Đề thi thử đại học môn Toán - THPT Yên Lạc 2

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
91
lượt xem
15
download

Đề thi thử đại học môn Toán - THPT Yên Lạc 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn toán - thpt yên lạc 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Toán - THPT Yên Lạc 2

  1. Tr−êng THPT Yªn L¹c2 ®Ò thi Thö ®h_c® n¨m häc 2008-2009 M«n :to¸n (Thêi gian: 180 phót) C©u 1: (2 ®iÓm) x2 + x + m Cho h m sè y = . x +1 a, Kh¶o s¸t v vÏ ®å thÞ h m sè víi m=1. b, T×m m ®Ó h m sè cã cùc ®¹i, cùc tiÓu v 2 ®iÓm C§, CT cña ®å thÞ h m sè n»m vÒ mét phÝa cña ®−êng th¼ng : x+y-1=0. C©u 2: ( 3®iÓm) a, Gi¶i ph−¬ng tr×nh: x +8 − x = x+3 sin 3x − 1 b, Gi¶i ph−¬ng tr×nh l−îng gi¸c: = cos 2 x 2sin x − 1 1 c, Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh: log 1 ( x 2 + 2 x + 5) ≥ log 1 (2 x 2 + 4 x + 3) − 2 2 2 2 C©u 3: ( 1®iÓm) 2 e esin x . ln 3 x TÝnh tÝch ph©n: I= ∫ dx 1 x C©u 4: ( 2®iÓm) x−3 y +1 z +1 Cho ®−êng th¼ng (d) cã pt: = = , (k # -1; -3/2; 1) k + 1 2k + 3 1 − k a, CMR: (d) lu«n ®i qua mÆt ph¼ng cè ®Þnh. ViÕt ph−¬ng tr×nh mp ®ã. b, T×m k ®Ó (d) song song víi 2 mÆt ph¼ng: 6x-y-3z-13=0 v x-y+2z-3=0. C©u 5: ( 1®iÓm) Cho h×nh trô (T) cã t©m hai ®¸y l O v O’, b¸n kÝnh R=a, chiÒu cao h=a 3 . Trªn ®−êng trßn (O’) lÊy ®iÓm A cè ®Þnh. M l ®iÓm di ®éng trªn ®−êng trßn (O). §Æt AM=x, T×m x ®Ó diÖn tÝch ∆OAM ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt. C©u 6: ( 1®iÓm) T×m m ®Ó hÖ ph−¬ng tr×nh sau cã nghiÖm.:  log 2 x + y log2 3 = 6   log 2 3  log 2 x + y  = 2m ------------------------------HÕt------------------------------ §¸p sè:c©u1:b,0

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản