Đề thi thử đại học môn Vật lý THPT Hoàng Mai - Mã đề 357

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
210
lượt xem
40
download

Đề thi thử đại học môn Vật lý THPT Hoàng Mai - Mã đề 357

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn vật lý thpt hoàng mai - mã đề 357', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Vật lý THPT Hoàng Mai - Mã đề 357

  1. Së GD & §T nghÖ an ®Ò thi thö ®¹i häc n¨m häc 2008 – 2009 Tr−êng THPT ho ng mai líp : 12A3 M §Ò 357 Câu 1: . M ch ch n sóng m t radio g m L = 2 (µH) và 1 t đi n có đi n dung C bi n thiên. Ngư i ta mu n b t đư c các sóng đi n t có bư c sóng t 18π (m) đ n 240π (m) thì đi n dung C ph i n m trong gi i h n. A. 9.10 −10 F ≤ C ≤ 16.10 −8 F B. 9.10 −10 F ≤ C ≤ 8.10 −8 F C. 4,5.10 −12 F ≤ C ≤ 8.10 −10 F D. 4,5.10 −10 F ≤ C ≤ 8.10 −8 F Câu 2: . Trên m t s i dây dài 1m (hai đ u dây c đ nh) đang có sóng d ng v i t n s 100Hz. Ngư i ta th y có 4 đi m dao đ ng r t m nh. V n t c truy n sóng trên dây là:A. 200m/s B. 100m/s C. 25m/s D. 50 m/s Cau3: : Ch n phát bi u sai : A. Có m t s t bào quang đi n ho t đ ng khi đư c kích thích b ng ánh sáng nhìn th y. B. Nguyên t c ho t đ ng c a t t c các t bào quang đi n đ u d a trên hi n tư ng quang đi n trong. C. Trong pin quang đi n, quang năng bi n đ i tr c ti p thành đi n năng. D. Đi n tr c a quang đi n tr gi m m nh khi có ánh sáng thích h p chi u vào. Câu 4: Hai ngu n sóng cơ AB cách nhau dao đ ng ch m nh trên m t ch t l ng, cùng t n s 100Hz, cùng pha theo phương vuông góc v i m t ch t l ng. V n t c truy n sóng 20m/s.S đi m không dao đ ng trên đo n AB =1m là A. 10 đi m B. 20 đi m C. 5 đi m D. 11 đi m Câu 5: Đ t hi u đi n th u = 120 2 sin100π t (V) vào hai đ u đo n m ch g m đi n tr R = 30 Ω và t đi n 103 có đi n dung C = µ F m c n i ti p. Cư ng đ dòng đi n qua m ch có bi u th c: 4π 53π 53π A. i = 0, 24 2 sin(100π t − )( A) B. i = 2, 4 2 sin(100π t − )( A) 180 180 53π 53π C. i = 2, 4 2 sin(100π t + )( A) D. i = 0, 24 2 sin(100π t + )( A) 180 180 π Câu 6: M t v t dao đ ng đi u hoà theo phương trình: x = 10 sin ( 4πt + ) cm. Cơ năng c a v t bi n 2 thiên đi u hoà v i chu kì : A. 0,25 s B. 0,5 s C. không bi n thiên D. 1 s Câu 7: . M t con l c lò xo có m=200g dao đ ng đi u hoà theo phương đ ng. Chi u dài t nhiên c a lò xo là lo=30cm. L y g=10m/s2. Khi lò xo có chi u dài 28cm thì v n t c b ng không và lúc đó l c đàn h i có đ l n 2N. Năng lư ng dao đ ng c a v t là A. 1,5J B. 0,1J C. 0,08J D. 0,02J Câu 8: Chi u đ ng th i hai ánh sáng đơn s c λ1=0,5µm và λ2=0,6µm vào hai khe Iâng cách nhau 2mm, màn cách hai khe 2m. Công th c xác đ nh to đ c a nh ng vân sáng có màu gi ng vân trung tâm là (k nguyên) A. x = 5k(mm) B. x = 4k(mm) C. x = 3k(mm) D. x = 2k(mm) Câu 9: Trong m t thí nghi m v giao thoa ánh sáng, hai khe S1và S2 đư c chi u sáng b ng ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ = 0,6 µm . Bi t S1S2= 0,3mm, kho ng cách hai khe đ n màn quan sát 2m . Vân t i g n vân trung tâm nh t cách vân trung tâm m t kho ng là A. 6 mm B. 4mm C. 8mm D. 2mm
  2. Câu 10: Cho ph n ng h t nhân: 3T + 1 D → 01n + a . Bi t đ h t kh i c a các h t nhân Triti ∆m1= 1 2 MeV 0,0087(u), Đơtơri ∆m2 = 0,0024(u), h t α ∆m3 = 0,0305(u). Cho 1(u) = 931 ( 2 ) năng lư ng t a ra t c ph n ng trên là : A. 18,06(MeV) B. 38,72(MeV) C. 16,08(MeV) D. 20,6 (MeV) Câu 11: M t ngu n sóng cơ dao đ ng v i biên đ không đ i, t n s dao đ ng 100Hz. Hai đi m MN= 0,5m g n nhau nh t trên phương truy n sóng luôn dao đ ng vuông pha v i nhau. V n t c truy n sóng là A. 50m/s B. 200m/s C. 150m/s D. 100m/s Câu 12: M t con l c lò xo đ t n m ngang g m v t m=1kg và lò xo có đ c ng k=100N/m. T v trí cân b ng truy n cho v t v n t c 100cm/s. Ch n g c to đ t i v trí cân b ng, g c th i gian lúc v t cách v trí cân b ng 5cm và đang chuy n đ ng v v trí cân b ng theo chi u dương. Phương trình dao đ ng c a v t là π π A. x = 5sin( 10t + ) cm B. x = 10sin(10t − ) cm 6 6 π π C. x = 5sin(10t − ) cm D. x = 10sin( 10t + ) cm 6 6 Câu 13: HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña èng R¬nghen l 15kV .Gi¶ sö ªlectr«n bËt ra tõ Catèt cã vËn tèc : ban ®Çu b»ng kh«ng th× b−íc sãng ng¾n nhÊt cña tia X m èng cã thÓ ph¸t ra l : A. 82,8.10−10 m B. 75,5.10−10 m C. 75,5.10−12 m D. 82,8.10−12 m Câu 14: Trong m ch dao đ ng t do LC có cư ng đ dòng đi n c c đ i là I0. T i th i đi m t khi dòng đi n có cư ng đ i, hi u đi n th hai đ u t đi n là u thì: C L 1 2 A. I 02 − i 2 = u 2 B. I 02 − i 2 = u 2 C. I 02 − i 2 = LCu 2 D. I 02 − i 2 = u L C LC Câu 15: Thân th con ngư i nhi t đ 370C phát ra b c x nào trong các b c x sau đây? A. B c x nhìn th y B. Tia t ngo i C. Tia Rơnghen D. Tia h ng ngo i Câu 16: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng đơn s c c a Iâng kho ng vân giao thoa là i, n u đưa toàn b thí nghi m vào trong ch t l ng trong su t có chi t su t n thì kho ng vân s làA. i/(n+1) B. ni C. i/n D. i/(n-1) Câu 17: M t con l c lò xo dao đ ng đi u hoà . N u tăng đ c ng lò xo lên 2 l n và gi m kh i lư ng đi hai l n thì cơ năng c a v t s A. không đ i B. tăng b n l n C. tăng hai l n D. gi m hai l n Câu 18: M t ch t phóng x có kh i lư ng m0, chu kì bán rã T. H i sau th i gian t = 4T thì kh i lư ng b phân rã là: m m 15m0 31m0 A. 0 B. 0 C. D. 32 16 16 32 Câu 19: Hai ngu n sóng cơ dao đ ng cùng t n s , cùng pha .Quan sát hi n tư ng giao thoa th y trên đo n AB có 5 đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i (k c A và B). S đi m không dao đ ng trên đo n AB là A. 4 đi m B. 2 đi m C. 5 đi m D. 6 đi m Câu 20: . Cu n th c p c a m t máy bi n th có 1000 vòng. T thông xoay chi u trong lõi bi n th có t n s 50Hz và giá tr c c đ i là 0,5mWb. Su t đi n đ ng hi u d ng c a cu n sơ c p là: A. 500V B. 157V C. 111V D. 353,6V Câu 21: . M t v t dao đ ng đi u hoà, khi v t có li đ x1=4cm thì v n t c v1 = −40 3π cm / s ; khi v t có li đ x2 = 4 2cm thì v n t c v2 = 40 2π cm / s . Đ ng năng và th năng bi n thiên v i chu kỳ A. 0,1 s B. 0,8 s C. 0,2 s D. 0,4 s C©u 22 : 60 MeV H¹t 27 Co cã khèi l−îng 55,940u .Cho mP = 1, 0073u , mn = 1, 0087u 1u = 931,5 2 . N¨ng c 60 l−îng liªn kÕt riªng cña h¹t 27 Co l : A. 54,4MeV B. 70,4MeV C. 48,9MeV D. 70,55MeV
  3. Câu 23: Nguyên t H đang tr ng thái cơ b n, b kích thích phát ra chùm sáng thì chúng có th phát ra t i đa 3 v ch quang ph . Khi b kích thích electron trong nguyên t H đã chuy n sang qu đ o:A. O B. N C. L D. M Câu 24: Radi phãng x¹ an pha cã chu k× b¸n r l 138 ng y. Mét mÉu Radi cã khèi l−îng l 2g. Sau 690 ng y, l−îng chÊt ® ph©n r cã gi¸ trÞ n o? A. 0,0625g B. 1,25 g C. 1,9375 g D. mét ®¸p ¸n kh¸c Câu 25: Có 3 đi m A, B, C n m trên tr c chính c a m t TKPK. Đi m sáng đ t A cho nh B, đi m sáng đ t B cho nh C; v trí c a th u kính là A. gi a BC B. ngoài AC, g n C C. gi a AB D. ngoài AC, g n A Câu 26: Đ t hi u đi n th u = 100 2 sin 100πt (V) vào hai đ u đo n m ch RLC n i ti p, bi t L = 1 H ,hi u đi n th hi u d ng hai đ u đi n tr R b ng hai đ u t C và b ng100V .Công su t tiêu th π m ch đi n là A. 250W B. 200W C. 100 W D. 350W Câu 27: Chi u vào m t kim lo i c a m t t bào quang đi n đ ng th i hai b c x có bư c sóng l n lư t là λ1 và λ2 ( λ1 < λ2 ).Bi t r ng hi u đi n th h m đ dòng quang đi n tri t tiêu khi chi u b c x λ1 là U1, khi chi u b c x λ2 là U2. Đ dòng quang đi n b tri t tiêu khi chi u đ ng th i c hai b c x trên thì hi u đi n th h m đ t vào an t và cat t là U +U2 A. U = 1 B. U = U2 C. U = U1 D. U = U1+U2 2 Câu 28: Trong m ch đi n xoay chi u m c n i ti p g m t đi n C, cu n dây thu n c m L và h p kín X. Bi t Z L > Z C và h p kín X ch a hai trong 3 ph n t Rx, Cx, Lx m c n i ti p. Cư ng đ dòng đi n i và hi u đi n th u hai đ u đo n m ch cùng pha v i nhau thì trong h p kín X ph i có: A. RX và LX B. RX và CX C. Không t n t i ph n t th a mãn D. LX và CX Câu 29: Chi u vào cat t c a 1 t bào quang đi n ánh sáng đơn s c có λ = 0,42(µm), đ tri t tiêu dòng quang đi n ta ph i đ t vào m t đi n th hãm 0,96(V). Cho h = 6,625.10-34 (J.s), c = 3.108 (m/s). Công thoát c a kim lo i này là: (tính g n đúng nh t) A. 2(eV) B. 1,2(eV) C. 2,96(eV) D. 1,5 (eV) Câu 30: M ch dao đ ng LC đang th c hi n dao đ ng đi n t t do, đi n tích c c đ i trên b n t đi n là Q0 = (4/π).10-7(C) và cư ng đ dòng đi n c c đ i trong m ch là I0 =2A. Bư c sóng c a sóng đi n t mà m ch này phát ra là A. 180m B. 120m C. 30m D. 90m Câu 31: . Đ t vào hai đ u đo n m ch RLC không phân nhánh hi u đi n th xoay chi u u = π 220 2 sin 100πt (V), khi đó bi u th c hi u đi n th hai đ u t C có d ng u =100sin( 100πt − ) (V). Bi u 2 th c hi u đi n th gi a hai đ u cu n dây thu n c m là : π A. uL =100 2 sin( 100πt − ) (V) B. uL =220sin 100πt (V) 2 π C. uL = 220 2 sin 100πt (V) D. uL =100sin( 100πt + ) (V) 2 C©u 32 : KÕt luËn n o sau ®©y vÒ b¶n chÊt cña c¸c tia phãng x¹ kh«ng ®óng ? A. Tia α l dßng h¹t nh©n nguyªn tö B. Tia β l dßng h¹t mang ®iÖn Tia α , β , γ ®Òu cã chung b¶n chÊt l sãng C. Tia γ sãng ®iÖn tõ D. ®iÖn tõ cã b−íc sãng kh¸c nhau Câu 33: Sóng truy n t O đ n M v i v n t c v = 40cm/s, phương trình sóng t i O là u = 4sinπt/2(cm). Bi t lúc t thì li đ c a ph n t M là 2cm, v y lúc t + 6 (s) li đ c a M là A. -2cm B. 3cm C. -3cm D. 2cm
  4. Câu 34: Chi u ánh sáng tr ng (0,4µm-0,75µm) vào khe S trong thí nghi m giao thoa Iâng, kho ng cách t hai ngu n đ n màn là 2m, kho ng cách gi a hai ngu n là 2mm. S b c x cho vân sáng t i M trên màn cách vân trung tâm 4mm là: A. 7 B. 6 C. 4 D. 5 Câu 35: Đi n tích dao đ ng trong m ch LC lí tư ng có d ng q = Q0sin ωt . Cư ng đ dòng đi n trong cu n dây có d ng π A. i = ωQ0 sin(ωt + π ) B. i = ωQ0 sin(ωt + ) 2 C. i = ω Q0sin ωt . D. i = ωQ0 sin(ωt − π ) Câu 36: Sãng truyÒn tõ O ®Õn M (trªn ph−¬ng truyÒn sãng )víi vËt tèc kh«ng ®æi v = 40 cm/s ph−¬ng π tr×nh sãng t¹i O l u0 = 4sin( t ) cm .BiÕt ë thêi ®iÓm t li ®é cña M l 3cm , vËy lóc t + 6 s li ®é 2 cña M l : A. -3cm B. 2cm C. 3cm D. -2cm π Câu 37: Đ t vào hai đ u cu n dây thu n c m hi u đi n th u = U0sin (100πt + ) (V) Trong kho ng th i 2 I 3 gian t 0 đ n 0,02 s cư ng đ dòng đi n có giá tr b ng 0 vào nh ng th i đi m 2 1 5 1 1 1 1 1 1 A. s và s B. s và s C. s và s D. s và s 600 600 150 300 600 300 150 600 Câu 38 Phát bi u nào trong các phát bi u sau đây v tia Rơnghen là sai? A. Tia Rơnghen truy n đư c trong chân không. B. tia rơnghen có bư c sóng l n hơn tia h ng ngo ingo i. C. Tia Rơnghen có kh năng đâm xuyên.D.Tia Rơnghen không b l ch hư ng đi trong đi n trư ng và t trư ng. Câu 39: . M t con l c lò xo đ t n m ngang g m v t m và lò xo có đ c ng k=100N/m. Kích thích đ v t dao đ ng đi u hoà v i đ ng năng c c đ i 0,5J. Biên đ dao đ ng c a v t làA. 50 cm B. 1cm C. 10 cm D. 5cm 1 Câu 40: Đo n m ch RLC n i ti p có R = 10 Ω , cu n dây thu n c m có L = H , t có đi n dung C 10π thay đ i đư c M c vào hai đ u m ch hi u đi n th xoay chi u u = U 0 sin100π t (V ) . Đ hi u đi n th 2 đ u m ch cùng pha v i hi u đi n th hai đ u đi n tr R thì giá tr đi n dung c a t là 10−4 10−3 10−4 10−3 A. C = F B. C = F C. C = F D. C = F 2π π π 2π Câu 41: M t ng rơnghen có hi u đi n th gi a an t và kat t là 2000V, cho h = 6,625.10-34 Js, c = 3.108m/s. Bư c sóng ng n nh t c a tia rơnghen mà ng có th phát ra làA. 4,68.10-10m B. 5,25.10-10m C. 3.46.10-10m D. 6,21.10-10m Câu 42: §Ó ®o chu k× b¸n r cña chÊt phãng x¹, ng−êi ta dïng m¸y ®Õm xung. B¾t ®Çu ®Õm tõ t0 = 0 ®Õn t1= 2h, m¸y ®Õm ®−îc X1 xung , ®Õn t2= 6h m¸y ®Õm ®−îc X2=2,3.X1 . Chu k× b¸n r cña chÊt phãng x¹ ®ã l : A. 4h 30 phót 9s B. 4h 2phót 33s C. 4h 42phót 33s D. 4h 12phót 3s Câu 43: Đ t vào hai đ u đo n m ch RLC không phân nhánh hi u đi n th xoay chi u u = π 220 2 sin 100πt (V), khi đó bi u th c hi u đi n th hai đ u t C có d ng u =100sin( 100πt − ) (V). Bi u 2 th c hi u đi n th hai đ u đi n tr R là
  5. π A. uR = 220 2 sin 100πt (V) B. uR = 220sin 100πt (V) C. uR =100sin( 100πt − ) (V) D. uR 2 π =100 2 sin( 100πt − ) (V) 2 Câu 44: M t h p kín ch a hai trong ba ph n t ( R, L ho c C m c n i ti p). Bi t hi u đi n th nhanh pha π hơn cư ng đ dòng đi n m t góc ϕ v i : 0< ϕ < . H p kín đó g m 2 A.Cu n thu n c m m c n i ti p v i t đi n nhưng ZLZC Câu 45: Phát bi u nào sau đây sai A. Trong sóng đi n t , đi n trư ng và t trư ng luôn dao đ ng theo hai hư ng vuông góc v i nhau nên chúng vuông pha nhau B. Trong sóng đi n t , đi n trư ng và t trư ng luôn dao đ ng cùng pha nhưng theo hai hư ng vuông góc v i nhau C. Sóng đi n t dùng trong thông tin vô tuy n g i là sóng vô tuy n D. Sóng đi n t là s lan truy n c a đi n trư ng bi n thiên và t trư ng bi n thiên trong không gian theo th i gian Câu 46: Đ t vào hai đ u đo n m ch RLC hi u đi n th xoay chi u .Bi t r ng ZL = 2ZC = 2R. K t lu n nào sau đây đúng π A. Hi u đi n th luôn nhanh pha hơn cư ng đ dòng đi n là B. Hi u đi n th luôn tr pha hơn 6 π cư ng đ dòng đi n là C. hi u đi n th và cư ng đ dòng đi n cùng pha D. Hi u đi n th luôn 4 π nhanh pha hơn cư ng đ dòng đi n là 4 π Câu 47: Hai dao đ ng đi u hoà cùng phương cùng t n s có phương trình l n lư t là x1= 5sin( πt − ) cm; 6 π x2= 5sin( πt − ) cm .Dao đ ng t ng h p c a hai dao đ ng này có biên đ A. 10cm B. 5 3 cm C. 5 cm 2 D. 5 2 cm Câu 48: Có th làm tăng cư ng đ dòng quang đi n bão hoà b ng cách : A. gi nguyên bư c sóng ánh sang kích thích, tăng cư ng đ chùm sáng kích thích B. gi nguyên cư ng đ chùm sáng, gi m bư c sóng ánh sáng kích thích C. gi nguyên cư ng đ chùm sáng, tăng bư c sóng ánh sáng kích thích D. tăng hi u đi n th gi a anot và catot Câu 49: Cho chu i phóng x c a Urannium phân rã thành − − Rađi: 238U  Th  Pa  U  Th  Ra 92 α → β → β → α → α → Ch n k t qu đúng đ i v i các h t nhân có phóng x α? A.H t nhân 238U và h t nhân 230Th . 92 90 B.H t nhân 238 U và h t nhân 92 234 Th . 90 234 234 238 C.H t nhân 92 U và h t nhân 91 Pa . D. Ch có h t nhân U. 92 60 Câu 50: H t nhân Co có kh i lư ng là 59,940(u), bi t kh i lư ng proton: 1,0073(u), kh i lư ng nơtron 27 là 1,0087(u), năng lư ng liên k t riêng c a h t nhân 60Co là(1 u = 931MeV/c2): A. 10,26(MeV) B. 12,44(MeV) C. 6,07(MeV) D. 8,44(MeV) --------- H T ----------
  6. ĐÁP ÁN Đ THI TH Đ I H C 2008 - 2009 - MÃ Đ 357 1D 2D 3B 4A 5C 6A 7C 8C 9D 10A 11B 12B 13D 14A 15D 16C 17C 18C 19A 20C 21A 22D 23D 24C 25B 26C 27C 28B 29A 30B 31D 32D 33A 34A 35B 36A 37B 38B 39C 40B 41D 42C 43A 44B 45A 46D 47B 48A 49A 50D

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản