Đề thi thử đại học môn Toán trường chuyên Chu Văn An, Hà Nội 2011 lần 1

Chia sẻ: quang3009

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các đề thi thử đại học giúp các bạn ôn thi tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Toán trường chuyên Chu Văn An, Hà Nội 2011 lần 1

Nor rrnl
ne rm
so GrAo Duc vA EAo rao HA DAr HQC EoT r NAtvt Zgt t
eN
TRtIOt{c THPT cHU vAx M6n To6n - Kh6i A
Thdi gian ldm bdi: 180 phrfit, khdng tC ttrOi gian giao dA.
DA thi gom ol trang.

I. rAr cA cAc rni sINH 1l,o eiom;
pHAN cHUNG cHo
y:
Cffu I (2,0 tli6m) Cho hdm s6 xt -3x' +1.
1. Kh6o s6t sp biiSn thiOn vd v€ dO thi (C) ctrd nam s6.
2. Chrmg minh rdng mdi ti6p tuy6n cira (C) chi ti6p xric vdi (C) tei dung mQt di6m.
II (2,0 tli6m)
Cfru

* 4,gcosz x= 13 +,*'z'+l-3'o'2'.
1. Giai phuong trinh 9'io"
lx+ Y =g
(x'yeR)'
2. I r ^+ 9 *^ly'+9
r---:-
-
Giai he Phuong trinh
=10
[r/xZ

:pt 4*.
cflu IItr (1,0 tli6m) Tinh tich phdn 1
ix'
CAu IV (1,0 ili6m) Cho hinh chop S.ABCD c6 d6y ln htnh vudng cpnh c , SAL(eACn) vd SA=a.
Ggi A',8',C' vit D' lan luqt ld trung ,rliOm cira .!C,SD,SA vit SB. Chimg minh rdng AA',BB',CC' vh
DD' d6ng quy; Tfnh th6 tictr ctra hinh ch6p ^S'.1'B' C' D' theo a, v&i ,S' h tam cfu hinh w0ng ABCD '
CiuV(1,0tli6m)Xicdinh m saocho xa -2x3 +8**l)*'-2mx+m'-4>A, Vxe [-f1]
II. PHAN RItNG (3,0 tli6m). Thf sinh chi iluqc chgn mQt trong hai phin (phin A ho{c phin B)
A. Phin A (theo chucrng trinh Chuin):
Cfiu VI.a (2,0 ili0m)
1. Trong mat phang tqa d0 Oxy , cho hinh r.u6ng c6 mQt dinh l(- 1;2) vA m$t duong ch6o nim trOn
ttucmg thing c6 phucmg trinh 2r - y -l = 0. Tim tqa d0 c6c dinh cdn lgi cira hinh vu6ng.

2. thlng (A) c6 phuong trinh
Vi6t phuong trinh m[t cAu (C) t6m thu$c dudng
cO
lx-vtz=o
J"
lZx+ Y+22-I=0
vdtitip xric voi hai m{t phang (a): 2x +2y - z + 6 =O va (B) ; 2x +2y - z-6 = 0.
Cffu VII.a (1,0 rli6m) Cho zr,z, ldhai nghiQm phrlc cria phuong frnh zz -22 +5 = 0. Tinh gi6 tri cua

=lr?l*l':l
bi€u thirc P
B. Phin B (theo ehuong trinh Ning cao):
Cflu VI.b (2,0 tli6m)
1. Trongm{tphingtqad0 Oxychodudmgtdn(C): *2+y2-4x+2y-5=0.fhlrtA6euerngthing 4

dii AB nhtt nh6t.
d*! x - my=0 cat ducrng trdn (C) t?i hai di6m A, B pherr-biQt, sao cho dQ do4n

Trong khdng gian tsa dQ Oxyz cho c6c tli6m l(l;O;t), f(tt;O), CQ;l;*l) vi m{t phdng (a) cO
z.
phucrng trinhx + y + z-1 = 0. Tim to4 d0 diem M sao cho khoing c6ch tir M dln (a) Uang khoang
c6chtu M danm6iei6m A,B,C.
(r- \3

=42-!
Ciu VII.b (1,0 tli6m) Tim sd phtrc z ,Ai6t Z


-------n6t-
so crAo Duc vA o.A,o rAo HA NOI PAT AU - THANG DIEM
rntldxc THPT CHU VAN AN of rnr rrulDAr Hgc - DgT r nim zort
M6n Tofn - KhAi A
an- 07 tran
di6m
Di6m
Dfrr 6n
Cfiu
I t. rt.O tli6m)
.
(2,0 ili6m) T0P x6c dinh: B'
. Sg bi6n thi6n 0,25
-c; lim Y -
- Gi6i han: lirn ! = +60.


-6x; y'-0ex=0 hotrc x=2.
- Chi€ubii5nthi€n: !'=3x2
.y'>0e x2; .y'-a, vxe[*1,1]
(1,0 tti6m) xo 0r25
(*' - * * *f r-4vx e [*r,r]o * * *)' > 4. (3)
Hfi(r' -
DAt t = xt -x, tac6 t'=2x-I.

xll-1 :I
^ 1
4,25
'r
0
-
t'l +
?"".\...-.-.-- -a
!.1 9.



_k
Din 6n


,{
:fr
rl
xe [-t,t]€>/€ surra (3) V6c to ph6p tuy6n ctta
I-d-el
a/;(d) 0r25
=4+a((a\,(il)=q.
+|;l)'
tlZ" +2"
"Mif;il
ii6 ;il';6i (;) ;t tp)'i.hi;.;hi kili'ffi it
(d) ki'h. R--;,il';A -O,25

5
Eip
Cflu 6n Di6m
a\\al,lp))rz,v[y R=2
/ (c), khi d6
Gqi ld tdm cua
+ 2 v-- z + 6l 0r25
lzx+2y-z-61 e2x+2y-z=0
olLx
aQ ;@)) = d (r ;(B))
3 J
I e A, nOn toa d0 cira li
M4t kh6c nghiQm cua hg
I
I
lx-/+z=o
€ ]n=*
l2x+y+22=1 IJ 0r25
lzx+zy-z:o
l, =!
Le
o* ('. +)' . ( n-lJ' .(,-t)'
vfly: M[t cAu (c) c6 phuong =o
3J
YILa =l+2i
Phuong trlnh zz + 5 = 0 c6 hai nghiQm phtrc z, vit z, =1-2i 03s
-22
(1,0 iti6m)
,2 =4+4i.
=(1+2i)2
o 4,25
=4*4i
-2 =(1-zi)z
a 12 0,25
=l'?l+l'il=to
Suyra hay P
l,il=V:l=5 4,25
YI.b l.(1,0 tli6m)
(2,0 tli6m) - (C) c6 tim I(2;-1) vd b6n kfnh n = d0 0,25
- Dudrrg th6ng d* di qya di€m o c6 einrr nim trong dtd'nttidn, A;-i"?tn;Ai
Ao Ait
0r25
\qlstz dism ph6n biQt.
$ggfrg gQg
IOt
: Iraplg4q dUqriDO dei AB nh6 nh6t khi vd chi khi ,qE 0,25
- Trlc le d* di qua O vi nhfln OI(2;-l) ldm VTPT
0,25
d^ ld2x - y= 0 hay * = !
- Phuong trinh cria
'2 .


2. (1.,0 di6m)
c6 MAz = MBz = MCz = d'z(M;(d)\ MA2 = MB2 e | = z.
Ta (5) 0,25
UBI = MC2 e x= z*2. (6) aes
MAz = d' (u;("))o 3(x -l)'? +3y' #(r -1)2 = (x + y + z -1)2 . 0,25

I
- Je s-
Thay (5) va (6) vdo phrrong trinh cui5i tren ta nhdn dugc 6z
6
0,25
M(+,;,*)
v-y
VII.b zJt -6i-3J1+i
a,25
(1,0 ili6m)
Jii
t+
0r25
J

-(Jl -zi * si * sJi) _ - eJi -ti = _2,D _ i
_ 0025
33
Ydv: z=*2Ji+i 0,25

\ffiM*
6
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản