Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2011 lần 2 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - Mã đề 421

Chia sẻ: lehieu152

Tài liệu tham khảo và tuyển tập chuyên đề ôn thi và đề thi thử đại học môn sinh học năm 2011 giúp các bạn ôn thi môn sinh tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2011

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2011 lần 2 trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - Mã đề 421

DE THI THU DAT HOC I,AN 2
.TR[],ONG DHSP HA NQI
nnon sntn uqc
T'RU'ONG THPT CHUYEN
biri:
Thd'i gian liun 90 Phtit;
NguJ, 26/2/2011


ermffingffangtlr6ichn'birrgI*9'.-:^""|::f?lJ".1:?l::j:-ltaialen,Mvdrn.TAns6cira
c6 100 c6 th€ 6ch 6'ni5i q'an th6, sy kh6c'rrau vA s6 ruo-ng
qrln tnc z. i6u
ra 0,2 vir 0,4 trong
r
trong quan thc
aren r.ri
nliiOu?
6ch d! ho-p ttr giff'a hai quAn th6 la bao
D.l6
B.8 c'32
A.12 vu6ng vi hi'h trdn mirur
bi€' hiQn lir nam vd hinh trdn bi6u hien ld'fr" Hinh
CAu 2.o so dii ph6 h0 du6.i diy, hinh vu6ng
;;;;fi. *a' ii t*ta" ndo sau dav gi6i thich trit nhat vc bsnh di truv€n th€
th. bi enh hu6.ng cira be'h
den bi6r-r hiqn c6
hi€n o so'd6 PhA hg sau?
B'BQnlr do gen trqi li6n k6t tr€n X qui dinh
tlinh
qui
A.BQnh do gen lan tr6' nhi6m sic th6 thudng qui dinh
D'Bqnh do gen trQi tr6n nhi6m sac th6 thubng
dlnh
C.B6nh do gen lin li€n k6t tren X qui
vang lu5''g bQi
gen troi A (AAA) thp bing rr4t prrin cira cdy m?ru
cau 3.cho c6y cd chua tam nhiarn c6 miu xanh mang d F2 li bao nhi.u?
n mo'i co st'c sdng) thi r! lQ phAn lv ki€u hinh
(aa) d0 du.o. c Ft.Cho ri ;* *r'fr.i" C t a prr6n
C'17:l D'18:l
8.35:1
A.3:l hai loii chim sB dAt thdnh c6ng
tr6n c6c dio GalapagT
CAu 4.Trong khi nghi€n cilr-r chim s6 Darwin : lu".q'""" :6:tl:I.{ sau tlay giai thich tdt nhat
l6'n, cdn rodi kia c6 mo nh6. Ei€'
rro'g vi6c s6ng cirng nhau tr6rr rnQt dao. Mot roii c6 m6 'io
cho su chung s6ng cia ch0ng?
tr6n dAo
A.MOI lodi ld nh4p cu vi chi s6ng mQt nira ndrn
nhau
B.Clitng khai th6c ngudn thirc dn kh6c
m6 c6'trung binh
C.Chirng co th6 giao ph6i, t4o n€u con lai v6'i
tir c6c hdn tlAo khSc
D.Hai todi clri m6'i gdp nhau th6ng qua nhfp ctL
c6ng viQc ndo sau day?
cau 5. Nlrd sinh hgc phan til'ding enzim restrictaza cho
ho-p B'd€ gAn rn6t doqn ADN cU thl5 vdo plasmid
do4' ADN cu tlr€ ti' b0 gen d6 t4o thdnh ADN tei td
A.d€ cat
kdp thdnh ADN rn4ch don'
'Qr hqp n'46 tach ADN
g"niuit6
;.;;;| i;"nh6,r',ai." 'r".g 'rsch
atnin:
CAu 6.MZ b0 ba ndo sau dAy kh6ng md h6a axit
C.UGG D.AUA
B.UGA
A.AUG c6 sri'c s6ng)
li"l.*4, qui vd ki6r-r lrinh c'a ph6p lai: DDd x DDd td: (c6c gi6o ti' t4o ra ddu O
A.3hoado:lhoatling B.9hoad6:Thoatrbng. C. 15hoad6:lhoatrlngn6 kh6ng c6 :lt:"9"'lhoatrdng' ? khi ndng bit daLr n6t
no.'p nbN vi
tt ict d6 .......t6ng
aa, .. . ...ra
do4n moi v6.i .
c6u 8.SLr. xLr6t hiQrr rnQt
"ai.,
chur6i polynucletit.
8.3'-OH tp'do'. .ADN polyrneraza
A.5'-photphattp do.........ADN polymeraza
D'5'-photphat tu do" ' ' "ARN polymeraza
.ARN potymeraza
C.3'-OH tu do.. vi
phan tir ADN cho, 96' vdo ph6n tir ADN vdng cira
cau g.T4o ADN tei t6 ho..p li€n qr_ra't6,i vi€c cit gen tir.mQt 'druan,
Jieu ndo s4u d6y rnO ta cau tri.rc dgrrg vdng cfia vi khuan?
sau d6 chuy6n ADN tei t6 ho..p veb roai rnac.
v.r
c'phago' D'vector
B.plasmit
erlzytl'le
A.restriction
tir nio sau d6y?
ciu l0.Su kh6ng ph6n ly cira I c4p nhi6m sic th6 trong khi phdn bao Il s6 tao ra loai giao

mQt giao til li n-l
A.Hai giao ttr lA iu6'ng bQi, mQt giao til lA n+l' vd
B.Hai giao tir lA n+l' lrai giao tu ld n-l
C.Hai liao ttr lu6ng bQi vd hai giao tir clon bQi
mQt giao ttl lA n-l
D.Hai giao tir do-n bQi, mQt giao til ld n+1, vd
Cffu I l.Vai trd ctia ldp doarr nhiSm sic thti?
A.Bin sao thil hai cira gen sE bi6Lr hi6n du6'i nr6t co ch6 cli,3u hoa rn6'i)t6ng bi€n di di trLryAn
B'BAn sao thil hai cira gen c6 thd tich ltiy c6c d6t bi6n)tang bi6n di ditrLryAn, di€u
nay sE g6y ch6t chico mot ba,
'eu
sao duy nlr6t cria gen
C.lap doan girip tao lodi m6.i
D.Cd A vd B
cAu l2.vi sao nhimg cd th6 rnang dao doan thudng giim khd n6ng sinh sin?
A.Nhi6m sic thii bi dio iloan khdng th6 ti€p ho.p duo-c vdi nhi6m sic thiS binh thuo'ng trong giim ph6n
B.Trao AOi cheo khdng th€ xAy ra gifr'a nhi6m sic th6 thud'ng vi nhi6m sic th6 bi dAJdoan
C'Trao aoi chdo giira nhi6rn sic th6 bi dno dogn vi nhiErn sic thc binh thud'ng d6n t6i hinh thdnli
nhi6m sic th,i thi6u hodc
thira gen
D.Eio doan thu'd'ng 6nh hu6'ng d6n chric nd.ng cira gen vi gAy v6 sinh
Cf,u l3.Nhsng di6m chung gifi'a tl6t bi6n m6t doan, d6o do4n vd chuyi5n doan nhiErn sac thii?
A.Ch[ng tl6u ldm rn6t vat ch6t di truydn
B.Chring d€u gi0p hinlr thdnh lodi m6'i
C.Ch0ng ddu lim th6m v6t ch6t di truydn
D.chring d€u h qui cria vi6c ADN bi b6 gey vd sai s6t trong qu6 trinh sri.a chfr,a
ki5t
Ciu l4.E6t biiin cAu trfic nhi6m sic thi3 ndo thuo'ng duo. c dirng cld x6c ttinh vi tri cia gen tr6n nhi6rn sic thc:
doan clo4n doan
A.M6t B.L6p C.Edo n.Cnuyen aoa,i
cflu l5.cd th6 nio sau day thfch nghi th6t (theo qLran di6rn ti6n h6a):
tr6ng
A.M9t chim s6 rndi giao phOi vO'i nhidu con B,MOr chim s6 rn6i 116 nhiAu trti.ng
non
C.M0t chim s€ rndi 6p nd thdnh c6ng nhiAu con D.MOI chim s6 m6i s6ng l6u hon bilh thud,ng
cffu l6'Bgnh bach tang.d nguo'i bi gdy ra b6{ m6t locut don, vd la gen ldn. B4n quan s6t mQt quA'n th6
co g2%
---- no-'
" gu.d.i
ngrroi ld b4ch t4ng vd phAn cdn lai ld binh thuo'ng. TAn s6 alen trdi ld bao nhi6u?i
bing)
quAn th6 c6n
4.0.094 8.0.088 c.0.170 D.0.180
CAU l7.Li€u ph6p gen ld
A' rnQt phrLo'ng phrip di€Lr tri c6c bQnh di truydn 6' mfrc phan ti'vd t6 beo bing c6ch tlray th6 ( gen d6t
bi6n) bing gen ldnh ( gen binh thuong )
B' rnQt phuo'ng phdp di6u
tri c6c bQnh di truyAn 6'mri'c phan ru'vd tr5 bdo bing c6ch lo4i b6 > (gen
d6t bi€n)
c' rn6t phuong ph6p di€u tri c6c b€nh di truyAn 6'mri'c phdn tri' bing c6ch thay
th6 > (gen d6t bi6n) clL'q.c
thay bing gen ldnh ( gen binh thud'ng )
D'mQt phu'o'ng ph6p di6u f ic6c benh di truydn d rnfrc ph6n tir bing c6ch
srj'a chira > (gen d6t biiin)thdnS
gen ldnh ( gen binh thu.ong )
Cdu l8'C6 bao nhi€u toaittr6 ba kh6c nhau tim th6y 6'rn6t thuc vAt c6
duo-c sic th6 lrrong b6i ld l6
bO nhi6m
A.8 B.t6 c.24 D.32
Ciu l9'MQt loditfl b6i( 4n:40) duo'c lai nguo-c trd laiv6'i m6t lodi (2n:20)ae
ticm tra d6 c6 phni ld lodi b6 m9 crira todi
d6 hay kh6ng' Khi F.l dang thuc. hiQn giam phiin, ngu'd'i ta quan s6t hinh
thai nhiSnr sic th.3 6.ki gifra gia* prri*i. N6u lodi
(2rr20) tl6 kh6ng phii td lodi b6 me trri hinh th6i nhi6m sic th6 s6 ld:
A.20 cip nhi6rn sic the kdp
8.20 cdp nhi6m sic thC kep vd l0 nhi6m sac th6 k6p kh6ng c6 cdp
C.30 nhiErn sic thd kdp kh6ng c6 c4p
D. I 0 c4p nhi6m s*c th€ k6p vi I 0 nhiErn sic th6 kdp kh6ng c6
c4p
ciu 20'Mat quAn thti l6'n dQng v4t phong thi nghiQm duoc cho phep giao ph6i ngAu nhi€n trong vai th6
h€. sau m6t vdi
tlriS ne ,25Yo s6 ci thi5 mang tinh tr4ng lin(aa),
fiong voi ir,6 rre *udipilat. pr'a" iui'*un* tinrr tr4ng tr6i, v6y s6 c6 th6
"i"
(Aa) ld bao nhi€u?
mang gen di ho.'p
A.0.05 B. 0.25 c. 0.50 D. 0.7s
ciu 2l . B€nh clao li b€nh ptro uitin nh6t trong c6c b€nh da gap 6. ngud.i vi NST 2l
A' nhd vd chri'a it gen ho'n crlc NST kh6c , ki6Lr gen thla I NST 2l ld it nghi6m trong
n6n cdn s6ng duoc
B. c6 kich thu6c 16rr hon c6c NST khrlc n6n inlr hu.crng l6.n gay hQi chirng rtao
c. c6 chira nhiAu gen hu-n cfc NST khdc n€n 6nh hudng l6n g6y h6i h0i chrl.ng dao

-2-
chira nhi€Lr gen hon c6c NST kh6c n6n Anh htto'ug l6n gay lroi chirrrg
clao
16rr vA
D. c6 ltan s6 cfia 4 ale'd6 ld: al(0'1)'
aoi voi locut gen c6 4
47.M0t qudn th6 trang can uing H*ai-vunb".
Ciu
bao nhi6u?
a2(0,2),a3(03),vi a4(0'3)'TAn s6 alen a2a3ld
c'0,16 D'0'4
8.0.08
A.0.2
tao ADN t6i t6 ho..p?
Cfru 48.Hai enzim cin thitit trong vi€c
B'DNA polymerase' topoisolnerase
transcriptase
A.endonuclease,
D'polymerase' ligase
ligase
C. restriction enzyme,
vi
sd liQu sau c1iy, x6c clinh khodng cdch giti'a ltai gen (theo cion
Ciu 30.Voi hai gen 1an ( a vd b) o ngLroi. Cho bAn'
6;aabb=25
aag U=206;Aabb:704 ;aaBb:l 4
3
aO) -
:


A.12,7 D.28
c.24.2
\
B.1
li
CAu 3 1.C6c bQnh plr6t sinh tir dQt bi6n gen ty thti do:
B.thu nhin ning luo-ng
A.auh huo'ng t6i sq't6ng ho. p protein
D.khdng phdi A vi B
A vd B
C.cA
CAu 32.DiAu udo sau ddy tlirng vd alen ldn?
A.Anh hu6.ng cria gen l[n ludn ld c6 hai ho4c kh6ng t6t bing gen trQi tuong r1ng
B.Chring chi biOu hign khi chring xr.rAt hiQn cirng alen trQi
C.Alen l[rr tAo ra protein kh6ng chirc nlng ho4c kh6ng t4o ra protein
D.Anh huong cria chring lu6n bi che l6p
CAu 33.O mQt sinh v{t lu6lg bQi, ta hdy xem xet mQt locut c6 4 alen D1,D2'D3 vA Dq' Bao nhi€u ki€u gen c6 thd c6
cho

locut ndy? Bao nhi6r-r kiiiu gen trong s6 d6 le di ho-p tri'?
B. 8 ki€u gen vd 4 di ho. P tfr'
A.l2 ki6u gen vA 4 di ha'p tir
D. 10 ki€u gen vir 6 d!ho.'p tfi'
C. l6 ki6u gen vri 8 di ho.P tiL
CAU 34.
t!l
I
1 I
(:
t;
rachltC nhb'enzim
e1 , chAt B sin sinh
(Chat A sin sinh ra ch6t B nho enzim e2)

Dua vdo so'dd tr6n hdy tri cAu hoi sau:
lo'i
Clro lai giiia hai ki6u gen: gtgtG2G2 x GlGlg2g2, dir do6n r! lQ c6 th6 mang ki6u hinh (c6 p chAt B vd kh6ng c6 p
ho.
ho.

cnAt C; 6- Fz? vd ph6p lai niy tuAn theo qui luflt di truy6n ndo?
B.3/16;tuo'ng tAc b6 trg 9:3:4
A.1 I l6; tno'ng t6c 6t ch' 9:3:4
D.1/4;tuong t6c 6t ch() 12:3:1
C.3/8;tuong t6c b6 tro. i 9:6:1
Cffu 35.

g-ill:
.
(Enzim er bibAt ho4t khi gin v6'i ho.p chAt P)
tuong AOi s6 ca th6 F' c6 hqp chAt N ld:
Khi cho lai bi5-m9 c6 ki6u gen G3g3G4g4 thi tj' lQ
D.l/16
c.3/8
A.9lt6 8.3/16
CAu 36.Trong phdp lai vti mQt tinh tr4ng duo. c di truydn theo tuong t6c cQng g6p,chi co 21125 c6 th6 6' F2 c6 ki6u hinlr
hoirn todn gi6ng mQt b6n b6 ho{c mg crla P(mang todn alen trQi hoic toin alen l[n), c6 bao nhi€u cflp gen qui cllnh tinlr
trgng ndy?
8.3
A.2 D.5
C.4
CAu 37.PlrAn l6'n c6c con tndo calico(rndo tam tfre) ta mio c6i. Tuy nhi€n, mQt s(i it rndo ndy ld dgc. KiiSu gen cita mdo
tarn th6 duc li:
c.xbYY D.XBXbY
B.XBY
A.XBXb
gen cirng li€n k6t tren cilng mQt nhiErn sic th6, bing cich ndo b4n c6 thd xdc dinh vitri cira cde getr
Ciu 3g.N6u ban c6 3
cl6?
Cflu 49.Vi lchuArr chfra plasrnit trii t6 ho.'p thud'ng dugc tdclr dong bang qu6 trinh nAo?
A.Du.a ADN cira c6c tii bdo ra ngoiri m6i trudrrg d6 quan s6t xem tO bio ndo c6 plasmit
B.Quan s6t cAc tii bdo bing kinh hi6n vi
m6i trudlg chira kh6ng sinh c6 t6c dpng gi6t vi ktruAn thi6u plasmit
vi l
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản