, B, C, or D on your ansfi)er sll.eet to irtclicctte the correct ottswer to each of the questiotrs from 66 to 75. Ranked as the number one beverage consumed wolldwide, tea takes the lead ovel coffee in botir popularity \ and production with more than 5 rnillion metric tons of tea produced arulually. Although tnuch of this tea is consurned in Asian, European and African countries, the United States drinks its fair share. According to estimates by the Tea Council of the United States, tea is enjoyed by no less than haif of the U.S. population tea drinking has spurred a billion-dollar - on any given day. Black tea or green tea iced, spiced, or instant - Africa and South America and throughout Asia. business with major tea producers in Tea is made from the leaves of an evergreen plant, Camellia sinensis, which grows tall and lush in tropical regions. On tea plantation, the plant is kept trimmed to approximately four feet high and as new buds called flush appear, they are plucked off by hand. Even in today's world of modern agricultural machinery, hand harvesting continues to be the prefened method. Ideally, only the top two leaves and a bud sirould be picked. This new glowth produces the highest quality tea. After being harvested, tea leaves are laid out on long drying racks, called withering racks, for 18 to 20 hours. During this process, the tea softens and becomes limp. Next, depending on the type of tea being produced, the leaves may be cnrshed or chopped to release flavor, and then fermented under controlled conditions of heat and hurnidity. For green tea, the whole leaves are often stearred to retain their green color, and the fermentation process is skipped. Ploducing black teas requires fennentation during which the tea leaves begin to dalken. After fermentation, black tea is dried in vats to produce its rich brown or black color. No one knows when or how tea became popular, but legend has it that tea as a beverage was discovered in 27378.C. by Emperor Shen Nung of China when leaves from a Camellia dropped into his drinking water as it was boiling over a file. As the story goes, Emperor Shen Nung dlank tire resulting liquid and proclaimed the drink to be most nourishing and refreshing. Though this account cannot be documented, it is thought that tea drin-king probably originated in China and spread to other'parts of Asia, then to Europe, and ultimately to America colonies around 1650. With about iralf the caffeine content as coffee, tea is often chosen by those who want to reduce, but not necessarily eliminate theil caffeine intake. Some people find tirat tea is less acidic than coffee and therefbre easier on the stomach. Others have become interested in tea dlinking since the National Cancer Institute published its findings on the antioxidant properties of tea. But whether tea is enjoyed for its perceived health benefits, its flavor,'br as a social drink, teacups continue to be filled daily with the world's mos: popular beverage. 66. Why does the author include statistics on the arnount of tea produced, sold and consumed? A. To shor,v the expense of processing such a large quantity of tea. B. To explain why colfee is not the nost popular beverage worldwide. C. To demonstrate tea's popularity. D. To impress the reader with factual sounding information. 67. Based on the passage, what is inipiied about tea halvesting? A. It is totaliy done with the assistance of modern agricultural machinery. B. It is no longer done in China. C. The method has remained nearly the same for a long tirle. D. The method involves trimrning the uppennost branches of the plant. 68. Wirat does the word "they" in paraglaph? of the passage refer to? C. evelgreen plants B. ne'w buds A. tea pickers D. tropical regions 69. Which of the following is NO f true about the tea production process? A. Black tea develops its dark color during fermentation and final dtying.
 14. T$iPlqr!y'q$l h[c 5,rr ph:rr'r rirrl. r)ti hoc rienq /Iruir lta:2 r*rn: ?,oln, Tnrri)r,:q ui rid B. Gleen tea requires a long felmentation proccss. C. Green tea is often steamed to keep its color. D. Black tea goes th-ror-rgir two dlying phases dtiring production. 70. The word "documented" in palagraph 4 cor.rid be best replaced by which of the lollowirig wofd? B. ploved D. kept C. stored A. ignored 71. According to the passage, what is true about the origin of tea drinking? A. It began during tire Shen Nung dynasty' B. it may have begun some time around 1650. C. It is unknown when tea fir'st becatne popular. in Europe. D. It was originally produced fi.om camillia plants 12. Theword "eliminate" in paragraph 5 could be best replaced by which of following word? B. increase C. reduce D. remove A. decrease 73. According to the passage, wliich may be the reason why someone would choose to drink tea instead of coffee? A. Because it's easier to digest than coffee. B. Because it has a higher nutritional content than coffee. C. Because it helps prevent cancer. it has more caffeine than coffee. D. Because 74. Where in the passage does the author mention research conducted on the beneficial effects of tea drini<ing? B. In paragraph2 C. In paragraph 4 l D. in paragraph 5 A. In paragraph 75. What best describes the topic of this passage? B. The two most popular types of tea. A. Tea consurnption and production. D. Horv tea is produced and brewed. C. The benefits of tea consurnption worldwide' to complete eaclr of tlte Mark the letter A, B, C, or D on your &nswer sheet to indicste the best wcty sentences. following I was pleased it was over. 76. B. Despite it rnay sound strange A. Though strange it was D. Even though being ver)/ strange C. Strange though it rnay sound 77 . If yotr want to travel in JulY, A. I'11 advise buying youi'tickets well in advance B. I'11 advise you buying your tickets well in advance C. I'11 advise you bqy your tickets well in advance D. your tickets will be advised buying well in advance that rnany hospitals wanted his service. 78. B. He was such good doctor' A. He was so good a doctor D. He was such a doctor good C. He was so good doctor . he took his seat quietly. 19. B. So that not disturbing our conversation A. So as to not disturb oul conversation D. Not to disturb our conversation C. In ordel not to disturb our collversation tie. 80. Jack went to the partY, wearing a B. led lovely woolen bow A. lovely red bow woolen D. lovely red woolen bow C. woolen lovely red bow The end
 15. TAC tsQ GISIC D\JC VA fiA0 R - TRU',CvNG DAt HQC SU PI-IAM HA Nql TRLTCING TI4 PT' C}.i UYFN pAp nn TH{ TIEI\G ANF{ DOT. 2 T'X{U, BAT F{OC Aru aaa ThdnE 212Vffi Ma d6 thi Ma de thi stt stt 322 323 322 324 323 321 321 324 A C B C 41 B B B B 1 A 42 A D D D 2 D D D A A 43 A C B B D 3 D c A A 44 4 C B B B B c A A 45 B B C 5 C B c A 46 A 6 B D B B D c A 47 7 D D D C D D A 48 8 B B B B D B D I c A A A A 49 B B D c c c 50 10 C C B C D c A A B B 51 D D D 11 c A A A 12 52 D B B B c c c A A 53 13 B D C A A A 14 54 D B B D D A A 55 15 C C B D D B A A A B 56 16 C D D D 17 57 C B C B B B D B .A c A 58 C C C D D 1B A A 59 19 B B C D B D A A A A 20 60 D B D D c A A C 21 61 C D B B A oz A A 22 C B D D D B, A A A A 23 C C D OJ A A 64 24 C C B B D D A 25 65 B B C B D B B c A A 26 A A 66 C D B A 27 67 C B B D B C B t- A A 28 6B B B D C B A 29 69 C D D B C D D c A A A 30 A 70 C B C c A B C B 71 C D 31 B c c A JZ A 72 D D B A A A JJ 73 D B D B B A A A 34 B 74 D D C D A 35 75 C B B D C B B c A A A A A 36 76 B C A A A 77 37 C D D C D c A A A A 78 38 B C D A 79 39 C C C B D B B

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản