Đề thi thử đại học môn Toán đợt 2 năm 2009 - TTBDVH Thăng Long

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
130
lượt xem
26
download

Đề thi thử đại học môn Toán đợt 2 năm 2009 - TTBDVH Thăng Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn toán đợt 2 năm 2009 - ttbdvh thăng long', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Toán đợt 2 năm 2009 - TTBDVH Thăng Long

  1. TTBDVR TRANG LONG DE THI THU' DAI HOC DOT 2 NAM 2009 MON : ToAN ThOi gian Urn 00i : 180 ptUt Cilu 1. Cho ham s6: y = mx3 - 3mx2 + 2(m - l)x - 1- m, (Cm). 1. Khaosat va ve d6 thi v6i m = 1. 2. TIm m de d6 thi ham s6 co c,!c d~i, c,!c tieu. ChUngto dng hai diem c,!c tri lu6n cach d~u duang th~ng x = 1. Cilu2. trinh: 2 COS4x + sin3 x = sin2 (371" 1. Giai phUC1Ilg 4 - ::). 2 . 2. TIm m de h~ phUC1Ilg trinh sau co nghi~m: X2 + y2 + 2(x + y) =2 { xy(x + 2)(y + 2) = m - 3. Cilu 1 1. Tinh rich phan J[ln(3x4+ X2)- 2ln x]dx. 1 :I 2. Cho tu di~n OABC co cac dQ dai OA = 4em,OB = 5em,OC = 6em va co cac goc AOB = AOC = BOG = 60°.Tinh th~ rich tu dien 0 ABC. '" Cilu 4. - 2 2 1. Cho Elip (E) : ~ + ~ = 1 va di~m M thuQC(E). Gia sir (d) Ia duang th~ng tiep xuc v6i (E). t~i M va (d) dt tI1;1C Oy t~i A, B. TIm tQa dO di~m M d~ di~n tich tam giac Ox, AOB nho nhat. 2. Cho ba duang thang: (dd : x-I = ¥.= z - 3 211 (d2): :: = y - 2 ==z - 1 12 3. (d3): :. = y + 1 = z - 6. 32 1 L~p phUC1Ilg duang thlmg (d) vu6ng goc v6i (d3),(d) cilt (dd t~i A, (d) cih (d2)t~i B trinh saDcho AB = vTI. Cilu S. 1. Xet tat ca cac 86 co 5 chii'86 t~o boi 5 86 khac Mall. Hoi co baDnhieu 86 Ie ma lu6n co m~t hai chii'86 1 va 2 dUngc~nh nhau. 2. Cho x, y > 0 thoa man: X2 + y2 = 1. TIm gia trt nho nhat cua bi~u thuc: 1 1 . T = (1 + x)2(1 + _)2 + (1 + y)2(1 + _)2 Y X .." Het """"'" .........

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản