Đề thi thử đại học Trường Chuyên Nguyễn Huệ

Chia sẻ: trungtran5

Tài liệu "Đề thi thử đại học Trường Chuyên Nguyễn Huệ " nhằm giúp cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn hóa học và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng. Chúc các bạn học tốt.

Nội dung Text: Đề thi thử đại học Trường Chuyên Nguyễn Huệ

TRƯ NG THPT CHUYÊN KỲ THI TH Đ I H C L N TH 3
NGUY N HU NĂM H C 2008-2009
Đ THI MÔN : TOÁN KH I B
Th i gian làm bài 180 phút không k th i gian giao đ

I. PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH (7,0 đi m)
Câu I: (2đi m) :Cho hàm s : y=x4-2x2+1
1.Kh o sát và v đ th (C) c a hàm s
4 2
2.Bi n lu n theo m s nghi m c a phương trình x − 2 x + 1 + log 2 m = 0 (m>0)

Câu II:(2đi m) :1.Gi i b t phương trình: x 2 − 3x + 2 − 2 x 2 − 3x + 1 ≥ x − 1
2.Gi i phương trình : cos3 x cos3x + sin3 x sin3x = 2
4
π
2
7 sin x − 5 cos x
Câu III: (1đi m): Tính tích phân :I= ∫ (sin x + cos x)
0
3
dx

Câu IV: (1đi m): Cho hình chóp đ u S.ABCD có đ dài c nh đáy b ng a m t ph ng bên t o v i m t đáy góc
60o. M t ph ng (P) ch a AB và đi qua tr ng tâm tam giác SAC c t SC, SD l n lư t t i M,N
Tính th tích hình chóp S.ABMN theo a.
Câu V: (1 đi m) Cho 4 s th c a,b,c,d tho mãn: a2+b2=1;c-d=3 CMR: F = ac + bd − cd ≤ 9 + 6 2
4
II.PH N RIÊNG(3.0 đi m )Thí sinh ch đư c làm m t trong hai ph n (ph n 1 ho c ph n 2)
a.Theo chương trình Chu n :
Câu VI.a: (2 đi m)
1.Tìm phöông trình chính taéc cuûa elip (E). Bieát Tieâu cöï laø 8 vaø qua ñieåm M(– 15 ; 1).
 x = −1 − 2t
x y z 
2.Trong không gian v i h to đ Oxyz cho hai đư ng th ng d1 : = = vaø d 2 :  y = t
1 1 2 z = 1+ t

Xét v trí tương đ i c a d1 và d2. Vi t phương trình đư ng th ng qua O, c t d2 và vuông góc v i d1
Câu VII.a: (1 đi m)
Moät hoäp ñöïng 5 vieân bi ñoû, 6 vieân bi traéng vaø 7 vieân bi vaøng. Nguôøi ta choïn ra 4 vieân bi töø
hoäp ñoù. Hoûi coù bao nhieâu caùch choïn ñeå trong soá bi laáy ra khoâng coù ñuû caû ba maøu?
b.Theo chương trình Nâng cao :
Câu VI.b: (2 đi m)
1.Trong h tđ Oxy tìm phöông trình chính taéc cuûa elip bi t (E) Qua M(– 2 ; 2 ) vaø phöông trình
hai ñöôøng chuaån laø: x ± 4 = 0
2.Trong không gian v i h to đ Oxyz cho hai ñieåm A(0; 0;-3), B(2; 0;-1) vaø maët phaúng (P) coù
phöông trình laø 3 x − 8 y + 7 z + 1 = 0 .
Vieát phöông trình chính t c ñöôøng thaúng d naèm treân maët phaúng (P) vaø d vuoâng goùc vôùi
AB t i giao đi m c a đđư ng th ng AB v i (P).
Câu VII.b: (1 đi m)
n
 2 2 1
+ C 2 n + ... + C 2 n −1 = 2 23
3 2n
Tìm h s x trong khai tri n  x +  bi t n tho mãn: C 2 n
3

 x
-----------------------------------------H t----------------------------------------
TRƯ NG THPT CHUYÊN KỲ THI TH Đ I H C L N TH 3
NGUY N HU NĂM H C 2008-2009
ĐÁP ÁN MÔN : TOÁN KH I B
Câu ý N i dung Đi m
I 1 Tìm đúng TXĐ;
(2đi m) (1đi m) lim y = +∞; lim y = +∞
Gi i h n :
x →−∞ x →+∞ 0,25

x = 0
Tính đúng y'=4x3-4x ; y’=0 ⇔ 
 x = ±1
B ng bi n thiên
x -∞ -1 0 1 +∞

y' - 0 + 0 - 0 +

+∞ 1 +∞ 0,5
y 0 0

Hàm s ngh ch bi n trên các kho ng: (-∞;-1);(0;1)
Hàm s đ ng bi n trên các kho ng: (-1;0);(1;+∞)
Hàm s đ t CĐ(0;1); Hàm s đ t CT(-1;0)v à (1;0)

Đ th :
Tìm giao c a đ th
v i Oy : (0;1) ,
v i Ox : (-1;0)v à (1;0)
Đ th nh n oy làm tr c đ i x ng
V đúng đ th 0,25
+S nghi m PT là s giao đi m c a 2 đ th y=x4-2x2+1 v à y=- log 2 m
0,25
2
(1đi m) 0,75
+T đ th suy ra:
1
log 2 m 1 : PT v ô nghi m

II 1 0,25
(2đi m) (1đi m)
Đk: x ∈ D=(-∞;1/2] ∪ {1} ∪ [2;+ ∞)
0,25
x=1 là nghi m

x ≥ 2:Bpt đã cho tương đương: x − 2 ≥ x − 1 + 2 x − 1 vô nghi m
1 1
x≤ : Bpt đã cho tương đương: 2 − x + 1 − x ≥ 1 − 2 x c ó nghi m x ≤ 0,5
2 2
BPT c ó t p nghi m S=(-∞;1/2] ∪ {1}
2 (cos3x+3cosx)cos3x+(3sinx-sin3x)sin3x= 2 0,5
(1đi m)
⇔ cos6x+3cos2x= 2

1 0,5
⇔4cos 2x= 3
2 ⇔cos 2x=
2
π
PT có nghi m: x= ± + kπ (k ∈ Ζ)
8
III π π
2 2
(1,0đi sin xdx cos xdx 0,25
m) I1 = ∫ 3
; I2 = ∫
0 (sin x + cos x ) 0 (sin x + cos x )3
π
đ t x= − t ch ng minh đư c I1=I2
2
π π
2 2 π
dx dx 1 π 0,5
Tính I1+I2= ∫ (sin x + cos x) 2
=∫
0 2 cos 2 ( x −
π
= tan(x − ) 2 = 1
2 4
0 ) 0
4
1 0,25
I1=I2= ⇒ I= 7I1 -5I2=1
2
IV
(1đi m) S 0,25


N

A
D
I
J

B C


D ng đúng hình
0,5
I, J l n lư t là trung đi m cúa AB v à CD; G là tr ng tâm ∆SAC
Khai thác gi thi t có ∆SIJ đ u c nh a nên G cũng là tr ng tâm ∆SIJ
IGc t SJ t K là trung đi m cúa SJ; M,N là trung đi m cúaSC,SD
3a 1 3 3a 2
IK = ;SABMN= ( AB + MN ) IK =
2 2 8

0,25
a
SK┴(ABMN);SK=
2
1 3a 3
V= S ABMN .SK = (đvtt)
3 16
Ap d ng bđt Bunhiacopxki và gi thi t có 0,25
F ≤ (a 2 + b2 )(c 2 + d 2 ) − cd = 2d 2 + 6d + 9 − d 2 − 3d = f (d )


3 9 3 9
1 − 2(d + ) 2 + 1 − 2(d + ) 2 + 0,5
Ta có f '( d ) = (2d + 3)
2 2 vì 2 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản