Đề thi thử đại học môn vật lý_THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Chia sẻ: bibi_3

Tham khảo tài liệu ' đề thi thử đại học môn vật lý_thpt chuyên vĩnh phúc', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn vật lý_THPT Chuyên Vĩnh Phúc

®Ò thi kh¶o s¸t ®¹i häc lÇn 2 n¨m häc 2008-2009
Së GD & §T VÜnh Phóc
tr−êng thpt chuyªn M«n vËt lý líp 12 (Khèi a)
§Ò gåm 04 trang Thêi gian l m b i 90 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

Mã : 786
i u ki n x y ra sóng d ng trên s i dây àn h i hai u c nh là
Câu 1.
A. Bư c sóng b ng s l l n chi u dài dây B. Chi u dài dây b ng s nguyên l n ¼ bư c sóng
C. Bư c sóng g p ôi chi u dài dây D. Chi u dài dây b ng s nguyên l n n a bư c sóng
Câu 2. M t máy tăng th lý tư ng có t s vòng dây gi a các cu n sơ c p N1 và th c p N2 là 3. Bi t cư ng
dòng i n trong cu n sơ c p và hi u i n th hi u d ng gi a hai u cu n sơ c p l n lư t là I1 = 6 A và
U1 = 120 V. Cư ng dòng i n hi u d ng trong cu n th c p và hi u i n th hi u d ng gi a hai u cu n
th c p l n lư t là
A. 18 V và 360 V B. 18 A và 40 V C. 2 A và 40 V D. 2 A và 360 V
Câu 3. Cho o n m ch AM (là cu n dây L,r) m c n i ti p v i o n MB (g m R n i ti p C). Khi uAM vuông pha
v i uMB thì h th c nào sau ây là úng
A. L=C.r.R B. R=L.C.r C. r=L.C.R D. C=L.r.R
Câu 4. M t ư ng dây có i n tr 4 d n m t dòng i n xoay chi u m t pha t nơi s n xu t n nơi tiêu
dùng. Hi u i n th hi u d ng ngu n i n lúc phát ra là U = 10kV, công su t i n là 400kW. H s công
su t c a m ch i n là cosφ = 0,8. Có bao nhiêu ph n trăm công su t b m t mát trên ư ng dây do t a nhi t?
A. 2,5% B. 6,4% C. 10% D. 1,6%
Câu 5. S ch n sóng máy thu vô tuy n d a vào hi n tư ng
A. c ng hư ng B. lan truy n sóng i n t
C. giao thoa sóng i n t D. c m ng i n t
Câu 6. to c a âm ph thu c vào
A. t n s và biên B. v n t c truy n âm
âm
C. bư c sóng và năng lư ng âm D. t n s và m c cư ng âm
Câu 7. Trong m ch dao ng i n t LC, khi dùng t i n có i n dung C1 thì t n s dao ng i n t là
f1=30kHz, khi dùng t i n có i n dung C2 thì t n s dao ng i n t là f2 = 40 kHz. Khi dùng hai t i n
có các i n dung C1 và C2 ghép song song thì t n s là
A. 50kHz B. 24kHz C. 35kHz D. 38kHz
Câu 8. Trong dao ng i u hoà, giá tr gia t c c a v t
B. gi m khi giá tr v n t c tăng
A. không thay i
C. tăng hay gi m tuỳ thu c vào giá tr v n t c ban u c a v t D. tăng khi giá tr v n t c tăng
Câu 9. M t ngh sĩ trư t băng ngh thu t ang th c hi n ng tác quay t i ch trên sân băng (quay xung
quanh m t tr c th ng ng t chân n u) v i hai tay ang dang theo phương ngang. Ngư i này th c hi n
nhanh ng tác thu tay l i d c theo thân ngư i thì
A. momen quán tính c a ngư i gi m, t c góc trong chuy n ng quay c a ngư i gi m
B. momen quán tính c a ngư i gi m, t c góc trong chuy n ng quay c a ngư i tăng
C. momen quán tính c a ngư i tăng, t c góc trong chuy n ng quay c a ngư i gi m
D. momen quán tính c a ngư i tăng, t c góc trong chuy n ng quay c a ngư i tăng
Câu 10. Hi n tư ng c ng hư ng th hi n rõ r t nh t khi
A. l c ma sát c a môi trư ng l n B. l c ma sát c a môi trư ng nh
c a l c cư ng b c nh D. t n s c a l c cư ng b c l n
C. biên
Câu 11. M t qu c u c, ng ch t có kh i lư ng 0,5 kg quay xung quanh tr c i qua tâm c a nó v i ng
năng 0,4 J và t c góc 20 rad/s. Qu c u này có bán kính b ng
A. 10 cm B. 45 cm C. 6 cm D. 9 cm
Câu 12. Trong m t m ch dao ng i n t LC, i n tích c a t bi n thiên theo hàm s q=Q0cos(πt-π/2).
i n là q = Q0 / 2 thì năng lư ng i n trư ng
Khi i n tích c a t
A. b ng năng lư ng t trư ng B. b ng m t n a năng lư ng t trư ng
C. b ng hai l n năng lư ng t trư ng D. b ng ba l n năng lư ng t trư ng
Câu 13. M t ngôi sao ư c hình thành t nh ng kh i khí l n quay ch m xung quanh m t tr c. Các kh i khí này
co d n th tích l i do tác d ng c a l c h p d n. Trong quá trình hình thành thì t c góc c a ngôi sao
C. tăng d n
A. gi m d n B. không i D. b ng không
Câu 14. Ch n câu úng nh t khi nói v ph n c m c a máy phát i n xoay chi u
A. Ph n c m luôn là stato B. Ph n c m luôn là rôto
C. Ph n t o ra dòng i n xoay chi u là ph n c m D. Ph n t o ra t trư ng là ph n c m
c ng k = 80(N/m), v t n ng kh i lư ng m = 200(g) dao ng
Câu 15. Con l c lò xo treo th ng ng,
A = 5(cm), l y g = 10(m/s2). Trong m t chu kỳ T, th i gian lò
i u hoà theo phương th ng ng v i biên
xo giãn là
π π π π
(s) (s) (s) (s)
A. B. C. D.
30 24 12 15
Câu 16. Phát bi u nào sau ây là sai khi nói v biên c a dao ng t ng h p c a hai dao ng i u hoà
cùng phương cùng t n s
A. L n nh t khi hai dao ng thành ph n cùng pha
B. Ph thu c vào l ch pha c a hai dao ng thành ph n
C. Nh nh t khi hai dao ng thành ph n ngư c pha
D. Ph thu c vào t n s c a hai dao ng thành ph n
Câu 17. Máy phát i n xoay chi u m t pha có rôto là m t nam châm g m 5 c p c c. phát ra dòng xoay
chi u có t n s 50Hz thì v n t c c a rôto ph i b ng
A. 300 vòng/phút B. 10 vòng/phút C. 3000 vòng/phút D. 600 vòng/phút
Câu 18. Trong dao ng i u hoà, gia t c bi n i
A. tr pha π/2 so v i li B. ngư c pha v i li D. s m pha π/2 so v i li
C. cùng pha v i li
nh c a nó là 10 kg.m2, quay u v i t c
Câu 19. M t ròng r c có momen quán tính i v i tr c quay c
45 vòng/phút. Tính ng năng quay c a ròng r c
A. 111,0 J B. 55,46 J C. 221,8 J D. 23,56 J
Câu 20. M t ĩa c ng ch t, kh i lư ng 0,2 kg, bán kính 10 cm, có tr c quay i qua tâm ĩa và vuông
góc v i ĩa, ang ng yên. Tác d ng vào ĩa m t momen l c không i 0,02 N.m. Tính quãng ư ng mà
m t i m trên vành ĩa i ư c sau 4 s k t lúc tác d ng momen l c
A. 32 m B. 24 m C. 8 m D. 16 m
Câu 21. tăng cao c a âm thanh do m t dây àn phát ra ta ph i
A. g y àn m nh hơn B. kéo căng dây àn hơn C. g y àn nh hơn D. làm trùng dây àn hơn
Câu 22. Hai h c sinh A và B ng trên chi c u ang quay tròn u, A ngoài rìa, B cách tâm m t o n
b ng n a bán kính c a u. G i vA, vB, aA, aB l n lư t là t c dài và gia t c dài c a A và B. K t lu n nào sau
ây là úng?
A. vA = 0,5vB, aA = aB B. vA = 2vB, aA = 2aB C. vA = vB, aA = 2aB D. vA = 2vB, aA = aB
A và chu kỳ T.
M t v t dao ng i u hòa d c theo tr c Ox, quanh v trí cân b ng O v i biên
Câu 23.
Trong kho ng th i gian T/3, quãng ư ng nh nh t mà v t có th i ư c là
A. A C. (2 - 2 )A D. 0,75A
B. A 3
Câu 24. Trong máy tăng th lý tư ng, n u gi nguyên hi u i n th sơ c p nhưng tăng s vòng dây hai
cu n thêm m t lư ng b ng nhau thì hi u i n th cu n th c p thay i thê nào?
A. tăng B. có th tăng ho c gi m C. gi m D. không i
Câu 25. Trong dao ng i u hoà thì
A. vectơ v n t c và véctơ gia t c luôn là nh ng vectơ không i
B. véctơ v n t c và véc tơ gia t c luôn cùng hư ng v i chuy n ng c a v t
C. véctơ v n t c và véc tơ gia t c luôn i chi u khi v t i qua v trí cân b ng
D. véctơ v n t c luôn cùng hư ng v i chuy n ng c a v t, véctơ gia t c luôn hư ng v v trí cân b ng
Câu 26. Trong dao ng i u hoà, h th c liên h gi a v n t c v và gia t c a là
v2 a4 v2 A2 v2 a2 v2 a2
A. A2 = B. a 2 = C. A2 = D. A2 =
+ + + +
ω2 ω4 ω2 ω2 ω2 ω2 ω2 ω4
Câu 27. Trong vi c truy n t i i n năng i xa, gi m công su t hao phí trên ư ng dây k l n thì hi u i n
u ư ng dây ph i
th
C. gi m k2 l n
A. tăng B. gi m k l n D. tăng k l n
kln
Câu 28. Trong dao ng i u hoà, h th c liên h gi a v n t c v và ly x là (v i A là biên , ω là t n s
góc)
ω2 v2 v2
C. x 2 = ω 2 + ( Aω ) 2
A. A2 = x 2 + B. A2 = x 2 + D. ω 2 = x 2 +
v2 ω2 A2
Câu 29. M t khung dây d n quay u quanh trong m t t trư ng u có c m ng t B vuông góc tr c quay
c a khung v i v n t c 150 vòng/phút. T thông c c i g i qua khung là 10/π (Wb). Su t i n ng hi u
d ng trong khung là
A. 25 2 V B. 25 V C. 50 2 V D. 50 V
ng LC khi ho t ng thì cư ng
Câu 30. M t m ch dao dòng i n có giá tr c c i là 36 mA. Tính
cư ng dòng i n khi năng lư ng i n trư ng b ng 3 l n năng lư ng t trư ng
A. 3 mA B. 18 mA C. 12 mA D. 9 mA
Câu 31. o n m ch RLC n i ti p ang có tính dung kháng n u gi m t n s dòng i n thì h s công su t s
A. có th tăng ho c gi m B. không i C. tăng lên D. gi m xu ng
Câu 32. M t v t r n ang quay quanh m t tr c c nh xuyên qua v t v i t c góc 20 rad/s thì b t u
quay ch m d n u và d ng l i sau 4 s. Góc mà v t r n quay ư c trong 1 s cu i cùng trư c khi d ng l i là
A. 17,5 rad B. 10 rad C. 2,5 rad D. 37,5 rad
Câu 33. M t nh c c phát ra âm có t n s âm cơ b n là f = 420(Hz). M t ngư i có th nghe ư c âm có t n
s cao nh t là 18000 (Hz). T n s âm cao nh t mà ngư i này nghe ư c do d ng c này phát ra là
A. 18000(Hz) B. 17850(Hz) C. 17000(Hz) D. 17640(Hz)
Câu 34. T thông xuyên qua m t khung dây d n ph ng bi n thiên i u hoà theo th i gian theo quy lu t Φ =
Φ0sin(ωt + ϕ1) làm cho trong khung dây xu t hi n m t su t i n ng c m ng e = E0sin(ωt +ϕ2). Hi u s ϕ2
- ϕ1 nh n giá tr nào?
B. 0 C. π/2 D. -π/2
A. π
Câu 35. M t m ch dao ng LC có chu kỳ dao ng là T, chu kỳ dao ng c a m ch s là T' = 2T n u
A. thay L b i L'=2L B. thay C b i C'=C / 2 và L b i L'=L / 2
C. thay C b i C'=2C và L b i L'=2L D. thay C b i C'=2C
Câu 36. Trong kho ng th i gian ∆t, con l c ơn có chi u dài l1 th c hi n 40 dao ng. V n cho con l c dao
ng v trí ó nhưng tăng chi u dài s i dây thêm m t o n b ng 7,9 (cm) thì trong kho ng th i gian ∆t nó
th c hi n ư c 39 dao ng. Chi u dài c a con l c ơn sau khi tăng thêm là
A. 152,1cm B. 167,9cm C. 160cm D. 144,2cm
Câu 37. Khi s d ng radio, ng tác xoay nút dò ài là
A. thay i i n tr c a m ch LC B. thay i t c m c a cu n dây trong m ch LC
C. thay i t n s c a sóng t i D. thay i i n dung c a t i n trong m ch LC
Câu 38. Trong dao ng i u hoà, gia t c bi n i
A. cùng pha v i v n t c B. s m pha π/2 so v i v n t c
C. ngư c pha v i v n t c D. tr pha π/2 so v i v n t c
Câu 39. V n t c c a ch t i m dao ng i u hoà có
l n c c i khi
A. gia t c có d l n c c i B. li có l nc c i
C. pha c c i D. li b ng không
A và chu kỳ T.
Câu 40. M t v t dao ng i u hòa d c theo tr c Ox, quanh v trí cân b ng O v i biên
Trong kho ng th i gian T/4, quãng ư ng l n nh t mà v t có th i ư c là
A. A B. A 3 C. A 2 D. 1,5A
Câu 41. T i hai i m A và B trên m t nư c có 2 ngu n sóng ngư c pha nhau, cùng biên a, bư c sóng là
10cm. Coi biên không i khi truy n i. i m M cách A 25cm, cách B 35cm s dao ng v i biên
b ng
A. 2a B. 0 C. 1,5a D. a
Câu 42. T i m t i m cách ngu n âm 10m thì có m c cư ng âm là 90dB. H i t i m t i m cách ngu n âm 1m thì
có m c cư ng âm là bao nhiêu?
A. 100dB B. 120dB C. 110dB D. 900dB
Câu 43. Hai h c sinh A và B ng trên chi c u ang quay tròn, A ngoài rìa, B cách tâm m t o n b ng
n a bán kính c a u. G i ωA, ωB, γA, γB l n lư t là t c góc và gia t c góc c a A và B. K t lu n nào sau
ây là úng?
A. ωA > ωB, γA > γB B. ωA < ωB, γA = γB C. ωA = ωB, γA = γB D. ωA = ωB, γA > γB
Câu 44. Công th c nào sau ây dùng tính chu kì dao ng c a l c lò xo treo th ng ng ( l là giãn
c a lò xo v trí cân b ng)
∆l
g k
A. T = ω/ 2π B. T = 2π C. T = 2π D. T = 2π
g
∆l m
Câu 45. Trong m t m ch dao ng i n t LC, i n tích c a t bi n thiên theo hàm s q=Q0cos(πt-π/2).
Khi năng lư ng t trư ng b ng ba l n năng lư ng i n trư ng thì i n tích c a các b n t có l n là
A. Q0/ 2 B. Q0/2 C. Q0/4 D. Q0/8
i n là Q0 và cư ng
Câu 46. Trong m t m ch dao ng i n t LC, n u i n tích c c i t dòng i n
c c i trong m ch là I0 thì t n s dao ng c a m ch là
I0 I0 Q0 Q0
A. f = 2π B. f = C. f = D. f = 2π
Q0 2πQ 0 2πI 0 I0
Câu 47. Hai con l c ơn có chi u dài l1 = 2l 2 thì liên h gi a t n s c a chúng là
A. f 2 = 2 f 1 C. f 1 = 2 f 2
B. f 1 = D. f 2 = 2 f1
2 f2
Câu 48. Cho m ch i n xoay chi u RLC, ω thay i ư c, khi ω1=50π(rad/s) ho c ω2= 200π(rad/s) thì công su t
c a m ch là như nhau. H i v i giá tr nào c a ω thì công su t trong m ch c c i?
A. 150π(rad/s) B. 125π(rad/s) C. 175π(rad/s) D. 100π(rad/s)
Câu 49. M t thanh ng ch t, ti t di n u, dài 50 cm, kh i lư ng 0,1 kg quay u trong m t ph ng ngang
75 vòng/phút quanh m t tr c th ng ng i qua trung i m c a thanh. Tính momen ng lư ng
v it c
c a thanh i v i tr c quay ó
A. 0,065 kg.m2/s B. 0,016 kg.m2/s C. 0,196 kg.m2/s D. 0,098 kg.m2/s
Câu 50. Hai ch t i m có kh i lư ng 1 kg và 2 kg ư c g n hai u c a m t thanh nh có chi u dài 1 m.
Momen quán tính c a h i v i tr c quay i qua trung i m c a thanh và vuông góc v i thanh có giá tr
b ng
A. 1,5 kg.m2 B. 0,5 kg.m2 C. 0,75 kg.m2 D. 1,75 kg.m2


---------------------------hÕt--------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản