Đề Thi Thử Đại Học Số 1 Năm 2009

Chia sẻ: Nguyen Hai Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
707
lượt xem
121
download

Đề Thi Thử Đại Học Số 1 Năm 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học số 1 năm 2009', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Thi Thử Đại Học Số 1 Năm 2009

  1. §Ò luyÖn thi ­ M«n VËt lý 12 ­ Thêi gian 90 phót. 1. Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu cã cêng ®é i = 2 2 cos100 π t (A) . TÇn sè cña dßng ®iÖn  lµ :  A. 50 Hz    B. 100 Hz   C. 150 Hz    D. 200 Hz 2. Víi ®iÖn ¸p xoay chiÒu u = 382cos100 π t (V) th× ®iÖn ¸p hiÖu dông lµ :   A.   220V     B. 380 2 V  C. 270V      D. 380V 3. §é tù c¶m cña mét cuén c¶m lµ bao nhiªu , biÕt c¶m kh¸ng cña nã lµ 10 Ω  khi m¾c vµo  ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã tÇn sè gãc lµ 200rad/s  A. 30 mH B. 40 mH  C. 50 mH  D. 60 mH 4. Tô ®iÖn cã ®iÖn dung 4 µ F  m¾c vµo nguån ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè 60 Hz . Gi¸ trÞ  lín nhÊt cña cêng ®é dßng ®iÖn vµ cña ®iÖn ¸p lµ I0 vµ U0 . C«ng suÊt tiªu thô cña tô  ®iÖn nµy lµ :     A.  0 B. U0 I0/4 C. U0 I0/2 D. U0 I0 5. Mét ®iÖn trë ®îc m¾c vµo nguån ®iÖn xoay chiÒu th× c«ng suÊt to¶ nhiÖt trªn ®iÖn trë  lµ P . Khi m¾c ®iÖn trë nèi tiÕp víi mét ®i«t lÝ tëng råi m¾c vµo nguån ®iÖn nãi trªn  th× c«ng suÊt to¶ nhiÖt trªn ®iÖn trë lµ:   A. P       B. 2PC. P/2           D. P/ 4 6. Mét m¹ch RLC nèi tiÕp m¾c vµo nguån ®iÖn xoay chiÒu . §iÖn ¸p hiÖu dông trªn ®iÖn  trë , trªn cuén thuÇn c¶m vµ trªn tô ®iÖn t¬ng øng lµ 65V, 140V vµ 80V . HÖ sè c«ng  suÊt cña m¹ch lµ :    A. 0,68 B. 0,74 C. 0,87 D. 0,93 7. Mét m¹ch ®iÖn m¾c nèi tiÕp gåm ®iÖn trë thuÇn , cuén thuÇn c¶m vµ tô ®iÖn m¾c vµo  ®iÖn ¸p u =220 2 cos100 π t (V) . Ngêi ta ®o ®îc ®iÖn ¸p hiÖu dông trªn cuén c¶m lµ  10V , trªn tô ®iÖn lµ 120V . §iÖn ¸p hiÖu dông trªn ®iÖn trë lµ :  A. 90V B.   110V   C. 190V  D. 220V 8. H∙y chän ph¸t biÓu ®óng .  XÐt trong dao ®éng ®iÒu hoµ . A. ThÕ n¨ng vµ ®éng n¨ng vu«ng pha .  B. Li ®é vµ gia tèc ®ång pha    C.   VËn   tèc   vµ  li ®é vu«ng pha  D. Gia tèc vµ li ®é ®ång pha 9. Cã hai con l¾c lß xo cã cïng ®é cøng gåm c¸c vËt cã khèi lîng m vµ 2m . §a c¸c vËt  vÒ vÞ trÝ ®Ó lß xo kh«ng biÕn d¹ng råi th¶ nhÑ ( kh«ng vËn tèc ban ®Çu ) . TØ sè n¨ng  lîng dao ®éng cña hai con l¾c lµ :     A. 1 B. 2 C. 4 D. 8 10. T×m ph¸t biÓu ®óng khi nãi vÒ ngìng nghe . A. Ngìng nghe lµ cêng ®é ©m lín nhÊt mµ khi nghe tai cã c¶m gi¸c ®au .   C. Ngìng nghe  kh«ng phô thuéc vµo tÇn sè . B. Ngìng nghe lµ cêng ®é ©m nhá nhÊt mµ tai cã thÓ nghe thÊy ®îc .       D. Ngìng nghe  phô thuéc vµo tèc ®é cña ©m . 11. Mét con l¾c lß xo cã khèi lîng m = 400g dao ®éng víi biªn ®é A = 8cm , chu k×  T =  0,5 s . Lùc kÐo vÒ cùc ®¹i t¸c dông lªn vËt lµ :   A. 4N B. 4,12N  C. 5N D. 5,12N 12. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ mµ cø sau 0,5s th× ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng cña vËt l¹i b»ng  nhau . Chu k× dao ®éng cña vËt lµ : A. 1s B. 2s C. 4s D. 6s 13. Hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph¬ng , cïng tÇn sè cã biªn ®é vµ pha ban ®Çu lµ : A1  π =1cm , ϕ 1 =   ;  A2 = 3 cm , ϕ 2 = π  . Dao ®éng tæng hîp cã biªn ®é lµ :        A.   1cm 2 B. 1,5cm C. 2cm D. 2,5cm 14. Mét ngêi quan s¸t mét chiÕc phao trªn mÆt biÓn thÊy nã nh« cao lªn 5 lÇn trong 8s  vµ kho¶ng c¸ch hai ngän sãng liÒn kÒ nhau lµ 2m . Tèc ®é truyÒn sãng biÓn lµ :        A.  1m/s B. 2 m/s C. 4 m/s  D. 8 m/s 15. Trong sãng dõng , kho¶ng c¸ch gi÷a nót vµ bông liÒn kÒ nhau b»ng . A. mét bíc sãng B. nöa bíc sãng  C. mét phÇn t bíc sãng  D.  hai bíc sãng 16. Hai  ®iÓm c¸ch nguån ©m nh÷ng kho¶ng 6,1m vµ 6,35m trªn ph¬ng truyÒn sãng ©m . TÇn  sè ©m lµ 680Hz , tèc ®é truyÒn ©m trong kh«ng khÝ lµ 340m/s . §é lÖch pha cña sãng ©m  t¹i hai ®iÓm ®ã lµ :    A.  π (rad) B. 2 π (rad) C.  π /2(rad) D.  π /4(rad) 17. Trong thÝ nghiÖm vÒ giao thoa sãng trªn mÆt níc , hai nguån kÕt hîp A vµ B dao ®éng  víi tÇn sè f = 20Hz vµ cïng pha . T¹i  mét ®iÓm M c¸ch A vµ B nh÷ng kho¶ng d1 = 16cm ;  d2 = 20cm sãng cã biªn ®é cùc ®¹i . Gi÷a M vµ ®êng trung trùc cña AB cã ba d∙y cùc ®¹i  kh¸c . Tèc ®é truyÒn sãng trªn mÆt níc lµ :   A. 20cm/s B. 10cm/s C.  40cm/s D. 60cm/s 18. Hai khe I©ng c¸ch nhau 3mm ®îc chiÕu b»ng ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã bíc sãng 0,60µm. C¸c  v©n giao thoa ®îc høng trªn mµn c¸ch hai khe 2m. T¹i ®iÓm M c¸ch v©n trung t©m 1,2 mm  cã:   A. v©n s¸ng bËc 2;   B. v©n s¸ng bËc 3;    C. v©n tèi bËc 2;    D. v©n tèi bËc 3. 19. Mét sãng ©m truyÒn tõ kh«ng khÝ vµo níc . ë hai m«i trêng , sãng ©m ®ã cã : A. Cïng biªn ®é  B. Cïng bíc sãng  C. Cïng tÇn sè  D. Cïng tèc ®é truyÒn 
  2. 20. M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ cã ®iÖn dung cña tô C = 4 µ F  . Trong qu¸ tr×nh dao ®éng ,  hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i gi÷a hai b¶n tô ®iÖn lµ 12V. Khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô lµ  9V th× n¨ng lîng tõ trêng cña m¹ch lµ :      A. 1,26.10­4 J    B. 4,4.10­ 4J C.  2,88.10­ 4     D. 1,63.10­ 4J 21. Trong mét thÝ nghiÖm vÒ giao thoa trªn mÆt níc , hai nguån kÕt hîp A, B dao ®éng  víi tÇn sè   f = 13Hz . T¹i mét ®iÓm M c¸ch 2 nguån A , B nh÷ng kho¶ng d1 = 19cm , d2 =  21cm , sãng cã biªn ®é cùc ®¹i . Gi÷a M vµ ®êng trung trùc cña AB kh«ng cã cùc ®¹i nµo  kh¸c . Tèc ®é truyÒn sãng trªn mÆt níc lµ :    A. 46cm/s B. 26cm/s C.  28cm/s D. 34cm/s 22. Trong mét thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng, ®o ®îc kho¶ng c¸ch tõ v©n s¸ng thø 4 ®Õn  v©n s¸ng thø 10 ë cïng mét phÝa ®èi víi v©n s¸ng trung t©m lµ 2,4 mm. Kho¶ng v©n lµ:  A. i = 4,0 mm;  B. i = 0,4 mm;  C. i = 6,0 mm;  D. i = 0,6 mm. 23. Mét nguån ©m lµ nguån ®iÓm ph¸t ©m ®¼ng híng trong kh«ng gian . Gi¶ sö kh«ng cã sù  hÊp thô vµ ph¶n x¹ ©m . T¹i mét ®iÓm c¸ch nguån ©m 10m th× møc cêng ®é ©m lµ 80dB . Cho  biÕt cêng ®é ©m gi¶m tØ lÖ nghÞch víi b×nh ph¬ng kho¶ng c¸ch tíi nguån.T¹i ®iÓm c¸ch  nguån ©m 1m th× møc cêng ®é ©m b»ng:       A. 90dB B. 100dB C.   110dB D. 120dB 24. VËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é A .T¹i thêi ®iÓm ban ®Çu vËt cã to¹ ®é x = 0,5A  vµ ®ang chuyÓn ®éng theo chiÒu d¬ng . Pha ban ®Çu cña vËt lµ :    A. 0 B.  π π 5π −   C.  D. ­ 3 6 6 25. VËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh : x = 4cos2 π t (cm). VËt ®i qua vÞ trÝ c©n  b»ng lÇn thø 7 vµo thêi ®iÓm  A. 3s B. 3,25s C. 6s D. 6,5s 26. VËt dao ®éng ®iÒu hoµ khi cã li ®é x = 0,5A ( víi A lµ biªn ®é dao ®éng ) th× : A. §éng n¨ng b»ng thÕ n¨ng   B. ThÕ n¨ng b»ng 1/3 ®éng n¨ng     C. §éng n¨ng b»ng 1/2  thÕ n¨ng    D. ThÕ n¨ng b»ng 1/2 ®éng n¨ng 27. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ cã thêi gian ®i tõ VTCB ®Õn biªn lµ 0,2s . Chu k× dao  ®éng cña vËt lµ:  A. 0,4s  B. 0,8s    C. 1,2s  D. 1,6s 28. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ . Khi vËn tèc cña vËt b»ng 40cm/s th× li ®é cña vËt lµ  3cm ; khi vËn tèc b»ng 30cm/s th× li ®é cña vËt lµ 4cm . Chu k× dao ®éng cña vËt lµ :  1 π π A.  s B.  s C. 0,5s D.  s 5 5 10 29. Con l¾c lß xo cã khèi lîng m = 100g , tÇn sè f = 2Hz ( lÊy  π  = 10 ) . §é cøng cña  2 lß xo lµ :   A. 6 N/m   B. 16N/m  C. 26N/m  D. 36N/m 0,2  – 3 30.  Cho ®o¹n m¹ch cã R , C m¾c nèi tiÕp , R = 50 Ω  ; C =  10  F . §Æt vµo hai ®Çu  π π ®o¹n m¹ch mét ®iÖn ¸p u = 100 2 cos(100 π t ­   ) V . BiÓu thøc cêng ®é dßng ®iÖn qua  4 ®o¹n m¹ch lµ : π π A. i = 2cos(100 π t ­   ) A B. i = 2 2 cos(100 π t +   ) A    C. i = 2cos(100 π t  ) A 2 4     D. i = 2 2 cos(100 π t  ) A 31. M¹ch ®iÖn xoay chiÒu tÇn sè 50Hz gåm ®iÖn trë R = 50 Ω  m¾c nèi tiÕp víi cuén d©y cã  ®iÖn trë thuÇn r , ®é tù c¶m L . BiÕt ®iÖn ¸p hiÖu dông hai ®Çu ®o¹n m¹ch U = 200V ;  trªn ®iÖn trë lµ UR = 100V ; trªn cuén d©y Ud = 100 2 V . §iÖn trë r cña cuén d©y lµ : A. 15 Ω B. 50 Ω C. 25  Ω D. 30 Ω 32. NÕu T lµ chu k× dao ®éng trong m¹ch LC th× n¨ng lîng ®iÖn trêng trong tô ®iÖn sÏ  A. biÕn thiªn ®iÒu hoµ theo thêi gian  víi chu k× 2T.               B.   biÕn  thiªn  ®iÒu hoµ theo thêi gian víi chu k× T. C. biÕn thiªn tuÇn hoµn víi chu k× T/2 .                                      D.   kh«ng  biÕn thiªn ®iÒu hoµ theo thêi gian . 33. Công thức tính lực căng dây của con lắc đơn: (A. TC=mg(3cosα-2cosα0 B. TC=3mg(cosα-cosα0) C. TC=mg(2cosα-3cosα0) D. TC=2mg(cosα-cosα0)  M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu v« tuyÕn ®iÖn cã cuén c¶m L = 1mH . Gi¸ trÞ cña ®iÖn .34 : dung cña tô ®Ó nã thu ®îc bíc sãng 100m lµ A. 3,8 µ F   B. 2,8pF C. 10  µ F   D. 12,2 µ F   35. Mét m¹ch dao ®éng gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C vµ cuén c¶m L . §iÖn trë thuÇn cña  m¹ch  R = 0 . BiÕt biÓu thøc cña cêng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch lµ i = 4.10­2sin(2.107t) A.  §iÖn tÝch cùc ®¹i cña tô ®iÖn lµ :  A. 10­ 9 C   B. 2.10­ 9C        C. 4.10­ 9C D.  ­ 9 8.10 C
  3. 36. Mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ cã L = 5mH ; C = 31,8 µ F , hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i trªn tô  lµ 8V . Cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch khi hiÖu ®iÖn thÕ trªn tô lµ 4V cã gi¸ trÞ lµ :  A. 55mA B. 0,45mA C. 0,55A D. 0,45A 37. Tại hai điểm O1, O2 cách nhau 48cm trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: u1=5sin100πt(mm) và u2=5sin(100πt+π)(mm). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 2m/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Trên đoạn O1O2 có số cực đại giao thoa là: A. 24 B. 23 C. 25 D. 26 38. Trong th× nghiÖm Y­©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng , ngêi ta sö dông ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã  bíc sãng 0,6 µ m . Hai khe c¸ch nhau a = 0,9mm vµ c¸ch mµn quan s¸t 1,8m . V©n s¸ng bËc  4 c¸ch v©n s¸ng trung t©m mét kho¶ng lµ: A. 3,2mm B. 4mm C. 4,4mm D. 4,8mm 39. §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña quang ªlectron bøt ra khái mÆt kim lo¹i khi chiÕu ¸nh  s¸ng kÝch thÝch thÝch hîp kh«ng phô thuéc vµo : A. TÇn sè cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch .                 B. Bíc sãng cña ¸nh  s¸ng kÝch thÝch . C. B¶n chÊt kim lo¹i dïng lµm cat«t. D. Cêng ®é cña chïm s¸ng kÝch thÝch . 40. Trong c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c sau , ¸nh s¸ng thÓ hiÖn tÝnh chÊt h¹t râ nhÊt lµ: A. ¸nh s¸ng tÝm. B. ¸nh s¸ng lam.  C. ¸nh s¸ng mµu ®á D. ¸nh s¸ng lôc .  41. Bøc x¹ cã bíc sãng  λ = 0,2 µ m: A. thuéc ¸nh s¸ng nh×n thÊy . B. lµ tia hång ngo¹i      C. lµ tia tö ngo¹i  D. lµ tia R¬n­ghen. 42. Chu k× b¸n r∙ cña  14 C lµ 5570 n¨m . Khi ph©n tÝch mét mÉu gç , ngêi ta thÊy 87,5%  6 sè nguyªn tö ®ång vÞ phãng x¹  14 C ®∙ bÞ ph©n r∙ thµnh c¸c nguyªn tö  17 N . Tuæi cña mÉu  6 14 gç nµy lµ:   A. 11140 n¨m  B. 13925 n¨m C. 16710 n¨m  D. Mét ®¸p ¸n kh¸c  210 43. §ång vÞ  phãng x¹ p«l«ni   84 Po lµ chÊt phãng x¹  α  cã chu k× b¸n r∙ 138 ngµy ®Ó t¹o  thµnh h¹t nh©n X . Cho m Po= 209,9828u ; m  α = 4,0015u ; m X = 205,9744u ; 1u = 931 MeV/c2  . Gi¶ sö ban ®Çu h¹t p«l«ni ®øng yªn , ®éng n¨ng cña h¹t  α  lµ :   A. 4,022 MeV B. 6,302 MeV  C. 7,511 MeV D. 8,254 MeV 44. Cho ph¶n øng h¹t nh©n :  17 Cl +  1 H  →  n +  18 Ar . Cho biÕt khèi lîng h¹t nh©n : m Cl =  37 1 37 36,956563u , mAr = 36,956889u , mp  = 1,007276u , m  n  = 1,008670u . ph¶n øng sÏ lµ ph¶n  øng:  A. to¶ n¨ng lîng 1,6 MeV      B. thu n¨ng lîng 2,3 MeV       C. táa n¨ng lîng  2,3 MeV      D. thu n¨ng lîng 1,6 MeV 45. Randon ( 222 Rn ) lµ chÊt phãng x¹ cã chu k× b¸n r∙ lµ 3,8 ngµy. Mét mÉu Rn cã khèi l­ 86 îng   2mg   sau   19   ngµy   cßn   bao   nhiªu   nguyªn   tö   cha   ph©n   r∙:         A:   1,69   .1017  B: 1,69.1020                 C: 0,847.1017                     D: 0,847.1018 46. Mét m¹ch dao ®éng LC cã n¨ng lîng 36.10­6J vµ ®iÖn dung cña tô ®iÖn C =2,5µF. Khi  hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô lµ 3V th× n¨ng lîng tËp trung ë cuén c¶m lµ:       A. WL  = 24,75.10­6J.  B. WL = 12,75.10­6J.       C. WL = 24,75.10­5J D.   WL  =  ­5 12,75.10 J. 47. Bieát coâng thoaùt cuûa platin laø 6 eV. Taàn soá nhoû nhaát cuûa aùnh saùng chieáu  vaøo ñeå gaây ra hieän töôïng quang ñieän treân maët platin.   A. 1,45.1015Hz B. 2,06.1014Hz           C. 3,12.1016Hz D. 1,92.1015Hz 48. §Æc ®iÓm nµo sau ®©y kh«ng ph¶i cña tia laze : A. Cã tÝnh ®¬n s¾c cao .  B. Cã tÝnh ®Þnh híng cao .  C. Cã mËt ®é c«ng suÊt lín(cêng  ®é m¹nh)  D. Kh«ng bÞ khóc x¹ khi ®i qua l¨ng kÝnh .  49. Trong c¸c hµnh tinh sau ®©y cña HÖ MÆt Trêi : Kim tinh (sao Kim), Ho¶ tinh(sao Ho¶)  , Thuû tinh(sao Thuû) , Tr¸i §Êt ; hµnh tinh nµo xa mÆt trêi nhÊt ?   A. Kim tinh B. Ho¶ tinh C. Thuû tinh D. Tr¸i §Êt  50. MÆt Trêi thuéc lo¹i sao nµo sau ®©y: A. Sao ch¾t tr¾ng. B. Sao n¬tron.      C. Sao khæng lå ( hay sao kÒnh ®á )   D.  Sao trung b×nh gi÷a sao ch¾t tr¾ng vµ sao khæng lå . §¸p ¸n
  4. 1A 2C 3C 4A 5C 6B 7C 8C 9C 10B 11D 12B 13C 14A 15C 16A 17A 18B 19C 20C 21B 22B 23B 24D 25B 26B 27B 28B 29B 30C 31C 32C 33B 34B 35B 36C 37A 38D 39D 40A 41C 42C 43B 44D 45A 46A 47A 48D 49B 50D

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản